Trung ương Hội Sinh viên làm việc với Hội Sinh viên Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Để chuẩn bị cho c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c trong năm học 2016 &ndash; 2017 sắp tới, Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (TW Hội SVVN) đ&atilde; c&oacute; buổi l&agrave;m việc với Hội SVVN TP.Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o chiều 9/8. Buổi l&agrave;m việc c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: L&ecirc; Quốc Phong &ndash; Chủ tịch TW Hội SVVN, L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng &ndash; Chủ tịch Hội SVVN TP.HCM, c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; Ban Thư k&yacute;, Văn ph&ograve;ng Hội SVVN TP. Chủ đề m&agrave; TW Hội SVVN chọn cho năm học sắp tới l&agrave; &ldquo;Năm sinh vi&ecirc;n s&aacute;ng tạo&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tăng cường t&iacute;nh chủ động của sinh vi&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong năm học trước Hội SV th&agrave;nh phố đặt chủ đề l&agrave; &ldquo;Năm sinh vi&ecirc;n hội nhập&rdquo;, v&agrave; dự kiến sẽ tiếp tục chọn chủ đề n&agrave;y cho năm nay. TW Hội SV đ&aacute;nh gi&aacute; cao c&aacute;c hoạt động trọng t&acirc;m về hội nhập của Hội SV Th&agrave;nh phố như Diễn đ&agrave;n khoa học sinh vi&ecirc;n quốc tế (ISSF) lần I, Ng&agrave;y hội English camp, &hellip; v&agrave; chỉ đạo Hội SV Th&agrave;nh phố phải tiếp tục c&aacute;c hoạt động n&agrave;y trong những năm tiếp theo. Vấn đề &ldquo;hội nhập&rdquo; cũng đặt ra cho Hội SV Th&agrave;nh phố y&ecirc;u cầu: phải c&oacute; những giải ph&aacute;p để n&acirc;ng cao t&iacute;nh chủ động cho sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Phải l&agrave;m sao cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n cảm thấy h&agrave;o hứng với c&aacute;c hoạt động của Hội, thực sự chủ động t&igrave;m đến với Hội&rdquo; &ndash; đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong nhấn mạnh với Hội SV Th&agrave;nh phố. C&oacute; thể thấy trong năm vừa qua, Ng&agrave;y hội English camp thực sự đ&atilde; thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n chủ động t&igrave;m đến tham gia, hoặc như c&aacute;c chương tr&igrave;nh về hỗ trợ người trẻ khởi nghiệp, tập huấn kĩ năng chinh phục nh&agrave; tuyển dụng của Hội v&agrave; c&aacute;c trường tổ chức cũng c&oacute; rất đ&ocirc;ng c&aacute;c bạn trẻ đến để t&igrave;m kiếm cơ hội. Vấn đề đặt ra l&agrave; Hội phải tiếp tục c&oacute; những điều tra, nghi&ecirc;n cứu xu hướng nhu cầu của sinh vi&ecirc;n hiện nay v&agrave; tỉ lệ sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng từ c&aacute;c hoạt động đ&oacute; l&agrave;m cơ sở x&acirc;y dựng c&aacute;c nội dung trong năm nay.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/8/26585/2 (2).JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng - Chủ tịch Hội&nbsp;SVVN TP. Hồ Ch&iacute; Minh </span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px">trao đổi tại buổi l&agrave;m việc.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n quan đến việc tăng cường sự chủ động, TW Hội cũng lưu &yacute; Hội SV Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c đơn vị tập trung đầu tư cho c&aacute;c hoạt động chủ chốt của m&igrave;nh. Như m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Sinh vi&ecirc;n TP.HCM những c&acirc;u chuyện đẹp&rdquo; của Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n, hiện c&oacute; sức t&aacute;c động đến x&atilde; hội nhưng cần cố gắng ph&aacute;t triển chiều s&acirc;u c&aacute;c gi&aacute; trị trong mỗi c&acirc;u chuyện, c&aacute;ch tiếp cận hấp dẫn hơn để sinh vi&ecirc;n thực sự quan t&acirc;m. C&ograve;n với Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ cần tiếp tục duy tr&igrave; c&aacute;c hoạt động giao lưu sinh vi&ecirc;n với c&aacute;c trường quốc tế như Đại học RMIT, Việt Đức, thu h&uacute;t sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường quốc tế t&igrave;m đến tranh t&agrave;i ở c&aacute;c cuộc thi s&aacute;ng tạo khoa học Eur&eacute;ka, Tin học trẻ, ...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>N&acirc;ng cao vai tr&ograve; của &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; v&agrave; c&aacute;c hoạt động sinh vi&ecirc;n quốc tế</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; địa phương ph&aacute;t triển mạnh phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;, do đ&oacute; TW Hội mong muốn Hội SV Th&agrave;nh phố c&oacute; những kế hoạch quảng b&aacute; h&igrave;nh ảnh Sinh vi&ecirc;n 5 tốt đến x&atilde; hội, trước mắt l&agrave; trong sinh vi&ecirc;n, để phong tr&agrave;o Sinh vi&ecirc;n 5 tốt trở th&agrave;nh h&igrave;nh ảnh đại diện cho sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố. Chủ tịch TW Hội SVVN L&ecirc; Quốc Phong chỉ đạo Hội SV Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c trường n&ecirc;n tạo nhiều cơ hội cho những bạn Sinh vi&ecirc;n 5 tốt ph&aacute;t huy vai tr&ograve; v&agrave; sức ảnh hưởng của m&igrave;nh đến tập thể sinh vi&ecirc;n tại cơ sở. &ldquo;Những sinh vi&ecirc;n đ&oacute; sẽ l&agrave; những thủ lĩnh phong tr&agrave;o Sinh vi&ecirc;n 5 tốt, từ đ&oacute; quảng b&aacute; mở rộng độ tiếp cận của phong tr&agrave;o đến sinh vi&ecirc;n&rdquo; &ndash; đồng ch&iacute; Quốc Phong nhấn mạnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TW Hội cũng lưu &yacute; c&aacute;c trường cần quan t&acirc;m đến c&aacute;c nh&acirc;n tố sinh vi&ecirc;n nổi trội. Đ&acirc;y l&agrave; những c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; khả năng đạt danh hiệu Sinh vi&ecirc;n 5 tốt, c&oacute; sức t&aacute;c động cao đến sinh vi&ecirc;n, v&igrave; thế Hội SV c&aacute;c trường cần giữ li&ecirc;n hệ. Mặt kh&aacute;c đ&acirc;y cũng l&agrave; th&agrave;nh phần sinh vi&ecirc;n c&oacute; thể t&aacute;c động v&agrave; ph&aacute;t triển l&ecirc;n c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội, trở th&agrave;nh c&aacute;n bộ nguồn qu&yacute; gi&aacute; n&ecirc;n cần thiết c&oacute; những giải ph&aacute;p đầu tư.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Hội SV Th&agrave;nh phố cũng được TW Hội giao trọng tr&aacute;ch đăng cai tổ chức một diễn đ&agrave;n về khoa học sinh vi&ecirc;n Việt Nam to&agrave;n cầu. Theo đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong, diễn đ&agrave;n sẽ d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n Việt Nam đang du học tại c&aacute;c nước c&oacute; cơ hội trao đổi những kiến thức m&igrave;nh đ&atilde; học, b&agrave;y tỏ những mong muốn đến Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, Hội Sinh vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c tổ chức gi&aacute;o dục, x&atilde; hội trong nước. Việc l&agrave;m n&agrave;y sẽ tạo c&uacute; h&iacute;ch cho việc thu h&uacute;t sinh vi&ecirc;n về nước l&agrave;m việc. Song song đ&oacute;, TW Hội cũng đặt niềm tin v&agrave;o Hội SV Th&agrave;nh phố trong việc tiếp cận sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường quốc tế, t&aacute;c động v&agrave; hướng c&aacute;c bạn đến với c&aacute;c hoạt động Hội.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;