Phải làm sao giải quyết hồ sơ nhanh, chính xác cho dân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; điều lu&ocirc;n th&ocirc;i th&uacute;c Đậu Ngọc Linh phải nghĩ ra &yacute; tưởng n&agrave;o đ&oacute; để đỡ phiền phức, mệt mỏi cho người d&acirc;n. Xuất ph&aacute;t từ thực tiễn, nh&igrave;n thấy sự chờ đợi mệt mỏi của người d&acirc;n trong việc đi l&agrave;m hồ sơ, thủ tục, anh Đậu Ngọc Linh (27 tuổi) đ&atilde; tham mưu cho l&atilde;nh đạo x&acirc;y dựng Quy tr&igrave;nh &ldquo;c&ocirc;ng khai, r&uacute;t ngắn thời gian giải quyết hồ sơ&rdquo; trong cải c&aacute;ch thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh của Ph&ograve;ng nội vụ &aacute;p dụng 01 quy tr&igrave;nh cho 16 lĩnh vực giải quyết hồ sơ h&agrave;nh ch&iacute;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng kiến đi từ nh&igrave;n nhận thực tiễn</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đậu Ngọc Linh hiện đang l&agrave; chuy&ecirc;n vi&ecirc;n, chi đo&agrave;n Nội vụ thống k&ecirc; T&acirc;n B&igrave;nh. Anh l&agrave; một trong 20 c&aacute;n bộ trẻ tại TP.HCM đ&atilde; được Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM trao giải thưởng &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện&rdquo; năm 2016 s&aacute;ng 11/9 vừa qua.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2016/9/26768/IMG_1791.JPG" style="height:454px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từng l&agrave; c&aacute;n bộ nguồn của Th&agrave;nh ủy, từng một năm tư vấn cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh n&ecirc;n sau khi học thạc sĩ xong, anh về l&agrave;m việc thẳng cho UBND quận T&acirc;n B&igrave;nh với c&ocirc;ng việc ch&iacute;nh l&agrave; cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, c&ocirc;ng vụ, c&aacute;c địa vị h&agrave;nh ch&iacute;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc thực tiễn, Linh nhận thấy qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m hồ sơ, thủ tục kh&ocirc;ng theo một quy tr&igrave;nh cụ thể, người d&acirc;n li&ecirc;n hệ, ph&agrave;n n&agrave;n về sự chậm trễ trong giải quyết hồ sơ, đi lại nhiều lần rất tốn thời gian. Rồi c&ocirc;ng t&aacute;c nghiệp vụ kh&ocirc;ng thống nhất dẫn đến trễ hạn hồ sơ thường xuy&ecirc;n, khi l&atilde;nh đạo hỏi đến th&igrave; hồ sơ kh&ocirc;ng biết hồ sơ &ldquo;đơn độc&rdquo; ở đ&acirc;u v&igrave; số lượng hồ sơ rất nhiều. Nh&igrave;n thấy điều đ&oacute;, anh nảy ra &yacute; tưởng phải l&agrave;m sao để hồ sơ thủ tục của người d&acirc;n phải giải quyết nhanh, sớm nhất c&oacute; thể.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh Linh nhận thấy rằng, c&ocirc;ng t&aacute;c giải quyết c&aacute;c hồ sơ h&agrave;nh ch&iacute;nh thụ&ocirc;c 16 lĩnh vực của Ph&ograve;ng nội vụ Quận T&acirc;n B&igrave;nh l&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c thường xuy&ecirc;n, cần thiết, tuy nhi&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực n&agrave;y kh&ocirc;ng nằm trong danh mục thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh được c&ocirc;ng bố, kh&ocirc;ng &aacute;p dụng ISO, do đ&oacute; chưa c&oacute; quy tr&igrave;nh thực hiện chuẩn, c&ocirc;ng khai. Nhận thức được &yacute; nghĩa thiết thực của việc c&ocirc;ng khai thủ tục, x&acirc;y dựng quy tr&igrave;nh thống nhất nhằm thực hiện c&oacute; hiệu quả, bản th&acirc;n đ&atilde; tham mưu cho l&atilde;nh đạo ph&ograve;ng x&acirc;y dựng Quy tr&igrave;nh giải quyết hồ sơ của Ph&ograve;ng Nội vụ quận g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động, thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh của ph&ograve;ng n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; của UBND quận v&agrave; th&agrave;nh phố n&oacute;i chung. Anh đ&atilde; tham mưu x&acirc;y dựng 01 quy tr&igrave;nh c&oacute; lưu đồ giải quyết cụ thể đối với 16 lĩnh vực của ph&ograve;ng Nội vụ quận gi&uacute;p thống nhất c&aacute;c thức giải quyết hồ sơ, c&ocirc;ng khai c&aacute;c bước thực hiện thủ tục gi&uacute;p c&ocirc;ng chức trong đơn vị giải quyết c&ocirc;ng việc hiệu quả, c&ocirc;ng khai thủ tục cho c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức đến liện hệ g&oacute;p phần r&uacute;t ngằn thời gian giải quyết, giảm thời gian đi lại, bổ sung hồ sơ nhiều lần. Anh tham mưu cho l&atilde;nh đạo từ th&aacute;ng 9/2015, s&aacute;ng kiến đi v&agrave;o hoạt động từ ng&agrave;y 12/11/2015 v&agrave; dự t&iacute;nh c&ograve;n ph&aacute;t triển m&ocirc; h&igrave;nh ở c&aacute;c quận huyện kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Suốt ba th&aacute;ng trước khi đề xuất &yacute; tưởng, Đậu Ngọc Linh đ&atilde; phải li&ecirc;n hệ c&aacute;c bộ phận của 16 lĩnh vực chuy&ecirc;n m&ocirc;n hỗ trợ, thống nhất qu&aacute; tr&igrave;nh rồi đem ra trước cuộc họp, điều chỉnh lại xin &yacute; kiến, r&agrave; so&aacute;t.. mới triển khai v&agrave;o thực tiễn được. &ldquo;Điều l&agrave;m t&ocirc;i ph&acirc;n v&acirc;n nhất l&agrave; sợ c&aacute;ch l&agrave;m việc mới sẽ ảnh hưởng th&oacute;i quen của c&aacute;c c&ocirc;ng chức trong c&aacute;ch l&agrave;m việc cũ. Cũng may, c&aacute;c c&ocirc;ng chức cũng hiểu v&agrave; đồng &yacute;, ủng hộ ngay sau đ&oacute; n&ecirc;n mọi thứ v&agrave;o guồng rất nhanh. Hiện nay, m&ocirc; h&igrave;nh đang ng&agrave;y c&agrave;ng được ho&agrave;n thiện ho&agrave;n chỉnh hơn&rdquo;, Linh chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Nhận phản hồi t&iacute;ch cực từ người d&acirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&iacute;nh đến nay, m&ocirc; h&igrave;nh s&aacute;ng kiến của Linh triển khai được gần một năm v&agrave; UBND quận nhận những phản hồi kh&aacute; t&iacute;ch cực của người d&acirc;n về việc giải quyết hồ sơ nhanh, đ&uacute;ng hạn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến của Linh đ&atilde; g&oacute;p phần r&uacute;t ngắn thời gian giải quyết hồ sơ h&agrave;nh ch&iacute;nh, theo đ&oacute;, tham mưu x&acirc;y dựng quy tr&igrave;nh giải quyết hồ sơ h&agrave;nh ch&iacute;nh của đơn vị với thời gian từ 03 &ndash; 05 ng&agrave;y đối với hồ sơ đơn giản v&agrave; từ 05 &ndash; 10 ng&agrave;y đối với hồ sơ c&oacute; nội dung phức tạp; khắc phục t&igrave;nh trạng phiền h&agrave;, k&eacute;o d&agrave;i thời gian giải quyết hồ sơ cho c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; tổ chức, g&oacute;p phần c&oacute; hi&ecirc;u quả thực hiện chương tr&igrave;nh cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh của Ph&ograve;ng Nội vụ v&agrave; UBND quận h&agrave;ng năm. Đồng thời cũng g&oacute;p phần thực hiện c&oacute; hiệu quả mục ti&ecirc;u thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n chi đo&agrave;n l&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, g&oacute;p phần thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c giải quyết hồ sơ h&agrave;nh ch&iacute;nh đối với c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n đến li&ecirc;n hệ giải quyết trong c&aacute;c lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ph&ograve;ng Nội vụ Quận T&acirc;n B&igrave;nh. G&oacute;p phần năng cao nhận thức về c&ocirc;ng t&aacute;c cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n. Từ việc r&uacute;t ngắn thời gian giải quyết, c&ocirc;ng khai quy tr&igrave;nh thực hiện đ&atilde; gi&uacute;p giảm chi ph&iacute; đi lại, ho&agrave;n thiện hồ sơ khi giải quyết thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh cho c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c tại ph&ograve;ng nội vụ T&acirc;n B&igrave;nh, Đậu Ngọc Linh c&ograve;n l&agrave; ph&oacute; b&iacute; thư chi đo&agrave;n, chủ tịch c&ocirc;ng đo&agrave;n n&ecirc;n lu&ocirc;n l&agrave; người ti&ecirc;n phong, hang h&aacute;i trong c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, từ thiện. Anh vừa tham gia chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng ở An Giang do quận đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh tổ chức. Năm 2015, anh tham gia vận động ủng hộ quỹ chăm lo tết cho người ngh&egrave;o do Chi Hội B&igrave;nh Ph&uacute; Đ&ocirc;ng ph&aacute;t động. Ngo&agrave;i ra, anh c&ograve;n tham gia nhiều hoạt động như c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;c&ocirc;ng sở văn minh&rdquo; trong cơ quan với vai tr&ograve; tham mưu x&acirc;y dựng kế hoạch thực hiện v&agrave; vận động c&ocirc;ng chức tham gia sắp xếp, dọn dẹp, b&agrave;i tr&iacute; cơ quan để g&oacute;p phần l&agrave;m việc c&oacute; hiệu quả, c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Đọc b&aacute;o Đảng&rdquo; với phần việc l&agrave; đọc b&aacute;o v&agrave; r&uacute;t ra c&aacute;c nội dung li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, chia sẻ cho đo&agrave;n vi&ecirc;n trong chi đo&agrave;n học tập.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đậu Ngọc Linh cũng đạt được nhiều danh hiệu như giấy khen &ldquo;Ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ c&ocirc;ng đo&agrave;n năm 2015&rdquo; do li&ecirc;n đo&agrave;n lao động Quận trao tặng, giấy khen &ldquo;Ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ c&ocirc;ng đo&agrave;n năm 2015&rdquo; do Ph&ograve;ng Nội vụ Quận trao tặng, giấy khen xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c bầu cử Đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XIV v&agrave; hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2016 &ndash; 2021 do UBND Quận T&acirc;n B&igrave;nh trao tặng.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>UY&Ecirc;N TRINH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

.
;