Vinh danh thủ lĩnh sinh viên 2015

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Bạn Trần Anh Thư &ndash; c&aacute;n bộ Hội Sinh vi&ecirc;n trường ĐH Luật TP. HCM đ&atilde; xuất sắc vượt qua c&aacute;c th&iacute; sinh c&ograve;n lại để gi&agrave;nh giải qu&aacute;n qu&acirc;n Hội thi &ldquo;Thủ lĩnh sinh vi&ecirc;n TP. HCM&rdquo; lần 3 &ndash; năm 2015.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau hơn 1 th&aacute;ng tranh t&agrave;i đầy s&ocirc;i nổi v&agrave; hấp dẫn, Hội thi &ldquo;Thủ lĩnh sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; đ&atilde; ch&iacute;nh thức kh&eacute;p lại bằng trận chung kết đầy kịch t&iacute;nh diễn ra v&agrave;o tối 19/12 tại Hội trường Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>H&agrave;nh tr&igrave;nh đi t&igrave;m thủ lĩnh</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi năm nay đ&atilde; nhận được 1.247 hồ sơ đăng k&yacute; từ c&aacute;c bạn c&aacute;n bộ Hội Sinh vi&ecirc;n của 45 trường đại học, cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. Con số n&agrave;y đ&atilde; n&oacute;i l&ecirc;n quy m&ocirc; của cuộc thi v&agrave; kh&aacute;t khao thể hiện m&igrave;nh của sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ 100 th&iacute; sinh xuất sắc được chọn sẽ chia th&agrave;nh 5 đội bước v&agrave;o v&ograve;ng &ldquo;Khẳng định&rdquo; bằng việc tham gia h&agrave;nh tr&igrave;nh trải nghiệm bằng xe đạp qua c&aacute;c địa điểm văn h&oacute;a, lịch sử của th&agrave;nh phố. Sau đ&oacute; l&agrave; phần phỏng vấn trực tiếp với Ban gi&aacute;m khảo v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y bảo vệ đề t&agrave;i với chủ đề &ldquo;Sinh vi&ecirc;n TP. HCM &ndash; Tự tin hội nhập&rdquo;. Bắt đầu từ đ&acirc;y, những ch&acirc;n dung thủ lĩnh sẽ dần được ph&aacute;t hiện với khả năng l&agrave;m chủ bản th&acirc;n v&agrave; quản l&yacute; tập thể.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng &ldquo;Tranh t&agrave;i&rdquo; l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh thử th&aacute;ch cam go, đ&ograve;i hỏi &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo, khả năng tổ chức sự kiện của top 50. Qua đ&oacute;, hai chương tr&igrave;nh Hội nghị m&ocirc; phỏng &ldquo;Hội nghị l&atilde;nh đạo trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; &ndash; ASEAN Sphere v&agrave; chương tr&igrave;nh Số 0 th&aacute;ch thức &ndash; The Zero Challenge nhằm tuy&ecirc;n truyền bảo vệ động vật hoang d&atilde; đ&atilde; được Ban tổ chức hội thi đ&aacute;nh gi&aacute; cao về hoạt động mang &yacute; nghĩa lớn, t&iacute;nh thiết thực, v&agrave; khả năng nắm bắt chủ đề của hội thi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau hơn 1 th&aacute;ng khẳng định bản th&acirc;n, 10 c&aacute;n bộ Hội Sinh vi&ecirc;n xuất sắc nhất đại diện cho 4 trường đại học bao gồm: ĐH Luật TP. HCM, ĐH KHXH&amp;NV &ndash; ĐH Quốc gia TP. HCM, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ĐH T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Marketing đ&atilde; c&ugrave;ng nhau trải qua 5 phần thi: Thủ lĩnh t&agrave;i năng, Thủ lĩnh tr&iacute; tuệ, Thủ lĩnh nhạy b&eacute;n, Thủ lĩnh hội nhập v&agrave; Thủ lĩnh tỏa s&aacute;ng tại v&ograve;ng chung kết.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thủ lĩnh hội nhập, tự tin tỏa s&aacute;ng</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trần Anh Thư &ndash; c&aacute;n bộ Hội Sinh vi&ecirc;n trường ĐH Luật TP. HCM kh&ocirc;ng phải l&agrave; th&iacute; sinh g&acirc;y ấn tượng ngay những v&ograve;ng đầu ti&ecirc;n nhưng l&agrave; th&iacute; sinh thể hiện sự bản lĩnh v&agrave; tiến từng bước chậm r&atilde;i nhưng đầy thuyết phục đến ng&ocirc;i v&ocirc; địch.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở phần thi &ldquo;Thủ lĩnh nhạy b&eacute;n&rdquo;, Anh Thư đ&atilde; thể hiện sự th&ocirc;ng minh, khả năng nhạy b&eacute;n để giải quyết vấn đề được Ban gi&aacute;m khảo về việc tham gia hoạt động t&igrave;nh nguyện. Thử th&aacute;ch của kh&aacute;ch mời l&agrave; t&igrave;nh huống kh&ocirc;ng muốn tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện của trường v&agrave; n&oacute;i đ&oacute; l&agrave; những hoạt động b&aacute;t nh&aacute;o kh&ocirc;ng c&oacute; &yacute; nghĩa lớn. Bằng sự nhạy b&eacute;n, th&ocirc;ng minh v&agrave; c&oacute; lẫn ch&uacute;t h&agrave;i hước Thư đ&atilde; đưa ra những dẫn chứng v&ocirc; c&ugrave;ng thuyết phục khi kể lại những hoạt động t&igrave;nh nguyện đ&atilde; tham gia v&agrave; n&oacute;i về &yacute; nghĩa của t&igrave;nh nguyện cốt yếu l&agrave; thay đổi tư duy dẫn đến thay đổi phong c&aacute;ch sống.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phần thi &ldquo;Thủ lĩnh hội nhập&rdquo; thật sự l&agrave; khoảnh khắc b&ugrave;ng nổ của Trần Anh Thư với khả năng thuyết tr&igrave;nh v&agrave; trả lời c&acirc;u hỏi của Ban gi&aacute;m khảo bằng tiếng Anh một c&aacute;ch rất lưu lo&aacute;t.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phần tr&igrave;nh b&agrave;y của Thư l&agrave; kế hoạch của m&igrave;nh mang t&ecirc;n Feature of future leader. Thư cho biết, đ&acirc;y l&agrave; một cuộc thi học thuật, kh&ocirc;ng đơn thuần l&agrave; tập hợp mọi người v&agrave; cho họ tham gia c&aacute;c b&agrave;i kiểm tra. Đ&oacute; l&agrave; những hoạt động trải d&agrave;i nhằm qua đ&oacute; dần dần sẽ bộc lộ khả năng của mỗi người. Khi tham gia cuộc thi n&agrave;y c&aacute;c bạn c&oacute; thể tăng cường nhiều hơn những kĩ năng của m&igrave;nh đặc biệt l&agrave; kĩ năng hội nhập v&agrave; c&oacute; thể tiếp x&uacute;c với những sự kiện mang t&iacute;nh thời sự.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kế hoạch được đầu tư kĩ lưỡng cộng với khả năng n&oacute;i tiếng Anh th&agrave;nh thạo, lưu lo&aacute;t của Trần Anh Thư đ&atilde; l&agrave;m thuyết phục tất cả c&aacute;c vị gi&aacute;m khảo để Anh Thư ch&iacute;nh thức trở th&agrave;nh qu&aacute;n qu&acirc;n Hội thi &ldquo;Thủ lĩnh sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; lần 3 &ndash; năm 2015.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&iacute; sinh Trương Văn An &ndash; trường ĐH KHXH&amp;NV (ĐH Quốc gia TP. HCM) l&agrave; người gi&agrave;nh vị tr&iacute; &aacute; qu&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Phạm Kiều Hưng &ndash; Ph&oacute; chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n VN TP. HCM nhận định: &ldquo;Sự nhiệt huyết, năng lực, t&agrave;i năng, sự linh hoạt, th&ocirc;ng minh của c&aacute;c bạn tham gia hội thi Thủ lĩnh sinh vi&ecirc;n đ&atilde; khẳng định sự trưởng th&agrave;nh của lớp c&aacute;n bộ Hội Sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC PHONG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TTO - Đây là chủ đề xuyên suốt câu chuyện của nhiều thế hệ cán bộ làm công tác thanh niên, thiếu nhi của TP.HCM khi ngồi bên nhau nhân kỷ niệm 45 năm thành lập ngôi trường này.

;