Những thước phim ấn tượng của sinh viên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tối 20/12, chương tr&igrave;nh Tổng kết v&agrave; trao giải thưởng Li&ecirc;n hoan phim Sinh vi&ecirc;n TP.HCM lần 2 năm 2015 với chủ đề &ldquo;Những c&acirc;u chuyện đẹp&rdquo; đ&atilde; được tổ chức tại Hội trường Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP.HCM. Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh do Hội sinh vi&ecirc;n TP.HCM phối hợp với c&ocirc;ng ty cổ phần Thi&ecirc;n Ng&acirc;n, H&atilde;ng phim Trẻ v&agrave; Trường đ&agrave;o tạo mỹ thuật đa phương tiện Arena Multimedia cở sở Thủ Đức tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia buổi lễ c&oacute; sự tham gia của PGS.TS Vũ Ngọc Thanh - Hiệu trưởng trường Đại học S&acirc;n khấu Điện ảnh; Nghệ sĩ ưu t&uacute; V&otilde; C&ocirc;ng Ninh - Trưởng khoa Đạo diễn trường Đại học S&acirc;n khấu điện ảnh; đạo diễn Nguyễn Xu&acirc;n Phước - Tổng Gi&aacute;m đốc h&atilde;ng phim Xu&acirc;n Phước; b&agrave; Nguyễn Kh&aacute;nh Dung - Gi&aacute;m đốc Marketing C&ocirc;ng ty cổ phần phim Thi&ecirc;n Ng&acirc;n; đồng ch&iacute; L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng - Ph&oacute; b&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh đo&agrave;n, Chủ tịch Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.HCM v&agrave; c&aacute;c đại diện đến từ c&aacute;c đơn vị dự thi cũng như đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đến cổ vũ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiếp nối th&agrave;nh c&ocirc;ng của Li&ecirc;n hoan phim sinh vi&ecirc;n TP.HCM lần 1, năm nay li&ecirc;n hoan phim với chủ đề &ldquo;Những c&acirc;u chuyện đẹp&rdquo; đ&atilde; thu h&uacute;t được sự quan t&acirc;m v&agrave; tham gia của sinh vi&ecirc;n nhiều trường đại học, cao đẳng tr&ecirc;n th&agrave;nh phố. Qua 3 th&aacute;ng ph&aacute;t động, BTC đ&atilde; nhận được 105 t&aacute;c phẩm của 48 nh&oacute;m l&agrave;m phim đến từ 28 trường Đại học, Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, trong đ&oacute; c&oacute; 50 t&aacute;c phẩm phim ngắn, 22 t&aacute;c phẩm ph&oacute;ng sự, 11 t&aacute;c phẩm MV ca nhạc v&agrave; 22 t&aacute;c phẩm Trailer tuy&ecirc;n truyền. Sau qu&aacute; tr&igrave;nh đ&aacute;nh gi&aacute;, BTC đ&atilde; chọn ra 34 t&aacute;c phẩm xuất sắc để c&ocirc;ng chiếu tại rạp Galaxy Nguyễn Du trong 3 buổi v&agrave; đ&atilde; thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đến xem v&agrave; cảm nhận.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Với chủ đề &ldquo;Những c&acirc;u chuyện đẹp&rdquo;, c&aacute;c sản phẩm dự thi năm nay l&agrave; những c&acirc;u chuyện xoay quanh về t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước, gia đ&igrave;nh, t&igrave;nh bạn, về sự dấn th&acirc;n, cống hiến của tuổi trẻ. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; nhiều t&aacute;c phẩm phản &aacute;nh c&aacute;c hiện tượng x&atilde; hội đang diễn ra trong giới trẻ như v&ocirc; cảm, sống ảo, &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường dưới g&oacute;c nh&igrave;n của sinh vi&ecirc;n. Những thước phim kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; ng&ocirc;n ngữ điện ảnh đơn giản m&agrave; c&ograve;n l&agrave; mối quan t&acirc;m những c&acirc;u chuyện, những vấn đề thiết thực xoay quanh ch&iacute;nh cuộc sống m&igrave;nh. Li&ecirc;n hoan phim năm nay c&oacute; nhiều đổi mới m&agrave; đặc biệt l&agrave; c&aacute;ch kể chuyện rất duy&ecirc;n, trẻ trung v&agrave; tươi tắn của giới trẻ, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đ&atilde; đưa v&agrave;o từng thước phim của m&igrave;nh sự quan s&aacute;t, t&igrave;m t&ograve;i trong c&aacute;ch nh&igrave;n v&agrave; c&aacute;ch cảm để từ đ&oacute; ch&uacute;ng ta nhận được những sản phẩm chất lượng, lắng đọng trong l&ograve;ng người xem&rdquo;, PGS.TS Vũ Ngọc Thanh chia sẻ. Đồng thời &ocirc;ng cũng hi vọng, cuộc thi n&agrave;y sẽ diễn ra li&ecirc;n tục để c&aacute;c bạn trẻ c&oacute; cơ hội thể hiện suy nghĩ cũng như t&agrave;i năng của m&igrave;nh đến với cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết th&uacute;c chương tr&igrave;nh tổng kết v&agrave; trao giải, c&aacute;c sản phẩm đạt giải thưởng chung cuộc l&agrave;: giải v&agrave;ng t&aacute;c phẩm &ldquo;Người thầy năm ấy&rdquo;, nh&oacute;m L&ecirc;n TV, Đại học&nbsp; N&ocirc;ng L&acirc;m TP.HCM (thể loại phim ngắn); giải v&agrave;ng t&aacute;c phẩm: &ldquo;Những tr&aacute;i tim Việt Nam&rdquo;- Nh&oacute;m STDT, trường ĐH T&ocirc;n Đức Thắng (thể loại MV ca nhạc); Giải V&agrave;ng: &ldquo;The Green&rdquo; - CLB Khởi nghiệp FIC, Trường ĐH Ng&acirc;n h&agrave;ng TP. HCM (thể loại trailer tuy&ecirc;n truyền) v&agrave; một số giải thưởng phụ kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n hoan phim Sinh vi&ecirc;n TP.HCM lần 2 l&agrave; nơi c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n thể hiện những gi&aacute; trị tốt đẹp trong m&ocirc;i trường học đường, trong cuộc sống, trong học tập, r&egrave;n luyện của sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố v&agrave;o c&aacute;c thước phim, từ đ&oacute; tạo ra những sản phẩm mang t&iacute;nh chia sẻ v&agrave; lắng đọng đối với to&agrave;n cộng đồng. Với &yacute; nghĩ thiết thực đ&oacute;, hi vọng chương tr&igrave;nh sẽ lu&ocirc;n l&agrave; động lực, nguồn cảm hứng đồng h&agrave;nh với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n c&oacute; đam m&ecirc; điện ảnh v&agrave; muốn sẻ chia với cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THỦY PHAN</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;