Trần Quốc Trung - Người thầy trẻ đầy nhiệt tâm

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><strong>Ứng vi&ecirc;n C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu 2015:</strong></em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><strong>Trần Quốc Trung - Người thầy trẻ đầy nhiệt t&acirc;m</strong></em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Trong chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ th&agrave;nh phố năm 2015 vừa qua c&oacute; 3 nh&agrave; gi&aacute;o đạt danh hiệu 6 năm liền, trong đ&oacute; c&oacute; nh&agrave; gi&aacute;o Trần Quốc Trung, hiện đang l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cầm trong tay 2 bằng cử nh&acirc;n Đại học Ngoại Thương v&agrave; Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh nhưng thầy quyết định gắn b&oacute; với nghề gi&aacute;o, đ&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; quyết định c&oacute; dự t&iacute;nh sẵn m&agrave; với thầy đ&oacute; l&agrave; c&aacute;i duy&ecirc;n - một c&aacute;i duy&ecirc;n đẹp của cuộc đời.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thầy kể sau khi tốt nghiệp cũng đ&atilde; xin v&agrave;o nhiều c&ocirc;ng ty trong v&agrave; ngo&agrave;i nước để l&agrave;m nhưng nhận thấy kh&oacute; khăn v&agrave; kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp. Cho đến khi nộp đơn x&eacute;t tuyển v&agrave;o trường, thầy mới cảm thấy đ&acirc;y l&agrave; nơi m&agrave; m&igrave;nh c&oacute; thể ph&aacute;t triển, nơi m&igrave;nh c&oacute; thể dạy học tr&ograve; v&agrave; nơi để học th&ecirc;m về cuộc sống. C&oacute; nhiều c&ocirc;ng ty, doanh nghiệp cũng đề nghị thầy về l&agrave;m chung với họ nhưng thầy từ chối, chỉ đơn giản v&igrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; nghề m&agrave; c&ograve;n l&agrave; nghiệp của thầy.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&ldquo;L&agrave; một gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ, trở ngại lớn nhất l&agrave; kiến thức v&agrave; kinh nghiệm c&ograve;n non, vậy n&ecirc;n phải tự m&igrave;nh r&egrave;n luyện m&igrave;nh, học hỏi th&ecirc;m từ đồng nghiệp để ho&agrave;n th&agrave;nh sứ mệnh một c&aacute;ch tốt nhất&rdquo; - thầy t&acirc;m sự. Với thầy, bất kể nghề g&igrave; cũng vậy, đặc biệt l&agrave; nghề gi&aacute;o - đ&acirc;y l&agrave; một nghề của tập thể. V&igrave; kh&ocirc;ng một nh&agrave; gi&aacute;o n&agrave;o c&oacute; thể lớn l&ecirc;n thật nhanh, thật trưởng th&agrave;nh v&agrave; to&agrave;n diện khi kh&ocirc;ng c&oacute; sự gi&uacute;p đỡ của học tr&ograve;, của đồng nghiệp. Thầy gi&aacute;o trẻ chưa bao giờ coi kh&oacute; khăn trong c&ocirc;ng việc l&agrave; cản lực của m&igrave;nh m&agrave; lu&ocirc;n đặt n&oacute; như một động lực, l&agrave; cơ hội để m&igrave;nh tự t&igrave;m t&ograve;i, học tập v&agrave; ph&aacute;t triển.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thầy lu&ocirc;n cho rằng muốn truyền đạt lại kiến thức cũng như cảm hứng đối với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n quan trọng nhất vẫn l&agrave; c&aacute;i t&acirc;m của người dạy. &ldquo;Đ&atilde; l&agrave; người đi truyền lại kiến thức cho thế hệ sau th&igrave; ai cũng c&oacute; phương ph&aacute;p ri&ecirc;ng nhưng theo thầy th&igrave; &aacute;p dụng n&oacute; v&agrave;o việc dạy như thế n&agrave;o để ph&ugrave; hợp v&agrave; hiệu quả nhất mới l&agrave; vấn đề cần được đặt l&ecirc;n đầu&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Sự ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin thời đại hiện nay đ&ograve;i hỏi mỗi người thầy gi&aacute;o phải lu&ocirc;n đưa yếu tố thực tế v&agrave;o b&agrave;i giảng, nếu cứ mải m&ecirc; chạy theo những l&iacute; thuyết trong s&aacute;ch th&igrave; sẽ khiến học sinh ch&aacute;n. V&igrave; vậy trong c&aacute;c b&agrave;i giảng, thầy ch&uacute; trọng đưa những vấn đề n&oacute;ng của thực tế để c&aacute;c bạn tranh luận v&agrave; c&oacute; cơ hội tr&igrave;nh b&agrave;y &yacute; kiến c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh. Thầy kh&ocirc;ng bao giờ ph&aacute;n x&eacute;t &yacute; kiến của ai l&agrave; đ&uacute;ng, ai l&agrave; sai, v&agrave; &yacute; kiến của thầy cũng chỉ l&agrave; một quan điểm chứ kh&ocirc;ng phải đ&aacute;p &aacute;n b&agrave;i học. V&agrave; muốn học tr&ograve; tiếp thu được nhiều nhất, tốt nhất th&igrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n phải l&agrave; người tự học trước, phải đem nhiệt t&acirc;m v&agrave;o b&agrave;i giảng, chỉ như thế, học tr&ograve; mới tr&acirc;n trọng v&agrave; chia sẻ b&agrave;i học với m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thầy Trung quan niệm dạy sinh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; dạy kiến thức m&agrave; c&ograve;n dạy cả c&aacute;ch sống, v&igrave; thế thầy lu&ocirc;n d&agrave;nh thời gian để học hỏi, n&acirc;ng cao kiến thức bản th&acirc;n th&ocirc;ng qua việc đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh luận &aacute;n Tiến sĩ tại Đại học Lille 2 (Cộng h&ograve;a Ph&aacute;p), dự kiến bảo vệ luận &aacute;n v&agrave;o cuối 2015 hoặc đầu 2016 v&agrave; viết b&agrave;i b&aacute;o khoa học đăng tr&ecirc;n c&aacute;c tạp ch&iacute; chuy&ecirc;n ng&agrave;nh quốc tế v&agrave; trong nước. Ngo&agrave;i ra thầy c&ograve;n t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện v&igrave; những người c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, cho c&aacute;c em nhỏ k&eacute;m may mắn. Với thầy, hoạt động t&igrave;nh nguyện c&oacute; &yacute; nghĩa đối với cuộc sống v&agrave; c&ocirc;ng việc giảng dạy, thầy muốn bản th&acirc;n l&agrave; nơi dẫn dắt sinh vi&ecirc;n của m&igrave;nh đến với những hoạt động c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&ldquo;Nghề gi&aacute;o l&agrave; một nghề cao qu&yacute;, được mọi người v&agrave; x&atilde; hội t&ocirc;n vinh, v&igrave; vậy bản th&acirc;n người nh&agrave; gi&aacute;o phải kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện về cả c&aacute;i t&agrave;i lẫn c&aacute;i t&acirc;m&rdquo;, thầy t&acirc;m sự.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với người thầy trẻ tuổi đầy t&agrave;i năng v&agrave; t&acirc;m huyết n&agrave;y, mỗi thế hệ sinh vi&ecirc;n l&agrave; một k&iacute; ức để đời, một b&agrave;i học để trưởng th&agrave;nh v&agrave; l&agrave; một thời để nhớ v&agrave; mỉm cười. Nghề gi&aacute;o mang lại cho thầy những gi&aacute; trị đ&aacute;ng tr&acirc;n qu&yacute; v&agrave; thầy đang sống trọn vẹn với nghề nghiệp của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THỦY PHAN &ndash; TUYẾT VY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;