Công tác chuẩn bị cho lửa trại

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>CÔNG TÁC CHU&#7848;N B&#7882;</title> </head> <body> <p align="center"><b><font face="Arial" size="2">CÔNG TÁC CHU&#7848;N B&#7882;</font></b></p> <p><b><font face="Arial" size="2">CHU&#7848;N B&#7882; CH&#431;&#416;NG TRÌNH</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">Thông báo ch&#7911; &#273;&#7873; và nh&#7919;ng yêu c&#7847;u c&#7909; th&#7875; cho t&#7915;ng ti&#7875;u tr&#7841;i và cá nhân trong quá trình chu&#7849;n b&#7883; và t&#7893; ch&#7913;c l&#7917;a tr&#7841;i.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">B&#7889; trí th&#7901;i gian cho các ti&#7875;u tr&#7841;i chu&#7849;n b&#7883; tr&#432;&#7899;c kho&#7843;ng 24 gi&#7901; n&#7871;u tr&#7841;i 1 ngày, tr&#7841;i nhi&#7873;u ngày ph&#7843;i thông báo tr&#432;&#7899;c.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Thu th&#7853;p các ti&#7871;t m&#7909;c &#273;&#259;ng ký c&#7911;a các &#273;&#417;n v&#7883; (n&#7897;i dung ph&#7843;i bám theo ch&#7911; &#273;&#7873;) &#273;&#7875; ti&#7879;n cho công tác biên t&#7853;p và dàn d&#7921;ng k&#7883;ch b&#7843;n ch&#432;&#417;ng trình l&#7917;a tr&#7841;i.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Phân công các ti&#7875;u tr&#7841;i tham gia các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng chu&#7849;n b&#7883; ph&#7909;c v&#7909; l&#7917;a tr&#7841;i (qu&#7847;n áo, y ph&#7909;c hóa trang, ti&#7871;ng reo, &#273;u&#7889;c, nh&#7843;y l&#7917;a, trò ch&#417;i, hóa trang...).</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Lên k&#7883;ch b&#7843;n và dàn d&#7921;ng ch&#432;&#417;ng trình l&#7917;a tr&#7841;i tùy theo qui mô c&#7911;a l&#7917;a tr&#7841;i.</font></p> <p><font face="Arial" size="2"><i>Chú ý:</i> &#272;&#7843;m b&#7843;o th&#7901;i gian &#273;&#7875; các &#273;&#417;n v&#7883; chu&#7849;n b&#7883; và t&#7853;p d&#7907;t nh&#7857;m tránh tình tr&#7841;ng có nh&#7919;ng sáng tác t&#7913;c th&#7901;i c&#7849;u th&#7843; vào gi&#7901; chót, g&#7885;i là góp m&#7863;t cho có v&#7883;.<br> Ch&#432;&#417;ng trình l&#7917;a tr&#7841;i ph&#7843;i &#273;&#432;&#7907;c chu&#7849;n b&#7883; tr&#432;&#7899;c nh&#432;ng ph&#7843;i gi&#7919; bí m&#7853;t c&#7843; v&#7873; n&#7897;i dung và hình th&#7913;c &#273;&#7875; t&#7841;o s&#7921; ng&#7841;c nhiên lý thú cho ng&#432;&#7901;i tham d&#7921;.</font></p> <p align="left"><b><font face="Arial" size="2">BAN &#272;I&#7872;U HÀNH G&#7890;M</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">+ <u> <i>Qu&#7843;n trò:</i></u> &#273;&#432;&#7907;c xem là ng&#432;&#7901;i “gi&#7919; linh h&#7891;n” c&#7911;a &#273;êm l&#7917;a tr&#7841;i.</font></p> <p><b><font face="Arial" size="2">Nhi&#7879;m v&#7909;:</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">Ph&#7889;i h&#7907;p v&#7899;i Ban ch&#7881; huy tr&#7841;i &#273;&#7875; xây d&#7921;ng ch&#7911; &#273;&#7873;, ch&#432;&#417;ng trình, k&#7883;ch b&#7843;n... &#273;êm l&#7917;a tr&#7841;i.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">B&#7889; c&#7909;c và s&#7855;p x&#7871;p ch&#432;&#417;ng trình l&#7917;a tr&#7841;i, b&#7889; trí các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng vui ch&#417;i nh&#432;: các h&#7897;i thi, b&#259;ng reo, bài hát, ti&#7871;t m&#7909;c xen k&#7869; th&#7901;i gian tr&#7889;ng trong ch&#432;&#417;ng trình l&#7917;a tr&#7841;i.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Ki&#7875;m tra, nh&#7855;c nh&#7903;, &#273;ôn &#273;&#7889;c ch&#432;&#417;ng trình &#273;&#7843;m b&#7843;o &#273;úng th&#7901;i gian, ti&#7871;n &#273;&#7897;.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">D&#7851;n gi&#7843;i, gi&#7899;i thi&#7879;u ch&#432;&#417;ng trình, l&#7845;p th&#7901;i gian tr&#7889;ng b&#7857;ng nh&#7919;ng sinh ho&#7841;t c&#7897;ng &#273;&#7891;ng.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Ch&#7911; &#273;&#7897;ng m&#7901;i &#273;&#7841;i bi&#7875;u, quan khách, tr&#7841;i sinh cùng tham gia sinh ho&#7841;t l&#7917;a tr&#7841;i.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">C&#7855;t b&#7887; nh&#7919;ng ti&#7871;t m&#7909;c không phù h&#7907;p.</font></p> <p><font face="Arial" size="2"><i>+ <u>Qu&#7843;n ca:</u></i> là ng&#432;&#7901;i ph&#7909; trách ph&#7847;n hát, nh&#7843;y múa, âm thanh ti&#7871;ng &#273;&#7897;ng trong &#273;êm l&#7917;a tr&#7841;i. &#272;ây là ng&#432;&#7901;i ho&#7841;t náo ch&#7913; không nh&#7845;t thi&#7871;t ph&#7843;i là ng&#432;&#7901;i hát hay.</font></p> <p><b><font face="Arial" size="2">Nhi&#7879;m v&#7909;:</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">Ph&#7889;i h&#7907;p v&#7899;i qu&#7843;n trò &#273;&#7875; &#273;i&#7873;u khi&#7875;n ch&#432;&#417;ng trình l&#7917;a tr&#7841;i.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Ch&#7885;n b&#7855;t các bài hát phù h&#7907;p v&#7899;i n&#7897;i dung: m&#7903; &#273;&#7847;u, nh&#7843;y l&#7917;a, g&#7885;i l&#7917;a, tr&#7841;i ca, b&#259;ng reo khen, chê, chúc m&#7915;ng, m&#7901;i g&#7885;i, hoan hô, cám &#417;n, hát &#273;u&#7893;i, hát bè, hát to, hát nh&#7887;, hát tàn l&#7917;a...</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Thúc &#273;&#7849;y cao trào sinh ho&#7841;t ca hát ho&#7863;c &#273;i&#7873;u ch&#7881;nh s&#7921; l&#7855;ng &#273;&#7885;ng c&#7847;n thi&#7871;t theo ch&#7911; &#273;&#7873;, yêu c&#7847;u c&#7911;a &#273;êm l&#7917;a tr&#7841;i.</font></p> <p><font face="Arial" size="2"><i>+ <u>Qu&#7843;n l&#7917;a:</u></i></font></p> <p><b><font face="Arial" size="2">Nhi&#7879;m v&#7909;:</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">Ch&#7883;u trách nhi&#7879;m chính v&#7873; các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng có liên quan &#273;&#7871;n c&#7911;i l&#7917;a. Ph&#7843;i bi&#7871;t k&#7929; thu&#7853;t ch&#7845;t c&#7911;i cho l&#7917;a cháy &#273;&#7873;u, k&#7875; c&#7843; &#273;&#7863;c tính c&#7911;a cây và s&#7889; l&#432;&#7907;ng c&#7911;i c&#7847;n thi&#7871;t &#273;&#7875; hoàn t&#7845;t &#273;êm l&#7917;a tr&#7841;i mà không b&#7883; c&#7911;i th&#7915;a hay thi&#7871;u...</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Ch&#7885;n v&#7883; trí, h&#432;&#7899;ng gió, b&#7843;o v&#7879; nh&#7919;ng bãi c&#7887;, n&#7873;n xi m&#259;ng, s&#7855;p x&#7871;p c&#7911;i, t&#259;ng gi&#7843;m ng&#7885;n l&#7917;a, chu&#7897;t l&#7917;a, l&#7917;a &#273;i&#7879;n, màu l&#7917;a... thu d&#7885;n l&#7917;a &#273;&#7873; phòng h&#7887;a ho&#7841;n, k&#7871;t thúc ph&#7843;i tr&#7843; l&#7841;i nguyên tr&#7841;ng nh&#432; tr&#432;&#7899;c khi t&#7893; ch&#7913;c l&#7917;a tr&#7841;i.</font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;