Chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng cơ quan Thành Đoàn với Ngày hoạt động cao điểm “Vì đàn em”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực hiện kế hoạch số 02-KH/ĐTN-ĐCQ ng&agrave;y 20/7/2015 của Ban Thường vụ Đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n về việc tổ chức Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2015; hưởng ứng Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;V&igrave; đ&agrave;n em&rdquo; năm 2015, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức thực hiện Ng&agrave;y cao điểm &ldquo;V&igrave; đ&agrave;n em&rdquo; tại x&atilde; L&ecirc; Minh Xu&acirc;n, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh với nhiều hoạt động thiết thực v&agrave; &yacute; nghĩa như trao tặng 01 tủ s&aacute;ch thiếu nhi, 200 ấn bản b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ, Mực t&iacute;m, Nhi đồng v&agrave; R&ugrave;a v&agrave;ng, 01 bộ lịch sử Việt Nam bằng truyện tranh, 20 suất học bổng (500.000đ/suất) v&agrave; 100 phần qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn vươn l&ecirc;n trong hoc tập v&agrave; cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Song song đ&oacute;, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng c&ograve;n tổ chức 01 s&acirc;n chơi với c&aacute;c tr&ograve; chơi d&acirc;n gian v&agrave; hớt miễn ph&iacute; cho c&aacute;c em thiếu nhi trong ng&agrave;y hội. Đặc biệt l&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi rất h&agrave;o hứng với c&aacute;c tiết mục văn nghệ giao lưu của c&aacute;c anh chị chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng với c&aacute;c em thiếu nhi địa phương. Qua c&aacute;c hoạt động tr&ecirc;n nhằm chia sẻ v&agrave; động vi&ecirc;n c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh khoa&nbsp; vươn l&ecirc;n trong&nbsp; học tập v&agrave; cuộc sống. Đồng thời, qua c&aacute;c hoạt động tr&ecirc;n tạo sự gắn kết v&agrave; thắt chặt t&igrave;nh đồng ch&iacute; của c&aacute;c đồng ch&iacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Đo&agrave;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>THU H&Agrave;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Gia Lai giai đoạn 2017 - 2022; Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Kon Tum giai đoạn 2016 - 2022, ngày 25/11/2022, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Gia Lai và Tỉnh Đoàn Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027.

Agile Việt Nam
;