Công tác chuẩn bị cho lửa trại

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>CÔNG TÁC CHU&#7848;N B&#7882;</title> </head> <body> <p align="center"><b><font face="Arial" size="2">CÔNG TÁC CHU&#7848;N B&#7882;</font></b></p> <p><b><font face="Arial" size="2">CHU&#7848;N B&#7882; CH&#431;&#416;NG TRÌNH</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">Thông báo ch&#7911; &#273;&#7873; và nh&#7919;ng yêu c&#7847;u c&#7909; th&#7875; cho t&#7915;ng ti&#7875;u tr&#7841;i và cá nhân trong quá trình chu&#7849;n b&#7883; và t&#7893; ch&#7913;c l&#7917;a tr&#7841;i.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">B&#7889; trí th&#7901;i gian cho các ti&#7875;u tr&#7841;i chu&#7849;n b&#7883; tr&#432;&#7899;c kho&#7843;ng 24 gi&#7901; n&#7871;u tr&#7841;i 1 ngày, tr&#7841;i nhi&#7873;u ngày ph&#7843;i thông báo tr&#432;&#7899;c.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Thu th&#7853;p các ti&#7871;t m&#7909;c &#273;&#259;ng ký c&#7911;a các &#273;&#417;n v&#7883; (n&#7897;i dung ph&#7843;i bám theo ch&#7911; &#273;&#7873;) &#273;&#7875; ti&#7879;n cho công tác biên t&#7853;p và dàn d&#7921;ng k&#7883;ch b&#7843;n ch&#432;&#417;ng trình l&#7917;a tr&#7841;i.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Phân công các ti&#7875;u tr&#7841;i tham gia các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng chu&#7849;n b&#7883; ph&#7909;c v&#7909; l&#7917;a tr&#7841;i (qu&#7847;n áo, y ph&#7909;c hóa trang, ti&#7871;ng reo, &#273;u&#7889;c, nh&#7843;y l&#7917;a, trò ch&#417;i, hóa trang...).</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Lên k&#7883;ch b&#7843;n và dàn d&#7921;ng ch&#432;&#417;ng trình l&#7917;a tr&#7841;i tùy theo qui mô c&#7911;a l&#7917;a tr&#7841;i.</font></p> <p><font face="Arial" size="2"><i>Chú ý:</i> &#272;&#7843;m b&#7843;o th&#7901;i gian &#273;&#7875; các &#273;&#417;n v&#7883; chu&#7849;n b&#7883; và t&#7853;p d&#7907;t nh&#7857;m tránh tình tr&#7841;ng có nh&#7919;ng sáng tác t&#7913;c th&#7901;i c&#7849;u th&#7843; vào gi&#7901; chót, g&#7885;i là góp m&#7863;t cho có v&#7883;.<br> Ch&#432;&#417;ng trình l&#7917;a tr&#7841;i ph&#7843;i &#273;&#432;&#7907;c chu&#7849;n b&#7883; tr&#432;&#7899;c nh&#432;ng ph&#7843;i gi&#7919; bí m&#7853;t c&#7843; v&#7873; n&#7897;i dung và hình th&#7913;c &#273;&#7875; t&#7841;o s&#7921; ng&#7841;c nhiên lý thú cho ng&#432;&#7901;i tham d&#7921;.</font></p> <p align="left"><b><font face="Arial" size="2">BAN &#272;I&#7872;U HÀNH G&#7890;M</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">+ <u> <i>Qu&#7843;n trò:</i></u> &#273;&#432;&#7907;c xem là ng&#432;&#7901;i “gi&#7919; linh h&#7891;n” c&#7911;a &#273;êm l&#7917;a tr&#7841;i.</font></p> <p><b><font face="Arial" size="2">Nhi&#7879;m v&#7909;:</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">Ph&#7889;i h&#7907;p v&#7899;i Ban ch&#7881; huy tr&#7841;i &#273;&#7875; xây d&#7921;ng ch&#7911; &#273;&#7873;, ch&#432;&#417;ng trình, k&#7883;ch b&#7843;n... &#273;êm l&#7917;a tr&#7841;i.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">B&#7889; c&#7909;c và s&#7855;p x&#7871;p ch&#432;&#417;ng trình l&#7917;a tr&#7841;i, b&#7889; trí các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng vui ch&#417;i nh&#432;: các h&#7897;i thi, b&#259;ng reo, bài hát, ti&#7871;t m&#7909;c xen k&#7869; th&#7901;i gian tr&#7889;ng trong ch&#432;&#417;ng trình l&#7917;a tr&#7841;i.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Ki&#7875;m tra, nh&#7855;c nh&#7903;, &#273;ôn &#273;&#7889;c ch&#432;&#417;ng trình &#273;&#7843;m b&#7843;o &#273;úng th&#7901;i gian, ti&#7871;n &#273;&#7897;.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">D&#7851;n gi&#7843;i, gi&#7899;i thi&#7879;u ch&#432;&#417;ng trình, l&#7845;p th&#7901;i gian tr&#7889;ng b&#7857;ng nh&#7919;ng sinh ho&#7841;t c&#7897;ng &#273;&#7891;ng.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Ch&#7911; &#273;&#7897;ng m&#7901;i &#273;&#7841;i bi&#7875;u, quan khách, tr&#7841;i sinh cùng tham gia sinh ho&#7841;t l&#7917;a tr&#7841;i.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">C&#7855;t b&#7887; nh&#7919;ng ti&#7871;t m&#7909;c không phù h&#7907;p.</font></p> <p><font face="Arial" size="2"><i>+ <u>Qu&#7843;n ca:</u></i> là ng&#432;&#7901;i ph&#7909; trách ph&#7847;n hát, nh&#7843;y múa, âm thanh ti&#7871;ng &#273;&#7897;ng trong &#273;êm l&#7917;a tr&#7841;i. &#272;ây là ng&#432;&#7901;i ho&#7841;t náo ch&#7913; không nh&#7845;t thi&#7871;t ph&#7843;i là ng&#432;&#7901;i hát hay.</font></p> <p><b><font face="Arial" size="2">Nhi&#7879;m v&#7909;:</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">Ph&#7889;i h&#7907;p v&#7899;i qu&#7843;n trò &#273;&#7875; &#273;i&#7873;u khi&#7875;n ch&#432;&#417;ng trình l&#7917;a tr&#7841;i.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Ch&#7885;n b&#7855;t các bài hát phù h&#7907;p v&#7899;i n&#7897;i dung: m&#7903; &#273;&#7847;u, nh&#7843;y l&#7917;a, g&#7885;i l&#7917;a, tr&#7841;i ca, b&#259;ng reo khen, chê, chúc m&#7915;ng, m&#7901;i g&#7885;i, hoan hô, cám &#417;n, hát &#273;u&#7893;i, hát bè, hát to, hát nh&#7887;, hát tàn l&#7917;a...</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Thúc &#273;&#7849;y cao trào sinh ho&#7841;t ca hát ho&#7863;c &#273;i&#7873;u ch&#7881;nh s&#7921; l&#7855;ng &#273;&#7885;ng c&#7847;n thi&#7871;t theo ch&#7911; &#273;&#7873;, yêu c&#7847;u c&#7911;a &#273;êm l&#7917;a tr&#7841;i.</font></p> <p><font face="Arial" size="2"><i>+ <u>Qu&#7843;n l&#7917;a:</u></i></font></p> <p><b><font face="Arial" size="2">Nhi&#7879;m v&#7909;:</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">Ch&#7883;u trách nhi&#7879;m chính v&#7873; các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng có liên quan &#273;&#7871;n c&#7911;i l&#7917;a. Ph&#7843;i bi&#7871;t k&#7929; thu&#7853;t ch&#7845;t c&#7911;i cho l&#7917;a cháy &#273;&#7873;u, k&#7875; c&#7843; &#273;&#7863;c tính c&#7911;a cây và s&#7889; l&#432;&#7907;ng c&#7911;i c&#7847;n thi&#7871;t &#273;&#7875; hoàn t&#7845;t &#273;êm l&#7917;a tr&#7841;i mà không b&#7883; c&#7911;i th&#7915;a hay thi&#7871;u...</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Ch&#7885;n v&#7883; trí, h&#432;&#7899;ng gió, b&#7843;o v&#7879; nh&#7919;ng bãi c&#7887;, n&#7873;n xi m&#259;ng, s&#7855;p x&#7871;p c&#7911;i, t&#259;ng gi&#7843;m ng&#7885;n l&#7917;a, chu&#7897;t l&#7917;a, l&#7917;a &#273;i&#7879;n, màu l&#7917;a... thu d&#7885;n l&#7917;a &#273;&#7873; phòng h&#7887;a ho&#7841;n, k&#7871;t thúc ph&#7843;i tr&#7843; l&#7841;i nguyên tr&#7841;ng nh&#432; tr&#432;&#7899;c khi t&#7893; ch&#7913;c l&#7917;a tr&#7841;i.</font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;