Bình Thạnh : Liên Đội tiểu học Thanh Đa tổ chức ngày hội " Thiếu nhi vui khỏe "

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Thực hiện chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đội năm học 2016.2017. Theo kế hoạch chỉ đạo của Hội Đồng Đội Quận về việc tổ chức ng&agrave;y hội Thiếu nhi Vui khỏe. Li&ecirc;n Đội tiểu học Thanh Đa đ&atilde; tổ chức cho c&aacute;c em Đội vi&ecirc;n học sinh của Li&ecirc;n Đội ng&agrave;y hội Thiếu nhi vui khỏe. Với nhiều nội dung bổ &iacute;ch v&agrave; s&ocirc;i nổi. Như tổ chức hội thi &quot; Em l&agrave; c&ocirc; Tấm &quot;, mỗi chi Đội 2 em tham gia phần thi lựa đậu. </span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/9/26722/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Kết quả Chi Đội 5.1 v&ocirc; địch. Hội thi nhảy d&acirc;y tập thể. Gi&agrave;nh giải v&ocirc; địch l&agrave; chi Đội 5.8.Phần hướng dẫn nhảy d&acirc;n vũ b&agrave;i Việt Nam ơi. Do c&aacute;c bạn đế từ chi Đội 5.2 tr&igrave;nh b&agrave;y. c&aacute;c hoạt động diễn ra xuy&ecirc;n suốt v&agrave; s&ocirc;i nổi. Đ&atilde; tạo động lực cho c&aacute;c em bước v&agrave;o năm học mới 2016.2017.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Vũ H&ugrave;ng&nbsp;</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;