Sôi nổi Ngày hội Thanh thiếu nhi Phú Nhuận làm theo lời Bác năm 2016

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ch&agrave;o mừng kỷ niệm 126 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 &ndash; 19/5/2016), ng&agrave;y 07/5 vừa qua, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n tổ chức Ng&agrave;y hội Thanh thiếu nhi Ph&uacute; Nhuận l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2016 với sự tham gia của hơn 300 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, đội vi&ecirc;n, học sinh quận Ph&uacute; Nhuận. Ng&agrave;y hội đ&atilde; diễn ra với nhiều tuyến hoạt động thiết thực v&agrave; c&oacute; &yacute; nghĩa.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y hội Thanh thiếu nhi Ph&uacute; Nhuận l&agrave;m theo lời B&aacute;c</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mở đầu ng&agrave;y hội, đo&agrave;n thanh thiếu nhi quận Ph&uacute; Nhuận đ&atilde; đến d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương Tượng đ&agrave;i B&aacute;c Hồ v&agrave; thiếu nhi tại Nh&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố, đ&acirc;y cũng l&agrave; hoạt động nhằm ch&agrave;o mừng 75 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 15/5/2016).</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://i985.photobucket.com/albums/ae336/poohpucca1992/Dang%20hoa%20tuong%20dai%20Bac%20Ho.jpg" style="height:334px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội thi vẽ tranh &ldquo;B&aacute;c Hồ với ch&uacute;ng em&rdquo; cũng đ&atilde; diễn ra s&ocirc;i nổi tại Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận, hơn 100 em đội vi&ecirc;n, học sinh đến từ 19 li&ecirc;n đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận đ&atilde; thể hiện những b&agrave;i vẽ đẹp v&agrave; đầy m&agrave;u sắc, thể hiện t&igrave;nh cảm của đội vi&ecirc;n, thiếu nhi đối với B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u, h&igrave;nh ảnh đội vi&ecirc;n, học sinh học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c; h&igrave;nh ảnh đội vi&ecirc;n học sinh t&iacute;ch cực thực hiện theo &ldquo;05 điều B&aacute;c Hồ dạy&rdquo; v&agrave; c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng 75 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh. Ban gi&aacute;m khảo đ&atilde; lựa chọn v&agrave; trao 02 giải A, 04 giải B v&agrave; 06 giải C cho c&aacute;c đơn vị c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch tốt trong hội thi.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://i985.photobucket.com/albums/ae336/poohpucca1992/Ve%20tranh%20Bac%20Ho%20voi%20chung%20em.jpg" style="height:281px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Song song đ&oacute;, ban tổ chức ng&agrave;y hội đ&atilde; bố tr&iacute; khu vực bảng đăng k&yacute; thực hiện phần việc thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c gắn với &ldquo;X&acirc;y dựng quận Ph&uacute; Nhuận văn minh &ndash; hiện đại &ndash; nghĩa t&igrave;nh&rdquo;, 100 lượt chữ k&yacute; tr&ecirc;n bảng đăng k&yacute; đ&atilde; thể hiện sự quyết t&acirc;m của tuổi trẻ đối với việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh bằng những c&ocirc;ng việc cụ thể, thiết thực v&agrave; &yacute; nghĩa. Đồng thời, khu vực triển l&atilde;m c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, m&ocirc; h&igrave;nh, sản phẩm l&agrave;m theo lời B&aacute;c giai đoạn 2011 &ndash; 2015 cũng được trưng b&agrave;y, thu h&uacute;t hơn 200 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham quan, g&oacute;p phần giới thiệu v&agrave; nh&acirc;n rộng những m&ocirc; h&igrave;nh hay, giải ph&aacute;p hiệu quả trong những năm qua.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://i985.photobucket.com/albums/ae336/poohpucca1992/Dang%20ky%20phan%20viec%20thanh%20nien%20lam%20theo%20loi%20Bac.jpg" style="height:281px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại hội trường cũng đ&atilde; diễn ra Hội nghị tiếp x&uacute;c giữa cử tri trẻ với người ứng cử đại biểu Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2016 &ndash; 2021 (Đơn vị bầu cử số: 21 quận Ph&uacute; Nhuận), c&oacute; hơn 200 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, cử tri trẻ tham gia. C&aacute;c ứng cử vi&ecirc;n tr&igrave;nh b&agrave;y chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động, qua đ&oacute; c&aacute;c cử tri trẻ đ&atilde; đặt những c&acirc;u hỏi cũng như tr&igrave;nh b&agrave;y, đề xuất những t&acirc;m tư, nguyện vọng, g&oacute;p &yacute; đối với người ứng cử, cuộc tiếp x&uacute;c đ&atilde; diễn ra s&ocirc;i nổi với hơn 20 lượt ph&aacute;t biểu &yacute; kiến v&agrave; trao đổi, những g&oacute;p &yacute; t&iacute;ch cực nhằm g&oacute;p phần x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; quận Ph&uacute; Nhuận ng&agrave;y c&agrave;ng văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh v&agrave; c&oacute; chất lượng sống tốt.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị về về tiếp tục đẩy mạnh việc &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; giai đoạn 2011 &ndash; 2015</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị về về tiếp tục đẩy mạnh việc &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; giai đoạn 2011 &ndash; 2015. Đến tham dự c&oacute; đồng ch&iacute; Huỳnh Đăng Linh, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy; Mai Tr&agrave; Anh, Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận ủy; Trần Nguyễn Quang Hiển, Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n v&agrave; hơn 200 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham gia.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Qua 05 năm triển khai v&agrave; thực hiện cuộc vận động đ&atilde; t&aacute;c động mạnh mẽ đến từng đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; to&agrave;n cơ sở Đo&agrave;n; c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n nhận thức đầy đủ về &yacute; nghĩa cuộc vận động cũng như việc đề ra những m&ocirc; h&igrave;nh hiệu quả v&agrave; giải ph&aacute;p thiết thực tại địa phương, đơn vị m&igrave;nh. Nhiều m&ocirc; h&igrave;nh hay, giải ph&aacute;p hiệu quả đ&atilde; được c&ocirc;ng nhận, ghi nhận v&agrave; nh&acirc;n rộng trong to&agrave;n cơ sở Đo&agrave;n, ti&ecirc;u biểu c&oacute;: m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Đom đ&oacute;m đ&ecirc;m&rdquo; của Đo&agrave;n phường 14 năm 2011, c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Tủ s&aacute;ch lưu động Thiếu nhi với B&aacute;c Hồ&rdquo; của Đo&agrave;n phường 02 năm 2012, c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Nhớ lời B&aacute;c dạy&rdquo; của Chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n trường THCS Ng&ocirc; Tất Tố, Hội thi &ldquo;Kể chuyện B&aacute;c Hồ bằng tiếng Anh&rdquo; của Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận năm 2015, v&agrave; c&ograve;n nhiều c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc l&agrave;m theo lời B&aacute;c hiệu quả đ&atilde; được c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n quan t&acirc;m, đầu tư, g&oacute;p phần v&agrave;o kết quả chung qua 05 năm triển khai thực hiện.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://i985.photobucket.com/albums/ae336/poohpucca1992/Tuyen%20duong%20cac%20tap%20the%20ca%20nhan%20tieu%20bieu%20hoc%20tap%20va%20lam%20theo%20loi%20Bac.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp tổng kết, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 13 tập thể v&agrave; 17 c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch trong việc &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; giai đoạn 2011 &ndash; 2015. Ph&aacute;t biểu tại hội nghị, đồng ch&iacute; Huỳnh Đăng Linh biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của to&agrave;n cơ sở Đo&agrave;n trong thời gian qua đ&atilde; cống hiến nhiều m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p nhằm thực hiện c&oacute; hiệu quả việc &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n tiếp tục đầu tư, n&acirc;ng chất, đẩy mạnh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh, đồng thời nh&acirc;n rộng c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p, c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu nhằm tuy&ecirc;n truyền việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh lan tỏa rộng r&atilde;i trong to&agrave;n Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Thanh Tr&iacute;</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;