Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2015)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm 2015 l&agrave; năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n th&agrave;nh phố lần thứ IX, năm kỷ niệm nhiều sự kiện ch&iacute;nh trị quan trọng của Đảng, đất nước, th&agrave;nh phố, năm diễn ra Đại hội Đảng c&aacute;c cấp, Đại hội Đảng bộ th&agrave;nh phố lần thứ X tiến tới Đại hội Đảng to&agrave;n quốc lần thứ XII, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố phấn khởi, tự tin bước v&agrave;o năm 2015 với kh&iacute; thế thi đua s&ocirc;i nổi, niềm tin cao độ, quyết t&acirc;m thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố với chủ đề&nbsp;<strong><em>&ldquo;Tự h&agrave;o tiến bước dưới cờ Đảng&rdquo;</em></strong>.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; dịp quan trọng để mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố tự h&agrave;o về truyền thống vẻ vang của Đảng, Th&agrave;nh phố v&agrave; tổ chức Đo&agrave;n; thể hiện sức trẻ, tinh thần xung k&iacute;ch, đổi mới nội dung, phương thức, đưa c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố ph&aacute;t triển l&ecirc;n một bước mới nhằm thiết thực kỷ niệm 84 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2015).</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Sự ra đời của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đảng Cộng sản Việt Nam th&agrave;nh lập ng&agrave;y 03/02/1930, v&agrave; chỉ một năm sau ng&agrave;y th&agrave;nh lập, Đảng đ&atilde; thấy r&otilde; tầm quan trọng của việc x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n. Tại Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng lần thứ hai, họp từ ng&agrave;y 20 đến ng&agrave;y 26/3/1931 tại nh&agrave; số 236, đường Richaud, S&agrave;i G&ograve;n (nay l&agrave; đường Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Ch&iacute; Minh) do đồng ch&iacute; Tổng B&iacute; thư Trần Ph&uacute; chủ tr&igrave; đ&atilde; gi&agrave;nh một phần quan trọng trong chương tr&igrave;nh l&agrave;m việc để b&agrave;n về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, ra quyết định &ldquo;cần kịp tổ chức ra Cộng sản thanh ni&ecirc;n Đo&agrave;n&rdquo; v&agrave; chỉ thị cho tổ chức Đảng ở c&aacute;c địa phương phải quan t&acirc;m đến việc x&acirc;y dựng&nbsp; Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n. Tại hội nghị n&agrave;y, Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng sản Đ&ocirc;ng Dương đ&atilde; được th&agrave;nh lập v&agrave; từ đ&oacute; trải qua c&aacute;c giai đoạn với c&aacute;c t&ecirc;n gọi kh&aacute;c nhau: Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n D&acirc;n chủ Đ&ocirc;ng Dương, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Phản đế Đ&ocirc;ng Dương, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cứu quốc Việt Nam, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Lao động Việt Nam, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Lao động Hồ Ch&iacute; Minh, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh. Xuất ph&aacute;t từ sự kiện đặc biệt đ&oacute;, được sự đồng &yacute; của Bộ Ch&iacute;nh trị v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ III, họp từ ng&agrave;y 22 - 25/3/1961 tại H&agrave; Nội, đ&atilde; quyết định lấy ng&agrave;y 26/3/1931 l&agrave; Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Chặng đường 84 năm x&acirc;y dựng v&agrave; trưởng th&agrave;nh</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội của thanh ni&ecirc;n Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh s&aacute;ng lập, l&atilde;nh đạo v&agrave; r&egrave;n luyện. Đo&agrave;n bao gồm những thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến, phấn đấu v&igrave; mục ti&ecirc;u, l&yacute; tưởng của Đảng l&agrave; độc lập d&acirc;n tộc gắn liền với chủ nghĩa x&atilde; hội, d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, c&ocirc;ng bằng, d&acirc;n chủ, văn minh. Được x&acirc;y dựng, r&egrave;n luyện v&agrave; trưởng th&agrave;nh qua c&aacute;c thời kỳ đấu tranh c&aacute;ch mạng, Đo&agrave;n đ&atilde; tập hợp đ&ocirc;ng đảo thanh ni&ecirc;n ph&aacute;t huy chủ nghĩa anh h&ugrave;ng c&aacute;ch mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, thống nhất đất nước, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc. Bước v&agrave;o thời kỳ mới, Đo&agrave;n tiếp tục ph&aacute;t huy những truyền thống qu&yacute; b&aacute;u của d&acirc;n tộc v&agrave; bản chất tốt đẹp của m&igrave;nh, kế tục trung th&agrave;nh, xuất sắc sự nghiệp c&aacute;ch mạng vẻ vang của Đảng v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; thường xuy&ecirc;n bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động vi&ecirc;n đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cả nước đi đầu trong sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a đất nước v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngay sau khi th&agrave;nh lập, Đo&agrave;n TNCS Đ&ocirc;ng dương đ&atilde; ph&aacute;t triển được nhiều đo&agrave;n vi&ecirc;n trong cao tr&agrave;o c&aacute;ch mạng 1930 - 1931 m&agrave; đỉnh cao l&agrave; X&ocirc; - viết Nghệ Tĩnh. Từ phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng giai đoạn n&agrave;y đ&atilde; xuất hiện nhiều gương thanh ni&ecirc;n đấu tranh oanh liệt, ti&ecirc;u biểu l&agrave; người đo&agrave;n vi&ecirc;n TNCS L&yacute; Tự Trọng với c&acirc;u n&oacute;i nổi tiếng trước t&ograve;a &aacute;n kẻ th&ugrave;: &ldquo;Con đường của thanh ni&ecirc;n chỉ l&agrave; con đường c&aacute;ch mạng, kh&ocirc;ng thể c&oacute; con đường n&agrave;o kh&aacute;c&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&aacute;ng 7/1936, Hội nghị Trung ương Đảng đ&atilde; định ra đường lối chuyển hướng nhiệm vụ từ đấu tranh b&iacute; mật, bất hợp ph&aacute;p sang đấu tranh c&ocirc;ng khai hợp ph&aacute;p v&agrave; nửa hợp ph&aacute;p. Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n D&acirc;n chủ Đ&ocirc;ng dương tiếp nối truyền thống của Đo&agrave;n TNCS Đ&ocirc;ng Dương, t&iacute;ch cực vận động thanh ni&ecirc;n đấu tranh chống thực d&acirc;n, đế quốc, phản động tay sai, đ&ograve;i tự do, d&acirc;n chủ, cơm &aacute;o, h&ograve;a b&igrave;nh. Th&aacute;ng 9/1939, chiến tranh thế giới lần thứ II b&ugrave;ng nổ, trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới, tổ chức Đo&agrave;n phải chuyển v&agrave;o hoạt động b&iacute; mật v&agrave; x&acirc;y dựng tổ chức chặt chẽ với t&ecirc;n mới l&agrave; Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n phản đế Đ&ocirc;ng dương.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">M&ugrave;a xu&acirc;n năm 1941, đồng ch&iacute; Nguyễn &Aacute;i Quốc trở về nước c&ugrave;ng Trung ương Đảng trực tiếp l&atilde;nh đạo c&aacute;ch mạng Việt Nam. Th&aacute;ng 5 năm 1941, Người đ&atilde; chủ tr&igrave; Hội nghị Trung ương VIII tại Pắc B&oacute; (Cao Bằng). Dưới &aacute;nh s&aacute;ng Nghị quyết Hội nghị Trung ương VIII, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cứu quốc Việt Nam ra đời tiếp nối sự nghiệp đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc của c&aacute;c tổ chức thanh ni&ecirc;n trước đ&oacute; do Đảng, B&aacute;c Hồ tổ chức, gi&aacute;o dục v&agrave; r&egrave;n luyện. Dưới ngọn cờ của Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ vĩ đại, Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Cứu quốc v&agrave; tuổi trẻ cả nước đ&atilde; xung k&iacute;ch c&ugrave;ng to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n qu&acirc;n ta v&ugrave;ng l&ecirc;n tiến h&agrave;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m năm 1945, mở ra kỷ nguy&ecirc;n độc lập tự do cho d&acirc;n tộc, th&agrave;nh lập nước Việt Nam D&acirc;n chủ Cộng ho&agrave;, Nh&agrave; nước d&acirc;n chủ nh&acirc;n d&acirc;n đầu ti&ecirc;n ở Đ&ocirc;ng Nam ch&acirc;u &Aacute;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực hiện lời k&ecirc;u gọi của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Ch&iacute;nh phủ c&aacute;ch mạng, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; lực lượng hăng h&aacute;i đi đầu trong phong tr&agrave;o chống &ldquo;giặc đ&oacute;i, giặc dốt v&agrave; giặc ngoại x&acirc;m&rdquo;. Thời gian độc lập kh&ocirc;ng được bao l&acirc;u, thực d&acirc;n Ph&aacute;p trở lại x&acirc;m lược nước ta một lần nữa, cả d&acirc;n tộc lại bước v&agrave;o cuộc kh&aacute;ng chiến trường kỳ đầy gian khổ, hy sinh. Ti&ecirc;u biểu cho những ng&agrave;y đầu kh&aacute;ng chiến l&agrave; tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn đ&atilde; th&agrave;nh lập c&aacute;c đội Thanh ni&ecirc;n xung phong cảm tử, thanh ni&ecirc;n tự vệ ki&ecirc;n quyết đ&aacute;nh trả kẻ th&ugrave;. Tại Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội suốt 60 ng&agrave;y đ&ecirc;m, nhiều chiến sĩ với tuổi đời c&ograve;n rất trẻ đ&atilde; &ocirc;m bom ba c&agrave;ng chặn xe tăng giặc ngay tr&ecirc;n đường phố...</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau gần 20 năm hoạt động dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng, Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ I được tổ chức tại Đại Từ - Th&aacute;i Nguy&ecirc;n từ ng&agrave;y 07 đến ng&agrave;y 14/02/1950 với chủ đề &ldquo;Chiến đấu v&agrave; x&acirc;y dựng tương lai&rdquo;. Ph&aacute;t huy th&agrave;nh c&ocirc;ng của Đại hội, h&agrave;ng vạn nam nữ thanh ni&ecirc;n hăng h&aacute;i xung phong tham gia phục vụ c&aacute;c chiến dịch, phong tr&agrave;o &ldquo;T&ograve;ng qu&acirc;n giết giặc lập c&ocirc;ng&rdquo; ph&aacute;t triển khắp mọi nơi. Sau ch&iacute;n năm trường kỳ kh&aacute;ng chiến, th&aacute;ng 5/1954, qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta đ&atilde; l&agrave;m n&ecirc;n một Điện Bi&ecirc;n Phủ chấn động địa cầu. Trong cuộc trường kỳ kh&aacute;ng chiến ấy đ&atilde; xuất hiện nhiều tấm gương tuổi trẻ ki&ecirc;n cường, dũng cảm như: Trần Văn Ơn, V&otilde; Thị S&aacute;u, La Văn Cầu, C&ugrave; Ch&iacute;nh Lan, Nguyễn Thị Chi&ecirc;n, Bế Văn Đ&agrave;n, Phan Đ&igrave;nh Gi&oacute;t, T&ocirc; Vĩnh Diện... Họ thật xứng đ&aacute;ng đại diện cho một lớp trẻ &ldquo;Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 19/10/1955, Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng đ&atilde; ra Nghị quyết đổi t&ecirc;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cứu quốc Việt Nam th&agrave;nh Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Lao động Việt Nam. Tại Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ II, từ ng&agrave;y 25/10 đến ng&agrave;y 04/11/1956, B&aacute;c Hồ đ&atilde; &acirc;n cần căn dặn: &ldquo;Đảng v&agrave; Ch&iacute;nh phủ ta c&oacute; thể tự h&agrave;o đ&atilde; tạo n&ecirc;n một thế hệ thanh ni&ecirc;n dũng cảm như c&aacute;c ch&aacute;u, v&agrave; mong c&aacute;c ch&aacute;u tiếp tục phấn đấu hăng h&aacute;i cho c&ocirc;ng cuộc bảo vệ Tổ quốc, x&acirc;y dựng nước nh&agrave;&rdquo;. Từ sau Đại hội, tuổi trẻ miền Bắc đ&atilde; dấy l&ecirc;n phong tr&agrave;o thi đua lao động sản xuất để kh&ocirc;i phục kinh tế, cải tạo v&agrave; x&acirc;y dựng x&atilde; hội mới. H&agrave;ng vạn thanh ni&ecirc;n tham gia x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thủy lợi, khai hoang phục h&oacute;a đất đai; h&agrave;ng triệu thanh ni&ecirc;n hăng h&aacute;i theo học c&aacute;c lớp bổ t&uacute;c văn h&oacute;a... Ở miền Nam, phong tr&agrave;o đấu tranh ch&iacute;nh trị của thanh ni&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n tuy bị đế quốc Mỹ v&agrave; tay sai đ&agrave;n &aacute;p d&atilde; man song kh&ocirc;ng hề nao n&uacute;ng. Trong những ng&agrave;y đồng khởi, c&aacute;c đội &ldquo;Trung ki&ecirc;n&rdquo;, &ldquo;Xung phong&rdquo; do thanh ni&ecirc;n đảm nhận đ&atilde; được th&agrave;nh lập ở khắp mọi nơi, tiến h&agrave;nh v&acirc;y đồn, lấy bốt, trừ gian, ph&aacute; ấp chiến lược... Ti&ecirc;u biểu cho tinh thần ấy l&agrave; chị Trần Thị L&yacute;, người con g&aacute;i anh h&ugrave;ng đất Quảng nhiều lần bị địch bắt, mang trong m&igrave;nh nhiều vết thương, nhưng người con g&aacute;i ấy kh&ocirc;ng hề nhụt ch&iacute; trước qu&acirc;n th&ugrave;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ ng&agrave;y 23 đến ng&agrave;y 25/3/1961, Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ III được triệu tập tại H&agrave; Nội, Đại hội đ&atilde; ph&aacute;t động phong tr&agrave;o &ldquo;Xung phong t&igrave;nh nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất&rdquo;. Th&aacute;ng 8/1964, đế quốc Mỹ leo thang g&acirc;y chiến tranh ph&aacute; hoại bằng kh&ocirc;ng qu&acirc;n đối với miền Bắc, tuổi trẻ Thủ đ&ocirc; đ&atilde; ph&aacute;t động phong tr&agrave;o &ldquo;Ba sẵn s&agrave;ng&rdquo;. Được sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đo&agrave;n, phong tr&agrave;o đ&atilde; ph&aacute;t triển s&acirc;u rộng trong cả nước. Ở miền Bắc, h&agrave;ng triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đăng k&yacute; tham gia phong tr&agrave;o &ldquo;Ba sẵn s&agrave;ng&rdquo; n&ecirc;u cao quyết t&acirc;m chi viện cho chiến trường miền Nam với tinh thần &ldquo;Chưa thắng giặc Mỹ, chưa về qu&ecirc; hương&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&aacute;ng 02/1965, Đại hội Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n to&agrave;n miền Nam đ&atilde; ph&aacute;t động phong tr&agrave;o &ldquo;Năm xung phong&rdquo;, sau một thời gian ngắn, c&oacute; h&agrave;ng vạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia phong tr&agrave;o n&agrave;y. Từ phong tr&agrave;o &ldquo;Ba sẵn s&agrave;ng&rdquo; v&agrave; &ldquo;Năm xung phong&rdquo; đ&atilde; xuất hiện nhiều tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n với những chiến c&ocirc;ng xuất sắc như: Bảy dũng sỹ Điện Ngọc (Quảng Nam) anh dũng đ&aacute;nh trả một tiểu đo&agrave;n địch; Tạ Thị Kiều tay kh&ocirc;ng đoạt bốt giặc; L&ecirc; Thị Hồng Gấm chiến đấu đến hơi thở cuối c&ugrave;ng kh&ocirc;ng chịu đầu h&agrave;ng giặc; Dũng sỹ diệt Mỹ - Anh h&ugrave;ng L&ecirc; M&atilde; Lương với lẽ sống &ldquo;Cuộc đời đẹp nhất l&agrave; ở tr&ecirc;n trận tuyến chống qu&acirc;n th&ugrave;&rdquo;; c&acirc;u n&oacute;i bất hủ của người thợ điện trẻ tuổi Nguyễn Văn Trỗi &ldquo;C&ograve;n giặc Mỹ th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; hạnh ph&uacute;c&rdquo; đ&atilde; g&acirc;y x&uacute;c động cho tuổi trẻ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n tiến bộ khắp 5 ch&acirc;u; lời h&ocirc; của Anh h&ugrave;ng liệt sỹ Nguyễn Viết Xu&acirc;n &ldquo;Nhằm thẳng qu&acirc;n th&ugrave; m&agrave; bắn!&rdquo; đ&atilde; trở th&agrave;nh hiệu lệnh th&uacute;c giục qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta x&ocirc;ng l&ecirc;n ti&ecirc;u diệt qu&acirc;n th&ugrave;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp kỷ niệm 40 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng, thể theo nguyện vọng của c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cả nước, Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng đ&atilde; ra quyết định: Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Lao động Việt Nam được&nbsp; mang t&ecirc;n Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Lao động Hồ Ch&iacute; Minh. Thắng lợi của chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh lịch sử đ&atilde; l&agrave;m n&ecirc;n một đại thắng m&ugrave;a xu&acirc;n năm 1975, cả nước thống nhất v&agrave; đi l&ecirc;n x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội. Trong chiến thắng vĩ đại ấy, c&oacute; sự đ&oacute;ng g&oacute;p to lớn của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n khắp c&aacute;c mặt trận. Đảng ta, nh&acirc;n d&acirc;n ta, Đo&agrave;n ta đ&atilde; gi&aacute;o dục, r&egrave;n luyện một thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam v&ocirc; c&ugrave;ng dũng cảm, th&ocirc;ng minh, kh&ocirc;ng sợ gian khổ, hy sinh, quyết chiến, quyết thắng. Sau ng&agrave;y thống nhất nước nh&agrave;, Đại hội Đảng to&agrave;n quốc lần thứ IV (1976) đ&atilde; ra quyết định Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Lao động Hồ Ch&iacute; Minh mang t&ecirc;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ ng&agrave;y 20 đến ng&agrave;y 22/11/1980, Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ IV đ&atilde; được tiến h&agrave;nh tại Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội, Đại hội đ&atilde; quyết định đẩy mạnh hơn nữa phong tr&agrave;o &ldquo;Ba xung k&iacute;ch&rdquo; th&agrave;nh cao tr&agrave;o thi đua h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi sự nghiệp x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ Tổ quốc x&atilde; hội chủ nghĩa. V&agrave;o thời điểm n&agrave;y, h&agrave;ng triệu lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia phong tr&agrave;o &ldquo;Ba xung k&iacute;ch l&agrave;m chủ tập thể&rdquo;; gần 9 triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia phong tr&agrave;o &ldquo;Thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo;; h&agrave;ng chục vạn thanh ni&ecirc;n gia nhập lực lượng vũ trang, g&oacute;p phần t&iacute;ch cực bảo vệ vững chắc bi&ecirc;n cương Tổ quốc v&agrave; l&agrave;m tr&ograve;n nghĩa vụ quốc tế. Tiếp đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c phong tr&agrave;o &ldquo;H&agrave;nh qu&acirc;n theo bước ch&acirc;n những người anh h&ugrave;ng&rdquo; đ&atilde; thu h&uacute;t gần 6 triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi tham gia v&agrave; &ldquo;H&agrave;nh qu&acirc;n theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo; đ&atilde; c&oacute; 10 triệu thiếu ni&ecirc;n nhi đồng tham gia.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ ng&agrave;y 27 đến ng&agrave;y 30/11/1987, Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ V đ&atilde; ph&aacute;t động phong tr&agrave;o &ldquo;Tuổi trẻ xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo;. Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ VI diễn ra từ ng&agrave;y 15 đến 18/10/1992; Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a VI (th&aacute;ng 2 năm 1993) đ&atilde; quyết định triển khai 2 phong tr&agrave;o lớn l&agrave;: &ldquo;Thanh ni&ecirc;n lập nghiệp&rdquo; v&agrave; &ldquo;Tuổi trẻ giữ nước&rdquo;. Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ VII từ ng&agrave;y 26 đến ng&agrave;y 29/11/1997 đ&atilde; quyết định tiếp tục ph&aacute;t triển v&agrave; n&acirc;ng hai phong tr&agrave;o tr&ecirc;n l&ecirc;n một tầm cao mới. Từ thời điểm n&agrave;y phong tr&agrave;o &ldquo;Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; c&oacute; bước ph&aacute;t triển mới, đi v&agrave;o thực tiễn, được đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia, tạo n&ecirc;n ấn tượng tốt đẹp về lớp thanh ni&ecirc;n Việt Nam của thời kỳ mới. Tổ chức Đo&agrave;n c&aacute;c cấp đ&atilde; chủ động đề xuất v&agrave; đảm nhận h&agrave;ng ng&agrave;n chương tr&igrave;nh, dự &aacute;n kinh tế - x&atilde; hội quan trọng, ti&ecirc;u biểu như Dự &aacute;n x&oacute;a cầu khỉ, x&acirc;y cầu mới v&ugrave;ng đồng bằng Nam bộ x&acirc;y dựng Đảo thanh ni&ecirc;n; l&agrave;m đường Hồ Ch&iacute; Minh; x&acirc;y dựng L&agrave;ng Thanh ni&ecirc;n lập nghiệp... Phong tr&agrave;o thi đua học tập, lao động s&aacute;ng tạo để chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức, khoa học c&ocirc;ng nghệ mới; sinh hoạt ch&iacute;nh trị &ldquo;Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng&rdquo;, &ldquo;Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;... đ&atilde; thu h&uacute;t h&agrave;ng triệu thanh thiếu ni&ecirc;n tham gia. Từ trong phong tr&agrave;o của tuổi trẻ đ&atilde; xuất hiện nhiều tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực c&ocirc;ng t&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với tinh thần &ldquo;Đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện&rdquo;, Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ VIII từ ng&agrave;y 8 đến ng&agrave;y 11/12/2002 đ&atilde; mở ra một trang mới trong lịch sử ph&aacute;t triển của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh. Đại hội đ&atilde; ph&aacute;t động phong tr&agrave;o lớn &ldquo;Thi đua, t&igrave;nh nguyện x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo; v&agrave; k&ecirc;u gọi tuổi trẻ Việt Nam c&ugrave;ng xiết chặt tay dưới l&aacute; cờ vinh quang của Đo&agrave;n, nguyện đi theo con đường c&aacute;ch mạng của Đảng, B&aacute;c Hồ v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n ta đ&atilde; lựa chọn, nắm chắc thời cơ, vượt qua th&aacute;ch thức, g&oacute;p phần to lớn v&agrave;o sự nghiệp đổi mới đất nước. Phong tr&agrave;o mới với sức sống mới, h&agrave;ng triệu thanh ni&ecirc;n thi đua học tập, tiến qu&acirc;n v&agrave;o khoa học - c&ocirc;ng nghệ thi đua lao động s&aacute;ng tạo để lập th&acirc;n lập nghiệp; xung phong t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng; g&oacute;p phần giữ vững an ninh ch&iacute;nh trị, đảm bảo trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội. C&aacute;c cuộc vận động, phong tr&agrave;o mới được triển khai như: &ldquo;S&aacute;ng tạo trẻ&rdquo;, &ldquo;Bốn mới&rdquo; (kỹ thuật mới, ng&agrave;nh nghề mới, thị trường mới, m&ocirc; h&igrave;nh mới), &ldquo;C&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức trẻ với cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh&rdquo;, &ldquo;Học tập tốt, r&egrave;n luyện tốt&rdquo;, &ldquo;Tr&iacute; thức trẻ t&igrave;nh nguyện&rdquo;... đ&atilde; g&oacute;p phần khơi sức thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n mọi lĩnh vực của đời sống x&atilde; hội, tạo ra nhiều m&ocirc; h&igrave;nh hay, c&aacute;ch l&agrave;m s&aacute;ng tạo từ thực tiễn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đặc biệt sinh hoạt ch&iacute;nh trị &ldquo;Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, &ldquo;Tiếp lửa truyền thống - M&atilde;i m&atilde;i tuổi hai mươi&rdquo;, diễn đ&agrave;n &ldquo;Tuổi trẻ sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch&rdquo;, cuộc vận động &ldquo;Tuổi trẻ Việt Nam học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;&nbsp; đ&atilde; được c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n triển khai thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c, c&oacute; sức l&ocirc;i cuốn v&agrave; lan toả mạnh mẽ, tạo hiệu ứng x&atilde; hội s&acirc;u rộng g&oacute;p phần quan trọng n&acirc;ng cao nhận thức, bồi đắp l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng v&agrave; niềm tin cho thế hệ trẻ. Năm 2007, hưởng ứng cuộc vận động &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; do Đảng ta ph&aacute;t động, Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n c&aacute;c cấp chủ động, s&aacute;ng tạo triển khai thực cuộc vận động &ldquo;Tuổi trẻ Việt Nam học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;, tạo th&agrave;nh phong tr&agrave;o học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c rộng khắp trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần IX diễn ra tại Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội từ ng&agrave;y 17 đến 21/12/2007. Đại hội đ&atilde; khẳng định: Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tiếp tục đổi mới to&agrave;n diện, phấn đấu thực sự trở th&agrave;nh người bạn th&acirc;n thiết của thanh ni&ecirc;n, định hướng cho thanh ni&ecirc;n đến với l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng v&agrave; những gi&aacute; trị cao đẹp, đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n lập th&acirc;n, lập nghiệp, xung k&iacute;ch trong ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ Tổ quốc. Những nội dung n&agrave;y được thể hiện qua việc ph&aacute;t động 2 phong tr&agrave;o lớn &ldquo;5 xung k&iacute;ch ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo; (gồm: Xung k&iacute;ch thực hiện nhiệm vụ ch&iacute;nh trị tại địa phương, đơn vị Xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng; Xung k&iacute;ch giữ g&igrave;n an ninh ch&iacute;nh trị, trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam X&atilde; hội chủ nghĩa; Xung k&iacute;ch thực hiện cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh; Xung k&iacute;ch hội nhập kinh tế quốc tế), v&agrave; phong tr&agrave;o &ldquo;4 đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n con đường mưu sinh, lập nghiệp&rdquo; (Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n trong học tập, n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ học vấn, chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n trong mưu sinh lập nghiệp; Đồng h&agrave;nh với thanh thiếu nhi trong việc n&acirc;ng cao sức khỏe thể chất v&agrave; đời sống văn h&oacute;a tinh thần; Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n trong việc n&acirc;ng cao kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội v&agrave; x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị). C&aacute;c phong tr&agrave;o, c&aacute;c cuộc vận động v&agrave; c&aacute;c hoạt động của Đo&agrave;n đều phải hướng tới mục ti&ecirc;u tập hợp, đo&agrave;n kết, gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n, tạo m&ocirc;i trường l&agrave;nh mạnh, an to&agrave;n cho thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện v&agrave; tự khẳng định, v&igrave; sự tiến bộ của thanh ni&ecirc;n v&agrave; sự ph&aacute;t triển của đất nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội to&agrave;n quốc lần X diễn ra tại Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội từ ng&agrave;y 11 đến ng&agrave;y 14/12/2012 với 999 đại biểu ưu t&uacute;, đại diện cho tr&iacute; tuệ , nhiệt huyết, sức trẻ của hơn 7 triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; hơn 25 triệu thanh ni&ecirc;n cả nước. Đại hội l&agrave; sự kiện ch&iacute;nh trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đ&aacute;nh dấu bước ph&aacute;t triển mới của tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi, l&agrave; Đại hội của kh&aacute;t vọng tuổi trẻ dựng x&acirc;y đất nước. Đại hội x&aacute;c định mục ti&ecirc;u chung của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017 l&agrave; &ldquo;g&oacute;p phần x&acirc;y dựng lớp thanh ni&ecirc;n gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u nước, y&ecirc;u chủ nghĩa x&atilde; hội, c&oacute; bản lĩnh ch&iacute;nh trị, &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật, đạo đức c&aacute;ch mạng v&agrave; lối sống đẹp, c&oacute; ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o, kh&aacute;t vọng đưa đất nước vươn l&ecirc;n, c&oacute; tri thức, sức khỏe, kỹ năng x&atilde; hội, năng lực chuy&ecirc;n m&ocirc;n, l&agrave;m chủ khoa học c&ocirc;ng nghệ hiện đại. Tiếp tục n&acirc;ng cao chất lượng tổ chức Đo&agrave;n, mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết tập hợp thanh ni&ecirc;n; ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch c&ugrave;ng to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n qu&acirc;n thực hiện thắng lợi c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước, v&igrave; mục ti&ecirc;u d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh, g&oacute;p phần đưa nước ta cơ bản trở th&agrave;nh nước c&ocirc;ng nghiệp theo hướng hiện đại v&agrave;o năm 2020&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Để thực hiện mục ti&ecirc;u quan trọng đ&oacute;, Đại hội đ&atilde; khẳng định tiếp tục ph&aacute;t động việc thường xuy&ecirc;n tổ chức học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; ph&aacute;t động 2 phong tr&agrave;o lớn trong to&agrave;n hệ thống tổ chức Đo&agrave;n đ&oacute; l&agrave; phong tr&agrave;o &ldquo;Xung k&iacute;ch ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo; v&agrave; phong tr&agrave;o &ldquo;Đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n con đường mưu sinh, lập nghiệp&rdquo;.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trải qua 84 năm h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển, Đo&agrave;n đ&atilde; x&acirc;y dựng v&agrave; hun đ&uacute;c n&ecirc;n những truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Truyền thống y&ecirc;u nước nồng n&agrave;n, trung th&agrave;nh tuyệt đối với sự nghiệp l&atilde;nh đạo của Đảng, gắn b&oacute; sống c&ograve;n với lợi &iacute;ch của d&acirc;n tộc, nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; chế độ x&atilde; hội chủ nghĩa.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Truyền thống xung k&iacute;ch c&aacute;ch mạng, xung phong t&igrave;nh nguyện, kh&ocirc;ng ngại hy sinh gian khổ, sẵn s&agrave;ng đảm nhận v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ m&agrave; Đảng v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n giao ph&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Truyền thống đo&agrave;n kết, tinh thần tương th&acirc;n tương &aacute;i v&agrave; nh&acirc;n đạo cao cả.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Truyền thống hiếu học, ham hiểu biết, c&oacute; &yacute; ch&iacute; vượt kh&oacute;, cần c&ugrave;, s&aacute;ng tạo, d&aacute;m nghĩ, d&aacute;m l&agrave;m, c&oacute; ho&agrave;i b&atilde;o lớn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Truyền thống của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong những năm đầu sau ng&agrave;y th&agrave;nh lập, Đo&agrave;n TNCS tại Th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định được tổ chức v&agrave; hoạt động theo tinh thần Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng lần thứ 2. Tuy nhi&ecirc;n, do điều kiện lịch sử, cho đến năm 1967, Khu Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định mới được th&agrave;nh lập do Khu ủy S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định, sau n&agrave;y l&agrave; Th&agrave;nh ủy S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định trực tiếp l&atilde;nh đạo. Tiền th&acirc;n của Th&agrave;nh Đo&agrave;n l&agrave; c&aacute;c lớp sinh vi&ecirc;n học sinh hoạt động chống Mỹ v&agrave; chế độ Ngụy quyền S&agrave;i G&ograve;n dưới danh nghĩa c&ocirc;ng khai l&agrave; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n - học sinh - sinh vi&ecirc;n giải ph&oacute;ng khu S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định. Sau ng&agrave;y 30/4/1975, giải ph&oacute;ng ho&agrave;n to&agrave;n miền Nam, thống nhất đất nước, Th&agrave;nh Đo&agrave;n tiếp tục hoạt động v&agrave; tổ chức nhiều phong tr&agrave;o, vận động, tập hợp v&agrave; tổ chức cho thanh thiếu nhi tham gia c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong hai cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p v&agrave; đế quốc Mỹ cứu nước, Th&agrave;nh Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định đ&atilde; c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p quan trọng, được Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước phong tặng danh hiệu Anh h&ugrave;ng Lực lượng Vũ trang Nh&acirc;n d&acirc;n. Ph&aacute;t huy truyền thống anh h&ugrave;ng, gần 40 năm qua, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh thể hiện vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, năng động, s&aacute;ng tạo, tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng của thanh ni&ecirc;n, đạt được những th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, g&oacute;p phần đắc lực trong sự nghiệp x&acirc;y dựng, bảo vệ, ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố v&agrave; đất nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm 1986, thực hiện chủ trương đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VI của Đảng, Đo&agrave;n TNCS th&agrave;nh phố đ&atilde; triển khai thực hiện nhiều phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng của thanh ni&ecirc;n. C&aacute;c phong tr&agrave;o nổi bật trong thời kỳ n&agrave;y l&agrave; phong tr&agrave;o về nguồn với c&aacute;c hoạt động du khảo t&igrave;m về c&aacute;c căn cứ kh&aacute;ng chiến, phụng dưỡng b&agrave; mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng; phong tr&agrave;o &ldquo;Mưu sinh lập nghiệp&rdquo; với việc ra đời c&aacute;c loại quỹ gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n l&agrave;m kinh tế, quỹ khởi nghiệp, th&agrave;nh lập Trung t&acirc;m Th&ocirc;ng tin Tư vấn Kinh tế Thanh ni&ecirc;n, triển khai quỹ Quốc gia hỗ trợ việc l&agrave;m v&agrave; nhiều nguồn quỹ kh&aacute;c của địa phương gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n l&agrave;m kinh tế, Hội Doanh nghiệp trẻ được th&agrave;nh lập l&agrave; những m&ocirc; h&igrave;nh mang t&iacute;nh đột ph&aacute; đầu ti&ecirc;n trong cả nước. Phong tr&agrave;o &ldquo;Tuổi trẻ giữ nước&rdquo; với c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục &yacute; thức bảo vệ chủ quyền, bi&ecirc;n giới, hải đảo, vận động thanh ni&ecirc;n tham gia thực hiện nghĩa vụ qu&acirc;n sự gắn với c&ocirc;ng t&aacute;c giới thiệu v&agrave; giải quyết việc l&agrave;m cho bộ độ xuất ngũ, đặc biệt l&agrave; chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động &ldquo;V&igrave; Trường Sa th&acirc;n y&ecirc;u&rdquo; do Đo&agrave;n TNCS th&agrave;nh phố ph&aacute;t động.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong hơn 25 năm qua, t&iacute;nh từ thời điểm 1986, th&agrave;nh tựu nổi bật trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố l&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện được định h&igrave;nh v&agrave; kh&ocirc;ng ngừng ph&aacute;t triển. Khởi đầu l&agrave; Chiến dịch &Aacute;nh s&aacute;ng văn h&oacute;a h&egrave; năm 1994 với hoạt động x&oacute;a m&ugrave; chữ cho thanh thiếu nhi v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa. Năm 1997, Chiến dịch &Aacute;nh s&aacute;ng Văn h&oacute;a h&egrave; được đổi t&ecirc;n th&agrave;nh Chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh, ph&aacute;t triển với quy m&ocirc; lớn. Từ năm 2000, Chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh được Trung ương Đo&agrave;n nh&acirc;n rộng tr&ecirc;n phạm vi cả nước, trở th&agrave;nh hoạt động t&igrave;nh nguyện h&agrave;ng năm được tổ chức với quy m&ocirc; lớn, mỗi năm huy động h&agrave;ng trăm ng&agrave;n thanh ni&ecirc;n tham gia, đ&oacute;ng g&oacute;p h&agrave;ng triệu ng&agrave;y c&ocirc;ng, l&agrave;m ra gi&aacute; trị kinh tế - x&atilde; hội tr&ecirc;n h&agrave;ng chục tỷ đồng. C&ugrave;ng với Chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh, c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện như: Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, H&agrave;nh qu&acirc;n xanh, chiến dịch trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, Ng&agrave;y Chủ nhật xanh, Ng&agrave;y thứ bảy t&igrave;nh nguyện, Xu&acirc;n T&igrave;nh nguyện&hellip; tạo m&ocirc;i trường gi&aacute;o dục, r&egrave;n luyện v&agrave; trưởng th&agrave;nh cho thanh ni&ecirc;n, tạo h&igrave;nh ảnh đẹp của thanh ni&ecirc;n trong trong x&atilde; hội v&agrave; trong ch&iacute;nh thanh ni&ecirc;n. Từ thực tiễn phong tr&agrave;o, c&aacute;c hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội, về nguồn, Chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh v&agrave; phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện đ&atilde; được Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh bạn nghi&ecirc;n cứu nh&acirc;n rộng, tạo sức lan tỏa tr&ecirc;n phạm vi cả nước. Năm 2013, Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 20 năm phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n h&agrave;nh phố, đ&uacute;c kết những th&agrave;nh quả v&agrave; kinh nghiệm đạt được trong 20 năm qua, đồng thời đề ra y&ecirc;u cầu đổi mới v&agrave; ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện trong giai đoạn mới. Ghi nhận v&agrave; tuy&ecirc;n dương những th&agrave;nh t&iacute;ch của c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố, năm 2008, Đảng, Nh&agrave; nước đ&atilde; phong tặng danh hiệu Anh h&ugrave;ng Lao động cho Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o, tổ chức Đo&agrave;n từ cấp th&agrave;nh đến cơ sở lu&ocirc;n ch&uacute; trọng c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đo&agrave;n. Nhằm n&acirc;ng cao chất lượng v&agrave; t&iacute;nh ch&iacute;nh trị trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, Th&agrave;nh Đo&agrave;n định hướng c&aacute;c nội dung sinh hoạt chi đo&agrave;n chủ điểm định kỳ h&agrave;ng năm, với c&aacute;c chủ đề cụ thể như &ldquo;Viết tiếp truyền thống vẻ vang 80 năm Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, chủ đề &ldquo;Tự tin hội nhập - H&agrave;nh trang ra biển lớn&rdquo;, &ldquo;Tuổi trẻ với biển đảo qu&ecirc; hương&rdquo;. Nhiều chi đo&agrave;n đ&atilde; gắn kết việc tổ chức sinh hoạt chủ điểm với ng&agrave;y đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ugrave;ng h&agrave;nh động kh&aacute; tốt. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c đơn vị c&ograve;n tăng cường c&aacute;c đợt học tập 6 b&agrave;i L&yacute; luận ch&iacute;nh trị (sửa đổi, bổ sung) theo chỉ đạo từ Trung ương Đo&agrave;n, đặc biệt c&ocirc;ng t&aacute;c kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave;o c&aacute;c dịp kỷ niệm của đất nước, của tổ chức Đo&agrave;n được thực hiện tốt. Trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đo&agrave;n, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n đ&atilde; tập trung đẩy mạnh thực hiện chương tr&igrave;nh r&egrave;n luyện đo&agrave;n vi&ecirc;n trong thời kỳ mới kết hợp với thực hiện Cuộc vận động &ldquo;Tuổi trẻ Việt Nam học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;; chỉ đạo tổ chức th&iacute; điểm thực hiện Ng&agrave;y đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ugrave;ng h&agrave;nh động tại c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n bước đầu tạo được hiệu quả trong việc n&acirc;ng cao chất lượng sinh hoạt chi đo&agrave;n.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng tăng cường tổ chức lớp bồi dưỡng c&aacute;c bộ Đo&agrave;n theo chức danh, theo đối tượng, theo chuy&ecirc;n đề cụ thể g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội - Đội, hướng dẫn quy tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c quy hoạch nh&acirc;n sự c&aacute;n bộ Đo&agrave;n chủ chốt; ph&aacute;t động Hội thi l&agrave;m đoạn phim với chủ đề &ldquo;Sức sống Chi đo&agrave;n&rdquo;; thực hiện chương tr&igrave;nh r&egrave;n luyện đo&agrave;n vi&ecirc;n, chương tr&igrave;nh dự bị đo&agrave;n vi&ecirc;n, cuộc vận động x&acirc;y dựng &ldquo;chi đo&agrave;n mạnh&rdquo; th&ocirc;ng qua việc thực hiện Chi đo&agrave;n theo ti&ecirc;u ch&iacute; &ldquo;3 nắm - 3 biết - 3 l&agrave;m&rdquo;&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần IX (2012 - 2017) đề ra mục ti&ecirc;u c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi giai đoạn mới: &ldquo;Tập trung gi&aacute;o dục, x&acirc;y dựng h&igrave;nh mẫu người thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố trong giai đoạn mới: c&oacute; l&ograve;ng y&ecirc;u nước, &yacute; thức c&ocirc;ng d&acirc;n, đạo đức c&aacute;ch mạng v&agrave; bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng; hiếu thảo, thương người; hiếu học, y&ecirc;u lao động; c&oacute; sức khỏe, tri thức, văn h&oacute;a, kỹ năng v&agrave; t&aacute;c phong c&ocirc;ng nghiệp; c&oacute; tinh thần t&igrave;nh nguyện, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với bản th&acirc;n, gia đ&igrave;nh v&agrave; x&atilde; hội; ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c lĩnh vực x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện để tạo m&ocirc;i trường cho thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện, cống hiến, trưởng th&agrave;nh; đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n trong c&aacute;c lĩnh vực học tập, lao động, s&aacute;ng tạo, lập th&acirc;n, lập nghiệp, r&egrave;n luyện kỹ năng, vui chơi giải tr&iacute; l&agrave;nh mạnh; tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ chăm s&oacute;c trẻ em, n&acirc;ng cao vai tr&ograve; phụ tr&aacute;ch Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh; l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c quốc tế thanh ni&ecirc;n, ngoại giao nh&acirc;n d&acirc;n; tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n, n&acirc;ng cao vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt của tổ chức Đo&agrave;n đối với Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n, Hội Sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố, tạo điều kiện để c&aacute;c tổ chức Hội ph&aacute;t triển; củng cố, x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n vững mạnh, t&iacute;ch cực tham gia x&acirc;y dựng Đảng, x&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh&rdquo;. Đại hội đ&atilde; x&aacute;c định phong tr&agrave;o &ldquo;Xung k&iacute;ch x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo; v&agrave; phong tr&agrave;o &ldquo;Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n lập th&acirc;n, lập nghiệp&rdquo; để Đo&agrave;n thật sự l&agrave; người bạn th&acirc;n thiết, lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng của thanh ni&ecirc;n trong mọi lĩnh vực.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong những năm qua, Đo&agrave;n TNCS Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức nhiều phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Đ&oacute; l&agrave; phong tr&agrave;o học tập, nghi&ecirc;n cứu, s&aacute;ng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p mới ph&aacute;t huy được khả năng, tiềm lực, s&aacute;ng tạo trong thanh thiếu ni&ecirc;n th&agrave;nh phố, g&oacute;p phần đ&aacute;p ứng nhu cầu nghi&ecirc;n cứu, học tập, ứng dụng khoa học kỹ thuật v&agrave; cuộc sống. C&aacute;c hội thi t&igrave;m hiểu kiến thức khoa học, Hội thi tin học Trẻ, Vườn ươm Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ, giải thưởng nghi&ecirc;n cứu khoa học Eureka, phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;, &ldquo;Học sinh 3 t&iacute;ch cực&rdquo;, &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện&rdquo;, s&agrave;n giao dịch &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tiếp tục ph&aacute;t triển mạnh mẽ, đi v&agrave;o chiều s&acirc;u, khơi dậy tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; ph&aacute;t huy chuy&ecirc;n m&ocirc;n của thanh ni&ecirc;n tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế - x&atilde; hội của địa phương, đơn vị. Từ phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố đ&atilde; g&oacute;p phần x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố hiện đại, văn minh nghĩa t&igrave;nh th&ocirc;ng qua c&aacute;c đề &aacute;n như &ldquo;Đo&agrave;n tham gia cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh&rdquo;, &ldquo;Đo&agrave;n tham gia giữ g&igrave;n trật tự văn minh đ&ocirc; thị&rdquo;, &ldquo;Đo&agrave;n tham gia chương tr&igrave;nh 3 giảm&rdquo;&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong từng đối tượng, c&oacute; phong tr&agrave;o An to&agrave;n - sạch đẹp - văn minh - nghĩa t&igrave;nh (AST) trong thanh ni&ecirc;n địa b&agrave;n d&acirc;n cư, phong tr&agrave;o chất lượng, kiểu d&aacute;ng, tiết kiệm (CKT) trong thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, phong tr&agrave;o tr&aacute;ch nhiệm với nh&acirc;n d&acirc;n, tr&aacute;ch nhiệm với c&ocirc;ng việc, tr&aacute;ch nhiệm với bản th&acirc;n (3 tr&aacute;ch nhiệm) trong khối h&agrave;nh ch&iacute;nh sự nghiệp, phong tr&agrave;o văn minh học đường trong học sinh sinh vi&ecirc;n thể hiện r&otilde; n&eacute;t tinh thần tự r&egrave;n luyện, n&acirc;ng cao nhận thức, tham gia trực tiếp v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển cơ quan, đơn vị phong tr&agrave;o thi đua Gi&agrave;nh 3 đỉnh cao quyết thắng, thực hiện 6 điều B&aacute;c Hồ dạy c&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n, tham gia gi&uacute;p đỡ đồng b&agrave;o c&aacute;c v&ugrave;ng bị thi&ecirc;n tai, bảo vệ m&ocirc;i trường&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng, phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước của thanh ni&ecirc;n, Đo&agrave;n TNCS Th&agrave;nh phố lu&ocirc;n ch&uacute; trọng c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&ograve;ng y&ecirc;u nước, truyền thống anh h&ugrave;ng bất khuất chống ngoại x&acirc;m của d&acirc;n tộc dưới nhiều h&igrave;nh thức đa dạng, như H&agrave;nh tr&igrave;nh đến với bảo t&agrave;ng, x&acirc;y dựng tủ s&aacute;ch Ngọn lửa tuổi trẻ gi&aacute;o dục th&ocirc;ng qua c&aacute;c dịp kỷ niệm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng, ng&agrave;y giải ph&oacute;ng th&agrave;nh phố, Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n, Ng&agrave;y truyền thống Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Ng&agrave;y truyền thống học sinh sinh vi&ecirc;n, Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đặc biệt, Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; t&iacute;ch cực, chủ động tổ chức thực hiện cuộc vận động &ldquo;Tuổi trẻ học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;, tạo chuyển biến t&iacute;ch cực trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố. H&agrave;ng năm, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố đ&atilde; thực hiện h&agrave;ng ng&agrave;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh, chương tr&igrave;nh, phần việc l&agrave;m theo lời B&aacute;c. Từ thực tiễn học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c, đ&atilde; xuất hiện h&agrave;ng ng&agrave;n điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c. Từ năm 2006 đến nay, h&agrave;ng năm Th&agrave;nh Đo&agrave;n đều tổ chức tuy&ecirc;n dương danh hiệu C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đến nay đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 52 bạn, đồng thời tuy&ecirc;n dương nhiều danh hiệu gắn với c&aacute;c đối tượng thanh ni&ecirc;n như: Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch d&agrave;nh cho y b&aacute;c sĩ trẻ, Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi d&agrave;nh cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, Giải thưởng Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu d&agrave;nh cho gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n mới được ch&uacute; trọng thực hiện tốt, t&iacute;nh đến nay to&agrave;n th&agrave;nh phố c&oacute;&nbsp;<strong><em>621.912</em></strong>&nbsp;đo&agrave;n vi&ecirc;n. C&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đo&agrave;n được đẩy mạnh, nhiều giải ph&aacute;p n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động chi đo&agrave;n, Đo&agrave;n cơ sở được đầu tư nhiều đơn vị định hướng, trang bị t&agrave;i liệu hỗ trợ sinh hoạt chi đo&agrave;n. Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ban h&agrave;nh Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động n&acirc;ng cao chất lượng Đo&agrave;n vi&ecirc;n giai đoạn 2014 - 2017 với mục đ&iacute;ch định hướng cho cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc c&aacute;c nh&oacute;m nội dung, giải ph&aacute;p m&agrave; th&ocirc;ng qua đ&oacute; g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng Đo&agrave;n vi&ecirc;n trong giai đoạn hiện nay. Trong năm 2014 c&oacute; 18.702 đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; được giới thiệu sang Đảng xem x&eacute;t v&agrave; c&oacute; 4.206 đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; được kết nạp Đảng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Vững tin hướng tới tương lai</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Suốt 84 năm qua, c&ugrave;ng với sự ph&aacute;t triển của đất nước, dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; nối tiếp nhau viết n&ecirc;n những truyền thống vẻ vang của c&aacute;c thế hệ đi trước, đ&oacute; l&agrave; truyền thống y&ecirc;u nước nồng n&agrave;n, trung th&agrave;nh tuyệt đối với Đảng, gắn b&oacute; chặt chẽ với lợi &iacute;ch d&acirc;n tộc, với nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; chế độ x&atilde; hội chủ nghĩa; truyền thống xung k&iacute;ch c&aacute;ch mạng, xung phong t&igrave;nh nguyện, sẵn s&agrave;ng đ&oacute;n nhận v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; truyền thống hiếu học, cần c&ugrave;, s&aacute;ng tạo; truyền thống đo&agrave;n kết, y&ecirc;u thương, gi&uacute;p đỡ lẫn nhau. Nối tiếp truyền thống, tuổi trẻ Việt Nam h&ocirc;m nay vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ho&agrave;i b&atilde;o c&aacute;ch mạng đang ng&agrave;y đ&ecirc;m phấn đấu, đem sức trẻ, nhiệt t&igrave;nh ra sức cống hiến cho sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Suốt chặng đường r&egrave;n luyện, phấn đấu v&agrave; trưởng th&agrave;nh của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Đo&agrave;n TNCS th&agrave;nh phố c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p kh&ocirc;ng ngừng. Trong đấu tranh gi&agrave;nh độc lập, tuổi trẻ th&agrave;nh phố xung k&iacute;ch đối mặt trực diện với kẻ th&ugrave;. Từ phong tr&agrave;o của thanh ni&ecirc;n đ&atilde; li&ecirc;n tục tiến c&ocirc;ng v&agrave;o kẻ th&ugrave; với những cuộc xuống đường biểu t&igrave;nh đ&ograve;i d&acirc;n sinh d&acirc;n chủ, phản đối leo thang chiến tranh; phong tr&agrave;o đốt xe tăng Mỹ, &ldquo;H&aacute;t cho đồng b&agrave;o t&ocirc;i nghe&rdquo; đến phong tr&agrave;o khắc phục hậu quả chiến tranh sau ng&agrave;y th&agrave;nh phố giải ph&oacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc, tuổi trẻ th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng ngừng s&aacute;ng tạo, đề ra nhiều phong tr&agrave;o c&oacute; &yacute; nghĩa thực tiễn cao, được đ&uacute;c kết v&agrave; nh&acirc;n rộng trong cả nước. Từ phong tr&agrave;o r&egrave;n tay nghề, thi thợ giỏi những năm 1980 đến phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n mưu sinh lập nghiệp những năm 1990. Mỗi giai đoạn, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố đều ghi dấu ấn năng động, s&aacute;ng tạo trong việc định h&igrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng của tuổi trẻ. Đặc biệt, từ năm 1994, với sự ra đời của chiến dịch &Aacute;nh s&aacute;ng văn h&oacute;a h&egrave;, phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; li&ecirc;n tục ph&aacute;t triển, trở th&agrave;nh chiến dịch t&igrave;nh nguyện m&ugrave;a h&egrave; xanh, rồi mở rộng ra c&aacute;c phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng, H&agrave;nh qu&acirc;n xanh, Hoa phượng đỏ, Tiếp sức m&ugrave;a thi. C&oacute; thể n&oacute;i, phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện đ&atilde; l&agrave;m n&ecirc;n diện mạo của thanh ni&ecirc;n trong thời kỳ mới, l&agrave; sự tiếp nối v&agrave; ph&aacute;t huy s&aacute;ng tạo lịch sử, truyền thống của Đo&agrave;n trong 84 năm qua. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh triển khai c&aacute;c cuộc vận động &ldquo;4 x&acirc;y, 3 chống&rdquo;, cuộc&nbsp;vận động x&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh người thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố, cuộc vận động x&acirc;y dựng phong c&aacute;ch c&aacute;n bộ Đo&agrave;n nhằm g&oacute;p phần x&acirc;y dựng một lớp thanh ni&ecirc;n &ldquo;vừa hồng vừa chuy&ecirc;n&rdquo;. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c quốc tế thanh ni&ecirc;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c chương tr&igrave;nh để&nbsp;tăng cường, mở rộng c&aacute;c hoạt động ngoại giao nh&acirc;n d&acirc;n, giao lưu hữu nghị với thanh ni&ecirc;n c&aacute;c nước trong khu vực v&agrave; tr&ecirc;n thế giới; chủ động v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng c&ocirc;ng t&aacute;c th&ocirc;ng tin đối ngoại, thường xuy&ecirc;n tổ chức c&aacute;c lớp tập huấn, c&aacute;c buổi n&oacute;i chuyện chuy&ecirc;n đề về thời sự quốc tế, gắn với trang bị kiến thức về văn h&oacute;a, tập qu&aacute;n quốc tế cho thanh ni&ecirc;n; đẩy mạnh hoạt động quảng b&aacute;, giới thiệu với thanh ni&ecirc;n c&aacute;c nước về tổ chức Đo&agrave;n - Hội - Đội, về đất nước, con người Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kỷ niệm 84 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n l&agrave; một dịp quan trọng để mỗi tổ chức cơ sở Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n &ocirc;n lại truyền thống vẻ vang của Đo&agrave;n, đồng thời tự m&igrave;nh n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động, g&oacute;p sức x&acirc;y dựng Đo&agrave;n vững mạnh. Được tiếp lửa từ truyền thống, mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n h&ocirc;m nay cần &yacute; thức phải trang bị h&agrave;nh trang tri thức, r&egrave;n đức, luyện t&agrave;i, x&acirc;y dựng tinh thần t&igrave;nh nguyện v&agrave; lối sống đẹp trong cộng đồng, học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, g&oacute;p sức trẻ v&igrave; sự ph&aacute;t triển bền vững của&nbsp;đất nước v&agrave; th&agrave;nh phố thời kỳ đẩy mạnh c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a, hội nhập quốc tế.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>BAN THƯỜNG VỤ TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

Agile Việt Nam
;