Nguyễn An Minh – Người Chủ tịch của nhân dân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, vị l&atilde;nh tụ vĩ đại của d&acirc;n tộc Việt Nam đ&atilde; từng quan niệm rằng: &ldquo;c&aacute;n bộ đảng vi&ecirc;n l&agrave; đ&acirc;̀y tớ v&agrave; l&agrave;m đ&acirc;̀y tớ cho&nbsp;nh&acirc;n&nbsp;d&acirc;n; phải gắn bó m&acirc;̣t thi&ecirc;́t với nh&acirc;n d&acirc;n, lắng nghe t&acirc;m tư, nguy&ecirc;̣n vọng của nh&acirc;n d&acirc;n, vì nh&acirc;n d&acirc;n mà&nbsp;trung th&agrave;nh v&agrave; tận t&acirc;m, tận lực phục vụ. C&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n phải x&ocirc;ng x&aacute;o, nhiệt t&igrave;nh, s&acirc;u s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n, gương mẫu v&agrave; d&aacute;m chịu tr&aacute;ch nhiệm trước&nbsp;nh&acirc;n&nbsp;d&acirc;n cả về lời n&oacute;i v&agrave; việc l&agrave;m; phải lu&ocirc;n quyết t&acirc;m, bền bỉ, chịu đựng gian khổ, quan t&acirc;m v&agrave; t&igrave;m mọi c&aacute;ch giải quyết kịp thời, hiệu quả những nhu cầu m&agrave; d&acirc;n đặt ra, kể cả chấp nhận sự hy sinh để bảo vệ&nbsp;nh&acirc;n&nbsp;d&acirc;n, phấn đấu v&igrave; sự ấm no, hạnh ph&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n&hellip;&rdquo;. Mỗi người c&aacute;n bộ, phải lu&ocirc;n hết l&ograve;ng hết sức, phải l&agrave;m sao để d&acirc;n tin, d&acirc;n y&ecirc;u, d&acirc;n qu&yacute;, đi đến d&acirc;n được d&acirc;n thương, đi về d&acirc;n sẽ nhớ, phải l&agrave;m người c&aacute;n bộ &ldquo;của nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;. Trong sự nghiệp x&acirc;y dựng c&aacute;ch mạng, x&acirc;y dựng đất nước của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước ta, đ&atilde; xuất hiện nhiều tấm gương, những người c&aacute;n bộ tận t&acirc;m tận tụy hết l&ograve;ng hết sức v&igrave; nh&acirc;n d&acirc;n. Trong b&agrave;i viết n&agrave;y, t&ocirc;i muốn nhắc đến một người c&aacute;n bộ, một người c&aacute;n bộ thật sự của d&acirc;n, &ldquo;anh Chủ tịch Phường&rdquo; l&agrave; c&acirc;u n&oacute;i m&agrave; người d&acirc;n Phường 7 Quận 3 th&acirc;n thương đặt cho Chủ tịch Phường &ndash; Nguyễn An Minh.</p> <p style="text-align:justify">Đất nước ta ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển, x&atilde; hội ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; nhiều những c&aacute;n bộ trẻ, cố gắng lao động v&agrave; học tập g&oacute;p sức trẻ x&acirc;y dựng qu&ecirc; hương, x&acirc;y dựng địa phương ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển. Trong đ&oacute;, c&oacute; anh, l&agrave; một c&aacute;n bộ Đo&agrave;n năng nổ, nhiệt t&igrave;nh của Đo&agrave;n cơ quan Ch&iacute;nh quyền Quận 3, với ch&iacute;nh sức lao động v&agrave; tinh thần hăng say nhiệt t&igrave;nh với c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, với ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, đồng ch&iacute; Ph&oacute; B&iacute; Thư Đo&agrave;n Cơ quan Ch&iacute;nh quyền Quận 3 &ndash; Ph&oacute; Ch&aacute;nh thanh tra Quận 3 &ndash; Nguyễn An Minh đ&atilde; miệt m&agrave;i với c&ocirc;ng t&aacute;c, với những &yacute; kiến s&aacute;ng tạo, &yacute; nghĩ thực tế đ&atilde; g&oacute;p phần l&agrave;m n&ecirc;n những hoạt động mang t&iacute;nh hiệu quả v&agrave; thiết thực cho cơ quan đơn vị, ngay cả chuy&ecirc;n m&ocirc;n lẫn hoạt động của tổ chức Đo&agrave;n. Bằng tinh thần tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; sự phấn đấu miệt m&agrave;i của m&igrave;nh, anh đ&atilde; được Quận ủy &ndash; Ủy Ban Nh&acirc;n D&acirc;n Quận điều động, ph&acirc;n c&ocirc;ng về cơ sở, năm 2011, anh được bổ nhiệm giữ nhiệm vụ Ph&oacute; Chủ tịch Ủy Ban Nh&acirc;n D&acirc;n Phường 7.</p> <p style="text-align:justify">Năm 2011, nhận nhiệm vụ mới, về một Phường rộng nhất Quận với những đặc điểm t&igrave;nh h&igrave;nh d&acirc;n cư c&oacute; đặc trưng ri&ecirc;ng, với anh l&agrave; một thử th&aacute;ch, v&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; một bước ngoặc tr&ecirc;n con đường ch&iacute;nh trị, tr&ecirc;n con đường theo đuổi l&yacute; tưởng của Người cộng sản trẻ. Với tấm bằng Kỹ sư Quản l&yacute; đ&ocirc; thị v&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh, anh đ&atilde; vận dụng triệt để những kiến thức đ&atilde; được học, say m&ecirc; s&aacute;ng tạo bằng những phương ph&aacute;p của c&aacute; nh&acirc;n, quản l&yacute; chặt chẽ c&ocirc;ng t&aacute;c Quản l&yacute; đ&ocirc; thị của địa phương. C&oacute; thể n&oacute;i anh l&agrave; &ldquo;khắc tinh&rdquo; của những c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng vi phạm tr&aacute;i ph&eacute;p, sai ph&eacute;p tr&ecirc;n địa b&agrave;n Phường 7. Anh trẻ, anh c&oacute; tinh thần phấn đấu v&agrave; cầu tiến, trong anh c&oacute; một tr&aacute;ch nhiệm m&agrave; Đảng đ&atilde; tin tưởng, nh&acirc;n d&acirc;n giao ph&oacute;. Anh tiếp tục được t&iacute;n nhiệm giữ nhiệm vụ B&iacute; Thư Chi bộ x&acirc;y dựng Đảng, đo&agrave;n thể trong doanh nghiệp ngo&agrave;i nh&agrave; nước, ki&ecirc;m nhiệm th&ecirc;m nhiệm vụ mới, với anh kh&ocirc;ng hề l&agrave; một g&aacute;nh nặng, đ&oacute; l&agrave; thử th&aacute;ch, đ&oacute; l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm m&agrave; một người c&aacute;n bộ của d&acirc;n cần phải l&agrave;m, nhất l&agrave; địa b&agrave;n phường 7 l&agrave; một địa b&agrave;n c&oacute; nhiều c&ocirc;ng ty v&agrave; doanh nghiệp. X&acirc;m nhập thực tế, tiếp cận từng đơn vị, với khả năng thuyết phục của m&igrave;nh, cộng với một t&iacute; &ldquo;điển trai&rdquo; anh dễ d&agrave;ng tiếp cận c&aacute;c c&ocirc;ng ty v&agrave; doanh nghiệp để tuy&ecirc;n truyền đường lối, chủ trương ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước ta đối với c&aacute;c doanh nghiệp. Nhiều Chi hội ngo&agrave;i nh&agrave; nước đ&atilde; được th&agrave;nh lập, nhiều Đảng vi&ecirc;n tham gia hoạt động với Chi bộ x&acirc;y dựng Đảng, đo&agrave;n thể trong doanh nghiệp ngo&agrave;i nh&agrave; nước hơn, trong đ&oacute; c&oacute; một phần kh&ocirc;ng nhỏ c&ocirc;ng sức của anh. Việc học l&agrave; kh&ocirc;ng ngừng, anh quan niệm &ldquo;học c&agrave;ng nhiều, c&agrave;ng biết nhiều, c&agrave;ng phục vụ cho nh&acirc;n d&acirc;n được nhiều hơn&rdquo; vừa đảm bảo ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc c&ocirc;ng t&aacute;c, anh c&ograve;n đảm bảo việc tham gia học tập v&agrave; n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ, năm 2012, anh nhận bằng Thạc sỹ ch&iacute;nh quy ng&agrave;nh Quản l&yacute; c&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&ocirc; thị do Trường Đại học kiến tr&uacute;c Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh cấp. Đ&oacute; l&agrave; cả một sự miệt m&agrave;i học hỏi kh&ocirc;ng ngừng của một người c&aacute;n bộ trẻ.</p> <p style="text-align:justify">Phấn đấu miệt m&agrave;i, kh&ocirc;ng v&igrave; lợi &iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n, sống &ndash; lao động v&igrave; lợi &iacute;ch tập thể, anh được nh&acirc;n d&acirc;n tin y&ecirc;u, được tổ chức tin tưởng. Sự cống hiến của anh được ghi nhận, th&aacute;ng 4 năm 2013, anh được vinh dự nhận nhiệm vụ Chủ tịch Ủy Ban Nh&acirc;n D&acirc;n Phường 7 &ndash; Ph&oacute; B&iacute; Thư Đảng Ủy Phường 7. Tr&aacute;ch nhiệm tr&ecirc;n vai, nặng nề lắm, vất vả lắm, nhưng tr&ecirc;n gương mặt anh lu&ocirc;n nở những nụ cười th&acirc;n thiện, nụ cười m&agrave; anh em c&aacute;n bộ - c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n Phường 7 hay n&oacute;i vui anh c&oacute; &ldquo;nụ cười tỏa nắng&rdquo;. L&agrave; Chủ tịch một Phường rộng, anh mang tr&ecirc;n vai một trọng tr&aacute;ch, một tr&aacute;ch nhiệm với Đảng với Nh&acirc;n d&acirc;n, kh&oacute; khăn v&agrave; thử th&aacute;ch rất nhiều, nhưng với anh, tất cả chỉ cần &ldquo;cố gắng v&agrave; suy nghĩ thật kỹ, quyết định thật chắc, đảm bảo v&igrave; lợi &iacute;ch nh&acirc;n d&acirc;n l&agrave; việc g&igrave; cũng xong&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">Chủ tịch Phường t&ocirc;i l&agrave; thế, quan li&ecirc;u l&agrave; kh&aacute;i niệm chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ v&agrave; h&agrave;nh động của anh, nhiều đ&ecirc;m anh miệt m&agrave;i b&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh, căng thẳng tr&ecirc;n chiếc b&agrave;n trong ph&ograve;ng l&agrave;m việc của cơ quan đến giữa khuya, để xem lại địa h&igrave;nh một ng&ocirc;i nh&agrave; đang tranh chấp, xem giải quyết như thế n&agrave;o để x&acirc;y dựng nh&agrave; t&igrave;nh nghĩa cho gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, xem ph&acirc;n c&ocirc;ng l&agrave;m sao để c&aacute;n bộ - c&ocirc;ng chức tiếp d&acirc;n được d&acirc;n tin &ndash; d&acirc;n y&ecirc;u &ndash; d&acirc;n thương, xem đơn kiến nghị của nh&acirc;n d&acirc;n khi c&oacute; qu&aacute; nhiều hộ d&acirc;n bu&ocirc;n b&aacute;n l&agrave;m ồn khu d&acirc;n cư&hellip;thậm ch&iacute; l&agrave; những việc nhỏ nhất cũng l&agrave;m anh phải suy nghĩ, c&oacute; khi chỉ l&agrave; những dư luận nhỏ trong anh em c&aacute;n bộ c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n, đ&ocirc;i khi chỉ l&agrave; việc v&agrave;i c&acirc;y quạt của c&aacute;c ph&ograve;ng l&agrave;m việc bị hư anh em kh&ocirc;ng l&agrave;m việc được, đ&ocirc;i khi cũng l&agrave; việc lương, việc phụ cấp cho anh em&hellip;tất cả đều khiến anh phải suy nghĩ, đối với anh &ldquo;việc nhỏ m&agrave; giải quyết kh&ocirc;ng xong, kh&ocirc;ng chu đ&aacute;o, sẽ th&agrave;nh việc lớn&rdquo;. Anh tr&aacute;ch nhiệm l&agrave; thế, anh tận t&acirc;m tận tụy với nh&acirc;n d&acirc;n l&agrave; thế&hellip;Anh giải quyết c&ocirc;ng việc kh&ocirc;ng qua b&aacute;o c&aacute;o su&ocirc;ng. Tận mắt chứng kiến, tận tay ph&acirc;n t&iacute;ch, nghe từ nhiều ph&iacute;a l&agrave; phương ch&acirc;m điều h&agrave;nh cũng như quyết định của anh.</p> <p style="text-align:justify">Khi ngọn đ&egrave;n đường s&aacute;ng rực, d&ograve;ng người tr&ecirc;n c&aacute;c con đường thưa dần, nh&acirc;n d&acirc;n đ&atilde; c&oacute; được những giấc ngủ b&igrave;nh y&ecirc;n, anh đi về. Tr&ecirc;n đường anh về, đ&oacute; l&agrave; cả một đoạn đường d&agrave;i, chỉ l&agrave; nh&agrave; anh ở Phường 8 Quận 3, cơ quan anh ở Phường 7, đoạn đường đi th&igrave; ngắn, l&ograve;ng con người th&igrave; d&agrave;i. Tr&ecirc;n con đường đi về của anh, l&agrave; những c&ocirc;ng việc được a dự định trước, đ&oacute; l&agrave; gh&eacute; Ch&ugrave;a Changtarangsay động vi&ecirc;n anh em qu&acirc;n sự đang l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ Ch&ugrave;a trong những diệp Lễ quan trọng, đ&oacute; l&agrave; gh&eacute; sang những trụ sở Bảo vệ d&acirc;n phố trao đổi c&ugrave;ng anh em trong những ca trực đ&ecirc;m&hellip;Anh về đến nh&agrave; khi ng&agrave;y mới đ&atilde; bắt đầu. Nhưng, khi đi l&agrave;m, anh vẫn đảm bảo đến sớm hơn anh em, v&igrave; anh n&oacute;i &ldquo;m&igrave;nh phải l&agrave;m gương, anh em mới phục&rdquo; đ&oacute; l&agrave; tinh thần tr&aacute;ch nhiệm cần mẫn của một người c&aacute;n bộ hết l&ograve;ng hết sức phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n, một người thủ trưởng lu&ocirc;n quan t&acirc;m đến đời sống của anh em cơ quan.</p> <p style="text-align:justify">Anh chủ tịch phường, c&aacute;i t&ecirc;n gọi th&acirc;n thương m&agrave; người d&acirc;n Phường 7 vẫn tr&igrave;u mến mỗi khi anh đến trao đổi c&ocirc;ng việc với nh&acirc;n d&acirc;n. Khi nh&acirc;n cần, nh&acirc;n d&acirc;n gọi, khi d&acirc;n c&oacute; việc gia đ&igrave;nh, chuyện vui d&acirc;n mời, chuyện buồn anh chia sẽ c&ugrave;ng nhận d&acirc;n. &ldquo;Dạ con nghe c&ocirc;, con nghe Ch&uacute;&rdquo; l&agrave; c&aacute;ch n&oacute;i chuyện điện thoại của anh với c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; lớn tuổi. Anh tr&acirc;n trọng c&aacute;c c&ocirc;, c&aacute;c ch&uacute; &ldquo;v&igrave; họ l&agrave; người lớn tuổi, m&igrave;nh c&ograve;n trẻ, phải biết t&ocirc;n trọng c&aacute;c c&ocirc;, c&aacute;c ch&uacute;, th&acirc;n thiện với c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; sẽ đổi lại nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống v&agrave; trong c&ocirc;ng t&aacute;c&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">N&oacute;i về anh, n&oacute;i về &ldquo;anh chủ tịch&rdquo; l&agrave; cả một c&acirc;u truyện d&agrave;i, một c&acirc;u truyện về ch&acirc;n dung một người cộng sản trẻ, ch&acirc;n d&acirc;n một người c&aacute;n bộ của nh&acirc;n d&acirc;n. Ba mươi lăm tuổi, một độ tuổi c&ograve;n rất trẻ, nhưng t&oacute;c anh đ&atilde; lấm tấm bạc, chắc do anh suy nghĩ nhiều qu&aacute;. Đ&ocirc;i l&agrave;n hỏi vui &ldquo;sao anh mau gi&agrave; thế, t&oacute;c anh bạc nhiều qu&aacute;&rdquo; anh vui vẻ trả lời &ldquo;từng sợi t&oacute;c bạc, l&agrave; từng kinh nghiệm sống, l&agrave; từng lời g&oacute;p &yacute; của nh&acirc;n d&acirc;n đ&oacute; em &agrave;&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">Điềm tĩnh tiếp nhận th&ocirc;ng tin, cẩn thận trong suy nghĩ, nhanh ch&oacute;ng x&aacute;c minh, c&acirc;n nhắc l&yacute; t&igrave;nh, ph&acirc;n định r&otilde; c&aacute;ch giải quyết &ndash; đối tượng giải quyết, ki&ecirc;n quyết &ndash; mạnh mẽ trong quyết định, gần gũi với nh&acirc;n d&acirc;n, tr&aacute;ch nhiệm với c&ocirc;ng việc, &acirc;n cần trong quan t&acirc;m anh em, h&ograve;a đồng với đồng nghiệp&hellip;tất cả n&oacute;i l&ecirc;n ch&acirc;n dung người cộng sản trẻ, Người chủ tịch của d&acirc;n &ndash; Nguyễn An Minh.</p> <p style="text-align:right">&nbsp;<strong><em>Trương Long</em></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;