Trung ương Hội Sinh viên làm việc với Hội Sinh viên Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Để chuẩn bị cho c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c trong năm học 2016 &ndash; 2017 sắp tới, Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (TW Hội SVVN) đ&atilde; c&oacute; buổi l&agrave;m việc với Hội SVVN TP.Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o chiều 9/8. Buổi l&agrave;m việc c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: L&ecirc; Quốc Phong &ndash; Chủ tịch TW Hội SVVN, L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng &ndash; Chủ tịch Hội SVVN TP.HCM, c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; Ban Thư k&yacute;, Văn ph&ograve;ng Hội SVVN TP. Chủ đề m&agrave; TW Hội SVVN chọn cho năm học sắp tới l&agrave; &ldquo;Năm sinh vi&ecirc;n s&aacute;ng tạo&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tăng cường t&iacute;nh chủ động của sinh vi&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong năm học trước Hội SV th&agrave;nh phố đặt chủ đề l&agrave; &ldquo;Năm sinh vi&ecirc;n hội nhập&rdquo;, v&agrave; dự kiến sẽ tiếp tục chọn chủ đề n&agrave;y cho năm nay. TW Hội SV đ&aacute;nh gi&aacute; cao c&aacute;c hoạt động trọng t&acirc;m về hội nhập của Hội SV Th&agrave;nh phố như Diễn đ&agrave;n khoa học sinh vi&ecirc;n quốc tế (ISSF) lần I, Ng&agrave;y hội English camp, &hellip; v&agrave; chỉ đạo Hội SV Th&agrave;nh phố phải tiếp tục c&aacute;c hoạt động n&agrave;y trong những năm tiếp theo. Vấn đề &ldquo;hội nhập&rdquo; cũng đặt ra cho Hội SV Th&agrave;nh phố y&ecirc;u cầu: phải c&oacute; những giải ph&aacute;p để n&acirc;ng cao t&iacute;nh chủ động cho sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Phải l&agrave;m sao cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n cảm thấy h&agrave;o hứng với c&aacute;c hoạt động của Hội, thực sự chủ động t&igrave;m đến với Hội&rdquo; &ndash; đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong nhấn mạnh với Hội SV Th&agrave;nh phố. C&oacute; thể thấy trong năm vừa qua, Ng&agrave;y hội English camp thực sự đ&atilde; thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n chủ động t&igrave;m đến tham gia, hoặc như c&aacute;c chương tr&igrave;nh về hỗ trợ người trẻ khởi nghiệp, tập huấn kĩ năng chinh phục nh&agrave; tuyển dụng của Hội v&agrave; c&aacute;c trường tổ chức cũng c&oacute; rất đ&ocirc;ng c&aacute;c bạn trẻ đến để t&igrave;m kiếm cơ hội. Vấn đề đặt ra l&agrave; Hội phải tiếp tục c&oacute; những điều tra, nghi&ecirc;n cứu xu hướng nhu cầu của sinh vi&ecirc;n hiện nay v&agrave; tỉ lệ sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng từ c&aacute;c hoạt động đ&oacute; l&agrave;m cơ sở x&acirc;y dựng c&aacute;c nội dung trong năm nay.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/8/26585/2 (2).JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng - Chủ tịch Hội&nbsp;SVVN TP. Hồ Ch&iacute; Minh </span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px">trao đổi tại buổi l&agrave;m việc.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n quan đến việc tăng cường sự chủ động, TW Hội cũng lưu &yacute; Hội SV Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c đơn vị tập trung đầu tư cho c&aacute;c hoạt động chủ chốt của m&igrave;nh. Như m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Sinh vi&ecirc;n TP.HCM những c&acirc;u chuyện đẹp&rdquo; của Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n, hiện c&oacute; sức t&aacute;c động đến x&atilde; hội nhưng cần cố gắng ph&aacute;t triển chiều s&acirc;u c&aacute;c gi&aacute; trị trong mỗi c&acirc;u chuyện, c&aacute;ch tiếp cận hấp dẫn hơn để sinh vi&ecirc;n thực sự quan t&acirc;m. C&ograve;n với Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ cần tiếp tục duy tr&igrave; c&aacute;c hoạt động giao lưu sinh vi&ecirc;n với c&aacute;c trường quốc tế như Đại học RMIT, Việt Đức, thu h&uacute;t sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường quốc tế t&igrave;m đến tranh t&agrave;i ở c&aacute;c cuộc thi s&aacute;ng tạo khoa học Eur&eacute;ka, Tin học trẻ, ...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>N&acirc;ng cao vai tr&ograve; của &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; v&agrave; c&aacute;c hoạt động sinh vi&ecirc;n quốc tế</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; địa phương ph&aacute;t triển mạnh phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;, do đ&oacute; TW Hội mong muốn Hội SV Th&agrave;nh phố c&oacute; những kế hoạch quảng b&aacute; h&igrave;nh ảnh Sinh vi&ecirc;n 5 tốt đến x&atilde; hội, trước mắt l&agrave; trong sinh vi&ecirc;n, để phong tr&agrave;o Sinh vi&ecirc;n 5 tốt trở th&agrave;nh h&igrave;nh ảnh đại diện cho sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố. Chủ tịch TW Hội SVVN L&ecirc; Quốc Phong chỉ đạo Hội SV Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c trường n&ecirc;n tạo nhiều cơ hội cho những bạn Sinh vi&ecirc;n 5 tốt ph&aacute;t huy vai tr&ograve; v&agrave; sức ảnh hưởng của m&igrave;nh đến tập thể sinh vi&ecirc;n tại cơ sở. &ldquo;Những sinh vi&ecirc;n đ&oacute; sẽ l&agrave; những thủ lĩnh phong tr&agrave;o Sinh vi&ecirc;n 5 tốt, từ đ&oacute; quảng b&aacute; mở rộng độ tiếp cận của phong tr&agrave;o đến sinh vi&ecirc;n&rdquo; &ndash; đồng ch&iacute; Quốc Phong nhấn mạnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TW Hội cũng lưu &yacute; c&aacute;c trường cần quan t&acirc;m đến c&aacute;c nh&acirc;n tố sinh vi&ecirc;n nổi trội. Đ&acirc;y l&agrave; những c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; khả năng đạt danh hiệu Sinh vi&ecirc;n 5 tốt, c&oacute; sức t&aacute;c động cao đến sinh vi&ecirc;n, v&igrave; thế Hội SV c&aacute;c trường cần giữ li&ecirc;n hệ. Mặt kh&aacute;c đ&acirc;y cũng l&agrave; th&agrave;nh phần sinh vi&ecirc;n c&oacute; thể t&aacute;c động v&agrave; ph&aacute;t triển l&ecirc;n c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội, trở th&agrave;nh c&aacute;n bộ nguồn qu&yacute; gi&aacute; n&ecirc;n cần thiết c&oacute; những giải ph&aacute;p đầu tư.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Hội SV Th&agrave;nh phố cũng được TW Hội giao trọng tr&aacute;ch đăng cai tổ chức một diễn đ&agrave;n về khoa học sinh vi&ecirc;n Việt Nam to&agrave;n cầu. Theo đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong, diễn đ&agrave;n sẽ d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n Việt Nam đang du học tại c&aacute;c nước c&oacute; cơ hội trao đổi những kiến thức m&igrave;nh đ&atilde; học, b&agrave;y tỏ những mong muốn đến Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, Hội Sinh vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c tổ chức gi&aacute;o dục, x&atilde; hội trong nước. Việc l&agrave;m n&agrave;y sẽ tạo c&uacute; h&iacute;ch cho việc thu h&uacute;t sinh vi&ecirc;n về nước l&agrave;m việc. Song song đ&oacute;, TW Hội cũng đặt niềm tin v&agrave;o Hội SV Th&agrave;nh phố trong việc tiếp cận sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường quốc tế, t&aacute;c động v&agrave; hướng c&aacute;c bạn đến với c&aacute;c hoạt động Hội.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;