Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2014-2015

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức Hội nghị tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; &nbsp;phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n năm học 2104-2015 v&agrave;o ng&agrave;y 20/6/2105 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thay mặt Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, anh Phạm Kiều Hưng b&aacute;o c&aacute;o nhận định kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố, định hướng một số nội dung trọng t&acirc;m trong chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c năm học 2015-2016. Trong đ&oacute; c&oacute; 4 c&ocirc;ng tr&igrave;nh, chương tr&igrave;nh, đề &aacute;n trọng điểm của nhiệm kỳ V:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&ocirc;ng gian truyền thống phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định-TP Hồ Ch&iacute; Minh</em>: ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh đầu ti&ecirc;n tại Trường ĐH Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn trước th&aacute;ng 09/2015; khởi c&ocirc;ng v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh thứ hai tại Trường ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n trước 09/01/2016.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chương tr&igrave;nh &ldquo;&Acirc;m nhạc d&acirc;n tộc học đường&rdquo;:</em> tổ chức &iacute;t nhất 30 chương tr&igrave;nh &ldquo;&Acirc;m nhạc d&acirc;n tộc học đường&rdquo; tại c&aacute;c trường; tổ chức Tọa đ&agrave;m giới thiệu &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc; hỗ trợ th&agrave;nh lập 3 CLB &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc tại c&aacute;c trường.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đề &aacute;n &ldquo;Trang bị kĩ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố&rdquo;</em>: hỗ trợ th&agrave;nh lập 10 CLB kĩ năng tại c&aacute;c trường; cấp th&agrave;nh trang bị kĩ năng gắn với thực tế cho &iacute;t nhất 80.000 sinh vi&ecirc;n; 80% sinh vi&ecirc;n năm nhất được học &iacute;t nhất 1 kh&oacute;a kỹ năng THXH.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- <em>Đề &aacute;n &ldquo;Hỗ trợ n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ tiếng Anh cho sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố&rdquo;</em>: hỗ trợ th&agrave;nh lập 5 CLB tiếng Anh tại c&aacute;c trường; hỗ trợ &iacute;t nhất 20.000 suất học bổng to&agrave;n phần, b&aacute;n phần c&aacute;c kh&oacute;a học tiếng Anh cho sinh vi&ecirc;n; 50% sinh vi&ecirc;n năm nhất được thi, kiểm tra tr&igrave;nh độ ngoại ngữ v&agrave; được tư vấn, hỗ trợ phương ph&aacute;p học tiếng Anh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong hội nghị, 4 m&ocirc; h&igrave;nh giải ph&aacute;p hay, hiệu quả được giới thiệu v&agrave; khen thưởng, đến từ c&aacute;c trường ĐH Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn (ĐHQG TP.HCM), ĐH T&agrave;i ch&iacute;nh-Marketing, ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n (ĐHQG TP.HCM) v&agrave; ĐH Kinh tế TP.HCM.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị cũng khen thưởng v&agrave; tuy&ecirc;n dương những c&aacute; nh&acirc;n, tập thể đạt th&agrave;nh t&iacute;ch trong năm học 2014-2015: 8 c&aacute;n bộ Hội ti&ecirc;u biểu TP.Hồ Ch&iacute; Minh; 13 tập thể ti&ecirc;n tiến nhận Giấy khen BCH Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố; 19 tập thể đơn vị xuất sắc nhận Bằng khen Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam; 5 đơn vị xuất sắc, dẫn đầu c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n của Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, hội nghị giới thiệu chương tr&igrave;nh &ldquo;Sinh vi&ecirc;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh-Những c&acirc;u chuyện đẹp&rdquo; với 7 c&acirc;u chuyện &yacute; nghĩa của 9 gương sinh vi&ecirc;n sống đẹp. Sống đẹp chỉ bằng những h&agrave;nh động nhỏ như đẩy xe lăn cho bạn đi học, nhặt được của rơi trả lại người mất, giữ g&igrave;n vệ sinh m&ocirc;i trường hay những con người biết sống v&igrave; mục ti&ecirc;u, l&iacute; tưởng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuối Hội nghị, Đ/c Nguyễn Văn Rảnh-Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy dặn d&ograve; 3 điều đối với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n n&oacute;i chung v&agrave; c&aacute;c bạn c&aacute;n bộ n&oacute;i ri&ecirc;ng: X&aacute;c định ngay năm học tới ch&uacute;ng ta phải l&agrave;m g&igrave;; đẩy mạnh việc nghi&ecirc;n cứu, s&aacute;ng tạo trong học tập v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c Hội; r&egrave;n đức, luyện t&agrave;i l&agrave; một điều kh&ocirc;ng thể thiếu trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, nghi&ecirc;n cứu s&aacute;ng tạo.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THU THẢO</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;