“Thực hiện ước mơ” từ những kỹ năng thực tế

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">79 th&iacute; sinh t&#7889t nh&#7845t &#273&#432&#7907c ch&#7885n v&agrave;o v&ograve;ng b&aacute;n k&#7871t c&#7911a cu&#7897c thi &ldquo;Th&#7921c hi&#7879n &#432&#7899c m&#417&rdquo; l&#7847n 3 n&#259m 2014-2015 s&#7869 &#273&#432&#7907c t&#7853p hu&#7845n c&aacute;c k&#7929 n&#259ng ho&#7841ch &#273&#7883nh t&#432&#417ng lai, k&#7929 n&#259ng thuy&#7871t tr&igrave;nh v&agrave; h&ugrave;ng bi&#7879n v&#7873 &#432&#7899c m&#417 ngh&#7873 nghi&#7879p c&#7911a m&igrave;nh.</span></span></strong></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">S&aacute;ng 17/01/2015 t&#7841i H&#7897i tr&#432&#7901ng Th&agrave;nh &#272o&agrave;n (S&#7889 1, Ph&#7841m Ng&#7885c Th&#7841ch, Qu&#7853n 1) chuy&ecirc;n &#273&#7873 K&#7929 n&#259ng giao ti&#7871p &#273&atilde; &#273&#432&#7907c Th&#7841c s&#7929 Giang Ng&#7885c Ph&#432&#417ng chia s&#7867 &#273&#7871n c&aacute;c b&#7841n th&iacute; sinh. &#272&acirc;y l&agrave; m&#7897t trong b&#7889n chuy&ecirc;n &#273&#7873 t&#7853p hu&#7845n nh&#7857m h&#7895 tr&#7907 cho th&iacute; sinh nh&#7919ng k&#7929 n&#259ng c&#7847n thi&#7871t v&agrave; sau &#273&oacute; c&aacute;c th&iacute; sinh s&#7869 h&ugrave;ng bi&#7879n tr&#432&#7899c Ban Gi&aacute;m kh&#7843o v&#7873 &#432&#7899c m&#417 ngh&#7873 nghi&#7879p c&#7911a m&igrave;nh.</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Th&#7841c s&#7929 &#273&atilde; h&#432&#7899ng d&#7851n nhi&#7873u c&aacute;ch &#273&#7875 th&iacute; sinh c&oacute; th&#7875 tr&igrave;nh b&agrave;y t&#7889t ph&#7847n d&#7921 thi c&#7911a m&igrave;nh t&#7915 trang ph&#7909c, n&#7909 c&#432&#7901i, &aacute;nh m&#7855t, c&#7917 ch&#7881 cho &#273&#7871n l&#7901i n&oacute;i. T&#7853p luy&#7879n m&#7895i ng&agrave;y trong vi&#7879c: N&oacute;i chuy&#7879n v&agrave; s&#7917 d&#7909ng ng&ocirc;n ng&#7919 c&#417 th&#7875 nh&#432 m&#7897t di&#7877n gi&#7843; ph&aacute;t bi&#7875u trong c&aacute;c cu&#7897c h&#7897i h&#7885p; h&aacute;t v&agrave; di&#7877n; h&#7885c h&#7887i th&#7847n t&#432&#7907ng v&agrave; &#273&#7885c th&ocirc;ng &#273i&#7879p c&#417 th&#7875 c&#7911a nh&#7919ng ng&#432&#7901i xung quanh. Giao ti&#7871p c&agrave;ng nhi&#7873u s&#7869 c&agrave;ng gi&#7843m s&#7907 h&atilde;i, v&#7853n &#273&#7897ng to&agrave;n th&acirc;n &#273&#7915ng &#273&#7875 b&#7883 co c&#7913ng v&agrave; n&#7909 c&#432&#7901i mang l&#7841i l&#7907i &iacute;ch cho ch&iacute;nh b&#7841n. Ch&#7881 c&#7847n thay &#273&#7893i c&aacute;ch ngh&#297 c&aacute;c b&#7841n s&#7869 t&igrave;m ra ch&igrave;a kh&oacute;a &#273&#7875 &#273i&#7873u khi&#7875n cu&#7897c &#273&#7901i.</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">V&#7899i nhi&#7873u kinh nghi&#7879m x&#432&#417ng m&aacute;u Th&#7841c s&#7929 Giang Ng&#7885c Ph&#432&#417ng chia s&#7869: &ldquo;&#272&ecirc;m tr&#432&#7899c khi thi b&#7845t c&#7913 m&#7897t cu&#7897c thi n&agrave;o th&igrave; ch&uacute;ng ta &#273&#7915ng bao gi&#7901 c&#259ng th&#7859ng. H&atilde;y tho&#7843i m&aacute;i, th&#432 gi&atilde;n v&igrave; l&uacute;c &#273&oacute; c&aacute;i &#273&#7847u tr&#7889ng r&#7895ng th&igrave; ng&agrave;y mai m&#7899i c&oacute; c&aacute;i &#273&#7875 n&oacute;i. V&agrave; n&#7871u kh&ocirc;ng ng&#7911 &#273&#432&#7907c c&aacute;c b&#7841n c&oacute; th&#7875 ng&acirc;m n&#432&#7899c &#7845m s&#7869 d&#7877 ng&#7911 h&#417n&rdquo;. &nbsp;Trong khi giao ti&#7871p th&igrave; &aacute;nh m&#7855t l&agrave; quan tr&#7885ng nh&#7845t v&igrave; &aacute;nh m&#7855t m&#7895i ng&#432&#7901i r&#7845t linh ho&#7841t khi m&agrave; th&#7845y &acirc;u lo th&igrave; ng&#432&#7901i ta s&#7869 nh&igrave;n th&#7845y ngay v&igrave; v&#7853y h&atilde;y l&#7845y c&aacute;i &#273i&#7875m cu&#7889i h&#7897i tr&#432&#7901ng &#273&#7875 l&agrave;m &#273i&#7875m nh&igrave;n b&#7841n s&#7869 t&#7921 tin h&#417n v&agrave; ng&#432&#7901i ta s&#7869 c&#7843m th&#7845y b&#7841n nh&igrave;n c&#7843 h&#7897i tr&#432&#7901ng. H&atilde;y gi&#7919 giao ti&#7871p b&#7857ng m&#7855t v&#7899i m&#7885i ng&#432&#7901i &iacute;t nh&#7845t kho&#7843ng 80% th&#7901i gian, b&#7841n s&#7869 th&#7845y cu&#7897c n&oacute;i chuy&#7879n hi&#7879u qu&#7843 h&#417n.</span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br type="_moz" /> </span></span></div> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">B&#7841n Ho&agrave;ng Di&#7879u V&#361 tr&#432&#7901ng THPT Marie Cuire v&#7899i &#432&#7899c m&#417 tr&#7903 th&agrave;nh m&#7897t chuy&ecirc;n gia t&acirc;m l&yacute; cho bi&#7871t: &nbsp;</span><em><span style="font-family: Arial;">&ldquo;Bu&#7893i t&#7853p hu&#7845n v&ocirc; c&ugrave;ng b&#7893 &iacute;ch b&#7903i v&igrave; gi&uacute;p em c&oacute; nhi&#7873u k&#7929 n&#259ng cho cu&#7897c s&#7889ng sau n&agrave;y kh&ocirc;ng ch&#7881 d&#7915ng l&#7841i &#7903 cu&#7897c thi. Cu&#7897c thi n&agrave;y nh&#432 l&agrave; m&#7897t b&#432&#7899c &#273&#7879m &#273&#7875 em c&oacute; d&#7883p t&igrave;m hi&#7875u k&#7929 h&#417n v&agrave; g&#7847n h&#417n v&#7899i c&ocirc;ng vi&#7879c m&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch&rdquo;.</span></em></span></div> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><strong>NG&#7884C TR&Acirc;M</strong></div> <div>&nbsp;</div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;