Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2015)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm 2015 l&agrave; năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n th&agrave;nh phố lần thứ IX, năm kỷ niệm nhiều sự kiện ch&iacute;nh trị quan trọng của Đảng, đất nước, th&agrave;nh phố, năm diễn ra Đại hội Đảng c&aacute;c cấp, Đại hội Đảng bộ th&agrave;nh phố lần thứ X tiến tới Đại hội Đảng to&agrave;n quốc lần thứ XII, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố phấn khởi, tự tin bước v&agrave;o năm 2015 với kh&iacute; thế thi đua s&ocirc;i nổi, niềm tin cao độ, quyết t&acirc;m thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố với chủ đề&nbsp;<strong><em>&ldquo;Tự h&agrave;o tiến bước dưới cờ Đảng&rdquo;</em></strong>.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; dịp quan trọng để mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố tự h&agrave;o về truyền thống vẻ vang của Đảng, Th&agrave;nh phố v&agrave; tổ chức Đo&agrave;n; thể hiện sức trẻ, tinh thần xung k&iacute;ch, đổi mới nội dung, phương thức, đưa c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố ph&aacute;t triển l&ecirc;n một bước mới nhằm thiết thực kỷ niệm 84 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2015).</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Sự ra đời của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đảng Cộng sản Việt Nam th&agrave;nh lập ng&agrave;y 03/02/1930, v&agrave; chỉ một năm sau ng&agrave;y th&agrave;nh lập, Đảng đ&atilde; thấy r&otilde; tầm quan trọng của việc x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n. Tại Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng lần thứ hai, họp từ ng&agrave;y 20 đến ng&agrave;y 26/3/1931 tại nh&agrave; số 236, đường Richaud, S&agrave;i G&ograve;n (nay l&agrave; đường Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Ch&iacute; Minh) do đồng ch&iacute; Tổng B&iacute; thư Trần Ph&uacute; chủ tr&igrave; đ&atilde; gi&agrave;nh một phần quan trọng trong chương tr&igrave;nh l&agrave;m việc để b&agrave;n về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, ra quyết định &ldquo;cần kịp tổ chức ra Cộng sản thanh ni&ecirc;n Đo&agrave;n&rdquo; v&agrave; chỉ thị cho tổ chức Đảng ở c&aacute;c địa phương phải quan t&acirc;m đến việc x&acirc;y dựng&nbsp; Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n. Tại hội nghị n&agrave;y, Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng sản Đ&ocirc;ng Dương đ&atilde; được th&agrave;nh lập v&agrave; từ đ&oacute; trải qua c&aacute;c giai đoạn với c&aacute;c t&ecirc;n gọi kh&aacute;c nhau: Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n D&acirc;n chủ Đ&ocirc;ng Dương, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Phản đế Đ&ocirc;ng Dương, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cứu quốc Việt Nam, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Lao động Việt Nam, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Lao động Hồ Ch&iacute; Minh, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh. Xuất ph&aacute;t từ sự kiện đặc biệt đ&oacute;, được sự đồng &yacute; của Bộ Ch&iacute;nh trị v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ III, họp từ ng&agrave;y 22 - 25/3/1961 tại H&agrave; Nội, đ&atilde; quyết định lấy ng&agrave;y 26/3/1931 l&agrave; Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Chặng đường 84 năm x&acirc;y dựng v&agrave; trưởng th&agrave;nh</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội của thanh ni&ecirc;n Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh s&aacute;ng lập, l&atilde;nh đạo v&agrave; r&egrave;n luyện. Đo&agrave;n bao gồm những thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến, phấn đấu v&igrave; mục ti&ecirc;u, l&yacute; tưởng của Đảng l&agrave; độc lập d&acirc;n tộc gắn liền với chủ nghĩa x&atilde; hội, d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, c&ocirc;ng bằng, d&acirc;n chủ, văn minh. Được x&acirc;y dựng, r&egrave;n luyện v&agrave; trưởng th&agrave;nh qua c&aacute;c thời kỳ đấu tranh c&aacute;ch mạng, Đo&agrave;n đ&atilde; tập hợp đ&ocirc;ng đảo thanh ni&ecirc;n ph&aacute;t huy chủ nghĩa anh h&ugrave;ng c&aacute;ch mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, thống nhất đất nước, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc. Bước v&agrave;o thời kỳ mới, Đo&agrave;n tiếp tục ph&aacute;t huy những truyền thống qu&yacute; b&aacute;u của d&acirc;n tộc v&agrave; bản chất tốt đẹp của m&igrave;nh, kế tục trung th&agrave;nh, xuất sắc sự nghiệp c&aacute;ch mạng vẻ vang của Đảng v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; thường xuy&ecirc;n bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động vi&ecirc;n đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cả nước đi đầu trong sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a đất nước v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngay sau khi th&agrave;nh lập, Đo&agrave;n TNCS Đ&ocirc;ng dương đ&atilde; ph&aacute;t triển được nhiều đo&agrave;n vi&ecirc;n trong cao tr&agrave;o c&aacute;ch mạng 1930 - 1931 m&agrave; đỉnh cao l&agrave; X&ocirc; - viết Nghệ Tĩnh. Từ phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng giai đoạn n&agrave;y đ&atilde; xuất hiện nhiều gương thanh ni&ecirc;n đấu tranh oanh liệt, ti&ecirc;u biểu l&agrave; người đo&agrave;n vi&ecirc;n TNCS L&yacute; Tự Trọng với c&acirc;u n&oacute;i nổi tiếng trước t&ograve;a &aacute;n kẻ th&ugrave;: &ldquo;Con đường của thanh ni&ecirc;n chỉ l&agrave; con đường c&aacute;ch mạng, kh&ocirc;ng thể c&oacute; con đường n&agrave;o kh&aacute;c&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&aacute;ng 7/1936, Hội nghị Trung ương Đảng đ&atilde; định ra đường lối chuyển hướng nhiệm vụ từ đấu tranh b&iacute; mật, bất hợp ph&aacute;p sang đấu tranh c&ocirc;ng khai hợp ph&aacute;p v&agrave; nửa hợp ph&aacute;p. Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n D&acirc;n chủ Đ&ocirc;ng dương tiếp nối truyền thống của Đo&agrave;n TNCS Đ&ocirc;ng Dương, t&iacute;ch cực vận động thanh ni&ecirc;n đấu tranh chống thực d&acirc;n, đế quốc, phản động tay sai, đ&ograve;i tự do, d&acirc;n chủ, cơm &aacute;o, h&ograve;a b&igrave;nh. Th&aacute;ng 9/1939, chiến tranh thế giới lần thứ II b&ugrave;ng nổ, trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới, tổ chức Đo&agrave;n phải chuyển v&agrave;o hoạt động b&iacute; mật v&agrave; x&acirc;y dựng tổ chức chặt chẽ với t&ecirc;n mới l&agrave; Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n phản đế Đ&ocirc;ng dương.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">M&ugrave;a xu&acirc;n năm 1941, đồng ch&iacute; Nguyễn &Aacute;i Quốc trở về nước c&ugrave;ng Trung ương Đảng trực tiếp l&atilde;nh đạo c&aacute;ch mạng Việt Nam. Th&aacute;ng 5 năm 1941, Người đ&atilde; chủ tr&igrave; Hội nghị Trung ương VIII tại Pắc B&oacute; (Cao Bằng). Dưới &aacute;nh s&aacute;ng Nghị quyết Hội nghị Trung ương VIII, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cứu quốc Việt Nam ra đời tiếp nối sự nghiệp đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc của c&aacute;c tổ chức thanh ni&ecirc;n trước đ&oacute; do Đảng, B&aacute;c Hồ tổ chức, gi&aacute;o dục v&agrave; r&egrave;n luyện. Dưới ngọn cờ của Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ vĩ đại, Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Cứu quốc v&agrave; tuổi trẻ cả nước đ&atilde; xung k&iacute;ch c&ugrave;ng to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n qu&acirc;n ta v&ugrave;ng l&ecirc;n tiến h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m năm 1945, mở ra kỷ nguy&ecirc;n độc lập tự do cho d&acirc;n tộc, th&agrave;nh lập nước Việt Nam D&acirc;n chủ Cộng ho&agrave;, Nh&agrave; nước d&acirc;n chủ nh&acirc;n d&acirc;n đầu ti&ecirc;n ở Đ&ocirc;ng Nam ch&acirc;u &Aacute;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực hiện lời k&ecirc;u gọi của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Ch&iacute;nh phủ c&aacute;ch mạng, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; lực lượng hăng h&aacute;i đi đầu trong phong tr&agrave;o chống &ldquo;giặc đ&oacute;i, giặc dốt v&agrave; giặc ngoại x&acirc;m&rdquo;. Thời gian độc lập kh&ocirc;ng được bao l&acirc;u, thực d&acirc;n Ph&aacute;p trở lại x&acirc;m lược nước ta một lần nữa, cả d&acirc;n tộc lại bước v&agrave;o cuộc kh&aacute;ng chiến trường kỳ đầy gian khổ, hy sinh. Ti&ecirc;u biểu cho những ng&agrave;y đầu kh&aacute;ng chiến l&agrave; tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn đ&atilde; th&agrave;nh lập c&aacute;c đội Thanh ni&ecirc;n xung phong cảm tử, thanh ni&ecirc;n tự vệ ki&ecirc;n quyết đ&aacute;nh trả kẻ th&ugrave;. Tại Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội suốt 60 ng&agrave;y đ&ecirc;m, nhiều chiến sĩ với tuổi đời c&ograve;n rất trẻ đ&atilde; &ocirc;m bom ba c&agrave;ng chặn xe tăng giặc ngay tr&ecirc;n đường phố...</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau gần 20 năm hoạt động dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng, Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ I được tổ chức tại Đại Từ - Th&aacute;i Nguy&ecirc;n từ ng&agrave;y 07 đến ng&agrave;y 14/02/1950 với chủ đề &ldquo;Chiến đấu v&agrave; x&acirc;y dựng tương lai&rdquo;. Ph&aacute;t huy th&agrave;nh c&ocirc;ng của Đại hội, h&agrave;ng vạn nam nữ thanh ni&ecirc;n hăng h&aacute;i xung phong tham gia phục vụ c&aacute;c chiến dịch, phong tr&agrave;o &ldquo;T&ograve;ng qu&acirc;n giết giặc lập c&ocirc;ng&rdquo; ph&aacute;t triển khắp mọi nơi. Sau ch&iacute;n năm trường kỳ kh&aacute;ng chiến, th&aacute;ng 5/1954, qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta đ&atilde; l&agrave;m n&ecirc;n một Điện Bi&ecirc;n Phủ chấn động địa cầu. Trong cuộc trường kỳ kh&aacute;ng chiến ấy đ&atilde; xuất hiện nhiều tấm gương tuổi trẻ ki&ecirc;n cường, dũng cảm như: Trần Văn Ơn, V&otilde; Thị S&aacute;u, La Văn Cầu, C&ugrave; Ch&iacute;nh Lan, Nguyễn Thị Chi&ecirc;n, Bế Văn Đ&agrave;n, Phan Đ&igrave;nh Gi&oacute;t, T&ocirc; Vĩnh Diện... Họ thật xứng đ&aacute;ng đại diện cho một lớp trẻ &ldquo;Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 19/10/1955, Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng đ&atilde; ra Nghị quyết đổi t&ecirc;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cứu quốc Việt Nam th&agrave;nh Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Lao động Việt Nam. Tại Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ II, từ ng&agrave;y 25/10 đến ng&agrave;y 04/11/1956, B&aacute;c Hồ đ&atilde; &acirc;n cần căn dặn: &ldquo;Đảng v&agrave; Ch&iacute;nh phủ ta c&oacute; thể tự h&agrave;o đ&atilde; tạo n&ecirc;n một thế hệ thanh ni&ecirc;n dũng cảm như c&aacute;c ch&aacute;u, v&agrave; mong c&aacute;c ch&aacute;u tiếp tục phấn đấu hăng h&aacute;i cho c&ocirc;ng cuộc bảo vệ Tổ quốc, x&acirc;y dựng nước nh&agrave;&rdquo;. Từ sau Đại hội, tuổi trẻ miền Bắc đ&atilde; dấy l&ecirc;n phong tr&agrave;o thi đua lao động sản xuất để kh&ocirc;i phục kinh tế, cải tạo v&agrave; x&acirc;y dựng x&atilde; hội mới. H&agrave;ng vạn thanh ni&ecirc;n tham gia x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thủy lợi, khai hoang phục h&oacute;a đất đai; h&agrave;ng triệu thanh ni&ecirc;n hăng h&aacute;i theo học c&aacute;c lớp bổ t&uacute;c văn h&oacute;a... Ở miền Nam, phong tr&agrave;o đấu tranh ch&iacute;nh trị của thanh ni&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n tuy bị đế quốc Mỹ v&agrave; tay sai đ&agrave;n &aacute;p d&atilde; man song kh&ocirc;ng hề nao n&uacute;ng. Trong những ng&agrave;y đồng khởi, c&aacute;c đội &ldquo;Trung ki&ecirc;n&rdquo;, &ldquo;Xung phong&rdquo; do thanh ni&ecirc;n đảm nhận đ&atilde; được th&agrave;nh lập ở khắp mọi nơi, tiến h&agrave;nh v&acirc;y đồn, lấy bốt, trừ gian, ph&aacute; ấp chiến lược... Ti&ecirc;u biểu cho tinh thần ấy l&agrave; chị Trần Thị L&yacute;, người con g&aacute;i anh h&ugrave;ng đất Quảng nhiều lần bị địch bắt, mang trong m&igrave;nh nhiều vết thương, nhưng người con g&aacute;i ấy kh&ocirc;ng hề nhụt ch&iacute; trước qu&acirc;n th&ugrave;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ ng&agrave;y 23 đến ng&agrave;y 25/3/1961, Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ III được triệu tập tại H&agrave; Nội, Đại hội đ&atilde; ph&aacute;t động phong tr&agrave;o &ldquo;Xung phong t&igrave;nh nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất&rdquo;. Th&aacute;ng 8/1964, đế quốc Mỹ leo thang g&acirc;y chiến tranh ph&aacute; hoại bằng kh&ocirc;ng qu&acirc;n đối với miền Bắc, tuổi trẻ Thủ đ&ocirc; đ&atilde; ph&aacute;t động phong tr&agrave;o &ldquo;Ba sẵn s&agrave;ng&rdquo;. Được sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đo&agrave;n, phong tr&agrave;o đ&atilde; ph&aacute;t triển s&acirc;u rộng trong cả nước. Ở miền Bắc, h&agrave;ng triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đăng k&yacute; tham gia phong tr&agrave;o &ldquo;Ba sẵn s&agrave;ng&rdquo; n&ecirc;u cao quyết t&acirc;m chi viện cho chiến trường miền Nam với tinh thần &ldquo;Chưa thắng giặc Mỹ, chưa về qu&ecirc; hương&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&aacute;ng 02/1965, Đại hội Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n to&agrave;n miền Nam đ&atilde; ph&aacute;t động phong tr&agrave;o &ldquo;Năm xung phong&rdquo;, sau một thời gian ngắn, c&oacute; h&agrave;ng vạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia phong tr&agrave;o n&agrave;y. Từ phong tr&agrave;o &ldquo;Ba sẵn s&agrave;ng&rdquo; v&agrave; &ldquo;Năm xung phong&rdquo; đ&atilde; xuất hiện nhiều tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n với những chiến c&ocirc;ng xuất sắc như: Bảy dũng sỹ Điện Ngọc (Quảng Nam) anh dũng đ&aacute;nh trả một tiểu đo&agrave;n địch; Tạ Thị Kiều tay kh&ocirc;ng đoạt bốt giặc; L&ecirc; Thị Hồng Gấm chiến đấu đến hơi thở cuối c&ugrave;ng kh&ocirc;ng chịu đầu h&agrave;ng giặc; Dũng sỹ diệt Mỹ - Anh h&ugrave;ng L&ecirc; M&atilde; Lương với lẽ sống &ldquo;Cuộc đời đẹp nhất l&agrave; ở tr&ecirc;n trận tuyến chống qu&acirc;n th&ugrave;&rdquo;; c&acirc;u n&oacute;i bất hủ của người thợ điện trẻ tuổi Nguyễn Văn Trỗi &ldquo;C&ograve;n giặc Mỹ th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; hạnh ph&uacute;c&rdquo; đ&atilde; g&acirc;y x&uacute;c động cho tuổi trẻ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n tiến bộ khắp 5 ch&acirc;u; lời h&ocirc; của Anh h&ugrave;ng liệt sỹ Nguyễn Viết Xu&acirc;n &ldquo;Nhằm thẳng qu&acirc;n th&ugrave; m&agrave; bắn!&rdquo; đ&atilde; trở th&agrave;nh hiệu lệnh th&uacute;c giục qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta x&ocirc;ng l&ecirc;n ti&ecirc;u diệt qu&acirc;n th&ugrave;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp kỷ niệm 40 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng, thể theo nguyện vọng của c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cả nước, Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng đ&atilde; ra quyết định: Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Lao động Việt Nam được&nbsp; mang t&ecirc;n Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Lao động Hồ Ch&iacute; Minh. Thắng lợi của chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh lịch sử đ&atilde; l&agrave;m n&ecirc;n một đại thắng m&ugrave;a xu&acirc;n năm 1975, cả nước thống nhất v&agrave; đi l&ecirc;n x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội. Trong chiến thắng vĩ đại ấy, c&oacute; sự đ&oacute;ng g&oacute;p to lớn của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n khắp c&aacute;c mặt trận. Đảng ta, nh&acirc;n d&acirc;n ta, Đo&agrave;n ta đ&atilde; gi&aacute;o dục, r&egrave;n luyện một thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam v&ocirc; c&ugrave;ng dũng cảm, th&ocirc;ng minh, kh&ocirc;ng sợ gian khổ, hy sinh, quyết chiến, quyết thắng. Sau ng&agrave;y thống nhất nước nh&agrave;, Đại hội Đảng to&agrave;n quốc lần thứ IV (1976) đ&atilde; ra quyết định Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Lao động Hồ Ch&iacute; Minh mang t&ecirc;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ ng&agrave;y 20 đến ng&agrave;y 22/11/1980, Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ IV đ&atilde; được tiến h&agrave;nh tại Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội, Đại hội đ&atilde; quyết định đẩy mạnh hơn nữa phong tr&agrave;o &ldquo;Ba xung k&iacute;ch&rdquo; th&agrave;nh cao tr&agrave;o thi đua h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi sự nghiệp x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ Tổ quốc x&atilde; hội chủ nghĩa. V&agrave;o thời điểm n&agrave;y, h&agrave;ng triệu lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia phong tr&agrave;o &ldquo;Ba xung k&iacute;ch l&agrave;m chủ tập thể&rdquo;; gần 9 triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia phong tr&agrave;o &ldquo;Thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo;; h&agrave;ng chục vạn thanh ni&ecirc;n gia nhập lực lượng vũ trang, g&oacute;p phần t&iacute;ch cực bảo vệ vững chắc bi&ecirc;n cương Tổ quốc v&agrave; l&agrave;m tr&ograve;n nghĩa vụ quốc tế. Tiếp đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c phong tr&agrave;o &ldquo;H&agrave;nh qu&acirc;n theo bước ch&acirc;n những người anh h&ugrave;ng&rdquo; đ&atilde; thu h&uacute;t gần 6 triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi tham gia v&agrave; &ldquo;H&agrave;nh qu&acirc;n theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo; đ&atilde; c&oacute; 10 triệu thiếu ni&ecirc;n nhi đồng tham gia.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ ng&agrave;y 27 đến ng&agrave;y 30/11/1987, Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ V đ&atilde; ph&aacute;t động phong tr&agrave;o &ldquo;Tuổi trẻ xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo;. Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ VI diễn ra từ ng&agrave;y 15 đến 18/10/1992; Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a VI (th&aacute;ng 2 năm 1993) đ&atilde; quyết định triển khai 2 phong tr&agrave;o lớn l&agrave;: &ldquo;Thanh ni&ecirc;n lập nghiệp&rdquo; v&agrave; &ldquo;Tuổi trẻ giữ nước&rdquo;. Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ VII từ ng&agrave;y 26 đến ng&agrave;y 29/11/1997 đ&atilde; quyết định tiếp tục ph&aacute;t triển v&agrave; n&acirc;ng hai phong tr&agrave;o tr&ecirc;n l&ecirc;n một tầm cao mới. Từ thời điểm n&agrave;y phong tr&agrave;o &ldquo;Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; c&oacute; bước ph&aacute;t triển mới, đi v&agrave;o thực tiễn, được đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia, tạo n&ecirc;n ấn tượng tốt đẹp về lớp thanh ni&ecirc;n Việt Nam của thời kỳ mới. Tổ chức Đo&agrave;n c&aacute;c cấp đ&atilde; chủ động đề xuất v&agrave; đảm nhận h&agrave;ng ng&agrave;n chương tr&igrave;nh, dự &aacute;n kinh tế - x&atilde; hội quan trọng, ti&ecirc;u biểu như Dự &aacute;n x&oacute;a cầu khỉ, x&acirc;y cầu mới v&ugrave;ng đồng bằng Nam bộ x&acirc;y dựng Đảo thanh ni&ecirc;n; l&agrave;m đường Hồ Ch&iacute; Minh; x&acirc;y dựng L&agrave;ng Thanh ni&ecirc;n lập nghiệp... Phong tr&agrave;o thi đua học tập, lao động s&aacute;ng tạo để chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức, khoa học c&ocirc;ng nghệ mới; sinh hoạt ch&iacute;nh trị &ldquo;Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng&rdquo;, &ldquo;Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;... đ&atilde; thu h&uacute;t h&agrave;ng triệu thanh thiếu ni&ecirc;n tham gia. Từ trong phong tr&agrave;o của tuổi trẻ đ&atilde; xuất hiện nhiều tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực c&ocirc;ng t&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với tinh thần &ldquo;Đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện&rdquo;, Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ VIII từ ng&agrave;y 8 đến ng&agrave;y 11/12/2002 đ&atilde; mở ra một trang mới trong lịch sử ph&aacute;t triển của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh. Đại hội đ&atilde; ph&aacute;t động phong tr&agrave;o lớn &ldquo;Thi đua, t&igrave;nh nguyện x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo; v&agrave; k&ecirc;u gọi tuổi trẻ Việt Nam c&ugrave;ng xiết chặt tay dưới l&aacute; cờ vinh quang của Đo&agrave;n, nguyện đi theo con đường c&aacute;ch mạng của Đảng, B&aacute;c Hồ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n ta đ&atilde; lựa chọn, nắm chắc thời cơ, vượt qua th&aacute;ch thức, g&oacute;p phần to lớn v&agrave;o sự nghiệp đổi mới đất nước. Phong tr&agrave;o mới với sức sống mới, h&agrave;ng triệu thanh ni&ecirc;n thi đua học tập, tiến qu&acirc;n v&agrave;o khoa học - c&ocirc;ng nghệ thi đua lao động s&aacute;ng tạo để lập th&acirc;n lập nghiệp; xung phong t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng; g&oacute;p phần giữ vững an ninh ch&iacute;nh trị, đảm bảo trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội. C&aacute;c cuộc vận động, phong tr&agrave;o mới được triển khai như: &ldquo;S&aacute;ng tạo trẻ&rdquo;, &ldquo;Bốn mới&rdquo; (kỹ thuật mới, ng&agrave;nh nghề mới, thị trường mới, m&ocirc; h&igrave;nh mới), &ldquo;C&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức trẻ với cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh&rdquo;, &ldquo;Học tập tốt, r&egrave;n luyện tốt&rdquo;, &ldquo;Tr&iacute; thức trẻ t&igrave;nh nguyện&rdquo;... đ&atilde; g&oacute;p phần khơi sức thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n mọi lĩnh vực của đời sống x&atilde; hội, tạo ra nhiều m&ocirc; h&igrave;nh hay, c&aacute;ch l&agrave;m s&aacute;ng tạo từ thực tiễn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đặc biệt sinh hoạt ch&iacute;nh trị &ldquo;Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, &ldquo;Tiếp lửa truyền thống - M&atilde;i m&atilde;i tuổi hai mươi&rdquo;, diễn đ&agrave;n &ldquo;Tuổi trẻ sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch&rdquo;, cuộc vận động &ldquo;Tuổi trẻ Việt Nam học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;&nbsp; đ&atilde; được c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n triển khai thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c, c&oacute; sức l&ocirc;i cuốn v&agrave; lan toả mạnh mẽ, tạo hiệu ứng x&atilde; hội s&acirc;u rộng g&oacute;p phần quan trọng n&acirc;ng cao nhận thức, bồi đắp l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng v&agrave; niềm tin cho thế hệ trẻ. Năm 2007, hưởng ứng cuộc vận động &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; do Đảng ta ph&aacute;t động, Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n c&aacute;c cấp chủ động, s&aacute;ng tạo triển khai thực cuộc vận động &ldquo;Tuổi trẻ Việt Nam học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;, tạo th&agrave;nh phong tr&agrave;o học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c rộng khắp trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần IX diễn ra tại Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội từ ng&agrave;y 17 đến 21/12/2007. Đại hội đ&atilde; khẳng định: Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tiếp tục đổi mới to&agrave;n diện, phấn đấu thực sự trở th&agrave;nh người bạn th&acirc;n thiết của thanh ni&ecirc;n, định hướng cho thanh ni&ecirc;n đến với l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng v&agrave; những gi&aacute; trị cao đẹp, đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n lập th&acirc;n, lập nghiệp, xung k&iacute;ch trong ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ Tổ quốc. Những nội dung n&agrave;y được thể hiện qua việc ph&aacute;t động 2 phong tr&agrave;o lớn &ldquo;5 xung k&iacute;ch ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo; (gồm: Xung k&iacute;ch thực hiện nhiệm vụ ch&iacute;nh trị tại địa phương, đơn vị Xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng; Xung k&iacute;ch giữ g&igrave;n an ninh ch&iacute;nh trị, trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam X&atilde; hội chủ nghĩa; Xung k&iacute;ch thực hiện cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh; Xung k&iacute;ch hội nhập kinh tế quốc tế), v&agrave; phong tr&agrave;o &ldquo;4 đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n con đường mưu sinh, lập nghiệp&rdquo; (Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n trong học tập, n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ học vấn, chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n trong mưu sinh lập nghiệp; Đồng h&agrave;nh với thanh thiếu nhi trong việc n&acirc;ng cao sức khỏe thể chất v&agrave; đời sống văn h&oacute;a tinh thần; Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n trong việc n&acirc;ng cao kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội v&agrave; x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị). C&aacute;c phong tr&agrave;o, c&aacute;c cuộc vận động v&agrave; c&aacute;c hoạt động của Đo&agrave;n đều phải hướng tới mục ti&ecirc;u tập hợp, đo&agrave;n kết, gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n, tạo m&ocirc;i trường l&agrave;nh mạnh, an to&agrave;n cho thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện v&agrave; tự khẳng định, v&igrave; sự tiến bộ của thanh ni&ecirc;n v&agrave; sự ph&aacute;t triển của đất nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội to&agrave;n quốc lần X diễn ra tại Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội từ ng&agrave;y 11 đến ng&agrave;y 14/12/2012 với 999 đại biểu ưu t&uacute;, đại diện cho tr&iacute; tuệ , nhiệt huyết, sức trẻ của hơn 7 triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; hơn 25 triệu thanh ni&ecirc;n cả nước. Đại hội l&agrave; sự kiện ch&iacute;nh trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đ&aacute;nh dấu bước ph&aacute;t triển mới của tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi, l&agrave; Đại hội của kh&aacute;t vọng tuổi trẻ dựng x&acirc;y đất nước. Đại hội x&aacute;c định mục ti&ecirc;u chung của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017 l&agrave; &ldquo;g&oacute;p phần x&acirc;y dựng lớp thanh ni&ecirc;n gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u nước, y&ecirc;u chủ nghĩa x&atilde; hội, c&oacute; bản lĩnh ch&iacute;nh trị, &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật, đạo đức c&aacute;ch mạng v&agrave; lối sống đẹp, c&oacute; ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o, kh&aacute;t vọng đưa đất nước vươn l&ecirc;n, c&oacute; tri thức, sức khỏe, kỹ năng x&atilde; hội, năng lực chuy&ecirc;n m&ocirc;n, l&agrave;m chủ khoa học c&ocirc;ng nghệ hiện đại. Tiếp tục n&acirc;ng cao chất lượng tổ chức Đo&agrave;n, mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết tập hợp thanh ni&ecirc;n; ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch c&ugrave;ng to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n qu&acirc;n thực hiện thắng lợi c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước, v&igrave; mục ti&ecirc;u d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh, g&oacute;p phần đưa nước ta cơ bản trở th&agrave;nh nước c&ocirc;ng nghiệp theo hướng hiện đại v&agrave;o năm 2020&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Để thực hiện mục ti&ecirc;u quan trọng đ&oacute;, Đại hội đ&atilde; khẳng định tiếp tục ph&aacute;t động việc thường xuy&ecirc;n tổ chức học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; ph&aacute;t động 2 phong tr&agrave;o lớn trong to&agrave;n hệ thống tổ chức Đo&agrave;n đ&oacute; l&agrave; phong tr&agrave;o &ldquo;Xung k&iacute;ch ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo; v&agrave; phong tr&agrave;o &ldquo;Đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n con đường mưu sinh, lập nghiệp&rdquo;.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trải qua 84 năm h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển, Đo&agrave;n đ&atilde; x&acirc;y dựng v&agrave; hun đ&uacute;c n&ecirc;n những truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Truyền thống y&ecirc;u nước nồng n&agrave;n, trung th&agrave;nh tuyệt đối với sự nghiệp l&atilde;nh đạo của Đảng, gắn b&oacute; sống c&ograve;n với lợi &iacute;ch của d&acirc;n tộc, nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; chế độ x&atilde; hội chủ nghĩa.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Truyền thống xung k&iacute;ch c&aacute;ch mạng, xung phong t&igrave;nh nguyện, kh&ocirc;ng ngại hy sinh gian khổ, sẵn s&agrave;ng đảm nhận v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ m&agrave; Đảng v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n giao ph&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Truyền thống đo&agrave;n kết, tinh thần tương th&acirc;n tương &aacute;i v&agrave; nh&acirc;n đạo cao cả.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Truyền thống hiếu học, ham hiểu biết, c&oacute; &yacute; ch&iacute; vượt kh&oacute;, cần c&ugrave;, s&aacute;ng tạo, d&aacute;m nghĩ, d&aacute;m l&agrave;m, c&oacute; ho&agrave;i b&atilde;o lớn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Truyền thống của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong những năm đầu sau ng&agrave;y th&agrave;nh lập, Đo&agrave;n TNCS tại Th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định được tổ chức v&agrave; hoạt động theo tinh thần Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng lần thứ 2. Tuy nhi&ecirc;n, do điều kiện lịch sử, cho đến năm 1967, Khu Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định mới được th&agrave;nh lập do Khu ủy S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định, sau n&agrave;y l&agrave; Th&agrave;nh ủy S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định trực tiếp l&atilde;nh đạo. Tiền th&acirc;n của Th&agrave;nh Đo&agrave;n l&agrave; c&aacute;c lớp sinh vi&ecirc;n học sinh hoạt động chống Mỹ v&agrave; chế độ Ngụy quyền S&agrave;i G&ograve;n dưới danh nghĩa c&ocirc;ng khai l&agrave; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n - học sinh - sinh vi&ecirc;n giải ph&oacute;ng khu S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định. Sau ng&agrave;y 30/4/1975, giải ph&oacute;ng ho&agrave;n to&agrave;n miền Nam, thống nhất đất nước, Th&agrave;nh Đo&agrave;n tiếp tục hoạt động v&agrave; tổ chức nhiều phong tr&agrave;o, vận động, tập hợp v&agrave; tổ chức cho thanh thiếu nhi tham gia c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong hai cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p v&agrave; đế quốc Mỹ cứu nước, Th&agrave;nh Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định đ&atilde; c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p quan trọng, được Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước phong tặng danh hiệu Anh h&ugrave;ng Lực lượng Vũ trang Nh&acirc;n d&acirc;n. Ph&aacute;t huy truyền thống anh h&ugrave;ng, gần 40 năm qua, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh thể hiện vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, năng động, s&aacute;ng tạo, tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng của thanh ni&ecirc;n, đạt được những th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, g&oacute;p phần đắc lực trong sự nghiệp x&acirc;y dựng, bảo vệ, ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố v&agrave; đất nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm 1986, thực hiện chủ trương đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VI của Đảng, Đo&agrave;n TNCS th&agrave;nh phố đ&atilde; triển khai thực hiện nhiều phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng của thanh ni&ecirc;n. C&aacute;c phong tr&agrave;o nổi bật trong thời kỳ n&agrave;y l&agrave; phong tr&agrave;o về nguồn với c&aacute;c hoạt động du khảo t&igrave;m về c&aacute;c căn cứ kh&aacute;ng chiến, phụng dưỡng b&agrave; mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng; phong tr&agrave;o &ldquo;Mưu sinh lập nghiệp&rdquo; với việc ra đời c&aacute;c loại quỹ gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n l&agrave;m kinh tế, quỹ khởi nghiệp, th&agrave;nh lập Trung t&acirc;m Th&ocirc;ng tin Tư vấn Kinh tế Thanh ni&ecirc;n, triển khai quỹ Quốc gia hỗ trợ việc l&agrave;m v&agrave; nhiều nguồn quỹ kh&aacute;c của địa phương gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n l&agrave;m kinh tế, Hội Doanh nghiệp trẻ được th&agrave;nh lập l&agrave; những m&ocirc; h&igrave;nh mang t&iacute;nh đột ph&aacute; đầu ti&ecirc;n trong cả nước. Phong tr&agrave;o &ldquo;Tuổi trẻ giữ nước&rdquo; với c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục &yacute; thức bảo vệ chủ quyền, bi&ecirc;n giới, hải đảo, vận động thanh ni&ecirc;n tham gia thực hiện nghĩa vụ qu&acirc;n sự gắn với c&ocirc;ng t&aacute;c giới thiệu v&agrave; giải quyết việc l&agrave;m cho bộ độ xuất ngũ, đặc biệt l&agrave; chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động &ldquo;V&igrave; Trường Sa th&acirc;n y&ecirc;u&rdquo; do Đo&agrave;n TNCS th&agrave;nh phố ph&aacute;t động.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong hơn 25 năm qua, t&iacute;nh từ thời điểm 1986, th&agrave;nh tựu nổi bật trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố l&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện được định h&igrave;nh v&agrave; kh&ocirc;ng ngừng ph&aacute;t triển. Khởi đầu l&agrave; Chiến dịch &Aacute;nh s&aacute;ng văn h&oacute;a h&egrave; năm 1994 với hoạt động x&oacute;a m&ugrave; chữ cho thanh thiếu nhi v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa. Năm 1997, Chiến dịch &Aacute;nh s&aacute;ng Văn h&oacute;a h&egrave; được đổi t&ecirc;n th&agrave;nh Chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh, ph&aacute;t triển với quy m&ocirc; lớn. Từ năm 2000, Chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh được Trung ương Đo&agrave;n nh&acirc;n rộng tr&ecirc;n phạm vi cả nước, trở th&agrave;nh hoạt động t&igrave;nh nguyện h&agrave;ng năm được tổ chức với quy m&ocirc; lớn, mỗi năm huy động h&agrave;ng trăm ng&agrave;n thanh ni&ecirc;n tham gia, đ&oacute;ng g&oacute;p h&agrave;ng triệu ng&agrave;y c&ocirc;ng, l&agrave;m ra gi&aacute; trị kinh tế - x&atilde; hội tr&ecirc;n h&agrave;ng chục tỷ đồng. C&ugrave;ng với Chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh, c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện như: Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, H&agrave;nh qu&acirc;n xanh, chiến dịch trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, Ng&agrave;y Chủ nhật xanh, Ng&agrave;y thứ bảy t&igrave;nh nguyện, Xu&acirc;n T&igrave;nh nguyện&hellip; tạo m&ocirc;i trường gi&aacute;o dục, r&egrave;n luyện v&agrave; trưởng th&agrave;nh cho thanh ni&ecirc;n, tạo h&igrave;nh ảnh đẹp của thanh ni&ecirc;n trong trong x&atilde; hội v&agrave; trong ch&iacute;nh thanh ni&ecirc;n. Từ thực tiễn phong tr&agrave;o, c&aacute;c hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội, về nguồn, Chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh v&agrave; phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện đ&atilde; được Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh bạn nghi&ecirc;n cứu nh&acirc;n rộng, tạo sức lan tỏa tr&ecirc;n phạm vi cả nước. Năm 2013, Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 20 năm phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n h&agrave;nh phố, đ&uacute;c kết những th&agrave;nh quả v&agrave; kinh nghiệm đạt được trong 20 năm qua, đồng thời đề ra y&ecirc;u cầu đổi mới v&agrave; ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện trong giai đoạn mới. Ghi nhận v&agrave; tuy&ecirc;n dương những th&agrave;nh t&iacute;ch của c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố, năm 2008, Đảng, Nh&agrave; nước đ&atilde; phong tặng danh hiệu Anh h&ugrave;ng Lao động cho Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o, tổ chức Đo&agrave;n từ cấp th&agrave;nh đến cơ sở lu&ocirc;n ch&uacute; trọng c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đo&agrave;n. Nhằm n&acirc;ng cao chất lượng v&agrave; t&iacute;nh ch&iacute;nh trị trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, Th&agrave;nh Đo&agrave;n định hướng c&aacute;c nội dung sinh hoạt chi đo&agrave;n chủ điểm định kỳ h&agrave;ng năm, với c&aacute;c chủ đề cụ thể như &ldquo;Viết tiếp truyền thống vẻ vang 80 năm Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, chủ đề &ldquo;Tự tin hội nhập - H&agrave;nh trang ra biển lớn&rdquo;, &ldquo;Tuổi trẻ với biển đảo qu&ecirc; hương&rdquo;. Nhiều chi đo&agrave;n đ&atilde; gắn kết việc tổ chức sinh hoạt chủ điểm với ng&agrave;y đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ugrave;ng h&agrave;nh động kh&aacute; tốt. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c đơn vị c&ograve;n tăng cường c&aacute;c đợt học tập 6 b&agrave;i L&yacute; luận ch&iacute;nh trị (sửa đổi, bổ sung) theo chỉ đạo từ Trung ương Đo&agrave;n, đặc biệt c&ocirc;ng t&aacute;c kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave;o c&aacute;c dịp kỷ niệm của đất nước, của tổ chức Đo&agrave;n được thực hiện tốt. Trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đo&agrave;n, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n đ&atilde; tập trung đẩy mạnh thực hiện chương tr&igrave;nh r&egrave;n luyện đo&agrave;n vi&ecirc;n trong thời kỳ mới kết hợp với thực hiện Cuộc vận động &ldquo;Tuổi trẻ Việt Nam học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;; chỉ đạo tổ chức th&iacute; điểm thực hiện Ng&agrave;y đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ugrave;ng h&agrave;nh động tại c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n bước đầu tạo được hiệu quả trong việc n&acirc;ng cao chất lượng sinh hoạt chi đo&agrave;n.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng tăng cường tổ chức lớp bồi dưỡng c&aacute;c bộ Đo&agrave;n theo chức danh, theo đối tượng, theo chuy&ecirc;n đề cụ thể g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội - Đội, hướng dẫn quy tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c quy hoạch nh&acirc;n sự c&aacute;n bộ Đo&agrave;n chủ chốt; ph&aacute;t động Hội thi l&agrave;m đoạn phim với chủ đề &ldquo;Sức sống Chi đo&agrave;n&rdquo;; thực hiện chương tr&igrave;nh r&egrave;n luyện đo&agrave;n vi&ecirc;n, chương tr&igrave;nh dự bị đo&agrave;n vi&ecirc;n, cuộc vận động x&acirc;y dựng &ldquo;chi đo&agrave;n mạnh&rdquo; th&ocirc;ng qua việc thực hiện Chi đo&agrave;n theo ti&ecirc;u ch&iacute; &ldquo;3 nắm - 3 biết - 3 l&agrave;m&rdquo;&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần IX (2012 - 2017) đề ra mục ti&ecirc;u c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi giai đoạn mới: &ldquo;Tập trung gi&aacute;o dục, x&acirc;y dựng h&igrave;nh mẫu người thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố trong giai đoạn mới: c&oacute; l&ograve;ng y&ecirc;u nước, &yacute; thức c&ocirc;ng d&acirc;n, đạo đức c&aacute;ch mạng v&agrave; bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng; hiếu thảo, thương người; hiếu học, y&ecirc;u lao động; c&oacute; sức khỏe, tri thức, văn h&oacute;a, kỹ năng v&agrave; t&aacute;c phong c&ocirc;ng nghiệp; c&oacute; tinh thần t&igrave;nh nguyện, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với bản th&acirc;n, gia đ&igrave;nh v&agrave; x&atilde; hội; ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c lĩnh vực x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện để tạo m&ocirc;i trường cho thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện, cống hiến, trưởng th&agrave;nh; đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n trong c&aacute;c lĩnh vực học tập, lao động, s&aacute;ng tạo, lập th&acirc;n, lập nghiệp, r&egrave;n luyện kỹ năng, vui chơi giải tr&iacute; l&agrave;nh mạnh; tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ chăm s&oacute;c trẻ em, n&acirc;ng cao vai tr&ograve; phụ tr&aacute;ch Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh; l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c quốc tế thanh ni&ecirc;n, ngoại giao nh&acirc;n d&acirc;n; tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n, n&acirc;ng cao vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt của tổ chức Đo&agrave;n đối với Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n, Hội Sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố, tạo điều kiện để c&aacute;c tổ chức Hội ph&aacute;t triển; củng cố, x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n vững mạnh, t&iacute;ch cực tham gia x&acirc;y dựng Đảng, x&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh&rdquo;. Đại hội đ&atilde; x&aacute;c định phong tr&agrave;o &ldquo;Xung k&iacute;ch x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo; v&agrave; phong tr&agrave;o &ldquo;Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n lập th&acirc;n, lập nghiệp&rdquo; để Đo&agrave;n thật sự l&agrave; người bạn th&acirc;n thiết, lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng của thanh ni&ecirc;n trong mọi lĩnh vực.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong những năm qua, Đo&agrave;n TNCS Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức nhiều phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Đ&oacute; l&agrave; phong tr&agrave;o học tập, nghi&ecirc;n cứu, s&aacute;ng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p mới ph&aacute;t huy được khả năng, tiềm lực, s&aacute;ng tạo trong thanh thiếu ni&ecirc;n th&agrave;nh phố, g&oacute;p phần đ&aacute;p ứng nhu cầu nghi&ecirc;n cứu, học tập, ứng dụng khoa học kỹ thuật v&agrave; cuộc sống. C&aacute;c hội thi t&igrave;m hiểu kiến thức khoa học, Hội thi tin học Trẻ, Vườn ươm Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ, giải thưởng nghi&ecirc;n cứu khoa học Eureka, phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;, &ldquo;Học sinh 3 t&iacute;ch cực&rdquo;, &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện&rdquo;, s&agrave;n giao dịch &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tiếp tục ph&aacute;t triển mạnh mẽ, đi v&agrave;o chiều s&acirc;u, khơi dậy tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; ph&aacute;t huy chuy&ecirc;n m&ocirc;n của thanh ni&ecirc;n tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế - x&atilde; hội của địa phương, đơn vị. Từ phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố đ&atilde; g&oacute;p phần x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố hiện đại, văn minh nghĩa t&igrave;nh th&ocirc;ng qua c&aacute;c đề &aacute;n như &ldquo;Đo&agrave;n tham gia cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh&rdquo;, &ldquo;Đo&agrave;n tham gia giữ g&igrave;n trật tự văn minh đ&ocirc; thị&rdquo;, &ldquo;Đo&agrave;n tham gia chương tr&igrave;nh 3 giảm&rdquo;&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong từng đối tượng, c&oacute; phong tr&agrave;o An to&agrave;n - sạch đẹp - văn minh - nghĩa t&igrave;nh (AST) trong thanh ni&ecirc;n địa b&agrave;n d&acirc;n cư, phong tr&agrave;o chất lượng, kiểu d&aacute;ng, tiết kiệm (CKT) trong thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, phong tr&agrave;o tr&aacute;ch nhiệm với nh&acirc;n d&acirc;n, tr&aacute;ch nhiệm với c&ocirc;ng việc, tr&aacute;ch nhiệm với bản th&acirc;n (3 tr&aacute;ch nhiệm) trong khối h&agrave;nh ch&iacute;nh sự nghiệp, phong tr&agrave;o văn minh học đường trong học sinh sinh vi&ecirc;n thể hiện r&otilde; n&eacute;t tinh thần tự r&egrave;n luyện, n&acirc;ng cao nhận thức, tham gia trực tiếp v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển cơ quan, đơn vị phong tr&agrave;o thi đua Gi&agrave;nh 3 đỉnh cao quyết thắng, thực hiện 6 điều B&aacute;c Hồ dạy c&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n, tham gia gi&uacute;p đỡ đồng b&agrave;o c&aacute;c v&ugrave;ng bị thi&ecirc;n tai, bảo vệ m&ocirc;i trường&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng, phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước của thanh ni&ecirc;n, Đo&agrave;n TNCS Th&agrave;nh phố lu&ocirc;n ch&uacute; trọng c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&ograve;ng y&ecirc;u nước, truyền thống anh h&ugrave;ng bất khuất chống ngoại x&acirc;m của d&acirc;n tộc dưới nhiều h&igrave;nh thức đa dạng, như H&agrave;nh tr&igrave;nh đến với bảo t&agrave;ng, x&acirc;y dựng tủ s&aacute;ch Ngọn lửa tuổi trẻ gi&aacute;o dục th&ocirc;ng qua c&aacute;c dịp kỷ niệm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng, ng&agrave;y giải ph&oacute;ng th&agrave;nh phố, Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n, Ng&agrave;y truyền thống Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Ng&agrave;y truyền thống học sinh sinh vi&ecirc;n, Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đặc biệt, Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; t&iacute;ch cực, chủ động tổ chức thực hiện cuộc vận động &ldquo;Tuổi trẻ học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;, tạo chuyển biến t&iacute;ch cực trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố. H&agrave;ng năm, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố đ&atilde; thực hiện h&agrave;ng ng&agrave;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh, chương tr&igrave;nh, phần việc l&agrave;m theo lời B&aacute;c. Từ thực tiễn học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c, đ&atilde; xuất hiện h&agrave;ng ng&agrave;n điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c. Từ năm 2006 đến nay, h&agrave;ng năm Th&agrave;nh Đo&agrave;n đều tổ chức tuy&ecirc;n dương danh hiệu C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đến nay đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 52 bạn, đồng thời tuy&ecirc;n dương nhiều danh hiệu gắn với c&aacute;c đối tượng thanh ni&ecirc;n như: Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch d&agrave;nh cho y b&aacute;c sĩ trẻ, Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi d&agrave;nh cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, Giải thưởng Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu d&agrave;nh cho gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n mới được ch&uacute; trọng thực hiện tốt, t&iacute;nh đến nay to&agrave;n th&agrave;nh phố c&oacute;&nbsp;<strong><em>621.912</em></strong>&nbsp;đo&agrave;n vi&ecirc;n. C&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đo&agrave;n được đẩy mạnh, nhiều giải ph&aacute;p n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động chi đo&agrave;n, Đo&agrave;n cơ sở được đầu tư nhiều đơn vị định hướng, trang bị t&agrave;i liệu hỗ trợ sinh hoạt chi đo&agrave;n. Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ban h&agrave;nh Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động n&acirc;ng cao chất lượng Đo&agrave;n vi&ecirc;n giai đoạn 2014 - 2017 với mục đ&iacute;ch định hướng cho cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc c&aacute;c nh&oacute;m nội dung, giải ph&aacute;p m&agrave; th&ocirc;ng qua đ&oacute; g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng Đo&agrave;n vi&ecirc;n trong giai đoạn hiện nay. Trong năm 2014 c&oacute; 18.702 đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; được giới thiệu sang Đảng xem x&eacute;t v&agrave; c&oacute; 4.206 đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; được kết nạp Đảng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Vững tin hướng tới tương lai</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Suốt 84 năm qua, c&ugrave;ng với sự ph&aacute;t triển của đất nước, dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; nối tiếp nhau viết n&ecirc;n những truyền thống vẻ vang của c&aacute;c thế hệ đi trước, đ&oacute; l&agrave; truyền thống y&ecirc;u nước nồng n&agrave;n, trung th&agrave;nh tuyệt đối với Đảng, gắn b&oacute; chặt chẽ với lợi &iacute;ch d&acirc;n tộc, với nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; chế độ x&atilde; hội chủ nghĩa; truyền thống xung k&iacute;ch c&aacute;ch mạng, xung phong t&igrave;nh nguyện, sẵn s&agrave;ng đ&oacute;n nhận v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; truyền thống hiếu học, cần c&ugrave;, s&aacute;ng tạo; truyền thống đo&agrave;n kết, y&ecirc;u thương, gi&uacute;p đỡ lẫn nhau. Nối tiếp truyền thống, tuổi trẻ Việt Nam h&ocirc;m nay vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ho&agrave;i b&atilde;o c&aacute;ch mạng đang ng&agrave;y đ&ecirc;m phấn đấu, đem sức trẻ, nhiệt t&igrave;nh ra sức cống hiến cho sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Suốt chặng đường r&egrave;n luyện, phấn đấu v&agrave; trưởng th&agrave;nh của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Đo&agrave;n TNCS th&agrave;nh phố c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p kh&ocirc;ng ngừng. Trong đấu tranh gi&agrave;nh độc lập, tuổi trẻ th&agrave;nh phố xung k&iacute;ch đối mặt trực diện với kẻ th&ugrave;. Từ phong tr&agrave;o của thanh ni&ecirc;n đ&atilde; li&ecirc;n tục tiến c&ocirc;ng v&agrave;o kẻ th&ugrave; với những cuộc xuống đường biểu t&igrave;nh đ&ograve;i d&acirc;n sinh d&acirc;n chủ, phản đối leo thang chiến tranh; phong tr&agrave;o đốt xe tăng Mỹ, &ldquo;H&aacute;t cho đồng b&agrave;o t&ocirc;i nghe&rdquo; đến phong tr&agrave;o khắc phục hậu quả chiến tranh sau ng&agrave;y th&agrave;nh phố giải ph&oacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc, tuổi trẻ th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng ngừng s&aacute;ng tạo, đề ra nhiều phong tr&agrave;o c&oacute; &yacute; nghĩa thực tiễn cao, được đ&uacute;c kết v&agrave; nh&acirc;n rộng trong cả nước. Từ phong tr&agrave;o r&egrave;n tay nghề, thi thợ giỏi những năm 1980 đến phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n mưu sinh lập nghiệp những năm 1990. Mỗi giai đoạn, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố đều ghi dấu ấn năng động, s&aacute;ng tạo trong việc định h&igrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng của tuổi trẻ. Đặc biệt, từ năm 1994, với sự ra đời của chiến dịch &Aacute;nh s&aacute;ng văn h&oacute;a h&egrave;, phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; li&ecirc;n tục ph&aacute;t triển, trở th&agrave;nh chiến dịch t&igrave;nh nguyện m&ugrave;a h&egrave; xanh, rồi mở rộng ra c&aacute;c phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng, H&agrave;nh qu&acirc;n xanh, Hoa phượng đỏ, Tiếp sức m&ugrave;a thi. C&oacute; thể n&oacute;i, phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện đ&atilde; l&agrave;m n&ecirc;n diện mạo của thanh ni&ecirc;n trong thời kỳ mới, l&agrave; sự tiếp nối v&agrave; ph&aacute;t huy s&aacute;ng tạo lịch sử, truyền thống của Đo&agrave;n trong 84 năm qua. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh triển khai c&aacute;c cuộc vận động &ldquo;4 x&acirc;y, 3 chống&rdquo;, cuộc&nbsp;vận động x&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh người thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố, cuộc vận động x&acirc;y dựng phong c&aacute;ch c&aacute;n bộ Đo&agrave;n nhằm g&oacute;p phần x&acirc;y dựng một lớp thanh ni&ecirc;n &ldquo;vừa hồng vừa chuy&ecirc;n&rdquo;. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c quốc tế thanh ni&ecirc;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c chương tr&igrave;nh để&nbsp;tăng cường, mở rộng c&aacute;c hoạt động ngoại giao nh&acirc;n d&acirc;n, giao lưu hữu nghị với thanh ni&ecirc;n c&aacute;c nước trong khu vực v&agrave; tr&ecirc;n thế giới; chủ động v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng c&ocirc;ng t&aacute;c th&ocirc;ng tin đối ngoại, thường xuy&ecirc;n tổ chức c&aacute;c lớp tập huấn, c&aacute;c buổi n&oacute;i chuyện chuy&ecirc;n đề về thời sự quốc tế, gắn với trang bị kiến thức về văn h&oacute;a, tập qu&aacute;n quốc tế cho thanh ni&ecirc;n; đẩy mạnh hoạt động quảng b&aacute;, giới thiệu với thanh ni&ecirc;n c&aacute;c nước về tổ chức Đo&agrave;n - Hội - Đội, về đất nước, con người Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kỷ niệm 84 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n l&agrave; một dịp quan trọng để mỗi tổ chức cơ sở Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n &ocirc;n lại truyền thống vẻ vang của Đo&agrave;n, đồng thời tự m&igrave;nh n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động, g&oacute;p sức x&acirc;y dựng Đo&agrave;n vững mạnh. Được tiếp lửa từ truyền thống, mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n h&ocirc;m nay cần &yacute; thức phải trang bị h&agrave;nh trang tri thức, r&egrave;n đức, luyện t&agrave;i, x&acirc;y dựng tinh thần t&igrave;nh nguyện v&agrave; lối sống đẹp trong cộng đồng, học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, g&oacute;p sức trẻ v&igrave; sự ph&aacute;t triển bền vững của&nbsp;đất nước v&agrave; th&agrave;nh phố thời kỳ đẩy mạnh c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a, hội nhập quốc tế.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>BAN THƯỜNG VỤ TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;