Âm thanh - tiếng động - nhạc cụ trong lửa trại

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>ÂM THANH - TI&#7870;NG &#272;&#7896;NG - NH&#7840;C C&#7908;</title> </head> <body> <p align="center"><font face="Arial" size="2"><b>ÂM THANH - TI&#7870;NG &#272;&#7896;NG - NH&#7840;C C&#7908; TRONG L&#7916;A TR&#7840;I</b></font></p> <p><font face="Arial" size="2">Các ti&#7871;t m&#7909;c tham gia ch&#432;&#417;ng trình l&#7917;a tr&#7841;i càng &#273;&#417;n gi&#7843;n g&#7885;n nh&#7865; và t&#7921; nhiên bao nhiêu thì càng cu&#7889;n hút ng&#432;&#7901;i ch&#417;i b&#7845;y nhiêu. Chính vì l&#7869; &#273;ó, ng&#432;&#7901;i t&#7893; ch&#7913;c c&#7847;n khuy&#7871;n khích cho tr&#7841;i sinh tham gia v&#7899;i tinh th&#7847;n “tr&#7903; v&#7873; c&#7897;i ngu&#7891;n”, hòa mình v&#7899;i thiên nhiên.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Do v&#7853;y, dù ngày nay &#273;ã có r&#7845;t nhi&#7873;u ph&#432;&#417;ng ti&#7879;n hi&#7879;n &#273;&#7841;i nh&#432;ng c&#361;ng nên s&#7917; d&#7909;ng nh&#7919;ng công c&#7909; gi&#7843;n &#273;&#417;n &#273;&#7875; t&#7841;o nên m&#7897;t &#273;êm l&#7917;a tr&#7841;i.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">&#7902; tr&#7841;i, nh&#7919;ng d&#7909;ng c&#7909; sau &#273;ây giúp ta th&#7921;c hi&#7879;n âm thanh - ti&#7871;ng &#273;&#7897;ng trong l&#7917;a tr&#7841;i: M&#7845;y m&#7849;u g&#7895; c&#7913;ng &#273;&#7911; c&#7905;, còi, túi nilông nh&#7887; (th&#7893;i lên túm l&#7841;i &#273;&#7853;p nh&#432; pháo), tù và, kèn tây, sáo, chuông, xe &#273;&#7841;p, nh&#7841;c ng&#7921;a, l&#7909;c l&#7841;c, chuông con, v&#7843;i c&#361; (&#273;&#7875; xé), phèng la, chai &#273;&#7921;ng n&#432;&#7899;c, tôn m&#7887;ng, bi &#273;ông n&#432;&#7899;c trong có s&#7887;i, s&#7841;n... (xem hình v&#7869;).<br> &#272;ây là &#273;&#7841;i c&#432;&#417;ng m&#7845;y cách làm ti&#7871;ng &#273;&#7897;ng h&#7853;u tr&#432;&#7901;ng:</font></p> <p><font face="Arial" size="2"><b>M&#431;A</b></font></p> <p><font face="Arial" size="2">+ M&#432;a nh&#7887;:</font></p> <p><font face="Arial" size="2">L&#7845;y ch&#7893;i tre quét lên gi&#7845;y báo.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Vò gi&#7845;y gói &#273;&#7891; nhè nh&#7865;.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Cho s&#7841;n lên m&#7863;t tr&#7889;ng r&#7891;i c&#7847;m tr&#7889;ng mà sàn.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">+ M&#432;a l&#7899;n có gió:</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Bóp tròn hai qu&#7843; bóng b&#7857;ng gi&#7845;y gói &#273;&#7891; r&#7891;i vo tròn chúng trên tay m&#7841;nh m&#7869; (lúc m&#7841;nh lúc nh&#7865;).</font></p> <p><font face="Arial" size="2">+ M&#432;a &#273;á:</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Cho nh&#7919;ng hòn s&#7841;n nh&#7887; r&#417;i trên m&#7863;t ki&#7871;ng.</font></p> <p><b><font face="Arial" size="2">S&#7844;M SÉT</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">- L&#7845;y t&#7845;m tôn m&#7887;ng treo lên r&#7891;i dùng tay ho&#7863;c c&#7897;t dây vào d&#432;&#7899;i t&#7845;m tôn mà rung nh&#7865; hay m&#7841;nh tùy lúc &#273;&#7875; làm s&#7845;m sét.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">- Treo m&#7897;t t&#7845;m th&#7913; hai bên c&#7841;nh và dùng dùi có b&#7885;c v&#7843;i &#273;&#7853;p m&#7841;nh vào gi&#7919;a &#273;&#7875; làm sét &#273;ánh.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">- Dùng tr&#7889;ng l&#7899;n mà &#273;ánh thì gi&#7889;ng h&#417;n.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">- Có th&#7875; &#273;ánh vào &#273;áy n&#7891;i c&#361;ng &#273;&#432;&#7907;c song hai cái dùi ph&#7843;i b&#7885;c v&#7843;i cho êm k&#7867;o n&#7891;i th&#7911;ng.</font></p> <p><font face="Arial" size="2"><b>BÃO</b></font></p> <p><font face="Arial" size="2">Làm gi&#7843; ti&#7871;ng gió b&#7857;ng cách th&#7893;i qua &#7889;ng loa.</font></p> <p><font face="Arial" size="2"><b>CH&#7898;P</b></font></p> <p><font face="Arial" size="2">- N&#7871;u &#7903; sân kh&#7845;u thì l&#7855;p s&#7861;n &#273;èn tr&#7855;ng hai bên r&#7891;i th&#7881;nh tho&#7843;ng b&#7853;t t&#7855;t.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">- &#7902; l&#7917;a tr&#7841;i thì có th&#7875; làm m&#7897;t &#7889;ng b&#7877; lò rèn trong &#273;ó &#273;&#7889;t s&#7861;n m&#7891;i l&#7917;a và &#7911; tr&#7845;u (v&#7887; thóc), &#7889;ng th&#7893;i n&#7889;i li&#7873;n &#7903; ngoài xa, lúc làm ch&#7899;p th&#7893;i v&#7887; tr&#7845;u cháy lòe bay lên (có th&#7875; làm b&#7857;ng than v&#7909;n hay th&#7913; gì cháy nh&#7841;y mà không thành l&#7917;a).</font></p> <p><font face="Arial" size="2"><b>&#272;ÁM CHÁY</b></font></p> <p><font face="Arial" size="2">Cho &#273;èn &#273;&#7887; r&#7921;c và làm ti&#7871;ng &#273;&#7897;ng nh&#432; có m&#432;a l&#7899;n, vò gi&#7845;y bóng kính b&#7855;t ch&#432;&#7899;c ti&#7871;ng l&#7917;a n&#7893;.</font></p> <p><font face="Arial" size="2"><b>NÚI L&#7902; - &#272;&#7896;NG &#272;&#7844;T - TUY&#7870;T R&#416;I</b></font></p> <p><font face="Arial" size="2">Làm nh&#432; ti&#7871;ng s&#7845;m và vò gi&#7845;y bóng kính, ho&#7863;c nâng cao nh&#7919;ng bó c&#7911;i, t&#7843;ng &#273;á, &#273;&#7875; r&#417;i xu&#7889;ng &#273;&#7845;t, hay có th&#7875; dùng phèng la rung nhè nh&#7865; &#7903; xa.</font></p> <p><font face="Arial" size="2"><b>SAO &#272;&#7892;I NGÔI</b></font></p> <p><font face="Arial" size="2">L&#7845;y m&#7897;t cây sào nh&#7887; hay thanh s&#7855;t &#273;&#7847;u bu&#7897;c bông có th&#7845;m c&#7891;n, &#273;&#7889;t lên r&#7891;i ph&#7845;t nó qua l&#7841;i (&#273;èn t&#7855;t).</font></p> <p><font face="Arial" size="2"><b>CHIM CHÓC</b></font></p> <p><font face="Arial" size="2">Nh&#7901; tài b&#7855;t ch&#432;&#7899;c ti&#7871;ng chim c&#7911;a m&#7897;t thành viên.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Cho n&#432;&#7899;c vào m&#7897;t cái chén con nh&#432; chén &#273;&#7921;ng g&#7841;o chim &#259;n, r&#7891;i tìm m&#7897;t &#7889;ng th&#7893;i.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Th&#7893;i b&#7857;ng &#7889;ng bán s&#7861;n.</font></p> <p><b><font face="Arial" size="2">NG&#7920;A &#272;I</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">L&#7845;y 2 trái d&#7915;a khô gõ vào nhau theo nh&#7883;p &#273;i, n&#7871;u không có d&#7915;a dùng nh&#7919;ng h&#7897;p tròn b&#7857;ng g&#7895; gõ c&#361;ng &#273;&#432;&#7907;c.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">N&#7871;u mu&#7889;n làm ti&#7871;ng ng&#7921;a &#273;i trên &#273;&#7845;t cát thì b&#7885;c v&#7843;i vào gáo hay g&#7895; r&#7891;i gõ theo nh&#7883;p &#273;i.</font></p> <p><b><font face="Arial" size="2">NG&#7920;A KÉO XE</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">Cho thêm vào trong cái mõ g&#7895; hay v&#7887; d&#7915;a khô vài vòng xích s&#7855;t làm nh&#432; hàm thi&#7871;t và bu&#7897;c vào m&#7895;i tay m&#7897;t cái nh&#7841;c ng&#7921;a &#273;&#7875; nó kêu khi tay c&#7917; &#273;&#7897;ng.</font></p> <p><b><font face="Arial" size="2">TI&#7870;NG SÚNG B&#7854;N</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">&#272;ánh vào tr&#7889;ng.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">C&#7897;t &#273;&#361;a vào &#7889;ng b&#417;m, &#273;&#7863;t ng&#7917;a xe &#273;&#7841;p lên quay bánh sau cho ch&#7841;y r&#7891;i dí &#273;&#7847;u &#273;&#361;a vào làm súng liên thanh.</font></p> <p><b><font face="Arial" size="2">XE L&#7916;A</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">Kê t&#7845;m tôn lên r&#7891;i l&#7845;y 2 cây ch&#7893;i chà &#273;&#7853;p trên &#273;ó.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Dùng tay n&#7855;m n&#7879;n trên tr&#7889;c thùng phuy không.</font></p> <p><b><font face="Arial" size="2">TÀU &#272;I&#7878;N</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">Kéo lê xích s&#7855;t trên m&#7897;t t&#7845;m tôn.</font></p> <p><b><font face="Arial" size="2">TI&#7870;NG MÁY N&#7892;</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">L&#7845;y que g&#7895; hay tre c&#7897;t vào h&#7897;p s&#7855;t vuông r&#7895;ng r&#7891;i dí vào bánh xe &#273;&#7841;p nh&#432; ki&#7875;u làm ti&#7871;ng súng liên thanh.</font></p> <p><b><font face="Arial" size="2">XE H&#416;I B&#7854;T &#272;&#7846;U CH&#7840;Y</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">&#272;&#7849;y m&#7897;t chi&#7871;c patin ch&#7841;y trên t&#7845;m g&#7895; ép kê cao m&#7897;t bên.</font></p> <p><b><font face="Arial" size="2">SU&#7888;I CH&#7842;Y</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">Dùng nilông tr&#7855;ng, hai ng&#432;&#7901;i hai &#273;&#7847;u sân kh&#7845;u rung lên cho nilông &#273;&#7897;ng</font></p> <p><b><font face="Arial" size="2">ÁO KHOÁC L&#7916;A TR&#7840;I</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">Th&#432;&#7901;ng th&#432;&#7901;ng &#273;&#7875; tránh l&#7841;nh v&#7873; &#273;êm, ng&#432;&#7901;i ta hay quàng chi&#7871;c m&#7873;n trên ng&#432;&#7901;i &#273;&#7875; d&#7921; l&#7917;a tr&#7841;i, ti&#7879;n thì có ti&#7879;n nh&#432;ng nhi&#7873;u khi b&#7845;t l&#7907;i nh&#432; trong tr&#432;&#7901;ng h&#7907;p tr&#7901;i m&#432;a, ho&#7863;c &#7849;m &#432;&#7899;t.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Vì th&#7871;, thông th&#432;&#7901;ng nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i hay &#273;i c&#7855;m tr&#7841;i luôn luôn chu&#7849;n b&#7883; cho mình m&#7897;t cái áo choàng &#273;&#7875; dùng trong sinh ho&#7841;t l&#7917;a tr&#7841;i. Áo này không c&#7847;n m&#7851;u mã nh&#7845;t &#273;&#7883;nh mà tùy theo s&#7903; thích cá nhân, nó có th&#7875; là m&#7897;t cái m&#7873;n c&#7855;t th&#7911;ng 1 l&#7895; &#7903; gi&#7919;a &#273;&#7875; chui &#273;&#7847;u vào &#273;&#432;&#7907;c, nó có th&#7875; là m&#7897;t áo choàng dài t&#7899;i chân, màu s&#7855;c tùy nghi, trên áo th&#432;&#7901;ng &#273;&#432;&#7907;c thêu hay &#273;ính vào các k&#7927; ni&#7879;m, d&#7845;u hi&#7879;u các tr&#7841;i mà ng&#432;&#7901;i &#273;ó t&#7915;ng tham d&#7921;.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Thông l&#7879; này r&#7845;t hay và &#273;áng &#273;&#432;&#7907;c khuy&#7871;n khích. </font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;