Những thước phim ấn tượng của sinh viên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tối 20/12, chương tr&igrave;nh Tổng kết v&agrave; trao giải thưởng Li&ecirc;n hoan phim Sinh vi&ecirc;n TP.HCM lần 2 năm 2015 với chủ đề &ldquo;Những c&acirc;u chuyện đẹp&rdquo; đ&atilde; được tổ chức tại Hội trường Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP.HCM. Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh do Hội sinh vi&ecirc;n TP.HCM phối hợp với c&ocirc;ng ty cổ phần Thi&ecirc;n Ng&acirc;n, H&atilde;ng phim Trẻ v&agrave; Trường đ&agrave;o tạo mỹ thuật đa phương tiện Arena Multimedia cở sở Thủ Đức tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia buổi lễ c&oacute; sự tham gia của PGS.TS Vũ Ngọc Thanh - Hiệu trưởng trường Đại học S&acirc;n khấu Điện ảnh; Nghệ sĩ ưu t&uacute; V&otilde; C&ocirc;ng Ninh - Trưởng khoa Đạo diễn trường Đại học S&acirc;n khấu điện ảnh; đạo diễn Nguyễn Xu&acirc;n Phước - Tổng Gi&aacute;m đốc h&atilde;ng phim Xu&acirc;n Phước; b&agrave; Nguyễn Kh&aacute;nh Dung - Gi&aacute;m đốc Marketing C&ocirc;ng ty cổ phần phim Thi&ecirc;n Ng&acirc;n; đồng ch&iacute; L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng - Ph&oacute; b&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh đo&agrave;n, Chủ tịch Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.HCM v&agrave; c&aacute;c đại diện đến từ c&aacute;c đơn vị dự thi cũng như đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đến cổ vũ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiếp nối th&agrave;nh c&ocirc;ng của Li&ecirc;n hoan phim sinh vi&ecirc;n TP.HCM lần 1, năm nay li&ecirc;n hoan phim với chủ đề &ldquo;Những c&acirc;u chuyện đẹp&rdquo; đ&atilde; thu h&uacute;t được sự quan t&acirc;m v&agrave; tham gia của sinh vi&ecirc;n nhiều trường đại học, cao đẳng tr&ecirc;n th&agrave;nh phố. Qua 3 th&aacute;ng ph&aacute;t động, BTC đ&atilde; nhận được 105 t&aacute;c phẩm của 48 nh&oacute;m l&agrave;m phim đến từ 28 trường Đại học, Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, trong đ&oacute; c&oacute; 50 t&aacute;c phẩm phim ngắn, 22 t&aacute;c phẩm ph&oacute;ng sự, 11 t&aacute;c phẩm MV ca nhạc v&agrave; 22 t&aacute;c phẩm Trailer tuy&ecirc;n truyền. Sau qu&aacute; tr&igrave;nh đ&aacute;nh gi&aacute;, BTC đ&atilde; chọn ra 34 t&aacute;c phẩm xuất sắc để c&ocirc;ng chiếu tại rạp Galaxy Nguyễn Du trong 3 buổi v&agrave; đ&atilde; thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đến xem v&agrave; cảm nhận.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Với chủ đề &ldquo;Những c&acirc;u chuyện đẹp&rdquo;, c&aacute;c sản phẩm dự thi năm nay l&agrave; những c&acirc;u chuyện xoay quanh về t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước, gia đ&igrave;nh, t&igrave;nh bạn, về sự dấn th&acirc;n, cống hiến của tuổi trẻ. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; nhiều t&aacute;c phẩm phản &aacute;nh c&aacute;c hiện tượng x&atilde; hội đang diễn ra trong giới trẻ như v&ocirc; cảm, sống ảo, &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường dưới g&oacute;c nh&igrave;n của sinh vi&ecirc;n. Những thước phim kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; ng&ocirc;n ngữ điện ảnh đơn giản m&agrave; c&ograve;n l&agrave; mối quan t&acirc;m những c&acirc;u chuyện, những vấn đề thiết thực xoay quanh ch&iacute;nh cuộc sống m&igrave;nh. Li&ecirc;n hoan phim năm nay c&oacute; nhiều đổi mới m&agrave; đặc biệt l&agrave; c&aacute;ch kể chuyện rất duy&ecirc;n, trẻ trung v&agrave; tươi tắn của giới trẻ, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đ&atilde; đưa v&agrave;o từng thước phim của m&igrave;nh sự quan s&aacute;t, t&igrave;m t&ograve;i trong c&aacute;ch nh&igrave;n v&agrave; c&aacute;ch cảm để từ đ&oacute; ch&uacute;ng ta nhận được những sản phẩm chất lượng, lắng đọng trong l&ograve;ng người xem&rdquo;, PGS.TS Vũ Ngọc Thanh chia sẻ. Đồng thời &ocirc;ng cũng hi vọng, cuộc thi n&agrave;y sẽ diễn ra li&ecirc;n tục để c&aacute;c bạn trẻ c&oacute; cơ hội thể hiện suy nghĩ cũng như t&agrave;i năng của m&igrave;nh đến với cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết th&uacute;c chương tr&igrave;nh tổng kết v&agrave; trao giải, c&aacute;c sản phẩm đạt giải thưởng chung cuộc l&agrave;: giải v&agrave;ng t&aacute;c phẩm &ldquo;Người thầy năm ấy&rdquo;, nh&oacute;m L&ecirc;n TV, Đại học&nbsp; N&ocirc;ng L&acirc;m TP.HCM (thể loại phim ngắn); giải v&agrave;ng t&aacute;c phẩm: &ldquo;Những tr&aacute;i tim Việt Nam&rdquo;- Nh&oacute;m STDT, trường ĐH T&ocirc;n Đức Thắng (thể loại MV ca nhạc); Giải V&agrave;ng: &ldquo;The Green&rdquo; - CLB Khởi nghiệp FIC, Trường ĐH Ng&acirc;n h&agrave;ng TP. HCM (thể loại trailer tuy&ecirc;n truyền) v&agrave; một số giải thưởng phụ kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n hoan phim Sinh vi&ecirc;n TP.HCM lần 2 l&agrave; nơi c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n thể hiện những gi&aacute; trị tốt đẹp trong m&ocirc;i trường học đường, trong cuộc sống, trong học tập, r&egrave;n luyện của sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố v&agrave;o c&aacute;c thước phim, từ đ&oacute; tạo ra những sản phẩm mang t&iacute;nh chia sẻ v&agrave; lắng đọng đối với to&agrave;n cộng đồng. Với &yacute; nghĩ thiết thực đ&oacute;, hi vọng chương tr&igrave;nh sẽ lu&ocirc;n l&agrave; động lực, nguồn cảm hứng đồng h&agrave;nh với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n c&oacute; đam m&ecirc; điện ảnh v&agrave; muốn sẻ chia với cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THỦY PHAN</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;