Nguyễn An Minh – Người Chủ tịch của nhân dân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, vị l&atilde;nh tụ vĩ đại của d&acirc;n tộc Việt Nam đ&atilde; từng quan niệm rằng: &ldquo;c&aacute;n bộ đảng vi&ecirc;n l&agrave; đ&acirc;̀y tớ v&agrave; l&agrave;m đ&acirc;̀y tớ cho&nbsp;nh&acirc;n&nbsp;d&acirc;n; phải gắn bó m&acirc;̣t thi&ecirc;́t với nh&acirc;n d&acirc;n, lắng nghe t&acirc;m tư, nguy&ecirc;̣n vọng của nh&acirc;n d&acirc;n, vì nh&acirc;n d&acirc;n mà&nbsp;trung th&agrave;nh v&agrave; tận t&acirc;m, tận lực phục vụ. C&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n phải x&ocirc;ng x&aacute;o, nhiệt t&igrave;nh, s&acirc;u s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n, gương mẫu v&agrave; d&aacute;m chịu tr&aacute;ch nhiệm trước&nbsp;nh&acirc;n&nbsp;d&acirc;n cả về lời n&oacute;i v&agrave; việc l&agrave;m; phải lu&ocirc;n quyết t&acirc;m, bền bỉ, chịu đựng gian khổ, quan t&acirc;m v&agrave; t&igrave;m mọi c&aacute;ch giải quyết kịp thời, hiệu quả những nhu cầu m&agrave; d&acirc;n đặt ra, kể cả chấp nhận sự hy sinh để bảo vệ&nbsp;nh&acirc;n&nbsp;d&acirc;n, phấn đấu v&igrave; sự ấm no, hạnh ph&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n&hellip;&rdquo;. Mỗi người c&aacute;n bộ, phải lu&ocirc;n hết l&ograve;ng hết sức, phải l&agrave;m sao để d&acirc;n tin, d&acirc;n y&ecirc;u, d&acirc;n qu&yacute;, đi đến d&acirc;n được d&acirc;n thương, đi về d&acirc;n sẽ nhớ, phải l&agrave;m người c&aacute;n bộ &ldquo;của nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;. Trong sự nghiệp x&acirc;y dựng c&aacute;ch mạng, x&acirc;y dựng đất nước của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước ta, đ&atilde; xuất hiện nhiều tấm gương, những người c&aacute;n bộ tận t&acirc;m tận tụy hết l&ograve;ng hết sức v&igrave; nh&acirc;n d&acirc;n. Trong b&agrave;i viết n&agrave;y, t&ocirc;i muốn nhắc đến một người c&aacute;n bộ, một người c&aacute;n bộ thật sự của d&acirc;n, &ldquo;anh Chủ tịch Phường&rdquo; l&agrave; c&acirc;u n&oacute;i m&agrave; người d&acirc;n Phường 7 Quận 3 th&acirc;n thương đặt cho Chủ tịch Phường &ndash; Nguyễn An Minh.</p> <p style="text-align:justify">Đất nước ta ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển, x&atilde; hội ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; nhiều những c&aacute;n bộ trẻ, cố gắng lao động v&agrave; học tập g&oacute;p sức trẻ x&acirc;y dựng qu&ecirc; hương, x&acirc;y dựng địa phương ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển. Trong đ&oacute;, c&oacute; anh, l&agrave; một c&aacute;n bộ Đo&agrave;n năng nổ, nhiệt t&igrave;nh của Đo&agrave;n cơ quan Ch&iacute;nh quyền Quận 3, với ch&iacute;nh sức lao động v&agrave; tinh thần hăng say nhiệt t&igrave;nh với c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, với ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, đồng ch&iacute; Ph&oacute; B&iacute; Thư Đo&agrave;n Cơ quan Ch&iacute;nh quyền Quận 3 &ndash; Ph&oacute; Ch&aacute;nh thanh tra Quận 3 &ndash; Nguyễn An Minh đ&atilde; miệt m&agrave;i với c&ocirc;ng t&aacute;c, với những &yacute; kiến s&aacute;ng tạo, &yacute; nghĩ thực tế đ&atilde; g&oacute;p phần l&agrave;m n&ecirc;n những hoạt động mang t&iacute;nh hiệu quả v&agrave; thiết thực cho cơ quan đơn vị, ngay cả chuy&ecirc;n m&ocirc;n lẫn hoạt động của tổ chức Đo&agrave;n. Bằng tinh thần tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; sự phấn đấu miệt m&agrave;i của m&igrave;nh, anh đ&atilde; được Quận ủy &ndash; Ủy Ban Nh&acirc;n D&acirc;n Quận điều động, ph&acirc;n c&ocirc;ng về cơ sở, năm 2011, anh được bổ nhiệm giữ nhiệm vụ Ph&oacute; Chủ tịch Ủy Ban Nh&acirc;n D&acirc;n Phường 7.</p> <p style="text-align:justify">Năm 2011, nhận nhiệm vụ mới, về một Phường rộng nhất Quận với những đặc điểm t&igrave;nh h&igrave;nh d&acirc;n cư c&oacute; đặc trưng ri&ecirc;ng, với anh l&agrave; một thử th&aacute;ch, v&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; một bước ngoặc tr&ecirc;n con đường ch&iacute;nh trị, tr&ecirc;n con đường theo đuổi l&yacute; tưởng của Người cộng sản trẻ. Với tấm bằng Kỹ sư Quản l&yacute; đ&ocirc; thị v&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh, anh đ&atilde; vận dụng triệt để những kiến thức đ&atilde; được học, say m&ecirc; s&aacute;ng tạo bằng những phương ph&aacute;p của c&aacute; nh&acirc;n, quản l&yacute; chặt chẽ c&ocirc;ng t&aacute;c Quản l&yacute; đ&ocirc; thị của địa phương. C&oacute; thể n&oacute;i anh l&agrave; &ldquo;khắc tinh&rdquo; của những c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng vi phạm tr&aacute;i ph&eacute;p, sai ph&eacute;p tr&ecirc;n địa b&agrave;n Phường 7. Anh trẻ, anh c&oacute; tinh thần phấn đấu v&agrave; cầu tiến, trong anh c&oacute; một tr&aacute;ch nhiệm m&agrave; Đảng đ&atilde; tin tưởng, nh&acirc;n d&acirc;n giao ph&oacute;. Anh tiếp tục được t&iacute;n nhiệm giữ nhiệm vụ B&iacute; Thư Chi bộ x&acirc;y dựng Đảng, đo&agrave;n thể trong doanh nghiệp ngo&agrave;i nh&agrave; nước, ki&ecirc;m nhiệm th&ecirc;m nhiệm vụ mới, với anh kh&ocirc;ng hề l&agrave; một g&aacute;nh nặng, đ&oacute; l&agrave; thử th&aacute;ch, đ&oacute; l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm m&agrave; một người c&aacute;n bộ của d&acirc;n cần phải l&agrave;m, nhất l&agrave; địa b&agrave;n phường 7 l&agrave; một địa b&agrave;n c&oacute; nhiều c&ocirc;ng ty v&agrave; doanh nghiệp. X&acirc;m nhập thực tế, tiếp cận từng đơn vị, với khả năng thuyết phục của m&igrave;nh, cộng với một t&iacute; &ldquo;điển trai&rdquo; anh dễ d&agrave;ng tiếp cận c&aacute;c c&ocirc;ng ty v&agrave; doanh nghiệp để tuy&ecirc;n truyền đường lối, chủ trương ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước ta đối với c&aacute;c doanh nghiệp. Nhiều Chi hội ngo&agrave;i nh&agrave; nước đ&atilde; được th&agrave;nh lập, nhiều Đảng vi&ecirc;n tham gia hoạt động với Chi bộ x&acirc;y dựng Đảng, đo&agrave;n thể trong doanh nghiệp ngo&agrave;i nh&agrave; nước hơn, trong đ&oacute; c&oacute; một phần kh&ocirc;ng nhỏ c&ocirc;ng sức của anh. Việc học l&agrave; kh&ocirc;ng ngừng, anh quan niệm &ldquo;học c&agrave;ng nhiều, c&agrave;ng biết nhiều, c&agrave;ng phục vụ cho nh&acirc;n d&acirc;n được nhiều hơn&rdquo; vừa đảm bảo ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc c&ocirc;ng t&aacute;c, anh c&ograve;n đảm bảo việc tham gia học tập v&agrave; n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ, năm 2012, anh nhận bằng Thạc sỹ ch&iacute;nh quy ng&agrave;nh Quản l&yacute; c&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&ocirc; thị do Trường Đại học kiến tr&uacute;c Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh cấp. Đ&oacute; l&agrave; cả một sự miệt m&agrave;i học hỏi kh&ocirc;ng ngừng của một người c&aacute;n bộ trẻ.</p> <p style="text-align:justify">Phấn đấu miệt m&agrave;i, kh&ocirc;ng v&igrave; lợi &iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n, sống &ndash; lao động v&igrave; lợi &iacute;ch tập thể, anh được nh&acirc;n d&acirc;n tin y&ecirc;u, được tổ chức tin tưởng. Sự cống hiến của anh được ghi nhận, th&aacute;ng 4 năm 2013, anh được vinh dự nhận nhiệm vụ Chủ tịch Ủy Ban Nh&acirc;n D&acirc;n Phường 7 &ndash; Ph&oacute; B&iacute; Thư Đảng Ủy Phường 7. Tr&aacute;ch nhiệm tr&ecirc;n vai, nặng nề lắm, vất vả lắm, nhưng tr&ecirc;n gương mặt anh lu&ocirc;n nở những nụ cười th&acirc;n thiện, nụ cười m&agrave; anh em c&aacute;n bộ - c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n Phường 7 hay n&oacute;i vui anh c&oacute; &ldquo;nụ cười tỏa nắng&rdquo;. L&agrave; Chủ tịch một Phường rộng, anh mang tr&ecirc;n vai một trọng tr&aacute;ch, một tr&aacute;ch nhiệm với Đảng với Nh&acirc;n d&acirc;n, kh&oacute; khăn v&agrave; thử th&aacute;ch rất nhiều, nhưng với anh, tất cả chỉ cần &ldquo;cố gắng v&agrave; suy nghĩ thật kỹ, quyết định thật chắc, đảm bảo v&igrave; lợi &iacute;ch nh&acirc;n d&acirc;n l&agrave; việc g&igrave; cũng xong&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">Chủ tịch Phường t&ocirc;i l&agrave; thế, quan li&ecirc;u l&agrave; kh&aacute;i niệm chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ v&agrave; h&agrave;nh động của anh, nhiều đ&ecirc;m anh miệt m&agrave;i b&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh, căng thẳng tr&ecirc;n chiếc b&agrave;n trong ph&ograve;ng l&agrave;m việc của cơ quan đến giữa khuya, để xem lại địa h&igrave;nh một ng&ocirc;i nh&agrave; đang tranh chấp, xem giải quyết như thế n&agrave;o để x&acirc;y dựng nh&agrave; t&igrave;nh nghĩa cho gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, xem ph&acirc;n c&ocirc;ng l&agrave;m sao để c&aacute;n bộ - c&ocirc;ng chức tiếp d&acirc;n được d&acirc;n tin &ndash; d&acirc;n y&ecirc;u &ndash; d&acirc;n thương, xem đơn kiến nghị của nh&acirc;n d&acirc;n khi c&oacute; qu&aacute; nhiều hộ d&acirc;n bu&ocirc;n b&aacute;n l&agrave;m ồn khu d&acirc;n cư&hellip;thậm ch&iacute; l&agrave; những việc nhỏ nhất cũng l&agrave;m anh phải suy nghĩ, c&oacute; khi chỉ l&agrave; những dư luận nhỏ trong anh em c&aacute;n bộ c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n, đ&ocirc;i khi chỉ l&agrave; việc v&agrave;i c&acirc;y quạt của c&aacute;c ph&ograve;ng l&agrave;m việc bị hư anh em kh&ocirc;ng l&agrave;m việc được, đ&ocirc;i khi cũng l&agrave; việc lương, việc phụ cấp cho anh em&hellip;tất cả đều khiến anh phải suy nghĩ, đối với anh &ldquo;việc nhỏ m&agrave; giải quyết kh&ocirc;ng xong, kh&ocirc;ng chu đ&aacute;o, sẽ th&agrave;nh việc lớn&rdquo;. Anh tr&aacute;ch nhiệm l&agrave; thế, anh tận t&acirc;m tận tụy với nh&acirc;n d&acirc;n l&agrave; thế&hellip;Anh giải quyết c&ocirc;ng việc kh&ocirc;ng qua b&aacute;o c&aacute;o su&ocirc;ng. Tận mắt chứng kiến, tận tay ph&acirc;n t&iacute;ch, nghe từ nhiều ph&iacute;a l&agrave; phương ch&acirc;m điều h&agrave;nh cũng như quyết định của anh.</p> <p style="text-align:justify">Khi ngọn đ&egrave;n đường s&aacute;ng rực, d&ograve;ng người tr&ecirc;n c&aacute;c con đường thưa dần, nh&acirc;n d&acirc;n đ&atilde; c&oacute; được những giấc ngủ b&igrave;nh y&ecirc;n, anh đi về. Tr&ecirc;n đường anh về, đ&oacute; l&agrave; cả một đoạn đường d&agrave;i, chỉ l&agrave; nh&agrave; anh ở Phường 8 Quận 3, cơ quan anh ở Phường 7, đoạn đường đi th&igrave; ngắn, l&ograve;ng con người th&igrave; d&agrave;i. Tr&ecirc;n con đường đi về của anh, l&agrave; những c&ocirc;ng việc được a dự định trước, đ&oacute; l&agrave; gh&eacute; Ch&ugrave;a Changtarangsay động vi&ecirc;n anh em qu&acirc;n sự đang l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ Ch&ugrave;a trong những diệp Lễ quan trọng, đ&oacute; l&agrave; gh&eacute; sang những trụ sở Bảo vệ d&acirc;n phố trao đổi c&ugrave;ng anh em trong những ca trực đ&ecirc;m&hellip;Anh về đến nh&agrave; khi ng&agrave;y mới đ&atilde; bắt đầu. Nhưng, khi đi l&agrave;m, anh vẫn đảm bảo đến sớm hơn anh em, v&igrave; anh n&oacute;i &ldquo;m&igrave;nh phải l&agrave;m gương, anh em mới phục&rdquo; đ&oacute; l&agrave; tinh thần tr&aacute;ch nhiệm cần mẫn của một người c&aacute;n bộ hết l&ograve;ng hết sức phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n, một người thủ trưởng lu&ocirc;n quan t&acirc;m đến đời sống của anh em cơ quan.</p> <p style="text-align:justify">Anh chủ tịch phường, c&aacute;i t&ecirc;n gọi th&acirc;n thương m&agrave; người d&acirc;n Phường 7 vẫn tr&igrave;u mến mỗi khi anh đến trao đổi c&ocirc;ng việc với nh&acirc;n d&acirc;n. Khi nh&acirc;n cần, nh&acirc;n d&acirc;n gọi, khi d&acirc;n c&oacute; việc gia đ&igrave;nh, chuyện vui d&acirc;n mời, chuyện buồn anh chia sẽ c&ugrave;ng nhận d&acirc;n. &ldquo;Dạ con nghe c&ocirc;, con nghe Ch&uacute;&rdquo; l&agrave; c&aacute;ch n&oacute;i chuyện điện thoại của anh với c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; lớn tuổi. Anh tr&acirc;n trọng c&aacute;c c&ocirc;, c&aacute;c ch&uacute; &ldquo;v&igrave; họ l&agrave; người lớn tuổi, m&igrave;nh c&ograve;n trẻ, phải biết t&ocirc;n trọng c&aacute;c c&ocirc;, c&aacute;c ch&uacute;, th&acirc;n thiện với c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; sẽ đổi lại nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống v&agrave; trong c&ocirc;ng t&aacute;c&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">N&oacute;i về anh, n&oacute;i về &ldquo;anh chủ tịch&rdquo; l&agrave; cả một c&acirc;u truyện d&agrave;i, một c&acirc;u truyện về ch&acirc;n dung một người cộng sản trẻ, ch&acirc;n d&acirc;n một người c&aacute;n bộ của nh&acirc;n d&acirc;n. Ba mươi lăm tuổi, một độ tuổi c&ograve;n rất trẻ, nhưng t&oacute;c anh đ&atilde; lấm tấm bạc, chắc do anh suy nghĩ nhiều qu&aacute;. Đ&ocirc;i l&agrave;n hỏi vui &ldquo;sao anh mau gi&agrave; thế, t&oacute;c anh bạc nhiều qu&aacute;&rdquo; anh vui vẻ trả lời &ldquo;từng sợi t&oacute;c bạc, l&agrave; từng kinh nghiệm sống, l&agrave; từng lời g&oacute;p &yacute; của nh&acirc;n d&acirc;n đ&oacute; em &agrave;&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">Điềm tĩnh tiếp nhận th&ocirc;ng tin, cẩn thận trong suy nghĩ, nhanh ch&oacute;ng x&aacute;c minh, c&acirc;n nhắc l&yacute; t&igrave;nh, ph&acirc;n định r&otilde; c&aacute;ch giải quyết &ndash; đối tượng giải quyết, ki&ecirc;n quyết &ndash; mạnh mẽ trong quyết định, gần gũi với nh&acirc;n d&acirc;n, tr&aacute;ch nhiệm với c&ocirc;ng việc, &acirc;n cần trong quan t&acirc;m anh em, h&ograve;a đồng với đồng nghiệp&hellip;tất cả n&oacute;i l&ecirc;n ch&acirc;n dung người cộng sản trẻ, Người chủ tịch của d&acirc;n &ndash; Nguyễn An Minh.</p> <p style="text-align:right">&nbsp;<strong><em>Trương Long</em></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;