Bình Thạnh: Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bình Thạnh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm tổ chức c&aacute;c hoạt động thiết thực&nbsp;kỷ niệm 126 năm ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2016), Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh Thạnh phối hợp c&ugrave;ng Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty C&ocirc;ng nghiệp S&agrave;i G&ograve;n TNHH MTV tổ chức chương tr&igrave;nh <strong><em>&ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ tuổi trẻ B&igrave;nh Thạnh&rdquo;</em></strong>&nbsp; v&agrave;o ng&agrave;y 15/5/2016&nbsp;tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Phường 19.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh <strong><em>&ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ tuổi trẻ B&igrave;nh Thạnh&rdquo;</em></strong> được x&acirc;y dựng gắn liền với việc gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng, đạo đức lối sống, bồi đắp ước mơ, động cơ phấn đấu trong s&aacute;ng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi quận nh&agrave;; ph&aacute;t huy c&aacute;c danh hiệu thanh ni&ecirc;n được tuy&ecirc;n dương trong năm, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c gương ti&ecirc;u biểu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;. Đồng thời, chương tr&igrave;nh cũng ph&aacute;t huy tối đa c&aacute;c nguồn lực x&atilde; hội, c&aacute;c đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhằm chăm lo, hỗ trợ về vật chất v&agrave; tinh thần cho thanh thiếu nhi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25655/Thap%20sang%20uoc%20mo.jpg" style="height:450px; width:800px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh Thạnh v&agrave; đại diện Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty C&ocirc;ng nghiệp S&agrave;i G&ograve;n TNHH MTV đ&atilde; trao tặng 30 suất học bổng tổng trị gi&aacute; 15 triệu đồng, c&ugrave;ng 30 phần qu&agrave; c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n l&agrave; học sinh, sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn đ&atilde; vượt qua những kh&oacute; khăn trong cuộc sống, vươn l&ecirc;n khẳng định bản th&acirc;n, trở th&agrave;nh người c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>THANH B&Igrave;NH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;