Âm thanh - tiếng động - nhạc cụ trong lửa trại

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>ÂM THANH - TI&#7870;NG &#272;&#7896;NG - NH&#7840;C C&#7908;</title> </head> <body> <p align="center"><font face="Arial" size="2"><b>ÂM THANH - TI&#7870;NG &#272;&#7896;NG - NH&#7840;C C&#7908; TRONG L&#7916;A TR&#7840;I</b></font></p> <p><font face="Arial" size="2">Các ti&#7871;t m&#7909;c tham gia ch&#432;&#417;ng trình l&#7917;a tr&#7841;i càng &#273;&#417;n gi&#7843;n g&#7885;n nh&#7865; và t&#7921; nhiên bao nhiêu thì càng cu&#7889;n hút ng&#432;&#7901;i ch&#417;i b&#7845;y nhiêu. Chính vì l&#7869; &#273;ó, ng&#432;&#7901;i t&#7893; ch&#7913;c c&#7847;n khuy&#7871;n khích cho tr&#7841;i sinh tham gia v&#7899;i tinh th&#7847;n “tr&#7903; v&#7873; c&#7897;i ngu&#7891;n”, hòa mình v&#7899;i thiên nhiên.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Do v&#7853;y, dù ngày nay &#273;ã có r&#7845;t nhi&#7873;u ph&#432;&#417;ng ti&#7879;n hi&#7879;n &#273;&#7841;i nh&#432;ng c&#361;ng nên s&#7917; d&#7909;ng nh&#7919;ng công c&#7909; gi&#7843;n &#273;&#417;n &#273;&#7875; t&#7841;o nên m&#7897;t &#273;êm l&#7917;a tr&#7841;i.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">&#7902; tr&#7841;i, nh&#7919;ng d&#7909;ng c&#7909; sau &#273;ây giúp ta th&#7921;c hi&#7879;n âm thanh - ti&#7871;ng &#273;&#7897;ng trong l&#7917;a tr&#7841;i: M&#7845;y m&#7849;u g&#7895; c&#7913;ng &#273;&#7911; c&#7905;, còi, túi nilông nh&#7887; (th&#7893;i lên túm l&#7841;i &#273;&#7853;p nh&#432; pháo), tù và, kèn tây, sáo, chuông, xe &#273;&#7841;p, nh&#7841;c ng&#7921;a, l&#7909;c l&#7841;c, chuông con, v&#7843;i c&#361; (&#273;&#7875; xé), phèng la, chai &#273;&#7921;ng n&#432;&#7899;c, tôn m&#7887;ng, bi &#273;ông n&#432;&#7899;c trong có s&#7887;i, s&#7841;n... (xem hình v&#7869;).<br> &#272;ây là &#273;&#7841;i c&#432;&#417;ng m&#7845;y cách làm ti&#7871;ng &#273;&#7897;ng h&#7853;u tr&#432;&#7901;ng:</font></p> <p><font face="Arial" size="2"><b>M&#431;A</b></font></p> <p><font face="Arial" size="2">+ M&#432;a nh&#7887;:</font></p> <p><font face="Arial" size="2">L&#7845;y ch&#7893;i tre quét lên gi&#7845;y báo.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Vò gi&#7845;y gói &#273;&#7891; nhè nh&#7865;.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Cho s&#7841;n lên m&#7863;t tr&#7889;ng r&#7891;i c&#7847;m tr&#7889;ng mà sàn.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">+ M&#432;a l&#7899;n có gió:</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Bóp tròn hai qu&#7843; bóng b&#7857;ng gi&#7845;y gói &#273;&#7891; r&#7891;i vo tròn chúng trên tay m&#7841;nh m&#7869; (lúc m&#7841;nh lúc nh&#7865;).</font></p> <p><font face="Arial" size="2">+ M&#432;a &#273;á:</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Cho nh&#7919;ng hòn s&#7841;n nh&#7887; r&#417;i trên m&#7863;t ki&#7871;ng.</font></p> <p><b><font face="Arial" size="2">S&#7844;M SÉT</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">- L&#7845;y t&#7845;m tôn m&#7887;ng treo lên r&#7891;i dùng tay ho&#7863;c c&#7897;t dây vào d&#432;&#7899;i t&#7845;m tôn mà rung nh&#7865; hay m&#7841;nh tùy lúc &#273;&#7875; làm s&#7845;m sét.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">- Treo m&#7897;t t&#7845;m th&#7913; hai bên c&#7841;nh và dùng dùi có b&#7885;c v&#7843;i &#273;&#7853;p m&#7841;nh vào gi&#7919;a &#273;&#7875; làm sét &#273;ánh.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">- Dùng tr&#7889;ng l&#7899;n mà &#273;ánh thì gi&#7889;ng h&#417;n.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">- Có th&#7875; &#273;ánh vào &#273;áy n&#7891;i c&#361;ng &#273;&#432;&#7907;c song hai cái dùi ph&#7843;i b&#7885;c v&#7843;i cho êm k&#7867;o n&#7891;i th&#7911;ng.</font></p> <p><font face="Arial" size="2"><b>BÃO</b></font></p> <p><font face="Arial" size="2">Làm gi&#7843; ti&#7871;ng gió b&#7857;ng cách th&#7893;i qua &#7889;ng loa.</font></p> <p><font face="Arial" size="2"><b>CH&#7898;P</b></font></p> <p><font face="Arial" size="2">- N&#7871;u &#7903; sân kh&#7845;u thì l&#7855;p s&#7861;n &#273;èn tr&#7855;ng hai bên r&#7891;i th&#7881;nh tho&#7843;ng b&#7853;t t&#7855;t.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">- &#7902; l&#7917;a tr&#7841;i thì có th&#7875; làm m&#7897;t &#7889;ng b&#7877; lò rèn trong &#273;ó &#273;&#7889;t s&#7861;n m&#7891;i l&#7917;a và &#7911; tr&#7845;u (v&#7887; thóc), &#7889;ng th&#7893;i n&#7889;i li&#7873;n &#7903; ngoài xa, lúc làm ch&#7899;p th&#7893;i v&#7887; tr&#7845;u cháy lòe bay lên (có th&#7875; làm b&#7857;ng than v&#7909;n hay th&#7913; gì cháy nh&#7841;y mà không thành l&#7917;a).</font></p> <p><font face="Arial" size="2"><b>&#272;ÁM CHÁY</b></font></p> <p><font face="Arial" size="2">Cho &#273;èn &#273;&#7887; r&#7921;c và làm ti&#7871;ng &#273;&#7897;ng nh&#432; có m&#432;a l&#7899;n, vò gi&#7845;y bóng kính b&#7855;t ch&#432;&#7899;c ti&#7871;ng l&#7917;a n&#7893;.</font></p> <p><font face="Arial" size="2"><b>NÚI L&#7902; - &#272;&#7896;NG &#272;&#7844;T - TUY&#7870;T R&#416;I</b></font></p> <p><font face="Arial" size="2">Làm nh&#432; ti&#7871;ng s&#7845;m và vò gi&#7845;y bóng kính, ho&#7863;c nâng cao nh&#7919;ng bó c&#7911;i, t&#7843;ng &#273;á, &#273;&#7875; r&#417;i xu&#7889;ng &#273;&#7845;t, hay có th&#7875; dùng phèng la rung nhè nh&#7865; &#7903; xa.</font></p> <p><font face="Arial" size="2"><b>SAO &#272;&#7892;I NGÔI</b></font></p> <p><font face="Arial" size="2">L&#7845;y m&#7897;t cây sào nh&#7887; hay thanh s&#7855;t &#273;&#7847;u bu&#7897;c bông có th&#7845;m c&#7891;n, &#273;&#7889;t lên r&#7891;i ph&#7845;t nó qua l&#7841;i (&#273;èn t&#7855;t).</font></p> <p><font face="Arial" size="2"><b>CHIM CHÓC</b></font></p> <p><font face="Arial" size="2">Nh&#7901; tài b&#7855;t ch&#432;&#7899;c ti&#7871;ng chim c&#7911;a m&#7897;t thành viên.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Cho n&#432;&#7899;c vào m&#7897;t cái chén con nh&#432; chén &#273;&#7921;ng g&#7841;o chim &#259;n, r&#7891;i tìm m&#7897;t &#7889;ng th&#7893;i.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Th&#7893;i b&#7857;ng &#7889;ng bán s&#7861;n.</font></p> <p><b><font face="Arial" size="2">NG&#7920;A &#272;I</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">L&#7845;y 2 trái d&#7915;a khô gõ vào nhau theo nh&#7883;p &#273;i, n&#7871;u không có d&#7915;a dùng nh&#7919;ng h&#7897;p tròn b&#7857;ng g&#7895; gõ c&#361;ng &#273;&#432;&#7907;c.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">N&#7871;u mu&#7889;n làm ti&#7871;ng ng&#7921;a &#273;i trên &#273;&#7845;t cát thì b&#7885;c v&#7843;i vào gáo hay g&#7895; r&#7891;i gõ theo nh&#7883;p &#273;i.</font></p> <p><b><font face="Arial" size="2">NG&#7920;A KÉO XE</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">Cho thêm vào trong cái mõ g&#7895; hay v&#7887; d&#7915;a khô vài vòng xích s&#7855;t làm nh&#432; hàm thi&#7871;t và bu&#7897;c vào m&#7895;i tay m&#7897;t cái nh&#7841;c ng&#7921;a &#273;&#7875; nó kêu khi tay c&#7917; &#273;&#7897;ng.</font></p> <p><b><font face="Arial" size="2">TI&#7870;NG SÚNG B&#7854;N</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">&#272;ánh vào tr&#7889;ng.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">C&#7897;t &#273;&#361;a vào &#7889;ng b&#417;m, &#273;&#7863;t ng&#7917;a xe &#273;&#7841;p lên quay bánh sau cho ch&#7841;y r&#7891;i dí &#273;&#7847;u &#273;&#361;a vào làm súng liên thanh.</font></p> <p><b><font face="Arial" size="2">XE L&#7916;A</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">Kê t&#7845;m tôn lên r&#7891;i l&#7845;y 2 cây ch&#7893;i chà &#273;&#7853;p trên &#273;ó.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Dùng tay n&#7855;m n&#7879;n trên tr&#7889;c thùng phuy không.</font></p> <p><b><font face="Arial" size="2">TÀU &#272;I&#7878;N</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">Kéo lê xích s&#7855;t trên m&#7897;t t&#7845;m tôn.</font></p> <p><b><font face="Arial" size="2">TI&#7870;NG MÁY N&#7892;</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">L&#7845;y que g&#7895; hay tre c&#7897;t vào h&#7897;p s&#7855;t vuông r&#7895;ng r&#7891;i dí vào bánh xe &#273;&#7841;p nh&#432; ki&#7875;u làm ti&#7871;ng súng liên thanh.</font></p> <p><b><font face="Arial" size="2">XE H&#416;I B&#7854;T &#272;&#7846;U CH&#7840;Y</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">&#272;&#7849;y m&#7897;t chi&#7871;c patin ch&#7841;y trên t&#7845;m g&#7895; ép kê cao m&#7897;t bên.</font></p> <p><b><font face="Arial" size="2">SU&#7888;I CH&#7842;Y</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">Dùng nilông tr&#7855;ng, hai ng&#432;&#7901;i hai &#273;&#7847;u sân kh&#7845;u rung lên cho nilông &#273;&#7897;ng</font></p> <p><b><font face="Arial" size="2">ÁO KHOÁC L&#7916;A TR&#7840;I</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">Th&#432;&#7901;ng th&#432;&#7901;ng &#273;&#7875; tránh l&#7841;nh v&#7873; &#273;êm, ng&#432;&#7901;i ta hay quàng chi&#7871;c m&#7873;n trên ng&#432;&#7901;i &#273;&#7875; d&#7921; l&#7917;a tr&#7841;i, ti&#7879;n thì có ti&#7879;n nh&#432;ng nhi&#7873;u khi b&#7845;t l&#7907;i nh&#432; trong tr&#432;&#7901;ng h&#7907;p tr&#7901;i m&#432;a, ho&#7863;c &#7849;m &#432;&#7899;t.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Vì th&#7871;, thông th&#432;&#7901;ng nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i hay &#273;i c&#7855;m tr&#7841;i luôn luôn chu&#7849;n b&#7883; cho mình m&#7897;t cái áo choàng &#273;&#7875; dùng trong sinh ho&#7841;t l&#7917;a tr&#7841;i. Áo này không c&#7847;n m&#7851;u mã nh&#7845;t &#273;&#7883;nh mà tùy theo s&#7903; thích cá nhân, nó có th&#7875; là m&#7897;t cái m&#7873;n c&#7855;t th&#7911;ng 1 l&#7895; &#7903; gi&#7919;a &#273;&#7875; chui &#273;&#7847;u vào &#273;&#432;&#7907;c, nó có th&#7875; là m&#7897;t áo choàng dài t&#7899;i chân, màu s&#7855;c tùy nghi, trên áo th&#432;&#7901;ng &#273;&#432;&#7907;c thêu hay &#273;ính vào các k&#7927; ni&#7879;m, d&#7845;u hi&#7879;u các tr&#7841;i mà ng&#432;&#7901;i &#273;ó t&#7915;ng tham d&#7921;.</font></p> <p><font face="Arial" size="2">Thông l&#7879; này r&#7845;t hay và &#273;áng &#273;&#432;&#7907;c khuy&#7871;n khích. </font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;