Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2014-2015

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức Hội nghị tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; &nbsp;phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n năm học 2104-2015 v&agrave;o ng&agrave;y 20/6/2105 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thay mặt Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, anh Phạm Kiều Hưng b&aacute;o c&aacute;o nhận định kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố, định hướng một số nội dung trọng t&acirc;m trong chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c năm học 2015-2016. Trong đ&oacute; c&oacute; 4 c&ocirc;ng tr&igrave;nh, chương tr&igrave;nh, đề &aacute;n trọng điểm của nhiệm kỳ V:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&ocirc;ng gian truyền thống phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n-Gia Định-TP Hồ Ch&iacute; Minh</em>: ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh đầu ti&ecirc;n tại Trường ĐH Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn trước th&aacute;ng 09/2015; khởi c&ocirc;ng v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh thứ hai tại Trường ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n trước 09/01/2016.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chương tr&igrave;nh &ldquo;&Acirc;m nhạc d&acirc;n tộc học đường&rdquo;:</em> tổ chức &iacute;t nhất 30 chương tr&igrave;nh &ldquo;&Acirc;m nhạc d&acirc;n tộc học đường&rdquo; tại c&aacute;c trường; tổ chức Tọa đ&agrave;m giới thiệu &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc; hỗ trợ th&agrave;nh lập 3 CLB &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc tại c&aacute;c trường.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đề &aacute;n &ldquo;Trang bị kĩ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố&rdquo;</em>: hỗ trợ th&agrave;nh lập 10 CLB kĩ năng tại c&aacute;c trường; cấp th&agrave;nh trang bị kĩ năng gắn với thực tế cho &iacute;t nhất 80.000 sinh vi&ecirc;n; 80% sinh vi&ecirc;n năm nhất được học &iacute;t nhất 1 kh&oacute;a kỹ năng THXH.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- <em>Đề &aacute;n &ldquo;Hỗ trợ n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ tiếng Anh cho sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố&rdquo;</em>: hỗ trợ th&agrave;nh lập 5 CLB tiếng Anh tại c&aacute;c trường; hỗ trợ &iacute;t nhất 20.000 suất học bổng to&agrave;n phần, b&aacute;n phần c&aacute;c kh&oacute;a học tiếng Anh cho sinh vi&ecirc;n; 50% sinh vi&ecirc;n năm nhất được thi, kiểm tra tr&igrave;nh độ ngoại ngữ v&agrave; được tư vấn, hỗ trợ phương ph&aacute;p học tiếng Anh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong hội nghị, 4 m&ocirc; h&igrave;nh giải ph&aacute;p hay, hiệu quả được giới thiệu v&agrave; khen thưởng, đến từ c&aacute;c trường ĐH Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn (ĐHQG TP.HCM), ĐH T&agrave;i ch&iacute;nh-Marketing, ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n (ĐHQG TP.HCM) v&agrave; ĐH Kinh tế TP.HCM.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị cũng khen thưởng v&agrave; tuy&ecirc;n dương những c&aacute; nh&acirc;n, tập thể đạt th&agrave;nh t&iacute;ch trong năm học 2014-2015: 8 c&aacute;n bộ Hội ti&ecirc;u biểu TP.Hồ Ch&iacute; Minh; 13 tập thể ti&ecirc;n tiến nhận Giấy khen BCH Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố; 19 tập thể đơn vị xuất sắc nhận Bằng khen Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam; 5 đơn vị xuất sắc, dẫn đầu c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n của Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, hội nghị giới thiệu chương tr&igrave;nh &ldquo;Sinh vi&ecirc;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh-Những c&acirc;u chuyện đẹp&rdquo; với 7 c&acirc;u chuyện &yacute; nghĩa của 9 gương sinh vi&ecirc;n sống đẹp. Sống đẹp chỉ bằng những h&agrave;nh động nhỏ như đẩy xe lăn cho bạn đi học, nhặt được của rơi trả lại người mất, giữ g&igrave;n vệ sinh m&ocirc;i trường hay những con người biết sống v&igrave; mục ti&ecirc;u, l&iacute; tưởng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuối Hội nghị, Đ/c Nguyễn Văn Rảnh-Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy dặn d&ograve; 3 điều đối với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n n&oacute;i chung v&agrave; c&aacute;c bạn c&aacute;n bộ n&oacute;i ri&ecirc;ng: X&aacute;c định ngay năm học tới ch&uacute;ng ta phải l&agrave;m g&igrave;; đẩy mạnh việc nghi&ecirc;n cứu, s&aacute;ng tạo trong học tập v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c Hội; r&egrave;n đức, luyện t&agrave;i l&agrave; một điều kh&ocirc;ng thể thiếu trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, nghi&ecirc;n cứu s&aacute;ng tạo.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THU THẢO</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;