Phú Nhuận: Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 15/5/2016 vừa qua, trong kh&iacute; thế thi đua s&ocirc;i nổi của đội vi&ecirc;n, thiếu nhi cả nước ch&agrave;o mừng 75 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 15/5/2016), Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n &ndash; Hội đồng Đội quận Ph&uacute; Nhuận đ&atilde; long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 15/5/2016).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến tham dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Trần Trọng Kim, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ - Trưởng ban D&acirc;n vận Quận ủy; Nguyễn Tiến M&atilde;nh, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ - Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; V&otilde; Cao Long, Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; Trưởng ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quận; Trần Nguyễn Quang Hiển, Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; Chủ tịch, Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội quận Ph&uacute; Nhuận c&aacute;c thời kỳ v&agrave; c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa" src="http://i1286.photobucket.com/albums/a607/QDPN/Chuong%20trinh%20nghe%20thuat%20san%20khau%20hoa_zpsvyrcol4r.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lễ kỷ niệm đ&atilde; diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang trọng, c&aacute;c đồng ch&iacute; đại biểu v&agrave; đội vi&ecirc;n, thiếu nhi đ&atilde; c&ugrave;ng &ocirc;n lại truyền thống đầy tự h&agrave;o của tổ chức Đội,&nbsp;Người đội trưởng&nbsp;đầu ti&ecirc;n &ndash; Anh Kim Đồng th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh nghệ thuật s&acirc;n khấu h&oacute;a v&agrave; b&agrave;i ph&aacute;t biểu &ocirc;n truyền thống của đồng ch&iacute; Trần Nguyễn Quang Hiển. Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Trần Trọng Kim đ&atilde; nồng nhiệt ch&uacute;c mừng 75 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh, biểu dương những tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; t&iacute;ch cực đ&oacute;ng g&oacute;p cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi tại địa phương, đơn vị, biểu dương c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, học sinh ti&ecirc;u biểu đ&atilde; chăm ngoan, học tốt để xứng đ&aacute;ng l&agrave; Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Tuyên dương CNBH" src="http://i1286.photobucket.com/albums/a607/QDPN/Tuyen%20duong%20Chau%20ngoan%20Bac%20Ho%20nam%20hoc%202015-2016_zpsezonlqgr.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ, ban tổ chức đ&atilde; trao Bằng khen Trung ương Hội đồng Đội cho tập thể Hội đồng Đội quận Ph&uacute; Nhuận v&agrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n: đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Tuấn, Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội quận v&agrave; đồng ch&iacute; L&ecirc; Lưu Kỳ K&yacute;, Tổng phụ tr&aacute;ch Đội trường Tiểu học Trung Nhất. Dịp n&agrave;y, ban tổ chức đ&atilde; trao giấy khen cho 11 tập thể đạt danh hiệu &ldquo;Li&ecirc;n đội 3 tốt&rdquo; năm học 2015 &ndash; 2016. Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang trọng của buổi lễ, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n &ndash; Hội đồng Đội quận đ&atilde; long trọng tuy&ecirc;n dương 112 Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ quận Ph&uacute; Nhuận năm học 2015 &ndash; 2016, đ&acirc;y l&agrave; những b&ocirc;ng hoa đẹp nhất, những gương s&aacute;ng học tốt chăm ngoan, &quot;l&agrave;m ngh&igrave;n việc tốt&quot;, l&agrave; những dũng sĩ Kế hoạch nhỏ, chỉ huy Đội, vận động vi&ecirc;n, nghệ sĩ nhỏ tuổi vượt kh&oacute;, những Đội vi&ecirc;n, học sinh ti&ecirc;u biểu trong c&aacute;c lĩnh vực.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Trao tặng phương tiện đến trường" src="http://i1286.photobucket.com/albums/a607/QDPN/Trao%20tang%20phuong%20tien%20den%20truong%20cho%20doi%20vien%20hoc%20sinh%20co%20hoan%20canh%20kho%20khan_zpsuy6mpgzk.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng thời, 14 em đội vi&ecirc;n, học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận đ&atilde; được trao tặng phương tiện đến trường với tổng trị gi&aacute; l&agrave; 30 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Thanh Tr&iacute;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;