Bầu 2 Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 15 v&agrave; 16/7, tại Quảng Ninh, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (SVVN) tổ chức Hội nghị Ban chấp h&agrave;nh lần thứ 4 (kh&oacute;a IX). Đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong - B&iacute; thư T.Ư Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội SVVN chủ tr&igrave; Hội nghị.</span></span></p> <div class="body_description"> <div style="text-align: justify;"> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại Hội nghị, c&aacute;c đại biểu nghe b&aacute;o c&aacute;o v&agrave; trao đổi c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n năm học 2014-2015 với nhiều m&ocirc; h&igrave;nh hay, c&aacute;ch l&agrave;m hiệu quả như: &ldquo;Hệ thống quản l&yacute; sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; của Hội Sinh vi&ecirc;n ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n TPHCM; m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Ng&ocirc;i nh&agrave; 3K&rdquo; của Hội sinh vi&ecirc;n ĐH Đồng Th&aacute;p; dự &aacute;n x&acirc;y dựng bảng xếp hạng sinh vi&ecirc;n 5 tốt The Railway&rsquo;s của Hội Sinh vi&ecirc;n Học viện T&agrave;i ch&iacute;nh.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c đại biểu c&ograve;n trao đổi về chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n năm học 2015-2016; Kế hoạch tổ chức c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XII của Đảng, ch&agrave;o mừng kỷ niệm 66 năm Ng&agrave;y truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội SVVN, 85 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị đ&atilde; hiệp thương bầu anh Do&atilde;n Hồng H&agrave; (Ph&oacute; Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học T.Ư Đo&agrave;n, Trưởng ban kiểm tra T.Ư Hội SVVN) v&agrave; anh L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng (Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n TP HCM) l&agrave;m Ph&oacute; Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; kiện to&agrave;n Ban Thư k&iacute;, BCH, Ban Kiểm tra của Hội v&agrave; chia tay c&aacute;c đồng ch&iacute; kh&ocirc;ng tham gia BCH, Ban Kiểm tra.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, ban tổ chức tặng 20 suất học bổng Nguyễn Th&aacute;i B&igrave;nh cho c&aacute;c đồng ch&iacute; ủy vi&ecirc;n BCH, Ban Kiểm tra l&agrave; sinh vi&ecirc;n; tặng cờ thi đua xuất sắc cho 11 Hội Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố. Đồng thời, trao bằng khen tới c&aacute;c đơn vị c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n năm học 2014-2015.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nguồn: doanthanhnien.vn</span></span></strong></p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;