Bình Thạnh : Liên Đội tiểu học Thanh Đa tổ chức ngày hội " Thiếu nhi vui khỏe "

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Thực hiện chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đội năm học 2016.2017. Theo kế hoạch chỉ đạo của Hội Đồng Đội Quận về việc tổ chức ng&agrave;y hội Thiếu nhi Vui khỏe. Li&ecirc;n Đội tiểu học Thanh Đa đ&atilde; tổ chức cho c&aacute;c em Đội vi&ecirc;n học sinh của Li&ecirc;n Đội ng&agrave;y hội Thiếu nhi vui khỏe. Với nhiều nội dung bổ &iacute;ch v&agrave; s&ocirc;i nổi. Như tổ chức hội thi &quot; Em l&agrave; c&ocirc; Tấm &quot;, mỗi chi Đội 2 em tham gia phần thi lựa đậu. </span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/9/26722/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Kết quả Chi Đội 5.1 v&ocirc; địch. Hội thi nhảy d&acirc;y tập thể. Gi&agrave;nh giải v&ocirc; địch l&agrave; chi Đội 5.8.Phần hướng dẫn nhảy d&acirc;n vũ b&agrave;i Việt Nam ơi. Do c&aacute;c bạn đế từ chi Đội 5.2 tr&igrave;nh b&agrave;y. c&aacute;c hoạt động diễn ra xuy&ecirc;n suốt v&agrave; s&ocirc;i nổi. Đ&atilde; tạo động lực cho c&aacute;c em bước v&agrave;o năm học mới 2016.2017.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Vũ H&ugrave;ng&nbsp;</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;