Hội trại Truyền thống Phạm Ngọc Thạch lần IV - năm 2016

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: center;"><strong>Hội trại Phạm Ngọc Thạch lần IV - năm 2016&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>&amp; Lễ tuy&ecirc;n dương Mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu Ng&agrave;nh Y tế Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ng&agrave;y 03 đến 04 th&aacute;ng 12 năm 2016, Đo&agrave;n Sở Y tế tổ chức Hội trại truyền thống Phạm Ngọc Thạch lần IV năm 2016 v&agrave; Lễ Tuy&ecirc;n dương Mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n Ng&agrave;nh Y tế Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh tại Khu du lịch Madagui với 170 trại sinh dến từ 43 cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc tham gia.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Đến với hội trại Phạm Ngọc Thạch, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c y b&aacute;c sĩ được thỏa th&iacute;ch vui cười, được h&ograve;a m&igrave;nh trong bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; thi&ecirc;n nhi&ecirc;n tươi m&aacute;t, trong l&agrave;nh của n&uacute;i rừng v&agrave; hơn hết c&aacute;c bạn c&oacute; điều kiện để giao lưu kết bạn, học hỏi kinh nghiệm, được tỏa s&aacute;ng, được tư do ph&aacute;t huy hết c&aacute;c khả năng tiềm ẩn b&ecirc;n trong con người m&igrave;nh.</p> <p>Với chủ đề &ldquo;Đại đo&agrave;n kết&rdquo;, trại sinh phải vượt qua c&aacute;c thử th&aacute;ch với 05 vị trong cuộc sống&nbsp;&quot;ngọt, đắng, chua, cay, mặn&quot;. Trải qua 6 v&ograve;ng thử th&aacute;ch tại c&aacute;c trạm tr&ograve; chơi cũng như qua c&aacute;c phần thi thể hiện t&agrave;i năng ca h&aacute;t, nhảy m&uacute;a, biểu diễn thời trang, c&aacute;c trại sinh đ&atilde; được tập huấn th&ecirc;m nhiều kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng trại, c&aacute;c nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; hơn hết, c&aacute;c bạn đ&atilde; thể hiện r&otilde; tinh thần đo&agrave;n kết của từng th&agrave;nh vi&ecirc;n trong mỗi tiểu trại.</p> <p>&nbsp;Một nội dung quan trọng v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng &yacute; nghĩa trong d&ecirc;m trại &ndash; Lễ Tuy&ecirc;n dương Mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu Ng&agrave;nh Y tế Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;T&acirc;m trong, tr&iacute; s&aacute;ng, văn h&oacute;a, nghĩa t&igrave;nh, ho&agrave;i b&atilde;o lớn&rdquo;. Trải qua 2 v&ograve;ng thi, cấp cơ sở v&agrave; cấp Đo&agrave;n Sở Y tế, ch&uacute;ng ta đ&atilde; b&igrave;nh chọn được 10 tấm gương s&aacute;ng l&agrave; mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu nhất ng&agrave;nh y tế năm 2016. Trong đ&ecirc;m trại h&ocirc;m ấy chắc hẳn rằng 10 tấm gương s&aacute;ng sẽ kh&oacute; c&oacute; thể qu&ecirc;n được ph&uacute;t gi&acirc;y m&igrave;nh được vinh danh giữa hội trại truyền thống ng&agrave;nh y tế. V&agrave; chắc hẳn đ&acirc;u đ&oacute; ở ph&iacute;a dưới s&acirc;n khấu cũng c&oacute; những bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n sẽ cố gắng phấn đấu để năm sau m&igrave;nh cũng được đứng ở vị tr&iacute; vinh dự ấy.</p> <p>Tại hội trại, đồng ch&iacute; Ph&ugrave;ng Th&aacute;i Quang, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng 10 gương điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ng&agrave;nh Y tế Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh. Qua d&oacute; đồng ch&iacute; truyền lửa để từng c&aacute;n bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tiếp tục phấn dấu, g&oacute;p hết sức trẻ của m&igrave;nh c&ugrave;ng chung tay ph&aacute;t triển ng&agrave;nh y tế n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; to&agrave;n x&atilde; hội n&oacute;i chung ng&agrave;y c&agrave;ng gi&agrave;u mạnh hơn.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Tại hội trại, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Sở Y tế c&ograve;n tổ chức tập huấn nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n với chuy&ecirc;n đề &ldquo;Tập huấn c&ocirc;ng t&aacute;c Đại hội Đo&agrave;n&rdquo; d&agrave;nh cho đối tượng C&aacute;n bộ Đo&agrave;n chủ chốt tại c&aacute;c đơn vị trực thuộc.</p> <p>Hội trại kết th&uacute;c với bao niềm vui v&agrave; nỗi nhớ. Nhưng kh&ocirc;ng ngừng ở đ&oacute;, c&aacute;c bạn đ&atilde; c&oacute; được những nh&oacute;m bạn mới v&agrave; kết th&uacute;c n&agrave;y sẽ mở ra những chặng đường mới cho qu&atilde;ng đường sinh hoạt đo&agrave;n của ch&uacute;ng ta.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;