Nguyễn Trần Vũ Phương: Khó dễ đều ở trái tim người trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; chia sẻ của Nguyễn Trần Vũ Phương (sinh năm 1990) về c&ocirc;ng việc của một c&aacute;n bộ kinh tế tại UBND phường 6, quận 6 (TP.HCM). Kết nối Nh&agrave; nước với Doanh nghiệp tưởng kh&oacute; nhưng h&oacute;a ra dễ nếu như l&agrave;m việc với cả một tr&aacute;i tim của người trẻ. Với giải ph&aacute;p &ldquo;Tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c tiếp x&uacute;c giữa L&atilde;nh đạo địa phương v&agrave; doanh nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n&rdquo; đ&atilde; được Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM x&eacute;t tặng Giải thưởng: &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện&rdquo; lần 6.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/9/26753/16.9.10_VuPhuong.PNG" style="height:400px; width:435px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ph&aacute; bỏ r&agrave;o cản với d&acirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhớ lại lần đầu tiếp nhận c&ocirc;ng t&aacute;c tại UBND phường, Nguyễn Trần Vũ Phương mạnh dạn tổ chức một buổi đối thoại giữa c&aacute;c l&atilde;nh đạo địa phương v&agrave; doanh nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n nhằm t&igrave;m ra tiếng n&oacute;i chung. Tuy nhi&ecirc;n, gửi đi 300 thư mời th&igrave; chỉ c&oacute; hơn 50 hộ kinh doanh đến tham dự. Vũ Phương c&agrave;ng kỳ vọng bao nhi&ecirc;u khi thuyết phục được c&aacute;n bộ Chi Cục Thuế, Văn ph&ograve;ng Kinh tế Quận&hellip; đến th&igrave; hụt hẫng bấy nhi&ecirc;u khi số lượng người tham gia &iacute;t ỏi kh&oacute; tin. &ldquo;Đ&oacute; l&agrave; cơ hội để c&aacute;c doanh nghiệp gỡ rối với l&atilde;nh đạo&rdquo;, ch&agrave;ng trai trẻ mong mỏi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ c&acirc;u chuyện đ&oacute;, Vũ Phương t&igrave;m mọi c&aacute;ch để tiếp cận với c&aacute;c hộ kinh doanh. Một thời gian t&igrave;m hiểu, người c&aacute;n bộ đầy nhiệt t&igrave;nh đ&atilde; t&igrave;m ra được c&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n. Hơn 70% hộ kinh doanh tr&ecirc;n địa b&agrave;n l&agrave; người Hoa, v&igrave; vậy chỉ giao tiếp Tiếng Việt &ldquo;lơ lớ&rdquo;. Điều đ&oacute; khiến sự kết nối của doanh nghiệp v&agrave; l&atilde;nh đạo c&oacute; nhiều vướng mắc khi kh&oacute; hiểu hết &yacute; nhau. R&agrave;o cản tr&ecirc;n c&ograve;n xuất ph&aacute;t từ t&acirc;m l&yacute; của nhiều người &ldquo;Cứ nghe c&aacute;n bộ l&agrave; nghĩ đến kiểm tra, giấy tờ, tố c&aacute;o, l&agrave;m kh&oacute;&rdquo; n&ecirc;n kh&ocirc;ng thể tiếp cận một c&aacute;ch ch&acirc;n thật những kh&oacute; khăn họ gặp phải. Một hộ kinh doanh chia sẻ: &ldquo;Bu&ocirc;n b&aacute;n bận bịu đ&acirc;u c&oacute; như c&aacute;n bộ một ng&agrave;y 8 tiếng l&agrave; xong việc. Tới đối thoại cũng kh&ocirc;ng c&oacute; &yacute; kiến g&igrave; m&agrave; l&agrave;m mất thời gian&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">L&uacute;c đ&oacute;, đến nh&agrave; hỏi han l&agrave; người d&acirc;n họ thấy gh&eacute;t m&igrave;nh lắm. Đi một m&igrave;nh th&igrave; họ kh&ocirc;ng tin tưởng m&agrave; đi đ&ocirc;ng th&igrave; họ sợ kiểm tra n&ecirc;n d&egrave; dặt trong c&aacute;c cuộc tr&ograve; chuyện, Vũ Phương chia sẻ. Trong khi, mỗi năm chỉ tổ chức được một buổi đối thoại m&agrave; họ cũng kh&ocirc;ng đến. Sợi d&acirc;y gắn kết giữa l&atilde;nh đạo v&agrave; doanh nghiệp coi như &ldquo;đứt đoạn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">L&agrave; một c&aacute;n bộ phụ tr&aacute;ch kinh tế ở địa phương, muốn th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển kinh tế trước hết phải nắm bắt được t&igrave;nh h&igrave;nh kinh doanh của c&aacute;c Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh v&agrave; nhu cầu của người d&acirc;n hiện nay như thế n&agrave;o. V&igrave; vậy, một đ&ocirc;i lần d&ugrave; gặp nhiều kh&oacute; khăn nhưng Vũ Phương vẫn ki&ecirc;n tr&igrave;. Anh n&oacute;i: &ldquo;Người Hoa rất vui v&igrave; cảm gi&aacute;c gần gũi khi m&igrave;nh n&oacute;i được một v&agrave;i c&acirc;u Tiếng Hoa&rdquo;. Biết m&igrave;nh kh&ocirc;ng th&agrave;nh thạo lắm n&ecirc;n mỗi chuyến đi, Vũ Phương hay rủ anh Quốc Huy (từng l&agrave; c&aacute;n bộ Trật tự Đ&ocirc; thị v&agrave; quản l&yacute; phạm nh&acirc;n cai nghiện) n&oacute;i được tiếng Hoa đến để tr&ograve; chuyện với c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh một c&aacute;ch cởi mở như người anh em.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>N&oacute;i chuyện một hồi l&agrave; &ldquo;th&acirc;n&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&atilde; c&oacute; những l&uacute;c nản ch&iacute; thật nhưng Vũ Phương lu&ocirc;n cảm thấy m&igrave;nh đ&atilde; đi đ&uacute;ng hướng. Chia sẻ về c&acirc;u chuyện của c&ocirc; Yến đ&atilde; gần 80 tuổi kinh doanh đồ ăn chay. Tuy nhi&ecirc;n, bu&ocirc;n b&aacute;n kh&ocirc;ng được bao nhi&ecirc;u v&igrave; kh&aacute;ch chỉ chuộng c&aacute;c ng&agrave;y đầu th&aacute;ng, giữa th&aacute;ng v&agrave; phải cạnh tranh với nhiều h&agrave;ng qu&aacute;n kh&aacute;c. C&ocirc; Yến gồng g&aacute;nh m&oacute;n nợ h&agrave;ng chục triệu đồng khi một trận ch&aacute;y đ&atilde; l&agrave;m thi&ecirc;u rụi t&agrave;i sản khi c&ograve;n trẻ. Hai vợ chồng c&oacute; nhiều x&iacute;ch m&iacute;ch kể từ ng&agrave;y đ&oacute; rồi đường ai nấy đi. Anh con trai tuy đ&atilde; lập gia đ&igrave;nh nhưng c&ocirc; Yến vẫn lu&ocirc;n muốn tự nu&ocirc;i sống bản th&acirc;n để gi&uacute;p đỡ con ch&aacute;u.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước t&igrave;nh h&igrave;nh đ&oacute;, Vũ Phương đ&atilde; li&ecirc;n hệ để Chi Cục Thuế xem x&eacute;t miễn hoặc giảm cho cửa h&agrave;ng của c&ocirc; Yến. Hiệu lực của đề xuất bắt đầu v&agrave;o th&aacute;ng 10/2016. Nhiều hộ kinh doanh kh&aacute;c cũng mừng ra mặt v&agrave; thấy &ldquo;người c&aacute;n bộ trẻ n&agrave;y th&acirc;n thiện qu&aacute;&rdquo;. V&igrave; vậy m&agrave; họ dễ l&ograve;ng giải b&agrave;y những vướng mắc trong kinh doanh v&agrave; cuộc sống thường nhật. Những t&acirc;m tư đ&oacute; được Vũ Phương gửi gắm đến c&aacute;c ban ng&agrave;nh để c&oacute; hướng thực hiện.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c vấn đề về kinh tế m&agrave; c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh quan t&acirc;m l&agrave; thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh, c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ kinh doanh v&agrave; c&aacute;c điều luật&hellip; V&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều thời gian n&ecirc;n rất &iacute;t người t&igrave;m hiểu. Họ vẫn c&oacute; mong muốn biết để l&agrave;m, biết để tr&aacute;nh nhưng rất ngại khi c&aacute;n bộ kiểm tra. Việc tr&ograve; chuyện một c&aacute;ch th&acirc;n t&igrave;nh đ&atilde; tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c tiếp x&uacute;c giữa L&atilde;nh đạo địa phương v&agrave; doanh nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Vũ Phương đ&atilde; đề xuất tăng cường c&aacute;c buổi đối thoại l&ecirc;n 3 lần/1 năm thay v&igrave; 1 lần như trước. Số lượng &yacute; kiến của người d&acirc;n cũng được chia sẻ nhiều hơn trước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Vũ Phương c&ograve;n thực hiện nhiều giải ph&aacute;p kh&aacute;c như: b&aacute;n h&agrave;ng b&igrave;nh ổn gi&aacute;, s&agrave;n giao dịch việc l&agrave;m&hellip; Anh n&oacute;i: &ldquo;Doanh nghiệp c&oacute; c&ocirc;ng việc, c&oacute; h&agrave;ng h&oacute;a, l&atilde;nh đạo c&oacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&ocirc;ng d&acirc;n. Việc tạo ra m&ocirc;i trường để cung t&igrave;m thấy cầu sẽ gi&uacute;p 2 đơn vị tiệm cận với nhau hơn. Mối quan hệ n&agrave;y c&agrave;ng bền vững th&igrave; nền kinh tế mới ph&aacute;t triển&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Những c&ocirc;ng việc thường ng&agrave;y anh gọi l&agrave; ai cũng c&oacute; c&oacute; thể l&agrave;m được. Đơn giản v&igrave; ở mỗi người đều c&oacute; nhu cầu giao tiếp với nhau. Chỉ l&agrave; c&oacute; chịu giao tiếp kh&ocirc;ng v&agrave; giao tiếp như thế n&agrave;o để trở n&ecirc;n th&acirc;n thiện hơn với người kh&aacute;c. &ldquo;L&agrave; một người trẻ n&ecirc;n l&agrave;m việc chủ động v&agrave; dựa tr&ecirc;n tinh thần phối hợp&rdquo;, Vũ Phương n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>HO&Agrave;NG HIẾU</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;