Nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần V

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>T&#7889i 11/1, ch&#432&#417ng tr&igrave;nh bi&#7875u di&#7877n ngh&#7879 thu&#7853t ch&agrave;o m&#7915ng th&agrave;nh c&ocirc;ng &#272&#7841i h&#7897i &#273&#7841i bi&#7875u H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam TP. HCM l&#7847n th&#7913 V, nhi&#7879m k&#7923 2015 - 2020 &#273&atilde; di&#7877n ra t&#7841i Nh&agrave; V&#259n h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, thu h&uacute;t g&#7847n 1000 sinh vi&ecirc;n tham gia.</strong></span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Trong ch&#432&#417ng tr&igrave;nh, c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n &#273&atilde; bi&#7875u di&#7877n r&#7845t nhi&#7873u ti&#7871t m&#7909c v&#259n ngh&#7879 &#273&#7863c s&#7855c nh&#432: T&#7893 kh&uacute;c &ldquo;Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh ph&#7889 H&#7891 Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c, thi &#273ua h&#7885c t&#7853p, r&egrave;n luy&#7879n, xung k&iacute;ch v&igrave; th&agrave;nh ph&#7889 ph&#7889 v&#259n minh, ph&aacute;t tri&#7875n&rdquo;; S&#7913c tr&#7867 Th&agrave;nh ph&#7889 Anh h&ugrave;ng; L&#7901i ru s&oacute;ng; Li&ecirc;n kh&uacute;c th&agrave;nh ph&#7889 40 n&#259m,... xen v&agrave;o &#273&oacute; l&agrave; nh&#7919ng ti&#7871t m&#7909c c&#7911a c&aacute;c ca s&#297 kh&aacute;ch m&#7901i Ph&#432&#417ng Vy, nh&oacute;m MTV.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">B&ecirc;n c&#7841nh &#273&oacute;, H&#7897i Sinh vi&ecirc;n Vi&#7879t Nam TP. HCM &#273&atilde; ra m&#7855t Ban Ch&#7845p h&agrave;nh H&#7897i nhi&#7879m k&igrave; V (2015 - 2020); trao 32 su&#7845t h&#7885c b&#7893ng cho c&aacute;c c&aacute;n b&#7897 H&#7897i c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch h&#7885c t&#7853p cao, &#273&oacute;ng g&oacute;p nhi&#7873u cho ho&#7841t &#273&#7897ng v&agrave; m&#7897t s&#7889 c&aacute;n b&#7897 ho&agrave;n c&#7843nh kh&oacute; kh&#259n; trao 6 su&#7845t h&#7885c b&#7893ng &ldquo;N&acirc;ng b&#432&#7899c th&#7911 khoa&rdquo; cho 6 b&#7841n th&#7911 khoa c&aacute;c tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c v&agrave; trao gi&#7843i s&aacute;ng t&aacute;c bi&#7875u tr&#432ng, ca kh&uacute;c ch&iacute;nh th&#7913c c&#7911a &#272&#7841i h&#7897i.</span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><strong>MINH TH&#431</strong></div> <div>&nbsp;</div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;