Thêm yêu quê hương qua mỗi mùa hội trại

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với mục đ&iacute;ch tạo một s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch trong những ng&agrave;y h&egrave; cho c&aacute;c bạn trẻ về thăm qu&ecirc; hương, tham quan c&aacute;c danh lam thắng cảnh, c&aacute;c di t&iacute;ch lich sử của đất Mẹ, được biết v&agrave; hiểu r&otilde; hơn truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc, về gi&aacute; trị của những hi sinh, mất m&aacute;t của biết bao thế hệ cha &ocirc;ng trong cuộc kh&aacute;ng chiến dựng nước, giữ nước v&agrave; bảo vệ chủ quyền thi&ecirc;ng li&ecirc;ng c&ugrave;a đất nước, đồng thời gi&uacute;p những người con xa qu&ecirc; gặp gỡ nhau v&agrave; kết bạn với c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n trong nước, Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngo&agrave;i TP. HCM v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM đ&atilde; tổ chức &ldquo;Trại h&egrave; Thanh thiếu ni&ecirc;n kiều b&agrave;o v&agrave; tuổi trẻ Th&agrave;nh phố 2015&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trại h&egrave; năm nay với chủ đề &ldquo;Việt Nam qu&ecirc; hương t&ocirc;i&rdquo; đ&atilde; được diễn ra trong 4 ng&agrave;y từ 20/7 đến 23/7 với sự tham gia s&ocirc;i nổi của 43 trại sinh l&agrave; c&aacute;c bạn trẻ Việt Nam sinh sống v&agrave; học tập ở nước ngo&agrave;i, trại h&egrave; thật sự đ&atilde; thu h&uacute;t được sự tham gia nhiệt t&igrave;nh của c&aacute;c bạn nhỏ cũng như sự mong đợi của c&aacute;c bậc phụ huynh. Chiều 23/7, tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; diễn ra lễ bế mạc &ldquo;Trại h&egrave; Thanh thiếu ni&ecirc;n kiều b&agrave;o v&agrave; tuổi trẻ Th&agrave;nh phố 2015&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trưởng th&agrave;nh c&ugrave;ng trại h&egrave;</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bốn ng&agrave;y l&agrave; khoảng thời gian kh&ocirc;ng d&agrave;i nhưng khoảng thời gian đ&oacute; đ&atilde; để lại những kỷ niệm đẹp trong l&ograve;ng c&aacute;c bạn trại sinh, để c&aacute;c bạn trưởng th&agrave;nh v&agrave; gắn b&oacute; c&ugrave;ng nhau. Từ những người xa lạ, c&aacute;c bạn trại sinh l&agrave; kiều b&agrave;o của nhiều quốc gia kh&aacute;c nhau đ&atilde; c&ugrave;ng nhau chung sống, c&ugrave;ng trải nghiệm v&agrave; c&ugrave;ng sẻ chia như anh chị em một nh&agrave;. Trại h&egrave; đ&atilde; diễn ra với c&aacute;c hoạt động phong ph&uacute; như: tham quan Bảo t&agrave;ng lịch sử Hồ Ch&iacute; Minh, đến Bến Tre - nơi mở đầu của phong tr&agrave;o Đồng Khởi, c&aacute;c bạn đ&atilde; c&ugrave;ng ở với người d&acirc;n địa phương, h&oacute;a th&acirc;n v&agrave;o c&aacute;c anh bộ đội Cụ Hồ, giao lưu văn nghệ, tặng qu&agrave; cho trẻ em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn nhưng lu&ocirc;n cố gắng vươn l&ecirc;n trong học tập,... c&aacute;c bạn trại sinh đ&atilde; hiểu v&agrave; y&ecirc;u th&ecirc;m về lịch sử Việt Nam, qu&yacute; mến hơn những con người đất nước m&igrave;nh. C&ugrave;ng với đ&oacute; c&aacute;c bạn đ&atilde; c&ugrave;ng nhau trải qua những kh&oacute; khăn, những thử th&aacute;ch để ho&agrave;n th&agrave;nh chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh của m&igrave;nh thật &yacute; nghĩa.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&ldquo;L&uacute;c đầu mới gặp nhau c&aacute;c em vẫn c&ograve;n bỡ ngỡ v&agrave; thu m&igrave;nh, nhưng sau một ng&agrave;y ở c&ugrave;ng nhau th&igrave; c&aacute;c em đ&atilde; cởi mở v&agrave; h&ograve;a đồng hơn. Trong suốt bốn ng&agrave;y c&ugrave;ng đi, c&ugrave;ng ăn, c&ugrave;ng ở, c&ugrave;ng chơi đ&ugrave;a, c&ugrave;ng tr&ograve; chuyện, m&igrave;nh thấy c&aacute;c em kiều b&agrave;o thật sự rất đ&aacute;ng y&ecirc;u, hơn cả ở c&aacute;c em c&oacute; một t&igrave;nh y&ecirc;u cao cả đối với qu&ecirc; hương m&igrave;nh, d&ugrave; l&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u đ&oacute; được thể hiện r&otilde; hay chỉ &acirc;m thầm, nhưng m&igrave;nh cảm nhận được điều đ&oacute; từ &aacute;nh mắt c&aacute;c em. Từ c&aacute;i lạ ban đầu, b&acirc;y giờ c&aacute;c em xem nhau như người bạn, người anh em v&agrave; thật sự kh&ocirc;ng muốn rời xa. M&igrave;nh thật sự đ&atilde; nh&igrave;n thấy c&aacute;c em kh&ocirc;n lớn từng ng&agrave;y qua v&agrave; hi vọng sẽ c&oacute; nhiều s&acirc;n chơi như thế n&agrave;y nữa để gắn b&oacute; c&aacute;c em, để c&aacute;c em c&oacute; thể trưởng th&agrave;nh một c&aacute;ch to&agrave;n diện nhất&rdquo; - Bạn Đỗ H&ugrave;ng T&acirc;m (t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n của trại h&egrave;) chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Th&ecirc;m y&ecirc;u qu&ecirc; hương Việt Nam</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&uacute; Hồ Sĩ B&igrave;nh (kiều b&agrave;o Cộng h&ograve;a S&eacute;c) t&acirc;m sự: &ldquo;mỗi năm c&oacute; dịp đều cho c&aacute;c con của m&igrave;nh về thăm qu&ecirc; để nhớ về cội nguồn, để học tiếng Việt. Ch&uacute; cảm thấy rằng đ&acirc;y l&agrave; một trại h&egrave; v&ocirc; c&ugrave;ng &yacute; nghĩa m&agrave; ở đ&oacute; c&aacute;c bạn nhỏ được trải nghiệm cuộc sống ở qu&ecirc; hương m&igrave;nh như thế n&agrave;o, c&oacute; cơ hội giao lưu kết bạn với c&aacute;c bạn trẻ ở Việt Nam, l&agrave; dịp để khơi lại t&igrave;nh y&ecirc;u đất Mẹ, tinh thần hướng về Tổ quốc&rdquo;. V&agrave;o cuối chương tr&igrave;nh, 43 trại sinh l&agrave; kiều b&agrave;o c&aacute;c quốc gia kh&aacute;c nhau đ&atilde; c&ugrave;ng h&aacute;t vang ca kh&uacute;c &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u Việt Nam&rdquo; đ&atilde; l&agrave;m cho rất nhiều người c&oacute; mặt x&uacute;c động. Trại h&egrave; l&agrave; dịp để c&aacute;c bạn thanh thiếu ni&ecirc;n kiều b&agrave;o c&oacute; dịp giao lưu, học tập với nhau, th&ocirc;ng qua trại h&egrave; sẽ th&ecirc;m y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước hơn. C&aacute;c bạn đ&atilde; được kh&aacute;m ph&aacute; những cảnh đẹp của đất nước m&igrave;nh, sự trở m&igrave;nh của đất nước trong bối cảnh mới.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Ch&uacute; Sĩ B&igrave;nh thật sự x&uacute;c động khi nh&igrave;n thấy con m&igrave;nh c&oacute; th&ecirc;m những người bạn mới, c&oacute; những khoảnh khắc vui chơi thoải&nbsp; m&aacute;i, c&oacute; những gi&acirc;y ph&uacute;t buồn b&atilde;, nghĩ suy về cuộc sống qu&ecirc; hương. Những giọt nước mắt của ch&uacute; đ&atilde; rơi v&agrave;o cuối chương tr&igrave;nh. &ldquo;Nếu năm sau trại h&egrave; tiếp tục tổ chức, ch&uacute; sẽ lại c&ugrave;ng con m&igrave;nh về tham gia, bởi ở đ&oacute; ch&uacute; kh&ocirc;ng chỉ nh&igrave;n thấy những đứa con ch&uacute; kh&ocirc;n lớn m&agrave; ch&iacute;nh ch&uacute; cũng c&oacute; những cảm x&uacute;c y&ecirc;u thương đặc biệt qu&ecirc; hương m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những địa điểm c&aacute;c bạn đến, kh&ocirc;ng chỉ mang lại sự th&uacute; vị m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p c&aacute;c bạn hiểu hơn về con người, văn h&oacute;a truyền thống của qu&ecirc; hương Việt Nam. Nếu như 9 trại h&egrave; trước đ&oacute;, c&aacute;c bạn trại sinh được h&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o phong cảnh thi&ecirc;n nhi&ecirc;n h&ugrave;ng vĩ của n&uacute;i rừng T&acirc;y Nguy&ecirc;n, đến với những v&ugrave;ng biển đảo, hiểu về truyền thống đấu tranh anh dũng, ki&ecirc;n cường của hải qu&acirc;n Việt Nam trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ chủ quyền biển đảo qu&ecirc; hương, Tổ quốc, th&igrave; hội trại lần n&agrave;y, c&aacute;c bạn đ&atilde; được đến với miền T&acirc;y Nam Bộ, với những d&ograve;ng s&ocirc;ng &ecirc;m đềm, những điệu h&ograve; ngọt ng&agrave;o b&ecirc;n những mảnh đất oai h&ugrave;ng gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Leung Ylang (Kiều b&agrave;o Campuchia) chia sẻ: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n m&igrave;nh tham gia, m&igrave;nh cảm thấy rất l&agrave; vui v&agrave; tự h&agrave;o. Được quay lại qu&ecirc; hương đất nước của m&igrave;nh, được l&agrave;m quen với c&aacute;c bạn, c&ugrave;ng c&aacute;c bạn chia sẻ kinh nghiệm sống ở những nơi kh&aacute;c nhau. Học hỏi được phong tục, truyền thống của người Việt Nam. Năm sau nếu c&oacute; thời gian th&igrave; m&igrave;nh sẽ tiếp tục tham gia&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trại h&egrave; l&agrave; dịp c&aacute;c bạn nghỉ ngơi, v&agrave; t&igrave;m hiểu về lịch sử, văn h&oacute;a, truyền thống của d&acirc;n tộc, biết th&ecirc;m những danh lam thắng cảnh của đất nước, để th&ecirc;m tự h&agrave;o về đất nước v&agrave; d&acirc;n tộc m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>QUỲNH DUNG - THỦY PHAN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;