Thêm yêu quê hương qua mỗi mùa hội trại

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với mục đ&iacute;ch tạo một s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch trong những ng&agrave;y h&egrave; cho c&aacute;c bạn trẻ về thăm qu&ecirc; hương, tham quan c&aacute;c danh lam thắng cảnh, c&aacute;c di t&iacute;ch lich sử của đất Mẹ, được biết v&agrave; hiểu r&otilde; hơn truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc, về gi&aacute; trị của những hi sinh, mất m&aacute;t của biết bao thế hệ cha &ocirc;ng trong cuộc kh&aacute;ng chiến dựng nước, giữ nước v&agrave; bảo vệ chủ quyền thi&ecirc;ng li&ecirc;ng c&ugrave;a đất nước, đồng thời gi&uacute;p những người con xa qu&ecirc; gặp gỡ nhau v&agrave; kết bạn với c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n trong nước, Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngo&agrave;i TP. HCM v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM đ&atilde; tổ chức &ldquo;Trại h&egrave; Thanh thiếu ni&ecirc;n kiều b&agrave;o v&agrave; tuổi trẻ Th&agrave;nh phố 2015&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trại h&egrave; năm nay với chủ đề &ldquo;Việt Nam qu&ecirc; hương t&ocirc;i&rdquo; đ&atilde; được diễn ra trong 4 ng&agrave;y từ 20/7 đến 23/7 với sự tham gia s&ocirc;i nổi của 43 trại sinh l&agrave; c&aacute;c bạn trẻ Việt Nam sinh sống v&agrave; học tập ở nước ngo&agrave;i, trại h&egrave; thật sự đ&atilde; thu h&uacute;t được sự tham gia nhiệt t&igrave;nh của c&aacute;c bạn nhỏ cũng như sự mong đợi của c&aacute;c bậc phụ huynh. Chiều 23/7, tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; diễn ra lễ bế mạc &ldquo;Trại h&egrave; Thanh thiếu ni&ecirc;n kiều b&agrave;o v&agrave; tuổi trẻ Th&agrave;nh phố 2015&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trưởng th&agrave;nh c&ugrave;ng trại h&egrave;</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bốn ng&agrave;y l&agrave; khoảng thời gian kh&ocirc;ng d&agrave;i nhưng khoảng thời gian đ&oacute; đ&atilde; để lại những kỷ niệm đẹp trong l&ograve;ng c&aacute;c bạn trại sinh, để c&aacute;c bạn trưởng th&agrave;nh v&agrave; gắn b&oacute; c&ugrave;ng nhau. Từ những người xa lạ, c&aacute;c bạn trại sinh l&agrave; kiều b&agrave;o của nhiều quốc gia kh&aacute;c nhau đ&atilde; c&ugrave;ng nhau chung sống, c&ugrave;ng trải nghiệm v&agrave; c&ugrave;ng sẻ chia như anh chị em một nh&agrave;. Trại h&egrave; đ&atilde; diễn ra với c&aacute;c hoạt động phong ph&uacute; như: tham quan Bảo t&agrave;ng lịch sử Hồ Ch&iacute; Minh, đến Bến Tre - nơi mở đầu của phong tr&agrave;o Đồng Khởi, c&aacute;c bạn đ&atilde; c&ugrave;ng ở với người d&acirc;n địa phương, h&oacute;a th&acirc;n v&agrave;o c&aacute;c anh bộ đội Cụ Hồ, giao lưu văn nghệ, tặng qu&agrave; cho trẻ em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn nhưng lu&ocirc;n cố gắng vươn l&ecirc;n trong học tập,... c&aacute;c bạn trại sinh đ&atilde; hiểu v&agrave; y&ecirc;u th&ecirc;m về lịch sử Việt Nam, qu&yacute; mến hơn những con người đất nước m&igrave;nh. C&ugrave;ng với đ&oacute; c&aacute;c bạn đ&atilde; c&ugrave;ng nhau trải qua những kh&oacute; khăn, những thử th&aacute;ch để ho&agrave;n th&agrave;nh chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh của m&igrave;nh thật &yacute; nghĩa.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&ldquo;L&uacute;c đầu mới gặp nhau c&aacute;c em vẫn c&ograve;n bỡ ngỡ v&agrave; thu m&igrave;nh, nhưng sau một ng&agrave;y ở c&ugrave;ng nhau th&igrave; c&aacute;c em đ&atilde; cởi mở v&agrave; h&ograve;a đồng hơn. Trong suốt bốn ng&agrave;y c&ugrave;ng đi, c&ugrave;ng ăn, c&ugrave;ng ở, c&ugrave;ng chơi đ&ugrave;a, c&ugrave;ng tr&ograve; chuyện, m&igrave;nh thấy c&aacute;c em kiều b&agrave;o thật sự rất đ&aacute;ng y&ecirc;u, hơn cả ở c&aacute;c em c&oacute; một t&igrave;nh y&ecirc;u cao cả đối với qu&ecirc; hương m&igrave;nh, d&ugrave; l&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u đ&oacute; được thể hiện r&otilde; hay chỉ &acirc;m thầm, nhưng m&igrave;nh cảm nhận được điều đ&oacute; từ &aacute;nh mắt c&aacute;c em. Từ c&aacute;i lạ ban đầu, b&acirc;y giờ c&aacute;c em xem nhau như người bạn, người anh em v&agrave; thật sự kh&ocirc;ng muốn rời xa. M&igrave;nh thật sự đ&atilde; nh&igrave;n thấy c&aacute;c em kh&ocirc;n lớn từng ng&agrave;y qua v&agrave; hi vọng sẽ c&oacute; nhiều s&acirc;n chơi như thế n&agrave;y nữa để gắn b&oacute; c&aacute;c em, để c&aacute;c em c&oacute; thể trưởng th&agrave;nh một c&aacute;ch to&agrave;n diện nhất&rdquo; - Bạn Đỗ H&ugrave;ng T&acirc;m (t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n của trại h&egrave;) chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Th&ecirc;m y&ecirc;u qu&ecirc; hương Việt Nam</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&uacute; Hồ Sĩ B&igrave;nh (kiều b&agrave;o Cộng h&ograve;a S&eacute;c) t&acirc;m sự: &ldquo;mỗi năm c&oacute; dịp đều cho c&aacute;c con của m&igrave;nh về thăm qu&ecirc; để nhớ về cội nguồn, để học tiếng Việt. Ch&uacute; cảm thấy rằng đ&acirc;y l&agrave; một trại h&egrave; v&ocirc; c&ugrave;ng &yacute; nghĩa m&agrave; ở đ&oacute; c&aacute;c bạn nhỏ được trải nghiệm cuộc sống ở qu&ecirc; hương m&igrave;nh như thế n&agrave;o, c&oacute; cơ hội giao lưu kết bạn với c&aacute;c bạn trẻ ở Việt Nam, l&agrave; dịp để khơi lại t&igrave;nh y&ecirc;u đất Mẹ, tinh thần hướng về Tổ quốc&rdquo;. V&agrave;o cuối chương tr&igrave;nh, 43 trại sinh l&agrave; kiều b&agrave;o c&aacute;c quốc gia kh&aacute;c nhau đ&atilde; c&ugrave;ng h&aacute;t vang ca kh&uacute;c &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u Việt Nam&rdquo; đ&atilde; l&agrave;m cho rất nhiều người c&oacute; mặt x&uacute;c động. Trại h&egrave; l&agrave; dịp để c&aacute;c bạn thanh thiếu ni&ecirc;n kiều b&agrave;o c&oacute; dịp giao lưu, học tập với nhau, th&ocirc;ng qua trại h&egrave; sẽ th&ecirc;m y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước hơn. C&aacute;c bạn đ&atilde; được kh&aacute;m ph&aacute; những cảnh đẹp của đất nước m&igrave;nh, sự trở m&igrave;nh của đất nước trong bối cảnh mới.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Ch&uacute; Sĩ B&igrave;nh thật sự x&uacute;c động khi nh&igrave;n thấy con m&igrave;nh c&oacute; th&ecirc;m những người bạn mới, c&oacute; những khoảnh khắc vui chơi thoải&nbsp; m&aacute;i, c&oacute; những gi&acirc;y ph&uacute;t buồn b&atilde;, nghĩ suy về cuộc sống qu&ecirc; hương. Những giọt nước mắt của ch&uacute; đ&atilde; rơi v&agrave;o cuối chương tr&igrave;nh. &ldquo;Nếu năm sau trại h&egrave; tiếp tục tổ chức, ch&uacute; sẽ lại c&ugrave;ng con m&igrave;nh về tham gia, bởi ở đ&oacute; ch&uacute; kh&ocirc;ng chỉ nh&igrave;n thấy những đứa con ch&uacute; kh&ocirc;n lớn m&agrave; ch&iacute;nh ch&uacute; cũng c&oacute; những cảm x&uacute;c y&ecirc;u thương đặc biệt qu&ecirc; hương m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những địa điểm c&aacute;c bạn đến, kh&ocirc;ng chỉ mang lại sự th&uacute; vị m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p c&aacute;c bạn hiểu hơn về con người, văn h&oacute;a truyền thống của qu&ecirc; hương Việt Nam. Nếu như 9 trại h&egrave; trước đ&oacute;, c&aacute;c bạn trại sinh được h&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o phong cảnh thi&ecirc;n nhi&ecirc;n h&ugrave;ng vĩ của n&uacute;i rừng T&acirc;y Nguy&ecirc;n, đến với những v&ugrave;ng biển đảo, hiểu về truyền thống đấu tranh anh dũng, ki&ecirc;n cường của hải qu&acirc;n Việt Nam trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ chủ quyền biển đảo qu&ecirc; hương, Tổ quốc, th&igrave; hội trại lần n&agrave;y, c&aacute;c bạn đ&atilde; được đến với miền T&acirc;y Nam Bộ, với những d&ograve;ng s&ocirc;ng &ecirc;m đềm, những điệu h&ograve; ngọt ng&agrave;o b&ecirc;n những mảnh đất oai h&ugrave;ng gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Leung Ylang (Kiều b&agrave;o Campuchia) chia sẻ: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n m&igrave;nh tham gia, m&igrave;nh cảm thấy rất l&agrave; vui v&agrave; tự h&agrave;o. Được quay lại qu&ecirc; hương đất nước của m&igrave;nh, được l&agrave;m quen với c&aacute;c bạn, c&ugrave;ng c&aacute;c bạn chia sẻ kinh nghiệm sống ở những nơi kh&aacute;c nhau. Học hỏi được phong tục, truyền thống của người Việt Nam. Năm sau nếu c&oacute; thời gian th&igrave; m&igrave;nh sẽ tiếp tục tham gia&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trại h&egrave; l&agrave; dịp c&aacute;c bạn nghỉ ngơi, v&agrave; t&igrave;m hiểu về lịch sử, văn h&oacute;a, truyền thống của d&acirc;n tộc, biết th&ecirc;m những danh lam thắng cảnh của đất nước, để th&ecirc;m tự h&agrave;o về đất nước v&agrave; d&acirc;n tộc m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>QUỲNH DUNG - THỦY PHAN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;