Võ Thành Công – Kình ngư cứu hộ trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ứng vi&ecirc;n C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu 2015:</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>V&otilde; Th&agrave;nh C&ocirc;ng &ndash; K&igrave;nh ngư cứu hộ trẻ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;L&agrave; một người l&iacute;nh cứu hộ, niềm vui đơn giản của t&ocirc;i ch&iacute;nh l&agrave; mang lại hạnh ph&uacute;c cho người kh&aacute;c&rdquo; &ndash; Trung &uacute;y V&otilde; Th&agrave;nh C&ocirc;ng (C&aacute;n bộ Ph&ograve;ng Cứu nạn &ndash; Cứu hộ, Cảnh s&aacute;t Ph&ograve;ng ch&aacute;y v&agrave; chữa ch&aacute;y TP. Hồ Ch&iacute; Minh) chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo chiến sĩ mới, anh được nghe c&aacute;c anh kể nhiều về nghề cứu hộ, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ anh muốn cống hiến n&ecirc;n đ&atilde; t&igrave;nh nguyện xin về c&ocirc;ng t&aacute;c.&nbsp;T&iacute;nh đến thời điểm hiện tại anh đ&atilde; gắn b&oacute; nghề với biệt danh &ldquo;K&igrave;nh ngư cứu hộ&rdquo; gần 8 năm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Từng sợ khi t&igrave;m nạn nh&acirc;n chết đuối</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&otilde; Th&agrave;nh C&ocirc;ng sinh ra v&agrave; lớn l&ecirc;n trong một gia đ&igrave;nh thuần n&ocirc;ng ở Quận 8, TP. Hồ Ch&iacute; Minh. D&ugrave; trong gia đ&igrave;nh kh&ocirc;ng c&oacute; ai theo ng&agrave;nh Cảnh s&aacute;t Ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y, Cứu nạn cứu hộ, nhưng từ những ng&agrave;y đầu c&ograve;n l&agrave; l&iacute;nh nghĩa vụ qu&acirc;n sự, V&otilde; Th&agrave;nh C&ocirc;ng đ&atilde; sớm bộc lộ được tố chất &iacute;t người c&oacute; được, đ&oacute; l&agrave; sự linh hoạt v&agrave; khả năng ph&aacute;n đo&aacute;n. &ldquo;K&igrave;nh ngư cứu hộ&rdquo; l&agrave; biệt danh do anh em trong đơn vị y&ecirc;u mến đặt cho anh, anh chưa bao giờ tự m&atilde;n với những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&atilde; đạt được, kh&ocirc;ng ngừng học hỏi, r&egrave;n luyện, trau dồi th&ecirc;m chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ, n&acirc;ng cao bản lĩnh &yacute; chiến đấu để phục vụ tốt cho c&ocirc;ng t&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Lần đầu ti&ecirc;n được giao nhiệm vụ lặn t&igrave;m nạn nh&acirc;n bị tai nạn đuối nước, t&ocirc;i rất sợ nhưng được sự động vi&ecirc;n của chỉ huy, đồng đội v&agrave; chứng kiến nỗi đau của gia đ&igrave;nh nạn nh&acirc;n, t&ocirc;i đ&atilde; tự nhủ phải cố gắng thực hiện nhiệm vụ lặn t&igrave;m bằng được nạn nh&acirc;n, để g&oacute;p phần xoa dịu v&agrave; giảm bớt nỗi đau cho người th&acirc;n của họ&rdquo;, anh C&ocirc;ng cho biết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; một chiến sĩ trẻ n&ecirc;n những ng&agrave;y đầu về nhận c&ocirc;ng t&aacute;c tại đơn vị, do phải thường xuy&ecirc;n l&agrave;m việc trong những m&ocirc;i trường nguy hiểm, t&acirc;m l&iacute; chưa vững v&agrave;ng cộng với việc chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ chưa cao, anh chưa thực sự thực hiện tốt c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhưng qua thực tế chiến đấu, được sự d&igrave;u dắt của thế hệ trước, được học hỏi th&ecirc;m những kinh nghiệm qu&yacute; b&aacute;u, r&egrave;n luyện bản lĩnh, &yacute; ch&iacute; chiến đấu anh đ&atilde; dần trưởng th&agrave;nh v&agrave; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi được hỏi về kỉ niệm l&agrave;m anh nhớ nhất trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c, anh b&agrave;y tỏ: &ldquo;L&agrave;m nghề th&igrave; c&aacute;i n&agrave;o m&igrave;nh cũng đều nhớ cả&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gần 8 năm c&ocirc;ng t&aacute;c kỉ niệm l&agrave;m anh nhớ nhất l&agrave; vụ cứu hộ sập s&agrave;n căn tin tại tổng c&ocirc;ng ty cấp nước S&agrave;i G&ograve;n SAWACO: &ldquo;M&igrave;nh đ&atilde; c&ugrave;ng đồng đội cứu sống 14 người bị rơi từ độ cao khoảng 10m. Khi cứu được những người bị nạn, m&igrave;nh thật v&ocirc; c&ugrave;ng hạnh ph&uacute;c v&igrave; ch&iacute;nh bản th&acirc;n m&igrave;nh v&agrave; đồng đội đ&atilde; mang lại được hạnh ph&uacute;c cho người kh&aacute;c. Đối với l&iacute;nh cứu hộ hạnh ph&uacute;c chỉ đơn giản l&agrave; được mang lại hạnh ph&uacute;c cho người kh&aacute;c&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Cống hiến đến khi kh&ocirc;ng c&ograve;n sức lực</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh C&ocirc;ng t&acirc;m sự một khi đ&atilde; chọn c&ocirc;ng việc n&agrave;y, anh v&agrave; đồng đội phải chấp nhận với những hiểm nguy đang chực chờ, c&oacute; khi phải đ&aacute;nh đổi cả mạng sống. Tuy nhi&ecirc;n, c&oacute; thể cứu sống người hoặc t&igrave;m kiếm được thi thể người bị nạn, g&oacute;p phần sẻ chia những mất m&aacute;t của c&aacute;c gia đ&igrave;nh đ&atilde; gi&uacute;p cho anh v&agrave; đồng đội th&ecirc;m động lực để tiếp tục gắn b&oacute; với c&ocirc;ng việc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;T&ocirc;i may mắn được sự động viện từ gia đ&igrave;nh, bạn b&egrave; v&agrave; người th&acirc;n ủng hộ, t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; th&ecirc;m động lực để tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho đến khi n&agrave;o kh&ocirc;ng c&ograve;n đủ sức nữa&rdquo;, anh C&ocirc;ng b&agrave;y tỏ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Dĩ nhi&ecirc;n c&oacute; vất vả, nguy hiểm nhưng anh em lu&ocirc;n x&aacute;c định đ&oacute; l&agrave; nhiệm vụ của người chiến sĩ, d&ugrave; phải hi sinh để đổi lấy sự b&igrave;nh y&ecirc;n cho người d&acirc;n cũng sẵn s&agrave;ng&rdquo;, Trung &uacute;y C&ocirc;ng chia sẻ về c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh C&ocirc;ng t&acirc;m niệm, mỗi lần tham gia xử l&yacute; sự cố l&agrave; một lần c&oacute; th&ecirc;m kinh nghiệm, nhất l&agrave; trong những t&igrave;nh huống đứng giữa sự sống v&agrave; c&aacute;i chết. Với &yacute; ch&iacute; gan th&eacute;p v&agrave; &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm của một chiến sĩ cảnh s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n, anh v&agrave; đồng đội đ&atilde; vượt qua những kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch để ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh v&agrave; đồng đội kh&ocirc;ng những phải thường xuy&ecirc;n r&egrave;n luyện thể lực m&agrave; c&ograve;n phải học để sử dụng tốt c&aacute;c trang thiết bị hiện đại như bộ đ&agrave;m dưới nước, camera d&ograve; t&igrave;m trong đống đổ n&aacute;t...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c cứu nạn cứu hộ dưới nước t&aacute;m năm nay, trung &uacute;y C&ocirc;ng chứng kiến qu&aacute; nhiều cảnh thương t&acirc;m từ những tai nạn kh&ocirc;ng đ&aacute;ng c&oacute;. Vậy l&agrave; hằng năm anh - với vai tr&ograve; ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n - lu&ocirc;n t&iacute;ch cực tổ chức tập huấn kỹ năng tho&aacute;t nạn cho người d&acirc;n, tuy&ecirc;n truyền chống đuối nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh C&ocirc;ng n&oacute;i: &ldquo;Trẻ em l&agrave; đối tượng dễ bị tổn thương, n&ecirc;n cần được đ&agrave;o tạo tốt c&aacute;c kỹ năng ph&ograve;ng tr&aacute;nh tai nạn v&agrave; kỹ năng tự bảo vệ cho c&aacute;c em&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tất cả những kinh nghiệm, cũng như c&aacute;c kỹ năng, nghiệp vụ trong cứu hộ cứu nạn m&agrave; anh C&ocirc;ng t&iacute;ch lũy được trong qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia cứu hộ cứu nạn đều được anh thường xuy&ecirc;n chia sẻ cho đồng đội, đồng nghiệp tại đơn vị v&agrave; ở nhiều tỉnh, th&agrave;nh kh&aacute;c như Cần Thơ, &nbsp;B&igrave;nh Dương, Đồng Nai, Bến Tre&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong thời gian c&ocirc;ng t&aacute;c tại đ&acirc;y, anh C&ocirc;ng đ&atilde; tham gia h&agrave;ng trăm vụ lặn t&igrave;m, cứu sống nhiều nạn nh&acirc;n đuối nước, t&igrave;m thấy hơn 100 thi thể nạn nh&acirc;n. Từ đ&oacute;, g&oacute;p phần cung cấp chứng cứ để C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố thực hiện điều tra, ph&aacute; nhiều chuy&ecirc;n &aacute;n g&oacute;p phần đảm bảo an ninh, trật tự x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với những đ&oacute;ng g&oacute;p trong c&ocirc;ng t&aacute;c cứu nạn cứu hộ, thiếu &uacute;y V&otilde; Th&agrave;nh C&ocirc;ng được Cảnh s&aacute;t Ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y Th&agrave;nh phố vinh danh l&agrave; &quot;Chiến sĩ chữa ch&aacute;y cứu nạn ti&ecirc;u biểu năm 2015&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>MỸ NƯƠNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;