Bình Thạnh: Ngày hội “Gia đình điểm 10” nhân kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">Nh&acirc;n kỷ niệm Ng&agrave;y gia đ&igrave;nh Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2016), ng&agrave;y 25/6/2016, tại Nh&agrave; thiếu nhi quận B&igrave;nh Thạnh, Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh Thạnh tổ chức Ng&agrave;y hội &ldquo;Gia đ&igrave;nh điểm 10&rdquo; với chủ đề &ldquo;Gắn kết y&ecirc;u thương&rdquo; nhằm tạo s&acirc;n chơi &yacute; nghĩa, l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận thu h&uacute;t được 40 cặp gia đ&igrave;nh tham gia v&agrave; hơn 300 cổ động vi&ecirc;n đến tham dự ng&agrave;y hội.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13521840_1213824071975813_1365952178676190951_n.jpg?oh=bd00ac29aef415caff296ec651e6c56e&amp;oe=57C1B57B" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify">Đến dự c&oacute; chị Phạm Thị Thảo Linh &ndash; C&aacute;n bộ Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố; &Ocirc;ng Lương Nguyễn Quốc Hải &ndash; QUV/Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận quận ủy, &Ocirc;ng Trần Đăng Khoa &ndash; QVU/ Trưởng ph&ograve;ng Văn h&oacute;a v&agrave; Th&ocirc;ng tin quận; B&agrave; Nguyễn Thị Ngọc Linh &ndash; QUV/Chủ tịch Hội LHPN quận; c&ugrave;ng về tham dự Ng&agrave;y hội.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13502106_1213825218642365_3605616360567397922_n.jpg?oh=31eda37c01eb59eb1692068363031d8a&amp;oe=57EE63FD" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify">Trong suốt thời gian diễn ra ng&agrave;y hội, nhiều hoạt động đ&atilde; được tổ chức s&ocirc;i nổi, với nhiều h&igrave;nh thức phong ph&uacute;, đa dạng. Trong đ&oacute; một số hoạt động lớn như: Phần thi tr&igrave;nh diễn thời trang dạo phố gia đ&igrave;nh; phần thi &ldquo;Gia đ&igrave;nh hiểu biết luật&rdquo;; xen kẽ giữa c&aacute;c phần thi c&ograve;n c&oacute; s&acirc;n chơi trả lời nhanh nhận qu&agrave; d&agrave;nh cho c&aacute;c cổ động vi&ecirc;n v&agrave; phần thi &ldquo;Gia đ&igrave;nh v&agrave;o bếp&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13466533_1213825328642354_7850739413738217301_n.jpg?oh=9cfa94d9520bdeeb3cd39edd8b368e4b&amp;oe=580B7E7B" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify">Kết th&uacute;c Ng&agrave;y hội, &nbsp;Ban tổ chức đ&atilde; trao giải cho 10 gia đ&igrave;nh đạt giải khuyến kh&iacute;ch; 3 giải ba; 3 giải nh&igrave; v&agrave; 2 giải nhất</p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y hội đ&atilde; để lại nhiều kỷ niệm trong l&ograve;ng người tham dự, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c gia đ&igrave;nh tham gia c&aacute;c hội thi, c&ugrave;ng nhau chia sẻ, qua đ&oacute; hiểu nhau v&agrave; quan t&acirc;m đến nhau hơn. Ng&agrave;y Gia đ&igrave;nh Việt Nam l&agrave; cơ hội để c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&ugrave;ng h&acirc;m n&oacute;ng lại t&igrave;nh cảm, để nhắc nhở mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh lu&ocirc;n nhớ v&agrave; tr&acirc;n trọng gia đ&igrave;nh m&igrave;nh - &nbsp;l&agrave; bến đỗ b&igrave;nh y&ecirc;n v&agrave; an to&agrave;n nhất trong cuộc đời mỗi con người, như ai đ&oacute; đ&atilde; từng n&oacute;i &ldquo;<em>C&oacute; một nơi để về, đ&oacute; l&agrave; nh&agrave;. C&oacute; những người để y&ecirc;u thương, đ&oacute; l&agrave; gia đ&igrave;nh. C&oacute; được cả hai, đ&oacute; l&agrave; hạnh ph&uacute;c&rdquo;</em></p> <p style="text-align:justify"><strong>Tuy&ecirc;n dương 21 gia đ&igrave;nh trẻ ti&ecirc;u biểu &ndash; hạnh ph&uacute;c năm 2016</strong></p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y 25/6/2016, tại Nh&agrave; Thiếu nhi quận B&igrave;nh Thạnh, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam quận B&igrave;nh Thạnh tổ chức lễ tuy&ecirc;n dương 21 gia đ&igrave;nh trẻ ti&ecirc;u biểu năm 2016 cho c&aacute;c cặp gia đ&igrave;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận thu h&uacute;t tr&ecirc;n 300 hội vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham gia.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/l/t1.0-9/13507004_1213823181975902_3626234239536867869_n.jpg?oh=e1ef0525c99a28185bb57f6575df35fa&amp;oe=58005CA5" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify">Đến dự c&oacute; chị Phạm Thị Thảo Linh &ndash; C&aacute;n bộ Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố; &Ocirc;ng Lương Nguyễn Quốc Hải &ndash; QUV/Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận quận ủy, &Ocirc;ng Trần Đăng Khoa &ndash; QVU/ Trưởng ph&ograve;ng Văn h&oacute;a v&agrave; Th&ocirc;ng tin quận; B&agrave; Nguyễn Thị Ngọc Linh &ndash; QUV/Chủ tịch Hội LHPN quận; c&ugrave;ng về tham dự.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13529084_1213820911976129_7102534996433165384_n.jpg?oh=ca085dc53dffa1bb280ab5ef91162e08&amp;oe=58050512" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify">21 gia đ&igrave;nh được tuy&ecirc;n dương lần n&agrave;y được chọn lựa từ cơ sở qua hệ thống Đo&agrave;n, Hội, Đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận&nbsp;</p> <p>Đ&oacute; l&agrave; những gia đ&igrave;nh tr&iacute; thức, gia đ&igrave;nh trẻ đạt nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch trong học tập, c&ocirc;ng việc; nhiều gia đ&igrave;nh l&agrave; những doanh nh&acirc;n, tiểu thương trẻ đ&atilde; v&agrave; đang mang lại nhiều c&ocirc;ng ăn việc l&agrave;m v&agrave; tạo ra của cải vật chất lớn cho x&atilde; hội.</p> <p>&nbsp;B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, cũng c&oacute; những gia đ&igrave;nh cả hai vợ chồng đều l&agrave; những nghệ sỹ t&agrave;i năng được nhiều người mến mộ, gia đ&igrave;nh l&agrave; c&aacute;n bộ Hội đạt nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội, l&agrave; thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng th&ocirc;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động trẻ đạt nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch trong lao động, sản xuất.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13494771_1213821838642703_2187643626318723937_n.jpg?oh=fa9ecc0e1b5ba1b1ce9273fce7e9faf1&amp;oe=57F16151" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify">Đặc biệt, c&oacute; gia đ&igrave;nh thanh ni&ecirc;n khuyết tật vượt kh&oacute; vươn l&ecirc;n l&agrave; tấm gương s&aacute;ng cho x&atilde; hội học tập, noi theo&hellip; Họ l&agrave; những nh&acirc;n tố t&iacute;ch cực ng&agrave;y đ&ecirc;m miệt m&agrave;i vun v&eacute;n hạnh ph&uacute;c cho bản th&acirc;n, cho gia đ&igrave;nh v&agrave; g&oacute;p phần x&acirc;y dựng x&atilde; hội hạnh ph&uacute;c.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13495163_1213839791974241_6348749505539445537_n.jpg?oh=908dd2b5ee670a0b264f26d44cf465c0&amp;oe=5806E5A8" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify">C&aacute;c gia đ&igrave;nh được tuy&ecirc;n dương hầu hết đều c&oacute; độ tuổi c&ograve;n rất trẻ (dưới 40 tuổi) ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc cả hai vai tr&ograve; đối với gia đ&igrave;nh v&agrave; x&atilde; hội. Kh&ocirc;ng chỉ nu&ocirc;i con khỏe, dạy con ngoan, vợ chồng h&ograve;a thuận, c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&ograve;n c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch trong lao động sản xuất, ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, t&iacute;ch cực tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội ở cơ sở, đơn vị; nhiều gia đ&igrave;nh c&oacute; con trong độ tuổi đi học đều đạt danh hiệu học sinh giỏi v&agrave; đạt giải trong c&aacute;c kỳ thi học sinh giỏi c&aacute;c cấp.</p> <p>Tại đ&acirc;y, c&aacute;c gia đ&igrave;nh trẻ c&oacute; cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nu&ocirc;i dạy con ngoan; c&ugrave;ng nhau chia sẻ về những kh&oacute; khăn trong cuộc sống; những băn khoăn thắc mắc của người trẻ về cuộc sống gia đ&igrave;nh; những kinh nghiệm g&igrave;n giữ hạnh ph&uacute;c gia đ&igrave;nh để gia đ&igrave;nh thực sự trở th&agrave;nh những tế b&agrave;o khỏe mạnh của x&atilde; hội, g&oacute;p phần quan trọng x&acirc;y dựng một x&atilde; hội hạnh ph&uacute;c, văn minh.</p> <p style="text-align:justify">Nh&acirc;n kỷ niệm Ng&agrave;y gia đ&igrave;nh Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2016), ng&agrave;y 25/6/2016, tại Nh&agrave; thiếu nhi quận B&igrave;nh Thạnh, Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh Thạnh tổ chức Hội thi &ldquo;Gia đ&igrave;nh v&agrave;o bếp&rdquo; với chủ đề &ldquo;Gắn kết y&ecirc;u thương&rdquo; nhằm tạo s&acirc;n chơi &yacute; nghĩa, l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận thu h&uacute;t được 40 cặp gia đ&igrave;nh tham gia.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13508952_1213825315309022_6194345013027410897_n.jpg?oh=12dbd9e41d9ba566f88e8fe0e8a1b5f4&amp;oe=57F5D2B4" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify">Đến dự c&oacute; chị Phạm Thị Thảo Linh &ndash; C&aacute;n bộ Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố; &Ocirc;ng Lương Nguyễn Quốc Hải &ndash; QUV/Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận quận ủy, &Ocirc;ng Trần Đăng Khoa &ndash; QVU/ Trưởng ph&ograve;ng Văn h&oacute;a v&agrave; Th&ocirc;ng tin quận; B&agrave; Nguyễn Thị Ngọc Linh &ndash; QUV/Chủ tịch Hội LHPN quận; c&ugrave;ng về tham dự Ng&agrave;y hội.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13466533_1213825328642354_7850739413738217301_n.jpg?oh=9cfa94d9520bdeeb3cd39edd8b368e4b&amp;oe=580B7E7B" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify">Theo thể lệ cuộc thi, mỗi đội sẽ c&oacute; 120 ph&uacute;t để tiến h&agrave;nh chế biến m&oacute;n ăn d&agrave;nh cho 04 người với kinh ph&iacute; kh&ocirc;ng qu&aacute; 500 ng&agrave;n đồng. Ti&ecirc;u ch&iacute; được ban gi&aacute;m khảo đưa ra bao gồm: Chất lượng m&oacute;n ăn, T&iacute;nh chất độc đ&aacute;o v&ugrave;ng miền, H&igrave;nh thức tr&igrave;nh b&agrave;y, Đảm bảo c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn về vệ sinh v&agrave; an to&agrave;n thực phẩm, dễ phổ biến &aacute;p dụng.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13495171_1213825438642343_1840308481997944123_n.jpg?oh=20d6b55ef6e578666e528e2f8de8a6d0&amp;oe=580F9EEE" style="height:640px; width:960px" /><br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Sau khi khai mạc, c&aacute;c đội đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng bắt tay v&agrave;o việc chế biến m&oacute;n ăn, thể hiện t&agrave;i năng gia ch&aacute;nh của m&igrave;nh. Kh&ocirc;ng kh&iacute; hội thi diễn ra từng bừng, rộn r&agrave;ng, s&ocirc;i nổi. Mỗi người một việc, ai cũng hăng say, chăm ch&uacute;, thả hết t&acirc;m huyết của m&igrave;nh v&agrave;o từng m&oacute;n ăn. Từ những nguy&ecirc;n liệu rất đỗi b&igrave;nh thường h&agrave;ng ng&agrave;y qua b&agrave;n tay kh&eacute;o l&eacute;o của c&aacute;c anh chị đ&atilde; biến th&agrave;nh những m&oacute;n ăn hấp dẫn, thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của Ban Gi&aacute;m khảo v&agrave; sự th&iacute;ch th&uacute; của cổ động vi&ecirc;n.<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Chưa hết 120 ph&uacute;t, c&aacute;c m&oacute;n ăn dự thi đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y đẹp mắt được đưa l&ecirc;n b&agrave;n gi&aacute;m khảo. C&aacute;c m&oacute;n ăn giờ đ&acirc;y đ&atilde; trở th&agrave;nh c&aacute;c t&aacute;c phẩm nghệ thuật đủ m&agrave;u sắc tr&ocirc;ng thật hấp dẫn.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13466308_1213829558641931_6550056934388961957_n.jpg?oh=17f4f0715292ee7e20ef06b386fe0769&amp;oe=58090A94" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13438808_1213831465308407_3528170547914350314_n.jpg?oh=a26fc15c54bc7542748eed52a99e8404&amp;oe=5801C7FE" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify">Kết th&uacute;c Ng&agrave;y hội, &nbsp;Ban tổ chức đ&atilde; trao giải cho 5 gia đ&igrave;nh đạt giải khuyến kh&iacute;ch; 2 giải ba; 2 giải nh&igrave; v&agrave; 1 giải nhất</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13439102_1213833108641576_1218536340798160639_n.jpg?oh=6c9bf4a5b1c48b5f3e22d2f5f159e84c&amp;oe=57F8E7ED" style="height:640px; width:960px" /></p> <p style="text-align:justify">Hội thi đ&atilde; kh&eacute;p lại trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi, ấm c&uacute;ng. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những hoạt động thiết thực nhằm tạo ra s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch để anh chị em thể hiện t&agrave;i năng, sự kh&eacute;o l&eacute;o của m&igrave;nh, cũng l&agrave; dịp để gặp gỡ, giao lưu chia sẻ thắt chặt t&igrave;nh đo&agrave;n kết, gắn b&oacute; giữa c&aacute;c gia đ&igrave;nh&nbsp;với nhau.</p> <p style="text-align:right"><strong>VINH HUỲNH</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;