Võ Thành Công – Kình ngư cứu hộ trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ứng vi&ecirc;n C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu 2015:</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>V&otilde; Th&agrave;nh C&ocirc;ng &ndash; K&igrave;nh ngư cứu hộ trẻ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;L&agrave; một người l&iacute;nh cứu hộ, niềm vui đơn giản của t&ocirc;i ch&iacute;nh l&agrave; mang lại hạnh ph&uacute;c cho người kh&aacute;c&rdquo; &ndash; Trung &uacute;y V&otilde; Th&agrave;nh C&ocirc;ng (C&aacute;n bộ Ph&ograve;ng Cứu nạn &ndash; Cứu hộ, Cảnh s&aacute;t Ph&ograve;ng ch&aacute;y v&agrave; chữa ch&aacute;y TP. Hồ Ch&iacute; Minh) chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo chiến sĩ mới, anh được nghe c&aacute;c anh kể nhiều về nghề cứu hộ, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ anh muốn cống hiến n&ecirc;n đ&atilde; t&igrave;nh nguyện xin về c&ocirc;ng t&aacute;c.&nbsp;T&iacute;nh đến thời điểm hiện tại anh đ&atilde; gắn b&oacute; nghề với biệt danh &ldquo;K&igrave;nh ngư cứu hộ&rdquo; gần 8 năm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Từng sợ khi t&igrave;m nạn nh&acirc;n chết đuối</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&otilde; Th&agrave;nh C&ocirc;ng sinh ra v&agrave; lớn l&ecirc;n trong một gia đ&igrave;nh thuần n&ocirc;ng ở Quận 8, TP. Hồ Ch&iacute; Minh. D&ugrave; trong gia đ&igrave;nh kh&ocirc;ng c&oacute; ai theo ng&agrave;nh Cảnh s&aacute;t Ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y, Cứu nạn cứu hộ, nhưng từ những ng&agrave;y đầu c&ograve;n l&agrave; l&iacute;nh nghĩa vụ qu&acirc;n sự, V&otilde; Th&agrave;nh C&ocirc;ng đ&atilde; sớm bộc lộ được tố chất &iacute;t người c&oacute; được, đ&oacute; l&agrave; sự linh hoạt v&agrave; khả năng ph&aacute;n đo&aacute;n. &ldquo;K&igrave;nh ngư cứu hộ&rdquo; l&agrave; biệt danh do anh em trong đơn vị y&ecirc;u mến đặt cho anh, anh chưa bao giờ tự m&atilde;n với những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&atilde; đạt được, kh&ocirc;ng ngừng học hỏi, r&egrave;n luyện, trau dồi th&ecirc;m chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ, n&acirc;ng cao bản lĩnh &yacute; chiến đấu để phục vụ tốt cho c&ocirc;ng t&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Lần đầu ti&ecirc;n được giao nhiệm vụ lặn t&igrave;m nạn nh&acirc;n bị tai nạn đuối nước, t&ocirc;i rất sợ nhưng được sự động vi&ecirc;n của chỉ huy, đồng đội v&agrave; chứng kiến nỗi đau của gia đ&igrave;nh nạn nh&acirc;n, t&ocirc;i đ&atilde; tự nhủ phải cố gắng thực hiện nhiệm vụ lặn t&igrave;m bằng được nạn nh&acirc;n, để g&oacute;p phần xoa dịu v&agrave; giảm bớt nỗi đau cho người th&acirc;n của họ&rdquo;, anh C&ocirc;ng cho biết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; một chiến sĩ trẻ n&ecirc;n những ng&agrave;y đầu về nhận c&ocirc;ng t&aacute;c tại đơn vị, do phải thường xuy&ecirc;n l&agrave;m việc trong những m&ocirc;i trường nguy hiểm, t&acirc;m l&iacute; chưa vững v&agrave;ng cộng với việc chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ chưa cao, anh chưa thực sự thực hiện tốt c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhưng qua thực tế chiến đấu, được sự d&igrave;u dắt của thế hệ trước, được học hỏi th&ecirc;m những kinh nghiệm qu&yacute; b&aacute;u, r&egrave;n luyện bản lĩnh, &yacute; ch&iacute; chiến đấu anh đ&atilde; dần trưởng th&agrave;nh v&agrave; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi được hỏi về kỉ niệm l&agrave;m anh nhớ nhất trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c, anh b&agrave;y tỏ: &ldquo;L&agrave;m nghề th&igrave; c&aacute;i n&agrave;o m&igrave;nh cũng đều nhớ cả&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gần 8 năm c&ocirc;ng t&aacute;c kỉ niệm l&agrave;m anh nhớ nhất l&agrave; vụ cứu hộ sập s&agrave;n căn tin tại tổng c&ocirc;ng ty cấp nước S&agrave;i G&ograve;n SAWACO: &ldquo;M&igrave;nh đ&atilde; c&ugrave;ng đồng đội cứu sống 14 người bị rơi từ độ cao khoảng 10m. Khi cứu được những người bị nạn, m&igrave;nh thật v&ocirc; c&ugrave;ng hạnh ph&uacute;c v&igrave; ch&iacute;nh bản th&acirc;n m&igrave;nh v&agrave; đồng đội đ&atilde; mang lại được hạnh ph&uacute;c cho người kh&aacute;c. Đối với l&iacute;nh cứu hộ hạnh ph&uacute;c chỉ đơn giản l&agrave; được mang lại hạnh ph&uacute;c cho người kh&aacute;c&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Cống hiến đến khi kh&ocirc;ng c&ograve;n sức lực</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh C&ocirc;ng t&acirc;m sự một khi đ&atilde; chọn c&ocirc;ng việc n&agrave;y, anh v&agrave; đồng đội phải chấp nhận với những hiểm nguy đang chực chờ, c&oacute; khi phải đ&aacute;nh đổi cả mạng sống. Tuy nhi&ecirc;n, c&oacute; thể cứu sống người hoặc t&igrave;m kiếm được thi thể người bị nạn, g&oacute;p phần sẻ chia những mất m&aacute;t của c&aacute;c gia đ&igrave;nh đ&atilde; gi&uacute;p cho anh v&agrave; đồng đội th&ecirc;m động lực để tiếp tục gắn b&oacute; với c&ocirc;ng việc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;T&ocirc;i may mắn được sự động viện từ gia đ&igrave;nh, bạn b&egrave; v&agrave; người th&acirc;n ủng hộ, t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; th&ecirc;m động lực để tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho đến khi n&agrave;o kh&ocirc;ng c&ograve;n đủ sức nữa&rdquo;, anh C&ocirc;ng b&agrave;y tỏ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Dĩ nhi&ecirc;n c&oacute; vất vả, nguy hiểm nhưng anh em lu&ocirc;n x&aacute;c định đ&oacute; l&agrave; nhiệm vụ của người chiến sĩ, d&ugrave; phải hi sinh để đổi lấy sự b&igrave;nh y&ecirc;n cho người d&acirc;n cũng sẵn s&agrave;ng&rdquo;, Trung &uacute;y C&ocirc;ng chia sẻ về c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh C&ocirc;ng t&acirc;m niệm, mỗi lần tham gia xử l&yacute; sự cố l&agrave; một lần c&oacute; th&ecirc;m kinh nghiệm, nhất l&agrave; trong những t&igrave;nh huống đứng giữa sự sống v&agrave; c&aacute;i chết. Với &yacute; ch&iacute; gan th&eacute;p v&agrave; &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm của một chiến sĩ cảnh s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n, anh v&agrave; đồng đội đ&atilde; vượt qua những kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch để ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh v&agrave; đồng đội kh&ocirc;ng những phải thường xuy&ecirc;n r&egrave;n luyện thể lực m&agrave; c&ograve;n phải học để sử dụng tốt c&aacute;c trang thiết bị hiện đại như bộ đ&agrave;m dưới nước, camera d&ograve; t&igrave;m trong đống đổ n&aacute;t...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c cứu nạn cứu hộ dưới nước t&aacute;m năm nay, trung &uacute;y C&ocirc;ng chứng kiến qu&aacute; nhiều cảnh thương t&acirc;m từ những tai nạn kh&ocirc;ng đ&aacute;ng c&oacute;. Vậy l&agrave; hằng năm anh - với vai tr&ograve; ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n - lu&ocirc;n t&iacute;ch cực tổ chức tập huấn kỹ năng tho&aacute;t nạn cho người d&acirc;n, tuy&ecirc;n truyền chống đuối nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh C&ocirc;ng n&oacute;i: &ldquo;Trẻ em l&agrave; đối tượng dễ bị tổn thương, n&ecirc;n cần được đ&agrave;o tạo tốt c&aacute;c kỹ năng ph&ograve;ng tr&aacute;nh tai nạn v&agrave; kỹ năng tự bảo vệ cho c&aacute;c em&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tất cả những kinh nghiệm, cũng như c&aacute;c kỹ năng, nghiệp vụ trong cứu hộ cứu nạn m&agrave; anh C&ocirc;ng t&iacute;ch lũy được trong qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia cứu hộ cứu nạn đều được anh thường xuy&ecirc;n chia sẻ cho đồng đội, đồng nghiệp tại đơn vị v&agrave; ở nhiều tỉnh, th&agrave;nh kh&aacute;c như Cần Thơ, &nbsp;B&igrave;nh Dương, Đồng Nai, Bến Tre&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong thời gian c&ocirc;ng t&aacute;c tại đ&acirc;y, anh C&ocirc;ng đ&atilde; tham gia h&agrave;ng trăm vụ lặn t&igrave;m, cứu sống nhiều nạn nh&acirc;n đuối nước, t&igrave;m thấy hơn 100 thi thể nạn nh&acirc;n. Từ đ&oacute;, g&oacute;p phần cung cấp chứng cứ để C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố thực hiện điều tra, ph&aacute; nhiều chuy&ecirc;n &aacute;n g&oacute;p phần đảm bảo an ninh, trật tự x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với những đ&oacute;ng g&oacute;p trong c&ocirc;ng t&aacute;c cứu nạn cứu hộ, thiếu &uacute;y V&otilde; Th&agrave;nh C&ocirc;ng được Cảnh s&aacute;t Ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y Th&agrave;nh phố vinh danh l&agrave; &quot;Chiến sĩ chữa ch&aacute;y cứu nạn ti&ecirc;u biểu năm 2015&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>MỸ NƯƠNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;