Phú Nhuận: Ngày hội Đội viên năm học 2015 - 2016

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng 75 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 15/5/2016), s&aacute;ng ng&agrave;y 14/5/2016, Hội đồng Đội quận Ph&uacute; Nhuận tổ chức Ng&agrave;y hội Đội vi&ecirc;n. Đến tham dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Thị Thu Thảo, Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; trưởng ban Thường trực Ban D&acirc;n vận Quận ủy; Trần Nguyễn Quang Hiển, Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; L&ecirc; Ph&uacute; Cường, Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n &ndash; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam quận.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Đồng diễn 750 Đội viên chào mừng 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh" src="http://i1286.photobucket.com/albums/a607/QDPN/Dong%20dien%20750%20Doi%20vien%20Doi%20TNTP%20Ho%20Chi%20Minh_zpssbo72oww.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y hội Đội vi&ecirc;n đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 1.000 lượt đội vi&ecirc;n, thiếu nhi tr&ecirc;n to&agrave;n địa b&agrave;n quận tham gia. 750 Đội vi&ecirc;n đ&atilde; thực hiện b&agrave;i đồng diễn ch&agrave;o mừng 75 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh tr&ecirc;n nền b&agrave;i h&aacute;t chủ đề năm học 2015 &ndash; 2016 &ldquo;Tự h&agrave;o trang Sử Đội &ndash; Vững bước tiến l&ecirc;n Đo&agrave;n&rdquo;. Cũng trong ng&agrave;y hội đ&atilde; diễn ra Hội thi Olympic c&aacute;c chuy&ecirc;n hiệu r&egrave;n luyện Đội vi&ecirc;n, c&aacute;c em đội vi&ecirc;n đ&atilde; tham gia thực hiện c&aacute;c phần thi chuy&ecirc;n hiệu r&egrave;n luyện Đội vi&ecirc;n như: Nh&agrave; Sinh học nhỏ tuổi, Nh&agrave; Sử học nhỏ tuổi, Hữu nghị quốc tế, Kh&eacute;o tay hay l&agrave;m, &hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Hội thi Olympic các chuyên hiệu rèn luyện Đội viên" src="http://i1286.photobucket.com/albums/a607/QDPN/Cac%20em%20doi%20vien%20thuc%20hien%20phan%20thi%20Kheo%20tay%20hay%20lam_zpsgtavqgwo.jpg" style="height:200px; width:300px" />&nbsp;<img alt="" src="http://i1286.photobucket.com/albums/a607/QDPN/Cac%20em%20doi%20vien%20thuc%20hien%20phan%20thi%20Nha%20Su%20hoc%20nho%20tuoi_zpsvsyg4gxv.jpg" style="height:200px; width:300px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y hội đ&atilde; diễn ra trong kh&iacute; thế s&ocirc;i nổi, thi đua lập th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o mừng 75 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh, thi đua học tập tốt, r&egrave;n luyện tốt để trở th&agrave;nh con ngoan, tr&ograve; giỏi, Đội vi&ecirc;n tốt, Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Thanh Tr&iacute;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;