Chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng cơ quan Thành Đoàn với Ngày hoạt động cao điểm “Vì đàn em”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực hiện kế hoạch số 02-KH/ĐTN-ĐCQ ng&agrave;y 20/7/2015 của Ban Thường vụ Đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n về việc tổ chức Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2015; hưởng ứng Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;V&igrave; đ&agrave;n em&rdquo; năm 2015, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức thực hiện Ng&agrave;y cao điểm &ldquo;V&igrave; đ&agrave;n em&rdquo; tại x&atilde; L&ecirc; Minh Xu&acirc;n, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh với nhiều hoạt động thiết thực v&agrave; &yacute; nghĩa như trao tặng 01 tủ s&aacute;ch thiếu nhi, 200 ấn bản b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ, Mực t&iacute;m, Nhi đồng v&agrave; R&ugrave;a v&agrave;ng, 01 bộ lịch sử Việt Nam bằng truyện tranh, 20 suất học bổng (500.000đ/suất) v&agrave; 100 phần qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn vươn l&ecirc;n trong hoc tập v&agrave; cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Song song đ&oacute;, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng c&ograve;n tổ chức 01 s&acirc;n chơi với c&aacute;c tr&ograve; chơi d&acirc;n gian v&agrave; hớt miễn ph&iacute; cho c&aacute;c em thiếu nhi trong ng&agrave;y hội. Đặc biệt l&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi rất h&agrave;o hứng với c&aacute;c tiết mục văn nghệ giao lưu của c&aacute;c anh chị chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng với c&aacute;c em thiếu nhi địa phương. Qua c&aacute;c hoạt động tr&ecirc;n nhằm chia sẻ v&agrave; động vi&ecirc;n c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh khoa&nbsp; vươn l&ecirc;n trong&nbsp; học tập v&agrave; cuộc sống. Đồng thời, qua c&aacute;c hoạt động tr&ecirc;n tạo sự gắn kết v&agrave; thắt chặt t&igrave;nh đồng ch&iacute; của c&aacute;c đồng ch&iacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Đo&agrave;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>THU H&Agrave;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;