Bình Thạnh: Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bình Thạnh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm tổ chức c&aacute;c hoạt động thiết thực&nbsp;kỷ niệm 126 năm ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2016), Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh Thạnh phối hợp c&ugrave;ng Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty C&ocirc;ng nghiệp S&agrave;i G&ograve;n TNHH MTV tổ chức chương tr&igrave;nh <strong><em>&ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ tuổi trẻ B&igrave;nh Thạnh&rdquo;</em></strong>&nbsp; v&agrave;o ng&agrave;y 15/5/2016&nbsp;tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Phường 19.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh <strong><em>&ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ tuổi trẻ B&igrave;nh Thạnh&rdquo;</em></strong> được x&acirc;y dựng gắn liền với việc gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng, đạo đức lối sống, bồi đắp ước mơ, động cơ phấn đấu trong s&aacute;ng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi quận nh&agrave;; ph&aacute;t huy c&aacute;c danh hiệu thanh ni&ecirc;n được tuy&ecirc;n dương trong năm, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c gương ti&ecirc;u biểu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;. Đồng thời, chương tr&igrave;nh cũng ph&aacute;t huy tối đa c&aacute;c nguồn lực x&atilde; hội, c&aacute;c đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhằm chăm lo, hỗ trợ về vật chất v&agrave; tinh thần cho thanh thiếu nhi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/5/25655/Thap%20sang%20uoc%20mo.jpg" style="height:450px; width:800px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh Thạnh v&agrave; đại diện Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty C&ocirc;ng nghiệp S&agrave;i G&ograve;n TNHH MTV đ&atilde; trao tặng 30 suất học bổng tổng trị gi&aacute; 15 triệu đồng, c&ugrave;ng 30 phần qu&agrave; c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n l&agrave; học sinh, sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn đ&atilde; vượt qua những kh&oacute; khăn trong cuộc sống, vươn l&ecirc;n khẳng định bản th&acirc;n, trở th&agrave;nh người c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>THANH B&Igrave;NH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;