Đồng chí Vương Thanh Liễu làm Phó Bí thư Thành Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 10/3, Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n lần thứ 16 kh&oacute;a IX nhằm kiện to&agrave;n, bổ sung nh&acirc;n sự Ban Chấp h&agrave;nh v&agrave; Ủy ban Ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a IX (nhiệm k&igrave; 2012-2017), đảm bảo sự l&atilde;nh đạo, chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố đ&atilde; diễn ra tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, Hội nghị đ&atilde; bầu bổ sung th&ecirc;m 9 đồng ch&iacute; v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; 2 đồng ch&iacute; v&agrave;o Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/3/24915/5.jpg" style="height:80%; width:80%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu&nbsp;v&agrave; </span><span style="font-size:14px">đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Thanh Hải </span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">nhận hoa ch&uacute;c mừng giữ&nbsp;nhiệm vụ mới.</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/3/24915/(2)Ba-Vuong-Thanh-Lieu-phat-bieu-tai-hoi-nghi.JPG" style="height:80%; width:80%" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ tại Hội nghị.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được sự t&iacute;n nhiệm của c&aacute;c đại biểu, đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trưởng Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n l&agrave;m Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Thanh Hải - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, B&iacute; thư Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng l&agrave;m Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại Hội nghị, đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu gửi lời cảm ơn cho sự t&iacute;n nhiệm của c&aacute;c đại biểu, đồng thời hứa quyết t&acirc;m ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ, trọng tr&aacute;ch của một Ph&oacute; B&iacute; thư trong nhiệm k&igrave;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THANH ĐỨC</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;