Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh: Xưa và nay

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Sau 40 năm ph&aacute;t triển v&agrave; đổi thay với t&ecirc;n gọi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, h&atilde;y c&ugrave;ng nh&igrave;n lại một số g&oacute;c ảnh về c&ocirc;ng tr&igrave;nh, địa điểm vừa lưu giữ n&eacute;t cổ xưa, vừa mang dấu ấn hiện đại của TP hơn 300 tuổi. Một số c&ocirc;ng tr&igrave;nh cũng đ&atilde; được x&acirc;y dựng mới ho&agrave;n to&agrave;n để ph&ugrave; hợp với d&aacute;ng v&oacute;c v&agrave; sự phồn thịnh của đ&ocirc; thị trẻ</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><strong>Chợ Bến Th&agrave;nh</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Nguy&ecirc;n thủy, chợ Bến Th&agrave;nh đ&atilde; c&oacute; từ trước khi người Ph&aacute;p x&acirc;m chiếm Gia Định. Ban đầu, vị tr&iacute; chợ nằm b&ecirc;n bờ s&ocirc;ng Bến Ngh&eacute;. Bến n&agrave;y d&ugrave;ng cho kh&aacute;ch v&atilde;ng lai v&agrave; qu&acirc;n nh&acirc;n v&agrave;o th&agrave;nh v&igrave; vậy c&oacute; t&ecirc;n gọi l&agrave; Bến Th&agrave;nh. Ng&ocirc;i chợ mới do h&atilde;ng thầu Brossard et Maupin khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng từ năm 1912 đến cuối th&aacute;ng 3 năm 1914 th&igrave; ho&agrave;n tất. Chợ Bến Th&agrave;nh hoạt động li&ecirc;n tục trong 70 năm. Từ ng&agrave;y 1 th&aacute;ng 7 đến 15 t</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">h&aacute;ng 8 năm 1985, chợ Bến Th&agrave;nh được cải tạo v&agrave; sửa chữa lớn. Ngo&agrave;i vẻ đẹp về mặt kiến tr&uacute;c ra, chợ Bến Th&agrave;nh l&agrave; địa danh chứng kiến biết bao thăng trầm nhưng đầy anh dũng của v&ugrave;ng đất hơn 300 năm tuổi.&nbsp;<br /> Ng&agrave;y nay, chợ tọa lạc ở một trong những vị tr&iacute; đẹp nhất đ&oacute; l&agrave; trung t&acirc;m của Quận 1. Chợ Bến Th&agrave;nh đ&atilde; v&agrave; đang c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p về mặt kinh tế, du lịch cũng như l&agrave;m n&acirc;ng cao h&igrave;nh ảnh của Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong>Bưu điện Th&agrave;nh phố</strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ng&agrave;y 11/11/1860, &quot;sở D&acirc;y th&eacute;p&quot; S&agrave;i G&ograve;n (tức Bưu điện S&agrave;i G&ograve;n) được th&agrave;nh lập. Ng&agrave;y nay, Bưu điện Th&agrave;nh phố vẫn giữ nguy&ecirc;n d&aacute;ng dấp cổ k&iacute;nh như c&aacute;ch đ&acirc;y nhiều thập ni&ecirc;n. Kh&aacute;c với c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c đậm n&eacute;t Ph&aacute;p, Bưu điện Trung t&acirc;m S&agrave;i c&oacute; nhiều đặc trưng của phong c&aacute;ch kiến tr&uacute;c ch&acirc;u &Acirc;u kết hợp với ch&acirc;u &Aacute;. Nằm ở vị tr&iacute; trung t&acirc;m của th&agrave;nh phố, vẻ đẹp độc đ&aacute;o của to&agrave; nh&agrave; bưu điện th&agrave;nh phố c&agrave;n</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">g được t&ocirc;n l&ecirc;n. Trước mặt n&oacute; l&agrave; nh&agrave; thờ Đức B&agrave; với th&aacute;p chu&ocirc;ng cao v&uacute;t. Nh&igrave;n sang hai b&ecirc;n l&agrave; những t&ograve;a nh&agrave; cao tầng hiện đại. Sự kết hợp h&agrave;i h&ograve;a n&agrave;y biến nơi đ&acirc;y th&agrave;nh một địa điểm vừa mang n&eacute;t đẹp cổ k&iacute;nh, lại vừa tr&agrave;n ngập hơi thở của cuộc sống hiện đại.<br /> Du kh&aacute;ch đến đ&acirc;y, một phần để ngắm n&eacute;t kiến tr&uacute;c độc đ&aacute;o của bưu điện n&agrave;y, được đắm m&igrave;nh v&agrave;o một thế giới của sự cổ xưa, từ chiếc h&ograve;m bỏ thư, cho đến c&aacute;c quầy gọi điện thoại. Người ta cũng c&oacute; thể nghỉ ch&acirc;n tr&ecirc;n những chiếc ghế d&agrave;i bằng gỗ đ&aacute;nh b&oacute;ng v&eacute;c-ni, m&agrave; tuổi đời dễ cũng cả trăm năm. Bước v&agrave;o trong bưu điện, ngỡ như thời gian đang tr&ocirc;i rất chậm, bởi ở bất kỳ g&oacute;c n&agrave;o, cũng c&oacute; thể bắt gặp một tho&aacute;ng S&agrave;i G&ograve;n xưa.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Bến Nh&agrave; Rồng</span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <div class="text_exposed_root text_exposed" id="id_5778ce8f6539c7b16790861" style="display: inline; text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Nh&agrave; Rồng được x&acirc;y dựng v&agrave;o năm 1863, nguy&ecirc;n l&agrave; trụ sở c&ocirc;ng ty T&agrave;u biển Năm Sao của Ph&aacute;p tại ng&atilde; ba s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; s&ocirc;ng Bến Ngh&eacute;. Tr&ecirc;n n&oacute;c nh&agrave; c&oacute; gắn một đ&ocirc;i rồng lớn bằng đất nung, tr&aacute;m men xanh. Giữa đ&ocirc;i rồng l&agrave; chiếc ph&ugrave; đi&ecirc;u mang h&igrave;nh &quot;đầu ngựa v&agrave; chiếc mỏ neo&quot; thay thế cho tr&aacute;i ch&acirc;u. Đ&acirc;y l&agrave; biểu tượng của c&ocirc;ng ty vận tải. C&oacute; lẽ v&igrave; vậy m&agrave; người d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n thời bấy giờ quen gọi t&ograve;a nh&agrave; n&agrave;y l&agrave;&nbsp;Nh&agrave; Rồng.<br /> Bến Nh&agrave; Rồng mang trong m&igrave;nh gi&aacute; trị tinh thần thi&ecirc;ng li&ecirc;ng v&agrave; cao qu&yacute; m&agrave; d&acirc;n tộc ta g&igrave;n giữ. Ch&iacute;nh từ nơi đ&acirc;y, ng&agrave;y 05/06/1911, người thanh ni&ecirc;n Nguyễn Tất Th&agrave;nh đ&atilde; xuống con t&agrave;u Amiral Latouche Tr&eacute;ville xin l&agrave;m phụ bếp để c&oacute; điều kiện sang ch&acirc;u &Acirc;u đi t&igrave;m h&igrave;nh của nước. Để từ đ&oacute;, bến Nh&agrave; Rồng chứng kiến nhiều sự kiện, biến cố lịch sử cũng như sự đổi thay của th&agrave;nh phố ph&iacute;a Nam tổ quốc n&agrave;y. Mỗi lần nhắc đến S&agrave;i G&ograve;n, th&igrave; nh&acirc;n d&acirc;n cả nước v&agrave; bạn b&egrave; quốc tế đều nhớ đến bến cảng Nh&agrave; Rồng. Thời gian cũng như d&ograve;ng s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n kia kh&ocirc;ng bao giờ ngừng chảy như h&igrave;nh b&oacute;ng B&aacute;c vẫn ng&agrave;n đời hiện hữu tr&ecirc;n bến nước n&agrave;y. D&ugrave; cho bến cảng giờ chỉ c&ograve;n l&agrave; dấu t&iacute;ch của hơn 100 năm về trước.</span></div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;"><strong>Hội trường Thống Nhất</strong></div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Hội trường Thống Nhất l&agrave; một địa danh lịch sử của th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Nguy&ecirc;n thủy đ&acirc;y l&agrave; dinh của Thống đốc Nam Kỳ thời Ph&aacute;p thuộc c&oacute; từ năm 1873, sau n&agrave;y l&agrave; dinh của c&aacute;c to&agrave;n quyền Đ&ocirc;ng Dương cho đến năm 1945. Dinh c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; dinh Norodom, được đặt theo t&ecirc;n của quốc vương Campuchia thời bấy giờ. Đại lộ ph&iacute;a trước dinh cũng gọi l&agrave; đại lộ Norodom.&nbsp;</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Năm 1955, dinh được đổi t&ecirc;n th&agrave;nh dinh Độc Lập. Năm 1962, dinh Độc Lập được x&acirc;y dựng lại ho&agrave;n to&agrave;n như hiện nay, theo đồ &aacute;n thiết kế của kiến tr&uacute;c sư Ng&ocirc; Viết Thụ. Năm 1975, dinh Độc Lập được đổi th&agrave;nh Hội trường Thống Nhất cho đến ng&agrave;y nay.</span></div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Nh&agrave; h&aacute;t Th&agrave;nh phố</span></strong></div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Nh&agrave; H&aacute;t Giao Hưởng &ndash; Nhạc, Vũ Kịch Th&agrave;nh Phố Hồ Ch&iacute; Minh c&ograve;n gọi l&agrave; Nh&agrave; H&aacute;t Lớn Th&agrave;nh Phố Hồ Ch&iacute; Minh (hay thường được biết đến với t&ecirc;n gọi Nh&agrave; h&aacute;t Th&agrave;nh Phố) do người Ph&aacute;p x&acirc;y dựng ho&agrave;n tất v&agrave;o ng&agrave;y 17/1/1900. C&aacute;c ph&ugrave; đi&ecirc;u b&ecirc;n trong được một họa sĩ t&ecirc;n tuổi ở Ph&aacute;p vẽ giống như mẫu của c&aacute;c nh&agrave; h&aacute;t ở Ph&aacute;p cuối thế kỷ XIX. Nh&agrave; h&aacute;t l&agrave; nơi tr&igrave;nh diễn ca nhạc kịch cho Ph&aacute;p kiều xem. Ng&agrave;y nay, Nh&agrave; h&aacute;t l</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">ớn đ&atilde; được tu sữa v&agrave; chỉnh trang nhưng kh&ocirc;ng mất phần cổ k&iacute;nh lộng lẫy v&agrave; trở th&agrave;nh trung t&acirc;m, đa năng chuy&ecirc;n tổ chức biểu diễn s&acirc;n khấu nghệ thuật, đồng thời cũng được sử dụng để tổ chức một số sự kiện lớn. Đ&acirc;y cũng l&agrave; nh&agrave; h&aacute;t thuộc loại l&acirc;u đời theo kiến tr&uacute;c T&acirc;y &Acirc;u v&agrave; được xem như một địa điểm du lịch của th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Uỷ ban Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố</span></strong></div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26132/10gg.jpg" style="height:100%; width:100%" /></div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Trụ sở Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; một trong những c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c cổ k&iacute;nh nổi tiếng của th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, được x&acirc;y dựng từ năm 1898 đến 1909 do kiến tr&uacute;c sư Femand Gard&egrave;s thiết kế m&ocirc; phỏng theo kiểu những lầu chu&ocirc;ng ở miền bắc nước Ph&aacute;p. Thời Ph&aacute;p thuộc, nơi đ&acirc;y được gọi l&agrave; dinh X&atilde; T&acirc;y, dinh Đốc L&yacute;, l&agrave; trụ sở l&agrave; việc của Hội đồng Th&agrave;nh phố, về sau trở th&agrave;nh T&ograve;a thị sảnh. Từ năm 1954 đến 1975, được gọi l&agrave; T&ograve;a đ&ocirc; ch&iacute;nh S&agrave;i G&ograve;n.&nbsp;</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Sau ng&agrave;y 30/4/1975, nơi đ&acirc;y trở th&agrave;nh Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Bảo t&agrave;ng Lịch sử - Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</span></strong></div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26132/19..jpg" style="height:100%; width:100%" /></div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Bảo t&agrave;ng Lịch sử - Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh được th&agrave;nh lập ng&agrave;y 23/8/1979 tr&ecirc;n cơ sở tiếp thu &ldquo;Viện Bảo t&agrave;ng Quốc gia Việt Nam tại S&agrave;i G&ograve;n&rdquo;, nơi trưng b&agrave;y về mỹ thuật cổ một số nước Ch&acirc;u &Aacute;. Từ năm 1929, bảo t&agrave;ng được xem như l&agrave; một bảo t&agrave;ng đầu ti&ecirc;n ra đời ở Nam Kỳ v&agrave; mang t&ecirc;n Blanchard de la Brosse (t&ecirc;n của vi&ecirc;n Thống đốc Nam Kỳ l&uacute;c bấy giờ).</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Trong những năm qua, bảo t&agrave;ng đ&atilde; nhiều lần cải tạo, mở rộ</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">ng diện t&iacute;ch, n&acirc;ng cấp chỉnh l&yacute; mỹ thuật, vừa giới thiệu qu&aacute; tr&igrave;nh lịch sử d&acirc;n tộc Việt Nam, một số đặc trưng văn h&oacute;a Nam bộ; vừa giới thiệu chung một số n&eacute;t văn h&oacute;a của c&aacute;c nước l&aacute;ng giềng v&agrave; trong khu vực, tạo cho bảo t&agrave;ng một bản sắc ri&ecirc;ng v&agrave; đ&atilde; trở th&agrave;nh một địa chỉ văn h&oacute;a của th&agrave;nh phố được thanh thiếu ni&ecirc;n c&ugrave;ng nhiều kh&aacute;ch tham quan trong v&agrave; ngo&agrave;i nước biết đến.</span></div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <p style="text-align:justify">&nbsp;<strong>Kh&aacute;ch sạn Rex</strong></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26132/14g.jpg" style="height:100%; width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đầu những năm 1900, Kh&aacute;ch sạn REX (bốn mặt tiền đường Nguyễn Huệ - L&ecirc; Lợi - L&ecirc; Th&aacute;nh T&ocirc;n - Pasteur, Q.1) vốn l&agrave; garage sửa xe hơi 2 tầng do người Ph&aacute;p x&acirc;y dựng. Năm 1959, vợ chồng &ocirc;ng Ưng Thi - một gia đ&igrave;nh th&acirc;n tộc với cựu ho&agrave;ng Bảo Đại, đ&atilde; mua lại v&agrave; cải tạo th&agrave;nh cao ốc 6 tầng.</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">C&ugrave;ng với sự năng động của TP.Hồ Ch&iacute; Minh, REX vẫn tiếp tục đổi thay m&atilde;nh liệt nhưng t&iacute;nh truyền thống của &ldquo;Ng&ocirc;i nh&agrave; Vi</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">ệt Nam&rdquo; vẫn được bảo tồn. Năm 2010, REX được đổi mới mạnh mẽ v&agrave; đưa kh&ocirc;ng gian Việt tới từng chi tiết nhỏ v&agrave;o kh&aacute;ch sạn. Những bức tranh điện m&agrave;u m&egrave; được thay bằng những bức tranh, ảnh về S&agrave;i G&ograve;n xưa. C&oacute; những bức ảnh ghi lại S&agrave;i G&ograve;n hơn trăm năm trước, ảnh tuy mộc, nhưng mang gi&aacute; trị nghệ thuật, lịch sử rất cao. Tuy vậy, &ldquo;phần hồn&rdquo; của REX trong tổng thể kiến tr&uacute;c v&agrave; b&agrave;y biện đồ d&ugrave;ng vẫn c&ograve;n lưu giữ với tuổi đời hơn trăm năm.<br /> Vẫn c&ugrave;ng một c&aacute;i t&ecirc;n, nhưng Rex &ldquo;xưa&rdquo; v&agrave; &ldquo;nay&rdquo; đ&atilde; thật kh&aacute;c v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng &ldquo;đậm văn h&oacute;a Việt&rdquo;, trở th&agrave;nh niềm tự h&agrave;o của ng&agrave;nh du lịch TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Kh&aacute;ch sạn Continental</span></strong></div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26132/19..jpg" style="height:100%; width:100%" /></div> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Kh&aacute;ch sạn Continental l&agrave; kh&aacute;ch sạn cổ nhất của đất S&agrave;i G&ograve;n xưa với hơn 130 năm tuổi đời. Kh&aacute;ch sạn nằm tại 132-134 Đồng Khởi, quận 1, được x&acirc;y dựng năm 1880 do một kiến tr&uacute;c sư người Ph&aacute;p thiết kế.&nbsp;</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Cho đến nay, t&ecirc;n kh&aacute;ch sạn vẫn được giữ nguy&ecirc;n như những ng&agrave;y đầu d&ugrave; ng&agrave;y giải ph&oacute;ng đ&atilde; c&oacute; lần đổi th&agrave;nh kh&aacute;ch sạn Hải &Acirc;u. Continental c&oacute; diện t&iacute;ch 3.430 m2, cao 3 tầng, nơi đ&acirc;y đ&atilde; từng đ&oacute;n tiếp c&aacute;c vị tổng thống, thống đốc, nh&agrave; văn, người mẫu nổi tiếng&hellip;</span></div> <p style="text-align:justify"><strong>Cầu Mống</strong></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26132/12g.jpg" style="height:100%; width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Cầu Mống kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; xa lạ trong lịch sử S&agrave;i G&ograve;n. Đ&acirc;y l&agrave; c&acirc;y cầu kiểu T&acirc;y cổ nhất của S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; c&oacute; thể l&agrave; cổ nhất Việt Nam c&ograve;n tồn tại. Cầu x&acirc;y từ năm 1893 v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh năm 1894. Gọi l&agrave; cầu Mống, v&igrave; phần gầm cầu c&oacute; dạng v&ograve;m l&ecirc;n như c&aacute;i cầu vồng. Trong giai đoạn thi c&ocirc;ng Đại lộ Đ&ocirc;ng &ndash; T&acirc;y v&agrave; Đường hầm s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n v&agrave;o những năm 2000, cầu Mống đ&atilde; được th&aacute;o dỡ ho&agrave;n to&agrave;n. Sau khi c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y ho&agrave;n tất th&igrave; cầu Mống đ&atilde; được lắp gh&eacute;p lại theo nguy&ecirc;n bản, ri&ecirc;ng c&aacute;c đường dẫn được ph&aacute; bỏ v&agrave; thay thế bằng bậc cấp cho người đi bộ. Ng&agrave;y nay, c&acirc;y cầu lịch sử n&agrave;y vẫn l&agrave; điểm đến nổi tiếng của giới trẻ th&agrave;nh phố cũng như du kh&aacute;ch xa gần mỗi khi gh&eacute; thăm TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Trường THPT L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26132/21g..jpg" style="height:100%; width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Trường THPT L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n, quận 3, TP. Hồ Ch&iacute; Minh được x&acirc;y dựng v&agrave;o năm 1874 v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh 3 năm sau đ&oacute;. Ban đầu, trường do người Ph&aacute;p quản l&yacute; v&agrave; c&oacute; t&ecirc;n Coll&egrave;ge Indig&egrave;ne (Trung học bản xứ), rồi đổi th&agrave;nh Coll&egrave;ge Chasseluop Laubat. Năm 1954, trường mang t&ecirc;n Jean Jacques Rousseau.</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Năm 1967, trường được trả cho người Việt mang t&ecirc;n Trung t&acirc;m gi&aacute;o dục L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n. Từ năm 1975 đến nay đổi t&ecirc;n l&agrave; trường Trung học phổ th&ocirc;ng L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n. Hơn một thế kỷ qua trường vẫn giữ được kiến tr&uacute;c ban đầu.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ph&agrave; Thủ Thi&ecirc;m - Hầm vượt s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26132/4g.jpg" style="height:100%; width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Tạm biệt bến ph&agrave; 100 tuổi Thủ Thi&ecirc;m, người d&acirc;n nơi đ&acirc;y kh&ocirc;ng khỏi bồi hồi, tiếc nuối,&hellip; Họ nhớ những kỉ niệm tr&ecirc;n mỗi chuyến ph&agrave;; những anh t&agrave;i c&ocirc;ng, nh&acirc;n vi&ecirc;n, những h&agrave;nh kh&aacute;ch quen thuộc,&hellip;&nbsp;</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 21 th&aacute;ng 11 năm 2011, hầm Thủ Thi&ecirc;m (nay được gọi l&agrave; Hầm vượt s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n) ch&iacute;nh thức được th&ocirc;ng xe sau gần 7 năm thi c&ocirc;ng, kết nối hai bờ s&ocirc;ng v&agrave; giảm tải cho cầu S&agrave;i G&ograve;n, đồng thời l&agrave;m động lực cho sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố. C&ocirc;ng tr&igrave;nh được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; hầm vượt hiện đại nhất Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">K&ecirc;nh Nhi&ecirc;u Lộc - Thị Ngh&egrave;</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26132/6g.jpg" style="height:100%; width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Khi n&oacute;i đến k&ecirc;nh Nhi&ecirc;u Lộc &ndash; Thị Ngh&egrave;, mọi người đều nghĩ ngay đến d&ograve;ng k&ecirc;nh đen ng&ograve;m, đầy r&aacute;c, l&uacute;c n&agrave;o cũng bốc m&ugrave;i h&ocirc;i th&uacute;i, tanh tưởi kh&ocirc;ng những ảnh hưởng đến mỹ quan đ&ocirc; thị m&agrave; c&ograve;n t&aacute;c động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người d&acirc;n. Từ năm 1985, l&atilde;nh đạo TP.HCM đ&atilde; l&ecirc;n chương tr&igrave;nh khơi th&ocirc;ng tuyến k&ecirc;nh Nhi&ecirc;u Lộc - Thị Ngh&egrave;. Đến năm 1988, Th&agrave;nh ủy ban h&agrave;nh Nghị quyết về chương tr&igrave;nh cải t</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">ạo, chỉnh trang k&ecirc;nh Nhi&ecirc;u Lộc-Thị Ngh&egrave;. Năm 2002, TP. Hồ Ch&iacute; Minh ch&iacute;nh thức khởi động, thực hiện dự &aacute;n &ldquo;Vệ sinh m&ocirc;i trường TP.Hồ Ch&iacute; Minh lưu vực Nhi&ecirc;u Lộc &ndash; Thị Ngh&egrave;&rdquo; . Từ khi dự &aacute;n &ldquo;Vệ sinh m&ocirc;i trường TP.Hồ Ch&iacute; Minh lưu vực Nhi&ecirc;u Lộc &ndash; Thị Ngh&egrave;&rdquo; giai đoạn 1 được kh&aacute;nh th&agrave;nh, người d&acirc;n cảm nhận m&ocirc;i trường nơi d&ograve;ng k&ecirc;nh chảy qua cải thiện rất nhiều. D&ograve;ng nước đ&atilde; trong xanh trở lại, m&ugrave;i thối từ k&ecirc;nh kh&ocirc;ng c&ograve;n như trước nữa. C&ugrave;ng với những ch&iacute;nh s&aacute;ch của UBND th&agrave;nh phố, những hoạt động thiết thực v&agrave; &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường của c&aacute;c cơ quan đo&agrave;n thể, người d&acirc;n th&agrave;nh phố đ&atilde; gi&uacute;p cho K&ecirc;nh Nhi&ecirc;u Lộc &ndash; Thị Ngh&egrave; ng&agrave;y h&ocirc;m nay kho&aacute;c một chiếc &aacute;o mới v&agrave; song h&agrave;nh với sự ph&aacute;t triển văn minh của Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">K&ecirc;nh T&agrave;u Hủ - Bến Ngh&eacute;</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26132/5g copy.jpg" style="height:100%; width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">T&agrave;u Hủ - Bến Ngh&eacute; l&agrave; d&ograve;ng k&ecirc;nh c&oacute; lịch sử vận tải hơn 300 năm qua, h&igrave;nh th&agrave;nh c&ugrave;ng l&uacute;c với sự h&igrave;nh th&agrave;nh của v&ugrave;ng đất Gia Định năm xưa, TP. Hồ Ch&iacute; Minh h&ocirc;m nay. N&oacute; đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p 1 phần v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng cho sự ph&aacute;t triển của v&ugrave;ng đất tr&ugrave; ph&uacute; n&agrave;y.&nbsp;</span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Một thời gian d&agrave;i tuyến đường thủy T&agrave;u Hủ - Bến Ngh&eacute; bị bỏ hoang, b&ugrave;n đất bồi lắng l&agrave;m d&ograve;ng k&ecirc;nh cạn dần; nh&agrave; cửa nhếch nh&aacute;c, tạm bợ được cất san s&aacute;t dọc</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;hai bờ k&ecirc;nh; r&aacute;c rếnh nổi lềnh bềnh tr&ecirc;n d&ograve;ng k&ecirc;nh lớn nhất chạy ngang trung t&acirc;m th&agrave;nh phố n&agrave;y&hellip;V&agrave; một kế hoạch d&agrave;i hơi nhằm kh&ocirc;i phục vẻ mỹ lệ năm xưa của tuyến đường thủy quan trọng n&agrave;y đ&atilde; được TP. Hồ Ch&iacute; Minh thực hiện suốt 10 năm qua. Những khu nh&agrave; nhếch nh&aacute;c được giải tỏa, những c&acirc;y cầu mới th&agrave;nh h&igrave;nh, l&ograve;ng k&ecirc;nh được nạo v&eacute;t, những con đường tuyệt đẹp được h&igrave;nh th&agrave;nh dọc bờ k&ecirc;nh&hellip; Đến nay, k&ecirc;nh T&agrave;u Hủ - Bến Ngh&eacute; đ&atilde; hồi sinh.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế T&acirc;n Sơn Nhất</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26132/17g.jpg" style="height:100%; width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">S&acirc;n bay quốc tế T&acirc;n Sơn Nhất (trước đ&acirc;y được gọi l&agrave; Phi trường T&acirc;n Sơn Nhứt) được x&acirc;y dựng v&agrave;o năm 1930 ở l&agrave;ng T&acirc;n Sơn Nhất, thuộc quận G&ograve; Vấp, tỉnh Gia Định. Chuyến bay đầu ti&ecirc;n từ Paris đến S&agrave;i G&ograve;n ở s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất l&agrave; v&agrave;o năm1933, chuyến bay n&agrave;y k&eacute;o d&agrave;i 18 ng&agrave;y. Ng&agrave;y nay s&acirc;n bay đ&atilde; đươc tu bổ lại với phong c&aacute;ch hiện đại hơn v&agrave; trở th&agrave;nh Cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng h&agrave;ng đầu của miền Nam Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đường Nguyễn Huệ (hay c&ograve;n gọi l&agrave; phố đi bộ Nguyễn Huệ)</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/7/26132/15g.jpg" style="height:100%; width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Trước kia, tại vị tr&iacute; Đại lộ Nguyễn Huệ ng&agrave;y nay ch&iacute;nh l&agrave; k&ecirc;nh đ&agrave;o Charner, nối liền với s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n. K&ecirc;nh đ&agrave;o Charner c&oacute; lưu lượng h&agrave;ng h&oacute;a vận chuyển tấp nập n&ecirc;n sau thời gian bị &ocirc; nhiễm nặng. Năm 1887, người Ph&aacute;p cho lấp k&ecirc;nh đ&agrave;o v&agrave; s&aacute;p nhập con đường ở hai bờ th&agrave;nh đại lộ Charner. Đại lộ Charner một đầu l&agrave; Dinh Đốc L&yacute; (nay l&agrave; trụ sở UBND th&agrave;nh phố) v&agrave; đầu kia l&agrave; s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n. Kh&ocirc;ng gọi theo t</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&ecirc;n Ph&aacute;p đặt, người S&agrave;i G&ograve;n gọi bằng c&aacute;i t&ecirc;n d&acirc;n gian l&agrave; đường Kinh Lấp. Sau nhiều biến thi&ecirc;n lịch sử, năm 1956, đại lộ Charner được đổi t&ecirc;n th&agrave;nh Nguyễn Huệ &ndash; một trong những con đường đẹp nhất l&uacute;c bấy giờ.&nbsp;<br /> Th&aacute;ng 4 năm 2015, TP. Hồ Ch&iacute; Minh kh&aacute;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ, được đưa v&agrave;o vận h&agrave;nh với chiều d&agrave;i 670 m, rộng 64 m. To&agrave;n bộ trục đường từ trụ sở UBND th&agrave;nh phố đến Bến Bạch Đằng được l&aacute;t đ&aacute; granite với 2 đ&agrave;i phun nước v&agrave; hệ thống c&acirc;y xanh. Ng&agrave;y 17/5/2015, tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; điểm nhấn cho to&agrave;n bộ c&ocirc;ng tr&igrave;nh quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ - đ&atilde; được kh&aacute;nh th&agrave;nh mừng kỷ niệm 125 ng&agrave;y sinh của B&aacute;c. Hiện nay, nơi n&agrave;y trở th&agrave;nh phố đi bộ đầu ti&ecirc;n của Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:right"><em><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">BBT (Sưu tầm v&agrave; bi&ecirc;n tập từ nguồn Internet)</span></strong></em></p> <div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; text-align: justify;">&nbsp;</div> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;