Vinh danh thủ lĩnh sinh viên 2015

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Bạn Trần Anh Thư &ndash; c&aacute;n bộ Hội Sinh vi&ecirc;n trường ĐH Luật TP. HCM đ&atilde; xuất sắc vượt qua c&aacute;c th&iacute; sinh c&ograve;n lại để gi&agrave;nh giải qu&aacute;n qu&acirc;n Hội thi &ldquo;Thủ lĩnh sinh vi&ecirc;n TP. HCM&rdquo; lần 3 &ndash; năm 2015.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau hơn 1 th&aacute;ng tranh t&agrave;i đầy s&ocirc;i nổi v&agrave; hấp dẫn, Hội thi &ldquo;Thủ lĩnh sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; đ&atilde; ch&iacute;nh thức kh&eacute;p lại bằng trận chung kết đầy kịch t&iacute;nh diễn ra v&agrave;o tối 19/12 tại Hội trường Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>H&agrave;nh tr&igrave;nh đi t&igrave;m thủ lĩnh</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi năm nay đ&atilde; nhận được 1.247 hồ sơ đăng k&yacute; từ c&aacute;c bạn c&aacute;n bộ Hội Sinh vi&ecirc;n của 45 trường đại học, cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. Con số n&agrave;y đ&atilde; n&oacute;i l&ecirc;n quy m&ocirc; của cuộc thi v&agrave; kh&aacute;t khao thể hiện m&igrave;nh của sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ 100 th&iacute; sinh xuất sắc được chọn sẽ chia th&agrave;nh 5 đội bước v&agrave;o v&ograve;ng &ldquo;Khẳng định&rdquo; bằng việc tham gia h&agrave;nh tr&igrave;nh trải nghiệm bằng xe đạp qua c&aacute;c địa điểm văn h&oacute;a, lịch sử của th&agrave;nh phố. Sau đ&oacute; l&agrave; phần phỏng vấn trực tiếp với Ban gi&aacute;m khảo v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y bảo vệ đề t&agrave;i với chủ đề &ldquo;Sinh vi&ecirc;n TP. HCM &ndash; Tự tin hội nhập&rdquo;. Bắt đầu từ đ&acirc;y, những ch&acirc;n dung thủ lĩnh sẽ dần được ph&aacute;t hiện với khả năng l&agrave;m chủ bản th&acirc;n v&agrave; quản l&yacute; tập thể.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng &ldquo;Tranh t&agrave;i&rdquo; l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh thử th&aacute;ch cam go, đ&ograve;i hỏi &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo, khả năng tổ chức sự kiện của top 50. Qua đ&oacute;, hai chương tr&igrave;nh Hội nghị m&ocirc; phỏng &ldquo;Hội nghị l&atilde;nh đạo trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; &ndash; ASEAN Sphere v&agrave; chương tr&igrave;nh Số 0 th&aacute;ch thức &ndash; The Zero Challenge nhằm tuy&ecirc;n truyền bảo vệ động vật hoang d&atilde; đ&atilde; được Ban tổ chức hội thi đ&aacute;nh gi&aacute; cao về hoạt động mang &yacute; nghĩa lớn, t&iacute;nh thiết thực, v&agrave; khả năng nắm bắt chủ đề của hội thi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau hơn 1 th&aacute;ng khẳng định bản th&acirc;n, 10 c&aacute;n bộ Hội Sinh vi&ecirc;n xuất sắc nhất đại diện cho 4 trường đại học bao gồm: ĐH Luật TP. HCM, ĐH KHXH&amp;NV &ndash; ĐH Quốc gia TP. HCM, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ĐH T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Marketing đ&atilde; c&ugrave;ng nhau trải qua 5 phần thi: Thủ lĩnh t&agrave;i năng, Thủ lĩnh tr&iacute; tuệ, Thủ lĩnh nhạy b&eacute;n, Thủ lĩnh hội nhập v&agrave; Thủ lĩnh tỏa s&aacute;ng tại v&ograve;ng chung kết.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thủ lĩnh hội nhập, tự tin tỏa s&aacute;ng</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trần Anh Thư &ndash; c&aacute;n bộ Hội Sinh vi&ecirc;n trường ĐH Luật TP. HCM kh&ocirc;ng phải l&agrave; th&iacute; sinh g&acirc;y ấn tượng ngay những v&ograve;ng đầu ti&ecirc;n nhưng l&agrave; th&iacute; sinh thể hiện sự bản lĩnh v&agrave; tiến từng bước chậm r&atilde;i nhưng đầy thuyết phục đến ng&ocirc;i v&ocirc; địch.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở phần thi &ldquo;Thủ lĩnh nhạy b&eacute;n&rdquo;, Anh Thư đ&atilde; thể hiện sự th&ocirc;ng minh, khả năng nhạy b&eacute;n để giải quyết vấn đề được Ban gi&aacute;m khảo về việc tham gia hoạt động t&igrave;nh nguyện. Thử th&aacute;ch của kh&aacute;ch mời l&agrave; t&igrave;nh huống kh&ocirc;ng muốn tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện của trường v&agrave; n&oacute;i đ&oacute; l&agrave; những hoạt động b&aacute;t nh&aacute;o kh&ocirc;ng c&oacute; &yacute; nghĩa lớn. Bằng sự nhạy b&eacute;n, th&ocirc;ng minh v&agrave; c&oacute; lẫn ch&uacute;t h&agrave;i hước Thư đ&atilde; đưa ra những dẫn chứng v&ocirc; c&ugrave;ng thuyết phục khi kể lại những hoạt động t&igrave;nh nguyện đ&atilde; tham gia v&agrave; n&oacute;i về &yacute; nghĩa của t&igrave;nh nguyện cốt yếu l&agrave; thay đổi tư duy dẫn đến thay đổi phong c&aacute;ch sống.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phần thi &ldquo;Thủ lĩnh hội nhập&rdquo; thật sự l&agrave; khoảnh khắc b&ugrave;ng nổ của Trần Anh Thư với khả năng thuyết tr&igrave;nh v&agrave; trả lời c&acirc;u hỏi của Ban gi&aacute;m khảo bằng tiếng Anh một c&aacute;ch rất lưu lo&aacute;t.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phần tr&igrave;nh b&agrave;y của Thư l&agrave; kế hoạch của m&igrave;nh mang t&ecirc;n Feature of future leader. Thư cho biết, đ&acirc;y l&agrave; một cuộc thi học thuật, kh&ocirc;ng đơn thuần l&agrave; tập hợp mọi người v&agrave; cho họ tham gia c&aacute;c b&agrave;i kiểm tra. Đ&oacute; l&agrave; những hoạt động trải d&agrave;i nhằm qua đ&oacute; dần dần sẽ bộc lộ khả năng của mỗi người. Khi tham gia cuộc thi n&agrave;y c&aacute;c bạn c&oacute; thể tăng cường nhiều hơn những kĩ năng của m&igrave;nh đặc biệt l&agrave; kĩ năng hội nhập v&agrave; c&oacute; thể tiếp x&uacute;c với những sự kiện mang t&iacute;nh thời sự.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kế hoạch được đầu tư kĩ lưỡng cộng với khả năng n&oacute;i tiếng Anh th&agrave;nh thạo, lưu lo&aacute;t của Trần Anh Thư đ&atilde; l&agrave;m thuyết phục tất cả c&aacute;c vị gi&aacute;m khảo để Anh Thư ch&iacute;nh thức trở th&agrave;nh qu&aacute;n qu&acirc;n Hội thi &ldquo;Thủ lĩnh sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; lần 3 &ndash; năm 2015.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&iacute; sinh Trương Văn An &ndash; trường ĐH KHXH&amp;NV (ĐH Quốc gia TP. HCM) l&agrave; người gi&agrave;nh vị tr&iacute; &aacute; qu&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Phạm Kiều Hưng &ndash; Ph&oacute; chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n VN TP. HCM nhận định: &ldquo;Sự nhiệt huyết, năng lực, t&agrave;i năng, sự linh hoạt, th&ocirc;ng minh của c&aacute;c bạn tham gia hội thi Thủ lĩnh sinh vi&ecirc;n đ&atilde; khẳng định sự trưởng th&agrave;nh của lớp c&aacute;n bộ Hội Sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC PHONG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;