Đồng chí Vương Thanh Liễu làm Phó Bí thư Thành Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 10/3, Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n lần thứ 16 kh&oacute;a IX nhằm kiện to&agrave;n, bổ sung nh&acirc;n sự Ban Chấp h&agrave;nh v&agrave; Ủy ban Ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a IX (nhiệm k&igrave; 2012-2017), đảm bảo sự l&atilde;nh đạo, chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố đ&atilde; diễn ra tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, Hội nghị đ&atilde; bầu bổ sung th&ecirc;m 9 đồng ch&iacute; v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; 2 đồng ch&iacute; v&agrave;o Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/3/24915/5.jpg" style="height:80%; width:80%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu&nbsp;v&agrave; </span><span style="font-size:14px">đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Thanh Hải </span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">nhận hoa ch&uacute;c mừng giữ&nbsp;nhiệm vụ mới.</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/3/24915/(2)Ba-Vuong-Thanh-Lieu-phat-bieu-tai-hoi-nghi.JPG" style="height:80%; width:80%" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ tại Hội nghị.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được sự t&iacute;n nhiệm của c&aacute;c đại biểu, đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trưởng Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n l&agrave;m Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Thanh Hải - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, B&iacute; thư Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng l&agrave;m Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại Hội nghị, đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu gửi lời cảm ơn cho sự t&iacute;n nhiệm của c&aacute;c đại biểu, đồng thời hứa quyết t&acirc;m ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ, trọng tr&aacute;ch của một Ph&oacute; B&iacute; thư trong nhiệm k&igrave;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THANH ĐỨC</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;