Sôi nổi Ngày hội Thanh thiếu nhi Phú Nhuận làm theo lời Bác năm 2016

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ch&agrave;o mừng kỷ niệm 126 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 &ndash; 19/5/2016), ng&agrave;y 07/5 vừa qua, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n tổ chức Ng&agrave;y hội Thanh thiếu nhi Ph&uacute; Nhuận l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2016 với sự tham gia của hơn 300 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, đội vi&ecirc;n, học sinh quận Ph&uacute; Nhuận. Ng&agrave;y hội đ&atilde; diễn ra với nhiều tuyến hoạt động thiết thực v&agrave; c&oacute; &yacute; nghĩa.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y hội Thanh thiếu nhi Ph&uacute; Nhuận l&agrave;m theo lời B&aacute;c</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mở đầu ng&agrave;y hội, đo&agrave;n thanh thiếu nhi quận Ph&uacute; Nhuận đ&atilde; đến d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương Tượng đ&agrave;i B&aacute;c Hồ v&agrave; thiếu nhi tại Nh&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố, đ&acirc;y cũng l&agrave; hoạt động nhằm ch&agrave;o mừng 75 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 15/5/2016).</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://i985.photobucket.com/albums/ae336/poohpucca1992/Dang%20hoa%20tuong%20dai%20Bac%20Ho.jpg" style="height:334px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội thi vẽ tranh &ldquo;B&aacute;c Hồ với ch&uacute;ng em&rdquo; cũng đ&atilde; diễn ra s&ocirc;i nổi tại Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận, hơn 100 em đội vi&ecirc;n, học sinh đến từ 19 li&ecirc;n đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận đ&atilde; thể hiện những b&agrave;i vẽ đẹp v&agrave; đầy m&agrave;u sắc, thể hiện t&igrave;nh cảm của đội vi&ecirc;n, thiếu nhi đối với B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u, h&igrave;nh ảnh đội vi&ecirc;n, học sinh học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c; h&igrave;nh ảnh đội vi&ecirc;n học sinh t&iacute;ch cực thực hiện theo &ldquo;05 điều B&aacute;c Hồ dạy&rdquo; v&agrave; c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng 75 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh. Ban gi&aacute;m khảo đ&atilde; lựa chọn v&agrave; trao 02 giải A, 04 giải B v&agrave; 06 giải C cho c&aacute;c đơn vị c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch tốt trong hội thi.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://i985.photobucket.com/albums/ae336/poohpucca1992/Ve%20tranh%20Bac%20Ho%20voi%20chung%20em.jpg" style="height:281px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Song song đ&oacute;, ban tổ chức ng&agrave;y hội đ&atilde; bố tr&iacute; khu vực bảng đăng k&yacute; thực hiện phần việc thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c gắn với &ldquo;X&acirc;y dựng quận Ph&uacute; Nhuận văn minh &ndash; hiện đại &ndash; nghĩa t&igrave;nh&rdquo;, 100 lượt chữ k&yacute; tr&ecirc;n bảng đăng k&yacute; đ&atilde; thể hiện sự quyết t&acirc;m của tuổi trẻ đối với việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh bằng những c&ocirc;ng việc cụ thể, thiết thực v&agrave; &yacute; nghĩa. Đồng thời, khu vực triển l&atilde;m c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, m&ocirc; h&igrave;nh, sản phẩm l&agrave;m theo lời B&aacute;c giai đoạn 2011 &ndash; 2015 cũng được trưng b&agrave;y, thu h&uacute;t hơn 200 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham quan, g&oacute;p phần giới thiệu v&agrave; nh&acirc;n rộng những m&ocirc; h&igrave;nh hay, giải ph&aacute;p hiệu quả trong những năm qua.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://i985.photobucket.com/albums/ae336/poohpucca1992/Dang%20ky%20phan%20viec%20thanh%20nien%20lam%20theo%20loi%20Bac.jpg" style="height:281px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại hội trường cũng đ&atilde; diễn ra Hội nghị tiếp x&uacute;c giữa cử tri trẻ với người ứng cử đại biểu Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2016 &ndash; 2021 (Đơn vị bầu cử số: 21 quận Ph&uacute; Nhuận), c&oacute; hơn 200 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, cử tri trẻ tham gia. C&aacute;c ứng cử vi&ecirc;n tr&igrave;nh b&agrave;y chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động, qua đ&oacute; c&aacute;c cử tri trẻ đ&atilde; đặt những c&acirc;u hỏi cũng như tr&igrave;nh b&agrave;y, đề xuất những t&acirc;m tư, nguyện vọng, g&oacute;p &yacute; đối với người ứng cử, cuộc tiếp x&uacute;c đ&atilde; diễn ra s&ocirc;i nổi với hơn 20 lượt ph&aacute;t biểu &yacute; kiến v&agrave; trao đổi, những g&oacute;p &yacute; t&iacute;ch cực nhằm g&oacute;p phần x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; quận Ph&uacute; Nhuận ng&agrave;y c&agrave;ng văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh v&agrave; c&oacute; chất lượng sống tốt.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị về về tiếp tục đẩy mạnh việc &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; giai đoạn 2011 &ndash; 2015</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị về về tiếp tục đẩy mạnh việc &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; giai đoạn 2011 &ndash; 2015. Đến tham dự c&oacute; đồng ch&iacute; Huỳnh Đăng Linh, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy; Mai Tr&agrave; Anh, Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận ủy; Trần Nguyễn Quang Hiển, Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n v&agrave; hơn 200 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham gia.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Qua 05 năm triển khai v&agrave; thực hiện cuộc vận động đ&atilde; t&aacute;c động mạnh mẽ đến từng đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; to&agrave;n cơ sở Đo&agrave;n; c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n nhận thức đầy đủ về &yacute; nghĩa cuộc vận động cũng như việc đề ra những m&ocirc; h&igrave;nh hiệu quả v&agrave; giải ph&aacute;p thiết thực tại địa phương, đơn vị m&igrave;nh. Nhiều m&ocirc; h&igrave;nh hay, giải ph&aacute;p hiệu quả đ&atilde; được c&ocirc;ng nhận, ghi nhận v&agrave; nh&acirc;n rộng trong to&agrave;n cơ sở Đo&agrave;n, ti&ecirc;u biểu c&oacute;: m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Đom đ&oacute;m đ&ecirc;m&rdquo; của Đo&agrave;n phường 14 năm 2011, c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Tủ s&aacute;ch lưu động Thiếu nhi với B&aacute;c Hồ&rdquo; của Đo&agrave;n phường 02 năm 2012, c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Nhớ lời B&aacute;c dạy&rdquo; của Chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n trường THCS Ng&ocirc; Tất Tố, Hội thi &ldquo;Kể chuyện B&aacute;c Hồ bằng tiếng Anh&rdquo; của Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận năm 2015, v&agrave; c&ograve;n nhiều c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc l&agrave;m theo lời B&aacute;c hiệu quả đ&atilde; được c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n quan t&acirc;m, đầu tư, g&oacute;p phần v&agrave;o kết quả chung qua 05 năm triển khai thực hiện.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://i985.photobucket.com/albums/ae336/poohpucca1992/Tuyen%20duong%20cac%20tap%20the%20ca%20nhan%20tieu%20bieu%20hoc%20tap%20va%20lam%20theo%20loi%20Bac.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp tổng kết, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 13 tập thể v&agrave; 17 c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch trong việc &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; giai đoạn 2011 &ndash; 2015. Ph&aacute;t biểu tại hội nghị, đồng ch&iacute; Huỳnh Đăng Linh biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của to&agrave;n cơ sở Đo&agrave;n trong thời gian qua đ&atilde; cống hiến nhiều m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p nhằm thực hiện c&oacute; hiệu quả việc &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n tiếp tục đầu tư, n&acirc;ng chất, đẩy mạnh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh, đồng thời nh&acirc;n rộng c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p, c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu nhằm tuy&ecirc;n truyền việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh lan tỏa rộng r&atilde;i trong to&agrave;n Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Thanh Tr&iacute;</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;