Đậu Thị Ngọc Mai: Trách nhiệm từ những hành động nhỏ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">L&agrave; 1 trong 20 tấm gương điển h&igrave;nh được Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM x&eacute;t trao giải thưởng: &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện&rdquo; lần 6, Đậu Thị Ngọc Mai (sinh năm 1988) lu&ocirc;n nỗ lực trong cuộc sống. Với Ngọc Mai, mỗi h&agrave;nh động d&ugrave; lớn hay nhỏ đều thể hiện tr&aacute;ch nhiệm của một người trẻ với đất nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ v&agrave;o h&agrave;nh ch&iacute;nh</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chia sẻ về c&ocirc;ng việc gắn b&oacute; suốt 6 năm tại Trung t&acirc;m C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng TP.HCM (Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng TP. HCM), Ngọc Mai tỏ ra hứng khởi khi kể về c&aacute;c ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c h&agrave;nh ch&iacute;nh. C&oacute; những ứng dụng gi&uacute;p một số cơ quan tiết kiệm h&agrave;ng tỷ đồng mỗi năm. Văn ph&ograve;ng điện tử Cục Thuế TP.HCM l&agrave; một v&iacute; dụ. C&ocirc; g&aacute;i nhỏ nhắn c&ugrave;ng cộng sự thực hiện đ&atilde; gi&uacute;p cơ quan n&agrave;y tiết kiệm chỉ t&iacute;nh ri&ecirc;ng chi ph&iacute; giấy mực in ấn đến khoảng 20 tỷ đồng trong 3 năm.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trang th&ocirc;ng tin điện tử &ldquo;Tiếp nhận b&aacute;o c&aacute;o Doanh nghiệp Nh&agrave; nước&rdquo; c&oacute; địa chỉ <a href="http://dnnn.hochiminhcity.gov.vn">http://dnnn.hochiminhcity.gov.vn</a> cũng l&agrave; một trong những giải ph&aacute;p ứng dụng như thế. Với giải ph&aacute;p n&agrave;y, Ngọc Mai được Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM x&eacute;t trao giải thưởng: &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện&rdquo; lần 6.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Xuất ph&aacute;t từ thực trạng c&ocirc;ng t&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh hoạt động của c&aacute;c doanh nghiệp nh&agrave; nước tại TP. HCM trong thời gian qua bộc lộ nhiều hạn chế, Ngọc Mai trăn trở về c&aacute;ch quản l&yacute; giấy tờ một c&aacute;ch tiện lợi nhất. Hơn 50 doanh nghiệp nh&agrave; nước mỗi năm phải nộp hơn 8000 b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh hoạt động cho c&aacute;c Sở ban ng&agrave;nh, c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o được thực hiện thủ c&ocirc;ng, chưa c&oacute; c&ocirc;ng cụ hỗ trợ để xuất b&aacute;o c&aacute;o theo đ&uacute;ng mẫu quy định chung, một v&agrave;i chỉ ti&ecirc;u tr&ugrave;ng lắp giữa c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o (khi nộp nhiều b&aacute;o c&aacute;o cho nhiều đơn vị). Ngo&agrave;i ra, việc quản l&yacute; v&agrave; t&igrave;m kiếm c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o đ&atilde; nộp rất kh&oacute; khăn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong khi đ&oacute;, c&aacute;c Sở ban ng&agrave;nh tổng hợp b&aacute;o c&aacute;o, phải nhập lại thủ c&ocirc;ng c&aacute;c số liệu từ c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o của doanh nghiệp v&agrave;o b&aacute;o c&aacute;o tổng hợp cho UBND Th&agrave;nh phố. Việc gửi b&aacute;o c&aacute;o thường bị thất lạc, c&oacute; độ trễ n&ecirc;n kh&ocirc;ng kịp cập nhật số liệu phục vụ cho việc tạo c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o tổng hợp cho UBND Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngọc Mai được tự tin nhận nhiệm vụ trực tiếp tham mưu, theo d&otilde;i, x&uacute;c tiến x&acirc;y dựng v&agrave; triển khai hệ thống dựa tr&ecirc;n chủ trương của l&atilde;nh đạo Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố về ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin phục vụ t&aacute;i cơ cấu Doanh nghiệp nh&agrave; nước. Ban gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng chỉ đạo x&acirc;y dựng hệ thống th&ocirc;ng tin quản l&yacute; Doanh nghiệp nh&agrave; nước tại th&agrave;nh phố (c&aacute;c Tổng c&ocirc;ng ty, C&ocirc;ng ty trực thuộc UBND Th&agrave;nh phố).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Tiếp nhận b&aacute;o c&aacute;o Doanh nghiệp Nh&agrave; nước&rdquo; l&agrave; trang th&ocirc;ng tin điện tử được x&acirc;y dựng nhằm c&ocirc;ng bố tất cả c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o về t&igrave;nh h&igrave;nh hoạt động của c&aacute;c doanh nghiệp nh&agrave; nước được tiếp nhận qua việc nộp c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o trực tuyến. Từ c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o nộp trực tuyến của c&aacute;c Doanh nghiệp, hệ thống tự động cung cấp c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o phục vụ cho việc chỉ đạo và đi&ecirc;̀u hành của lãnh đạo c&acirc;́p Th&agrave;nh phố, cung c&acirc;́p th&ocirc;ng tin đến các c&acirc;́p chính quy&ecirc;̀n, c&ocirc;ng d&acirc;n, doanh nghi&ecirc;̣p.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hệ thống Th&ocirc;ng tin quản l&yacute; doanh nghiệp nh&agrave; nước TP. HCM đ&atilde; được triển khai hướng dẫn đ&agrave;o tạo cho 52 Doanh nghiệp nh&agrave; nước của Th&agrave;nh phố, mỗi doanh nghiệp đều được cấp t&agrave;i khoản truy cập v&agrave;o hệ thống để nhập c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o của doanh nghiệp m&igrave;nh. Đến nay, hệ thống đ&atilde; đi v&agrave;o vận h&agrave;nh ch&iacute;nh thức, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp v&agrave; c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; trong c&ocirc;ng t&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh hoạt động của doanh nghiệp được nhanh ch&oacute;ng, thuận lợi. Đồng thời, th&ocirc;ng tin hoạt động của c&aacute;c Doanh nghiệp nh&agrave; nước cũng được c&ocirc;ng khai cho người d&acirc;n được biết một c&aacute;ch ch&iacute;nh x&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Việc đ&oacute;n đầu c&ocirc;ng nghệ v&agrave; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ để ph&aacute;t triển đất nước đ&oacute; l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của một người trẻ&rdquo;, Ngọc Mai n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Tr&aacute;ch nhiệm từ những h&agrave;nh động nhỏ</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh tiến h&agrave;nh giải ph&aacute;p &ldquo;Tiếp nhận b&aacute;o c&aacute;o Doanh nghiệp Nh&agrave; nước&rdquo;, Ngọc Mai chia sẻ c&ograve;n gặp kh&aacute; nhiều kh&oacute; khăn. V&igrave; trong việc tổng hợp c&aacute;c mẫu b&aacute;o c&aacute;o kh&ocirc;ng c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n, mỗi cơ quan lại c&oacute; rất nhiều mẫu ri&ecirc;ng, mỗi doanh nghiệp lại c&oacute; đến h&agrave;ng chục loại b&aacute;o c&aacute;o kh&aacute;c nhau&rdquo;. Mất gần cả năm trời, Ngọc Mai mới ho&agrave;n tất c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c từ t&igrave;m hiểu đến x&eacute;t duyệt v&agrave; vận h&agrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Triển khai từ th&aacute;ng 12/2015, ứng dụng đ&atilde; thể hiện t&iacute;nh ưu việt khi ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh. Doanh nghiệp tiết kiệm thời gian v&agrave; chi ph&iacute; nộp b&aacute;o c&aacute;o, Sở Ban ng&agrave;nh tiến h&agrave;nh quản l&yacute; hiện đại, l&atilde;nh đạo v&agrave; người d&acirc;n c&oacute; thể theo d&otilde;i b&aacute;o c&aacute;o một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tuy nhi&ecirc;n, ứng dựng c&ograve;n chưa thực sự đ&aacute;p ứng những kỳ vọng ban đầu. Ngọc Mai mong muốn được nhiều hơn: &ldquo;Tất cả c&aacute;c cơ quan tại TP.HCM, kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; cơ quan Nh&agrave; nước v&agrave; c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh đều đưa ứng dụng n&agrave;y v&agrave;o thực hiện&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Những việc nhỏ nhặt từ tổng hợp từng con số hay nhập b&aacute;o c&aacute;o đ&uacute;ng mẫu đều thể hiện tr&aacute;ch nhiệm của mỗi người trẻ. Đ&oacute; kh&ocirc;ng c&ograve;n gi&uacute;p đỡ người kh&aacute;c bớt ch&uacute;t mệt nhọc m&agrave; c&ograve;n đem lại những lợi &iacute;ch chung cho cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">N&oacute;i về giải thưởng: &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện&rdquo; của Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM, Ngọc Mai vui mừng v&igrave; c&oacute; một giải thương kh&iacute;ch lệ tinh thần của những người trẻ. Tuy nhi&ecirc;n,d&ugrave; nhận giải hay kh&ocirc;ng th&igrave; mỗi người trẻ h&atilde;y nỗ lực v&igrave; tr&aacute;ch nhiệm của một c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ với th&agrave;nh phố, với đất nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&ldquo;Uống xong một ly nước vỉa h&egrave;, thay v&igrave; vứt thẳng v&agrave;o sọt r&aacute;c, bạn c&oacute; thể đổ hết nước đ&aacute; c&ograve;n lại v&agrave;o gốc c&acirc;y rồi bỏ ly v&agrave;o sọt r&aacute;c. V&igrave; nước ứ đọng trong th&ugrave;ng sẽ g&acirc;y &ocirc; nhiễm v&agrave; c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; vệ sinh m&ocirc;i trường phải mất th&ecirc;m một khoảng thời gian để dọn sạch ch&uacute;ng trước khi thu gom vỏ ly&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn c&oacute; thể học Tiếng Anh kh&ocirc;ng tốt nhưng đừng quay mặt đi khi một người nước ngo&agrave;i hỏi đường. H&atilde;y chỉ đường cho họ bằng vốn từ ngữ m&igrave;nh c&oacute;, bằng đ&ocirc;i tay v&agrave; &aacute;nh mắt của m&igrave;nh. Tự tin để về học th&ecirc;m v&igrave; như thế sẽ l&agrave;m tăng h&igrave;nh ảnh của đất nước trong l&ograve;ng du kh&aacute;ch. C&oacute; thể bạn kh&ocirc;ng giỏi nhưng bạn c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với bản th&acirc;n, với cộng đồng bạn sẽ c&oacute; đủ động lực để trở th&agrave;nh một người giỏi.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>HO&Agrave;NG HIẾU</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;