Thủ Đức: Lễ khai mạc hè với chủ đề “Tự hào thiếu nhi thành phố Bác Hồ” và phát động tháng hành động “Vì trẻ em” năm 2016

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">H&ograve;a trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi ch&agrave;o mừng Quốc tế thiếu nhi 1/6 v&agrave; ch&agrave;o đ&oacute;n một m&ugrave;a h&egrave; mới mở ra nhiều hoạt động bổ &iacute;ch v&agrave; giải tr&iacute; l&agrave;nh mạnh, với &yacute; nghĩa tạo nhiều s&acirc;n chơi văn h&oacute;a phục vụ nhu cầu cho c&aacute;c em tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận, đồng thời c&ugrave;ng chung tay chăm lo cho c&aacute;c em học sinh, thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt, tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật v&agrave; kỹ năng sống khỏe cho thanh thiếu ni&ecirc;n, hướng c&aacute;c em thiếu nhi tham gia bảo vệ m&ocirc;i trường, thực hiện nếp sống văn minh đ&ocirc;i thị &ldquo;xanh - sạch - đẹp&rdquo;. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25751/DSC06874.JPG" style="height:394px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">S&aacute;ng ng&agrave;y 31/5/2016 tại Nh&agrave; thiếu nhi Quận Thủ Đức, Ban Chỉ đạo h&egrave; Quận Thủ Đức long trọng tổ chức Lễ khai mạc H&egrave; với chủ đề <em>&ldquo;Tự h&agrave;o Thiếu nhi Th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&rdquo;</em> v&agrave; ph&aacute;t động Th&aacute;ng h&agrave;nh động <em>&ldquo;V&igrave; trẻ em&rdquo;</em> năm 2016 .</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25751/DSC06885.JPG" style="height:394px; width:700px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25751/DSC06891.JPG" style="height:394px; width:700px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&nbsp;Đến tham dự chương tr&igrave;nh Ban chỉ đạo h&egrave; vinh dự được đ&oacute;n tiếp đồng ch&iacute; Hồ Trần Ph&uacute; Nghĩa, C&aacute;n bộ Ban MT.ANQP.ĐBDC Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Th&agrave;nh Lợi &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Quận ủy v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Kim Th&uacute;y &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch UBND Quận Trưởng ban chỉ đạo h&egrave; Quận Thủ Đức, v&agrave; c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện c&aacute;c ban ng&agrave;nh đo&agrave;n thể quận, th&agrave;nh vi&ecirc;n BCĐ H&egrave; quận, đại diện Đảng ủy &ndash; UBND 12 phường, c&aacute;c đồng ch&iacute; thường trực Đo&agrave;n 12 phường, c&aacute;c đồng ch&iacute; chuy&ecirc;n tr&aacute;ch thiếu nhi 12 phường v&agrave; hơn 800 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, thiếu nhi to&agrave;n quận đến tham dự.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25751/DSC06895.JPG" style="height:394px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25751/DSC06892.JPG" style="height:394px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25751/DSC06893.JPG" style="height:394px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong chương tr&igrave;nh Ban chỉ đạo h&egrave; đ&atilde; trao tặng 600 phần qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n b&agrave;n quận. Sau buổi lễ c&aacute;c em thiếu nhi sẽ được chơi tr&ograve; chơi m&agrave; Ban tổ chức đ&atilde; chuẩn bị gồm c&oacute;: khu tr&ograve; chơi d&acirc;n gian c&oacute; thưởng, khu tổ chức kh&aacute;m răng, kh&aacute;m dinh dưỡng, kh&aacute;m mắt miễn ph&iacute;, khu vực đọc s&aacute;ch thiếu nhi, khu tr&ograve; chơi cơ điện, hồ bơi miễn ph&iacute;,... &nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25751/DSC06903.JPG" style="height:1245px; width:700px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25751/DSC06906.JPG" style="height:394px; width:700px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25751/DSC06916.JPG" style="height:394px; width:700px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Qua đ&oacute; tạo s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, vui tươi, bổ &iacute;ch d&agrave;nh cho c&aacute;c em thiếu nhi nh&acirc;n dịp h&egrave; về đồng thời l&agrave; m&ocirc;i trường sẽ gi&uacute;p cho c&aacute;c em r&egrave;n luyện t&iacute;nh đo&agrave;n kết, chia sẻ, t&iacute;nh l&agrave;m việc tập thể, r&egrave;n luyện c&aacute;c kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội...</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25751/DSC06917.JPG" style="height:394px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25751/DSC06925.JPG" style="height:394px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/6/25751/DSC06935.JPG" style="height:1245px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:right"><strong>MẪN SANG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;