Phú Nhuận: Ngày hội Đội viên năm học 2015 - 2016

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng 75 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 15/5/2016), s&aacute;ng ng&agrave;y 14/5/2016, Hội đồng Đội quận Ph&uacute; Nhuận tổ chức Ng&agrave;y hội Đội vi&ecirc;n. Đến tham dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Thị Thu Thảo, Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; trưởng ban Thường trực Ban D&acirc;n vận Quận ủy; Trần Nguyễn Quang Hiển, Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; L&ecirc; Ph&uacute; Cường, Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n &ndash; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Đồng diễn 750 Đội viên chào mừng 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh" src="http://i1286.photobucket.com/albums/a607/QDPN/Dong%20dien%20750%20Doi%20vien%20Doi%20TNTP%20Ho%20Chi%20Minh_zpssbo72oww.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y hội Đội vi&ecirc;n đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 1.000 lượt đội vi&ecirc;n, thiếu nhi tr&ecirc;n to&agrave;n địa b&agrave;n quận tham gia. 750 Đội vi&ecirc;n đ&atilde; thực hiện b&agrave;i đồng diễn ch&agrave;o mừng 75 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh tr&ecirc;n nền b&agrave;i h&aacute;t chủ đề năm học 2015 &ndash; 2016 &ldquo;Tự h&agrave;o trang Sử Đội &ndash; Vững bước tiến l&ecirc;n Đo&agrave;n&rdquo;. Cũng trong ng&agrave;y hội đ&atilde; diễn ra Hội thi Olympic c&aacute;c chuy&ecirc;n hiệu r&egrave;n luyện Đội vi&ecirc;n, c&aacute;c em đội vi&ecirc;n đ&atilde; tham gia thực hiện c&aacute;c phần thi chuy&ecirc;n hiệu r&egrave;n luyện Đội vi&ecirc;n như: Nh&agrave; Sinh học nhỏ tuổi, Nh&agrave; Sử học nhỏ tuổi, Hữu nghị quốc tế, Kh&eacute;o tay hay l&agrave;m, &hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Hội thi Olympic các chuyên hiệu rèn luyện Đội viên" src="http://i1286.photobucket.com/albums/a607/QDPN/Cac%20em%20doi%20vien%20thuc%20hien%20phan%20thi%20Kheo%20tay%20hay%20lam_zpsgtavqgwo.jpg" style="height:200px; width:300px" />&nbsp;<img alt="" src="http://i1286.photobucket.com/albums/a607/QDPN/Cac%20em%20doi%20vien%20thuc%20hien%20phan%20thi%20Nha%20Su%20hoc%20nho%20tuoi_zpsvsyg4gxv.jpg" style="height:200px; width:300px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y hội đ&atilde; diễn ra trong kh&iacute; thế s&ocirc;i nổi, thi đua lập th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o mừng 75 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh, thi đua học tập tốt, r&egrave;n luyện tốt để trở th&agrave;nh con ngoan, tr&ograve; giỏi, Đội vi&ecirc;n tốt, Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Thanh Tr&iacute;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;