Phú Nhuận Phường 7 tổ chức giải bóng đá giao hữu giữa hội viên với thanh niên tôn giáo

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>Chiều ng&agrave;y 26/11/2016, Ủy ban hội LHTN Việt Nam phường 7 phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức giải b&oacute;ng đ&aacute; giao hữu lần 2 - năm 2016 giữa hội vi&ecirc;n với thanh ni&ecirc;n c&aacute;c t&ocirc;n gi&aacute;o tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</p> <p>Tham dự giải b&oacute;ng đ&aacute; giao hữu c&oacute; sự hiện diện của Anh Lại Xu&acirc;n Doanh - B&iacute; thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n phường; anh Đinh Gia Huỳnh - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường; Chị Nguyễn Tăng Xu&acirc;n Mai - Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Phường, anh Đinh Trọng Hiếu - Đảng ủy vi&ecirc;n - Ph&oacute;&nbsp; - Chủ tịch Ủy ban hội LHTN VN Phường 7, đại diện 03 cơ sở t&ocirc;n gi&aacute;o tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường&nbsp; v&agrave; hơn 200 cổ động vi&ecirc;n tham gia.</p> <p>Vận động vi&ecirc;n tham gia giải l&agrave; Hội vi&ecirc;n Hội LHTN Việt Nam Phường 7, c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đến từ c&aacute;c cơ sở t&ocirc;n gi&aacute;o như Hội th&aacute;nh Truyền giảng Ph&uacute;c &Acirc;m, Hội th&aacute;nh Tin l&agrave;nh Gia Định, Gi&aacute;o xứ Ph&uacute; Hạnh. Giải b&oacute;ng đ&aacute; đ&atilde; diễn ra rất s&ocirc;i nổi v&agrave; đạt được kết quả như sau: đội Ủy ban hội LHTN VN phường 7 đạt giải Nhất, đội Hội th&aacute;nh Truyền giảng Ph&uacute;c &Acirc;m đạt giải nh&igrave;; đội Hội th&aacute;nh Tin l&agrave;nh Gia Định đạt giải Ba; đội Gi&aacute;o xứ Ph&uacute; Hạnh đạt giải Khuyến kh&iacute;ch.</p> <p>Th&ocirc;ng qua giải b&oacute;ng đ&aacute; giao hữu đ&atilde; thắt chặt th&ecirc;m t&igrave;nh đo&agrave;n kết, gắn b&oacute; giữa c&aacute;c cơ sở t&ocirc;n gi&aacute;o tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường với ch&iacute;nh quyền, c&aacute;c đo&agrave;n thể; từ đ&oacute; tạo sự gắn kết, đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự nghiệp ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, đảm bảo quốc ph&ograve;ng - an ninh, trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội của địa phương, g&oacute;p phần tăng tỷ lệ tập họp thanh ni&ecirc;n của Ủy ban Hội phường th&ocirc;ng qua những s&acirc;n chơi th&uacute; vị/.</p> <p>Trọng Hiếu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;