Nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần V

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>T&#7889i 11/1, ch&#432&#417ng tr&igrave;nh bi&#7875u di&#7877n ngh&#7879 thu&#7853t ch&agrave;o m&#7915ng th&agrave;nh c&ocirc;ng &#272&#7841i h&#7897i &#273&#7841i bi&#7875u H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam TP. HCM l&#7847n th&#7913 V, nhi&#7879m k&#7923 2015 - 2020 &#273&atilde; di&#7877n ra t&#7841i Nh&agrave; V&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, thu h&uacute;t g&#7847n 1000 sinh vi&ecirc;n tham gia.</strong></span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Trong ch&#432&#417ng tr&igrave;nh, c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n &#273&atilde; bi&#7875u di&#7877n r&#7845t nhi&#7873u ti&#7871t m&#7909c v&#259n ngh&#7879 &#273&#7863c s&#7855c nh&#432: T&#7893 kh&uacute;c &ldquo;Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c, thi &#273ua h&#7885c t&#7853p, r&egrave;n luy&#7879n, xung k&iacute;ch v&igrave; th&agrave;nh ph&#7889 ph&#7889 v&#259n minh, ph&aacute;t tri&#7875n&rdquo;; S&#7913c tr&#7867 Th&agrave;nh ph&#7889 Anh h&ugrave;ng; L&#7901i ru s&oacute;ng; Li&ecirc;n kh&uacute;c th&agrave;nh ph&#7889 40 n&#259m,... xen v&agrave;o &#273&oacute; l&agrave; nh&#7919ng ti&#7871t m&#7909c c&#7911a c&aacute;c ca s&#297 kh&aacute;ch m&#7901i Ph&#432&#417ng Vy, nh&oacute;m MTV.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam TP. HCM &#273&atilde; ra m&#7855t Ban Ch&#7845p h&agrave;nh H&#7897i nhi&#7879m k&igrave; V (2015 - 2020); trao 32 su&#7845t h&#7885c b&#7893ng cho c&aacute;c c&aacute;n b&#7897 H&#7897i c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch h&#7885c t&#7853p cao, &#273&oacute;ng g&oacute;p nhi&#7873u cho ho&#7841t &#273&#7897ng v&agrave; m&#7897t s&#7889 c&aacute;n b&#7897 ho&agrave;n c&#7843nh kh&oacute; kh&#259n; trao 6 su&#7845t h&#7885c b&#7893ng &ldquo;N&acirc;ng b&#432&#7899c th&#7911 khoa&rdquo; cho 6 b&#7841n th&#7911 khoa c&aacute;c tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c v&agrave; trao gi&#7843i s&aacute;ng t&aacute;c bi&#7875u tr&#432ng, ca kh&uacute;c ch&iacute;nh th&#7913c c&#7911a &#272&#7841i h&#7897i.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><strong>MINH TH&#431</strong></div> <div>&nbsp;</div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;