Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam.

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>&#272;I&#7872;U L&#7878;</title> <style> <!-- p.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-bottom:.0001pt; font-size:13.0pt; font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in} li.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-bottom:.0001pt; font-size:13.0pt; font-family:VNI-Times; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in} --> </style> </head> <body> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 110%"> <font color="#FF0000"><b><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"> <font size="2">&#272;I&#7872;U L&#7878; </font><i><font size="2">(s&#7917;a &#273;&#7893;i)</font></i></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 110%"> <b><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"> <font size="2" color="#FF0000">H&#7896;I SINH VIÊN VI&#7878;T NAM</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 110%"> <b><i><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"> <font size="2" color="#FF0000">(Thông qua t&#7841;i &#272;&#7841;i h&#7897;i &#273;&#7841;i bi&#7875;u toàn qu&#7889;c H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam </font></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 110%"> <b><i><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"> <font size="2" color="#FF0000">l&#7847;n th&#7913; VII vào ngày 31 tháng 12 n&#259;m 2003)</font></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">- <i>Tên H&#7897;i</i>: </font><b><font size="2">H&#7896;I SINH VIÊN VI&#7878;T NAM</font></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;<i>Ngày truy&#7873;n th&#7889;ng c&#7911;a H&#7897;i</i>: </font><b><font size="2">9 tháng 1</font></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;<i>Bi&#7875;u tr&#432;ng c&#7911;a H&#7897;i</i>: </font><b><font size="2">Bi&#7875;u t&#432;&#7907;ng hình tròn, n&#7873;n xanh da tr&#7901;i (xanh Cyan 100%), bi&#7875;u t&#432;&#7907;ng hình ng&#7885;n l&#7917;a và ngôi sao d&#432;&#7899;i dòng có ch&#7919; H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam.</font></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <img border="0" src="logo%20HSV.jpg" width="171" height="173"></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; text-indent: .5in; line-height: 110%">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;<i>Bài hát chính th&#7913;c c&#7911;a H&#7897;i</i>: </font><b><font size="2">Bài ca sinh viên c&#7911;a nh&#7841;c s&#297; Tr&#7847;n Hoàng Ti&#7871;n.</font></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;</font><b><font size="2">H&#7897;i sinh viên Vi&#7879;t Nam có t&#432; cách pháp nhân, tr&#7909; s&#7903; Trung &#431;&#417;ng H&#7897;i &#273;&#7863;t t&#7841;i Th&#7911; &#273;ô Hà N&#7897;i.</font></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <b><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam</font></span></b><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2"> là t&#7893; ch&#7913;c chính tr&#7883; – xã h&#7897;i c&#7911;a sinh viên Vi&#7879;t Nam. Tr&#7843;i qua các giai &#273;o&#7841;n cách m&#7841;ng, H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam &#273;ã t&#7853;p h&#7907;p &#273;ông &#273;&#7843;o sinh viên, phát huy truy&#7873;n th&#7889;ng yêu n&#432;&#7899;c, t&#7921; hào dân t&#7897;c, cùng các t&#7893; ch&#7913;c thanh niên khác có nh&#7919;ng &#273;óng góp x&#7913;ng &#273;áng vào s&#7921; nghi&#7879;p &#273;&#7845;u tranh gi&#7843;i phóng dân t&#7897;c, th&#7889;ng nh&#7845;t &#273;&#7845;t n&#432;&#7899;c, xây d&#7921;ng và b&#7843;o v&#7879; T&#7893; qu&#7889;c. B&#432;&#7899;c vào th&#7901;i k&#7923; công nghi&#7879;p hoá, hi&#7879;n &#273;&#7841;i hoá &#273;&#7845;t n&#432;&#7899;c, H&#7897;i Sinh viên ti&#7871;p t&#7909;c phát huy truy&#7873;n th&#7889;ng trí tu&#7879;, s&#7913;c tr&#7867; và tinh th&#7847;n tình nguy&#7879;n c&#7911;a sinh viên Vi&#7879;t Nam vì dân giàu, n&#432;&#7899;c m&#7841;nh, xã h&#7897;i công b&#7857;ng, dân ch&#7911;, v&#259;n minh, theo &#273;&#7883;nh h&#432;&#7899;ng xã h&#7897;i ch&#7911; ngh&#297;a, vì h&#7841;nh phúc và s&#7921; ti&#7871;n b&#7897; c&#7911;a thu&#7893;i tr&#7867;.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">H&#7897;i ho&#7841;t &#273;&#7897;ng trong khuôn kh&#7893; Hi&#7871;n pháp và pháp lu&#7853;t c&#7911;a N&#432;&#7899;c C&#7897;ng hoà xã h&#7907;i ch&#7911; ngh&#297;a Vi&#7879;t Nam, d&#432;&#7899;i s&#7921; lãnh &#273;&#7841;o c&#7911;a &#272;&#7843;ng C&#7897;ng s&#7843;n Vi&#7879;t Nam, s&#7921; qu&#7843;n lý c&#7911;a Nhà n&#432;&#7899;c và vai trò nòng c&#7889;t chính tr&#7883; c&#7911;a &#272;oàn Thanh niên C&#7897;ng s&#7843;n H&#7891; Chí Minh. H&#7897;i là thành viên c&#7911;a H&#7897;i Liên hi&#7879;p thanh niên Vi&#7879;t Nam và H&#7897;i Sinh viên qu&#7889;c t&#7871;.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 110%"> <b><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"> <font size="2" color="#0000FF">Ch&#432;&#417;ng I</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 110%"> <b><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"> <font size="2" color="#0000FF">M&#7908;C &#272;ÍCH VÀ NHI&#7878;M V&#7908; C&#7910;A H&#7896;I SINH VIÊN VI&#7878;T NAM</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <b><i><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <b><i><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&#272;i&#7873;u 1</font></span></i></b><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">: </font><b><font size="2">M&#7909;c &#273;ích t&#7893; ch&#7913;c và ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7911;a H&#7897;i:</font></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam &#273;oàn k&#7871;t, t&#7853;p h&#7907;p r&#7897;ng rãi m&#7885;i sinh viên Vi&#7879;t Nam cùng ph&#7845;n &#273;&#7845;u h&#7885;c t&#7853;p, rèn luy&#7879;n vì m&#7909;c tiêu, lý t&#432;&#7903;ng c&#7911;a &#272;&#7843;ng C&#7897;ng s&#7843;n Vi&#7879;t Nam và Ch&#7911; t&#7883;ch H&#7891; Chí Minh, góp ph&#7847;n xây d&#7921;ng n&#432;&#7899;c Vi&#7879;t Nam hoà bình, &#273;&#7897;c l&#7853;p, giàu m&#7841;nh, công b&#7857;ng, dân ch&#7911;, v&#259;n minh theo &#273;&#7883;nh h&#432;&#7899;ng xã h&#7897;i ch&#7911; ngh&#297;a, vì quy&#7873;n l&#7907;i h&#7907;p pháp, chính &#273;áng c&#7911;a sinh viên; &#273;oàn k&#7871;t và h&#7907;p tác bình &#273;&#7859;ng v&#7899;i các t&#7893; ch&#7913;c sinh viên, thanh niên ti&#7871;n b&#7897; và nhân dân các n&#432;&#7899;c trên th&#7871; gi&#7899;i vì m&#7909;c tiêu hoà bình, &#273;&#7897;c l&#7853;p dân t&#7897;c, dân ch&#7911; và ti&#7871;n b&#7897; xã h&#7897;i.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">H&#7897;i sinh viên Vi&#7879;t Nam ho&#7841;t &#273;&#7897;ng trong ph&#7841;m vi c&#7843; n&#432;&#7899;c, &#273;&#432;&#7907;c phép ho&#7841;t &#273;&#7897;ng &#7903; n&#432;&#7899;c ngoài theo quy &#273;&#7883;nh c&#7911;a pháp lu&#7853;t Vi&#7879;t Nam và pháp lu&#7853;t c&#7911;a n&#432;&#7899;c s&#7903; t&#7841;i.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <b><i><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <b><i><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&#272;i&#7873;u 2</font></span></i></b><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">: </font><b><font size="2">Nhi&#7879;m v&#7909; c&#7911;a H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam:</font></b></span></p> <ol style="margin-top: 0in; margin-bottom: 0in" start="1" type="1"> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&#272;oàn k&#7871;t, khuy&#7871;n khích, giúp &#273;&#7905; H&#7897;i viên, sinh viên trong h&#7885;c t&#7853;p và rèn luy&#7879;n, hoàn thành nhi&#7879;m v&#7909; c&#7911;a ng&#432;&#7901;i sinh viên, góp ph&#7847;n xây d&#7921;ng nhà tr&#432;&#7901;ng v&#7919;ng m&#7841;nh. </font></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">Giáo d&#7909;c lý t&#432;&#7903;ng, truy&#7873;n th&#7889;ng &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c, l&#7889;i s&#7889;ng và ý th&#7913;c pháp lu&#7853;t cho h&#7897;i viên, sinh viên. </font></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">Ph&#7843;n ánh nhu c&#7847;u, nguy&#7879;n v&#7885;ng c&#7911;a sinh viên; tham gia &#273;&#7873; xu&#7845;t các ch&#7911; tr&#432;&#417;ng, chính sách liên quan &#273;&#7871;n sinh viên. T&#7893; ch&#7913;c các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng thi&#7871;t th&#7921;c ch&#259;m lo &#273;&#7901;i s&#7889;ng v&#7853;t ch&#7845;t, tinh th&#7847;n và b&#7843;o v&#7879; các quy&#7873;n l&#7907;i h&#7907;p pháp, chính &#273;áng c&#7911;a h&#7897;i viên, sinh viên và t&#7893; ch&#7913;c H&#7897;i. </font></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&#272;oàn k&#7871;t, phát tri&#7875;n quan h&#7879; h&#7919;u ngh&#7883; h&#7907;p tác v&#7899;i các t&#7893; ch&#7913;c sinh viên, thanh niên ti&#7871;n b&#7897; và nhân dân các n&#432;&#7899;c trên th&#7871; gi&#7899;i vì hoà bình, &#273;&#7897;c l&#7853;p dân t&#7897;c, dân ch&#7911; và ti&#7871;n b&#7897; xã h&#7897;i. </font></span></li> </ol> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 110%"> <b><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"> <font size="2" color="#0000FF">Ch&#432;&#417;ng II</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 110%"> <b><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"> <font size="2" color="#0000FF">H&#7896;I VIÊN</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <b><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;&#272;i&#7873;u 3: </font></span></b></p> <ol style="margin-top: 0in; margin-bottom: 0in" start="1" type="1"> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">Sinh viên là công dân Vi&#7879;t nam &#273;ang h&#7885;c b&#7853;c &#273;&#7841;i h&#7885;c, cao &#273;&#7859;ng &#7903; trong và ngoài n&#432;&#7899;c tán thành &#273;i&#7873;u l&#7879; H&#7897;i, t&#7921; nguy&#7879;n gia nh&#7853;p H&#7897;i thì &#273;&#432;&#7907;c k&#7871;t n&#7841;p vào H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam. </font></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">Cán b&#7897;, giáo viên, các nhà ho&#7841;t &#273;&#7897;ng chính tr&#7883;, khoa h&#7885;c, kinh t&#7871;, xã h&#7897;i, v&#259;n hoá, ngh&#7879; thu&#7853;t … có uy tín trong sinhv iên, trong xã h&#7897;i, &#7903; trong và ngoài n&#432;&#7899;c có &#273;óng góp tích c&#7921;c cho H&#7897;i và t&#7921; nguy&#7879;n tham gia các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7911;a H&#7897;i thì có th&#7875; &#273;&#432;&#7907;c k&#7871;t n&#7841;p làm h&#7897;i viên danh d&#7921; H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam. </font> </span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">Nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i &#273;ã qua b&#7853;c &#273;&#7841;i h&#7885;c, cao &#273;&#7859;ng, n&#7871;u &#273;&#432;&#7907;c c&#7917; vào c&#417; quan lãnh &#273;&#7841;o c&#7911;a H&#7897;i thì ti&#7871;p t&#7909;c ho&#7841;t &#273;&#7897;ng trong t&#7893; ch&#7913;c H&#7897;i. </font></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">Th&#7911; t&#7909;c k&#7871;t n&#7841;p h&#7897;i viên; quy&#7873;n và ngh&#297;a v&#7909; c&#7911;a h&#7897;i viên danh d&#7921; do Ban Th&#432; Ký Trung &#432;&#417;ng H&#7897;i quy &#273;&#7883;nh.</font></span></li> </ol> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <b><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&#272;i&#7873;u 4: H&#7897;i viên có nhi&#7879;m v&#7909;:</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: -.25in; line-height: 110%; margin-left: .5in"> <font face="Arial" size="2"><span style="line-height: 110%">1.</span></font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Arial; line-height: 110%"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"> <font size="2">Luôn luôn ph&#7845;n &#273;&#7845;u vì lý t&#432;&#7903;ng c&#7911;a &#272;&#7843;ng C&#7897;ng s&#7843;n Vi&#7879;t Nam và ch&#7911; t&#7883;ch H&#7891; Chí Minh; tích c&#7921;c h&#7885;c t&#7853;p, rèn luy&#7879;n và tham gia công tác xã h&#7897;i, &#273;oàn k&#7871;t giúp &#273;&#7905; các h&#7897;i viên, sinh viên trong h&#7885;c t&#7853;p và trong cu&#7897;c s&#7889;ng. </font> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: -.25in; line-height: 110%; margin-left: .5in"> <font face="Arial" size="2"><span style="line-height: 110%">2.</span></font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Arial; line-height: 110%"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"> <font size="2">Ch&#7845;p hành Hi&#7871;n pháp và pháp lu&#7853;t n&#432;&#7899;c C&#7897;ng hoà xã h&#7897;i ch&#7911; ngh&#297;a Vi&#7879;t Nam, gi&#7919; gìn nhân cách ng&#432;&#7901;i sinh viên, tham gia xây d&#7921;ng môi tr&#432;&#7901;ng v&#259;n hoá trong sinh viên và trong xã h&#7897;i. </font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: -.25in; line-height: 110%; margin-left: .5in"> <font face="Arial" size="2"><span style="line-height: 110%">3.</span></font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Arial; line-height: 110%"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"> <font size="2">Th&#7921;c hi&#7879;n nghiêm ch&#7881;nh &#273;i&#7873;u l&#7879; và các ngh&#7883; quy&#7871;t c&#7911;a H&#7897;i, tuyên truy&#7873;n nâng cao uy tín và m&#7903; r&#7897;ng &#7843;nh h&#432;&#7903;ng c&#7911;a H&#7897;i trong sinh viên và trong xã h&#7897;i, sinh ho&#7841;t và &#273;óng h&#7897;i phí &#273;&#7847;y &#273;&#7911;. </font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <b><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <b><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&#272;i&#7873;u 5:</font></span></b><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2"> </font><b><font size="2">H&#7897;i viên có quy&#7873;n:</font></b></span></p> <ol style="margin-top: 0in; margin-bottom: 0in" start="1" type="1"> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&#272;&#432;&#7907;c yêu c&#7847;u t&#7893; ch&#7913;c H&#7897;i &#273;&#7841;i di&#7879;n, b&#7843;o v&#7879; các quy&#7873;n l&#7907;i h&#7907;p pháp, chính &#273;áng c&#7911;a mình tr&#432;&#7899;c pháp lu&#7853;t và công lu&#7853;n, &#273;&#432;&#7907;c giúp &#273;&#7905; và t&#7841;o &#273;i&#7873;u ki&#7879;n ph&#7845; &#273;&#7845;u &#273;&#7875; tr&#432;&#7903;ng thành. </font></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&#272;&#432;&#7907;c tham gia m&#7885;i ho&#7841;t &#273;&#7897;ng và &#273;&#432;&#7907;c h&#432;&#7903;ng các phúc l&#7907;i t&#7853;p th&#7875; c&#7911;a H&#7897;i ho&#7863;c do H&#7897;i qu&#7843;n lý. </font></span></li> <li class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&#272;&#432;&#7907;c bàn b&#7841;c và giám sát các công vi&#7879;c c&#7911;a H&#7897;i, &#273;&#432;&#7907;c &#7913;ng c&#7917; và &#273;&#7873; c&#7917; vào c&#417; quan lãnh &#273;&#7841;o các c&#7845;p c&#7911;a H&#7897;i. </font></span></li> </ol> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 110%"> <b><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"> <font size="2" color="#0000FF">Ch&#432;&#417;ng III</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 110%"> <b><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"> <font size="2" color="#0000FF">NGUYÊN T&#7854;C, C&#416; C&#7844;U T&#7892; CH&#7912;C VÀ HO&#7840;T &#272;&#7896;NG C&#7910;A H&#7896;I</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <b><i><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&#272;i&#7873;u 6</font></span></i></b><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">: </font><b><font size="2">Nguyên t&#7855;c t&#7893; ch&#7913;c và ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7911;a H&#7897;i:</font></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam t&#7893; ch&#7913;c và ho&#7841;t &#273;&#7897;ng theo nguyên t&#7855;c t&#7921; nguy&#7879;n, hi&#7879;p th&#432;&#417;ng dân ch&#7911;, ph&#7889;i h&#7907;p và th&#7889;ng nh&#7845;t hành &#273;&#7897;ng. N&#7897;i dung c&#417; b&#7843;n c&#7911;a nguyên t&#7855;c này là: </font> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;T&#7845;t c&#7843; sinh viên tham gia vào t&#7893; ch&#7913;c và ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7911;a H&#7897;i trên c&#417; s&#7903; t&#7921; nguy&#7879;n.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Dân ch&#7911; th&#7843;o lu&#7853;n, hi&#7879;p th&#432;&#417;ng bi&#7875;u quy&#7871;t b&#7857;ng hình th&#7913;c gi&#417; tay khi quy&#7871;t &#273;&#7883;nh các n&#7897;i dung, k&#7871; ho&#7841;ch công tác c&#7911;a H&#7897;i, khi b&#7847;u Ban Ch&#7845;p Hành, Ban Th&#432; Ký, các ch&#7913;c danh lãnh &#273;&#7841;o c&#7911;a H&#7897;i &#7903; các c&#7845;p và &#273;&#7841;i bi&#7875;u &#273;i d&#7921; &#272;&#7841;i h&#7897;i, H&#7897;i ngh&#7883; &#273;&#7841;i bi&#7875;u H&#7897;i c&#7845;p trên.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Các thành viên có trách nhi&#7879;m &#273;&#7873; xu&#7845;t, th&#7843;o lu&#7853;n, th&#7889;ng nh&#7845;t và ph&#7889;i h&#7907;p &#273;&#7875; t&#7893; ch&#7913;c th&#7921;c hi&#7879;n các ch&#432;&#417;ng trình ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7911;a H&#7897;i.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <b><i><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&#272;i&#7873;u 7</font></span></i></b><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">: </font><b><font size="2">T&#7893; ch&#7913;c c&#7911;a H&#7897;i bao g&#7891;m:</font></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">- Trung &#432;&#417;ng H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;H&#7897;i sinh viên t&#7881;nh, thành ph&#7889;.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;H&#7897;i sinh viên các tr&#432;&#7901;ng &#273;&#7841;i h&#7885;c, cao &#273;&#7859;ng, H&#7885;c vi&#7879;n, Vi&#7879;n &#273;ào t&#7841;o h&#7879; &#273;&#7841;i h&#7885;c, cao &#273;&#7859;ng.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;H&#7897;i sinh viên các tr&#432;&#7901;ng &#273;&#432;&#7907;c thành l&#7853;p các &#273;&#417;n v&#7883; tr&#7921;c thu&#7897;c g&#7891;m: Các Liên chi H&#7897;i, chi H&#7897;i, câu l&#7841;c b&#7897;, &#273;&#7897;i, nhóm công tác c&#7911;a sinh viên.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">Vi&#7879;c thành l&#7853;p, sáp nh&#7853;p, gi&#7843;i th&#7875; và thanh quy&#7871;t toán tài s&#7843;n, tài chính c&#7911;a các c&#7845;p H&#7897;i ph&#7843;i theo &#273;úng quy &#273;&#7883;nh c&#7911;a pháp lu&#7853;t, &#272;i&#7873;u l&#7879; H&#7897;i và h&#432;&#7899;ng d&#7851;n c&#7911;a Ban Th&#432; Ký Trung &#432;&#417;ng H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam. Nhi&#7879;m v&#7909; c&#7911;a Ban Ch&#7845;p Hành, Ban Th&#432; Ký H&#7897;i sinh viên &#272;&#7841;i h&#7885;c qu&#7889;c gia, &#272;&#7841;i h&#7885;c khu v&#7921;c và nhi&#7879;m v&#7909; c&#7911;a Ban Ch&#7845;p Hành Liên chi h&#7897;i do Ban Th&#432; Ký Trung &#432;&#417;ng H&#7897;i quy &#273;&#7883;nh.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <b><i><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <b><i><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&#272;i&#7873;u 8: </font></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam &#273;&#432;&#7907;c thành l&#7853;p trong sinh viên Vi&#7879;t Nam &#7903; n&#432;&#7899;c ngoài. Vi&#7879;c thành l&#7853;p và t&#7893; ch&#7913;c ho&#7841;t &#273;&#7897;ng theo quy &#273;&#7883;nh do Ban Th&#432; Ký Trung &#432;&#417;ng H&#7897;i ban hành sau khi &#273;&#432;&#7907;c phép c&#7911;a các c&#417; quan Nhà </font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <b><i><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <b><i><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&#272;i&#7873;u 9</font></span></i></b><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">: </font><b><font size="2">&#272;&#7841;i h&#7897;i H&#7897;i sinh viên các c&#7845;p:</font></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">1. Nhi&#7879;m k&#7923; c&#7911;a &#272;&#7841;i h&#7897;i H&#7897;i sinh viên các c&#7845;p:</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">- &#272;&#7841;i h&#7897;i &#273;&#7841;i bi&#7875;u toàn qu&#7889;c, t&#7881;nh, thành ph&#7889;: 5 n&#259;m 1 l&#7847;n.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">- &#272;&#7841;i h&#7897;i &#273;&#7841;i bi&#7875;u c&#7845;p tr&#432;&#7901;ng: 5 n&#259;m 2 l&#7847;n</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">- &#272;&#7841;i h&#7897;i chi h&#7897;i: 1 n&#259;m 1 l&#7847;n</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">Nhi&#7879;m k&#7923; &#272;&#7841;i h&#7897;i c&#7911;a Liên chi H&#7897;i do Ban Th&#432; Ký Trung &#432;&#417;ng H&#7897;i quy &#273;&#7883;nh. Khi c&#7847;n thi&#7871;t và có quá ½ s&#7889; &#7911;y viên Ban Ch&#7845;p Hành &#273;&#7873; ngh&#7883;, các c&#7845;p c&#7911;a H&#7897;i có th&#7875; tri&#7879;u t&#7853;p h&#7897;i ngh&#7883; &#273;&#7841;i bi&#7875;u b&#7845;t th&#432;&#7901;ng.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">2. S&#7889; l&#432;&#7907;ng &#273;&#7841;i bi&#7875;u c&#7845;p nào do Ban Ch&#7845;p Hành H&#7897;i &#7903; c&#7845;p &#273;ó quy&#7871;t &#273;&#7883;nh, thành ph&#7847;n &#273;&#7841;i bi&#7875;u g&#7891;m các u&#7927; viên Ban Ch&#7845;p Hành, &#273;&#7841;i bi&#7875;u do &#272;&#7841;i h&#7897;i ho&#7863;c h&#7897;i ngh&#7883; &#273;&#7841;i bi&#7875;u c&#7845;p d&#432;&#7899;i hi&#7879;p th&#432;&#417;ng dân ch&#7911; c&#7917; lên và &#273;&#7841;i bi&#7875;u ch&#7881; &#273;&#7883;nh (s&#7889; l&#432;&#7907;ng &#273;&#7841;i bi&#7875;u ch&#7881; &#273;&#7883;nh d&#7921; &#272;&#7841;i h&#7897;i không quá 5% t&#7893;ng s&#7889; &#273;&#7841;i bi&#7875;u &#273;&#432;&#7907;c tri&#7879;u t&#7853;p). </font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">3. Nhi&#7879;m v&#7909; c&#7911;a &#272;&#7841;i h&#7897;i, h&#7897;i ngh&#7883; &#273;&#7841;i bi&#7875;u H&#7897;i sinh viên các c&#7845;p:</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">- T&#7893;ng k&#7871;t nhi&#7879;m k&#7923; c&#7911;a Ban Ch&#7845;p Hành H&#7897;i cùng c&#7845;p;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">- Quy&#7871;t &#273;&#7883;nh m&#7909;c tiêu, ch&#432;&#417;ng trình hành &#273;&#7897;ng c&#7911;a H&#7897;i nhi&#7879;m k&#7923; m&#7899;i;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">- Hi&#7879;p th&#432;&#417;ng th&#7889;ng nh&#7845;t b&#7847;u ra Ban Ch&#7845;p Hành H&#7897;i cùng c&#7845;p;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">- Th&#7843;o lu&#7853;n góp ý ki&#7871;n vào các v&#259;n ki&#7879;n;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">- Hi&#7879;p th&#432;&#417;ng th&#7889;ng nh&#7845;t bi&#7875;u quy&#7871;t c&#7917; &#273;&#7841;i bi&#7875;u &#273;i d&#7921; &#272;&#7841;i h&#7897;i, h&#7897;i ngh&#7883; &#273;&#7841;i bi&#7875;u c&#7845;p trên (n&#7871;u có). </font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <b><i><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&#272;i&#7873;u 10</font></span></i><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">: C&#417; quan lãnh &#273;&#7841;o các c&#7845;p c&#7911;a H&#7897;i sinh viên:</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">- C&#417; quan lãnh &#273;&#7841;o cao nh&#7845;t c&#7911;a H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam là &#272;&#7841;i h&#7897;i &#273;&#7841;i bi&#7875;u toàn qu&#7889;c. C&#417; quan lãnh &#273;&#7841;o c&#7911;a H&#7897;i &#7903; m&#7895;i c&#7845;p là &#272;&#7841;i h&#7897;i &#7903; c&#7845;p &#273;ó. C&#417; quan lãnh &#273;&#7841;o gi&#7919;a 2 k&#7923; &#272;&#7841;i h&#7897;i c&#7911;a các c&#7845;p là Ban Ch&#7845;p Hành cùng c&#7845;p do &#272;&#7841;i h&#7897;i hi&#7879;p th&#432;&#417;ng th&#7889;ng nh&#7845;t b&#7847;u ra.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Ban Ch&#7845;p Hành Trung &#432;&#417;ng H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam, Ban Ch&#7845;p Hành H&#7897;i sinh viên c&#7845;p t&#7881;nh, thành ph&#7889; và c&#7845;p tr&#432;&#7901;ng b&#7847;u ra Ban Th&#432; Ký g&#7891;m: Ch&#7911; t&#7883;ch, các Phó Ch&#7911; t&#7883;ch H&#7897;i và các u&#7927; viên Ban Th&#432; Ký. Th&#432;&#7901;ng tr&#7921;c Ban Th&#432; Ký Trung &#432;&#417;ng H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam g&#7891;m: Ch&#7911; t&#7883;ch và các Phó Ch&#7911; t&#7883;ch. Ban Th&#432; Ký là c&#417; quan lãnh &#273;&#7841;o c&#7911;a H&#7897;i gi&#7919;a 2 k&#7923; h&#7885;p Ban Ch&#7845;p Hành.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Ban Ch&#7845;p Hành chi h&#7897;i b&#7847;u ra chi h&#7897;i tr&#432;&#7903;ng, chi h&#7897;i phó.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;H&#7897;i ngh&#7883; th&#432;&#7901;ng k&#7923; c&#7911;a Ban Ch&#7845;p Hành Trung &#432;&#417;ng H&#7897;i m&#7897;t n&#259;m h&#7885;p m&#7897;t k&#7923;. Ban Ch&#7845;p Hành H&#7897;i sinh viên t&#7881;nh, thành ph&#7889; m&#7897;t n&#259;m h&#7885;p hai k&#7923;. Ban Ch&#7845;p Hành H&#7897;i sinh viên c&#7845;p tr&#432;&#7901;ng m&#7897;t n&#259;m h&#7885;p b&#7889;n k&#7923;. Ban Ch&#7845;p Hành chi h&#7897;i m&#7895;i tháng h&#7885;p m&#7897;t k&#7923;. Ngoài h&#7897;i ngh&#7883; th&#432;&#7901;ng k&#7923;, Ban Ch&#7845;p Hành có th&#7875; có các h&#7897;i ngh&#7883; b&#7845;t th&#432;&#7901;ng.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <b><i><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&#272;i&#7873;u 11:</font></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;S&#7889; l&#432;&#7907;ng u&#7927; viên Ban Ch&#7845;p Hành c&#7845;p nào do &#273;&#7841;i h&#7897;i c&#7845;p &#273;ó quy&#7871;t &#273;&#7883;nh c&#259;n c&#7913; vào h&#432;&#7899;ng d&#7851;n c&#7911;a Ban Th&#432; Ký Trung &#432;&#417;ng H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Ban Ch&#7845;p Hành H&#7897;i các c&#7845;p &#273;&#432;&#7907;c quy&#7873;n quy&#7871;t &#273;&#7883;nh ki&#7879;n toàn Ban Ch&#7845;p Hành H&#7897;i c&#7845;p mình theo s&#7889; l&#432;&#7907;ng, c&#417; c&#7845;u &#273;ã &#273;&#432;&#7907;c &#272;&#7841;i h&#7897;i thông qua trên c&#417; s&#7903; hi&#7879;p th&#432;&#417;ng, gi&#7899;i thi&#7879;u t&#7915; c&#7845;p d&#432;&#7899;i lên và &#273;&#7873; ngh&#7883; H&#7897;i c&#7845;p trên tr&#7921;c ti&#7871;p công nh&#7853;n.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <b><i><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&#272;i&#7873;u 12</font></span></i><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">: Nhi&#7879;m v&#7909; c&#7911;a Ban Ch&#7845;p Hành và Ban Th&#432; Ký các c&#7845;p:</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">1. </font><b> <font size="2">Trung &#432;&#417;ng H&#7897;i: </font></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">a. Ban Ch&#7845;p Hành có nhi&#7879;m v&#7909;: </font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;T&#7893; ch&#7913;c th&#7921;c hi&#7879;n &#272;i&#7873;u l&#7879; H&#7897;i và ngh&#7883; quy&#7871;t &#272;&#7841;i h&#7897;i &#273;&#7841;i bi&#7875;u toàn qu&#7889;c H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Quy&#7871;t &#273;&#7883;nh các ch&#432;&#417;ng trình hành &#273;&#7897;ng, nhi&#7879;m v&#7909; &#273;&#7889;i n&#7897;i, &#273;&#7889;i ngo&#7841;i và công tác t&#7893; ch&#7913;c, tài chính c&#7911;a H&#7897;i.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Tri&#7879;u t&#7853;p &#272;&#7841;i h&#7897;i &#273;&#7841;i bi&#7875;u toàn qu&#7889;c H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Hi&#7879;p th&#432;&#417;ng b&#7847;u Ban Ki&#7875;m tra và tr&#432;&#7903;ng Ban Ki&#7875;m tra trong s&#7889; u&#7927; viên Ban Ch&#7845;p Hành.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">b.&nbsp;Ban Th&#432; Ký có nhi&#7879;m v&#7909;: </font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;&nbsp;Thay m&#7863;t Ban Ch&#7845;p Hành Trung &#432;&#417;ng H&#7897;i ch&#7881; &#273;&#7841;o, h&#432;&#7899;ng d&#7851;n các c&#7845;p b&#7897; H&#7897;i trong vi&#7879;c th&#7921;c hi&#7879;n ngh&#7883; quy&#7871;t, ch&#7911; tr&#432;&#417;ng c&#7911;a Ban Ch&#7845;p Hành Trung &#432;&#417;ng H&#7897;i; quan h&#7879;, ph&#7889;i h&#7907;p v&#7899;i các c&#417; quan c&#7911;a Nhà n&#432;&#7899;c, các t&#7893; ch&#7913;c trong n&#432;&#7899;c và qu&#7889;c t&#7871; &#273;&#7875; gi&#7843;i quy&#7871;t nh&#7919;ng v&#7845;n &#273;&#7873; có liên quan &#273;&#7871;n công tác H&#7897;i và phong trào sinh viên, phát ngôn chính th&#7913;c c&#7911;a H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam &#273;&#7889;i v&#7899;i các s&#7921; ki&#7879;n trong n&#432;&#7899;c và qu&#7889;c t&#7871;.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Ch&#7881; &#273;&#7841;o, h&#432;&#7899;ng d&#7851;n và ki&#7875;m tra H&#7897;i c&#7845;p d&#432;&#7899;i trong vi&#7879;c th&#7921;c hi&#7879;n các ch&#7911; tr&#432;&#417;ng công tác c&#7911;a Ban Ch&#7845;p Hành Trung &#432;&#417;ng H&#7897;i.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Chu&#7849;n b&#7883; n&#7897;i dung các k&#7923; h&#7885;p Ban Ch&#7845;p Hành Trung &#432;&#417;ng H&#7897;i.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Qu&#7843;n lý tài chính c&#7911;a H&#7897;i cùng c&#7845;p.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">c. Th&#432;&#7901;ng tr&#7921;c Ban Th&#432; Ký Trung &#432;&#417;ng H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam có nhi&#7879;m v&#7909; &#273;i&#7873;u hành công vi&#7879;c hàng ngày gi&#7919;a hai k&#7923; h&#7897;i ngh&#7883; c&#7911;a Ban Th&#432; Ký Trung &#432;&#417;ng H&#7897;i. </font> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">2.&nbsp;</font><b><font size="2">H&#7897;i sinh viên t&#7881;nh, thành ph&#7889;: </font></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">a.&nbsp;Ban Ch&#7845;p Hành có nhi&#7879;m v&#7909;: </font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;T&#7893; ch&#7913;c th&#7921;c hi&#7879;n ngh&#7883; quy&#7871;t &#272;&#7841;i h&#7897;i c&#7911;a c&#7845;p mình và các Ngh&#7883; quy&#7871;t, ch&#432;&#417;ng trình ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7911;a H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Quy&#7871;t &#273;&#7883;nh các ch&#432;&#417;ng trình hành &#273;&#7897;ng, công tác t&#7893; ch&#7913;c, ki&#7875;m tra và tài chính c&#7911;a H&#7897;i c&#7845;p mình.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Tri&#7879;u t&#7853;p &#272;&#7841;i h&#7897;i &#273;&#7841;i bi&#7875;u c&#7845;p t&#7881;nh, thành ph&#7889;.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Hi&#7879;p th&#432;&#417;ng b&#7847;u Ban Ki&#7875;m tra và tr&#432;&#7903;ng Ban ki&#7875;m tra trong s&#7889; u&#7927; viên Ban ki&#7875;m tra.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">b.&nbsp;Ban Th&#432; Ký có nhi&#7879;m v&#7909;: </font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;T&#7893; ch&#7913;c th&#7921;c hi&#7879;n Ngh&#7883; quy&#7871;t, ch&#432;&#417;ng trình công tác c&#7911;a Ban Ch&#7845;p Hành H&#7897;i c&#7845;p mình.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Quan h&#7879;, ph&#7889;i h&#7907;p v&#7899;i các c&#417; quan Nhà n&#432;&#7899;c, các t&#7893; ch&#7913;c trong t&#7881;nh, thành ph&#7889; &#273;&#7875; gi&#7843;i quy&#7871;t nh&#7919;ng v&#7845;n &#273;&#7873; có liên quan &#273;&#7871;n công tác H&#7897;i và phong trào sinh viên &#7903; &#273;&#7883;a ph&#432;&#417;ng.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Chu&#7849;n b&#7883; n&#7897;i dung các k&#7923; h&#7885;p c&#7911;a Ban Ch&#7845;p Hành c&#7845;p t&#7881;nh, thành ph&#7889;.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Qu&#7843;n lý tài chính c&#7911;a H&#7897;i cùng c&#7845;p.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">3. </font><b> <font size="2">H&#7897;i sinh viên tr&#432;&#7901;ng: </font></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">a. Ban Ch&#7845;p Hành có nh&#7879;im v&#7909;: </font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;T&#7893; ch&#7913;c th&#7921;c hi&#7879;n các Ngh&#7883; quy&#7871;t, ch&#432;&#417;ng trình công tác c&#7911;a H&#7897;i c&#7845;p trên, quy&#7871;t &#273;&#7883;nh và t&#7893; ch&#7913;c th&#7921;c hi&#7879;n các ch&#432;&#417;ng trình công tác c&#7911;a H&#7897;i c&#7845;p mình.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Tri&#7879;u t&#7853;p &#272;&#7841;i h&#7897;i &#273;&#7841;i bi&#7875;u H&#7897;i sinh viên c&#7845;p tr&#432;&#7901;ng.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Hi&#7879;p th&#432;&#417;ng b&#7847;u Ban Ki&#7875;m tra và Tr&#432;&#7903;ng Ban ki&#7875;m tra trong s&#7889; u&#7927; viên Ban Ki&#7875;m tra.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">b. Ban Th&#432; Ký có nhi&#7879;m v&#7909;: </font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;T&#7893; ch&#7913;c th&#7921;c hi&#7879;n Ngh&#7883; quy&#7871;t, ch&#432;&#417;ng trình công tác c&#7911;a Ban Ch&#7845;p Hành H&#7897;i c&#7845;p mình.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Giúp Ban Ch&#7845;p Hành n&#7855;m v&#7919;ng tình hình và nhu c&#7847;u c&#7911;a sinh viên trong &#273;&#417;n v&#7883; &#273;&#7875; ph&#7843;n ánh v&#7899;i nhà tr&#432;&#7901;ng và H&#7897;i c&#7845;p trên.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Chu&#7849;n y k&#7871;t n&#7841;p H&#7897;i viên m&#7899;i c&#7911;a các chi H&#7897;i.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Ki&#7871;n ngh&#7883;, &#273;&#7873; xu&#7845;t c&#7845;p u&#7927;, Ban Giám Hi&#7879;u nhà tr&#432;&#7901;ng, ph&#7889;i h&#7907;p v&#7899;i các t&#7893; ch&#7913;c &#273;oàn th&#7875; trong tr&#432;&#7901;ng &#273;&#7875; gi&#7843;i quy&#7871;t nh&#7919;ng v&#7845;n &#273;&#7873; liên quan &#273;&#7871;n công tác H&#7897;i và phong trào sinh viên c&#7911;a tr&#432;&#7901;ng.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Chu&#7849;n b&#7883; n&#7897;i dung các k&#7923; h&#7885;p c&#7911;a Ban Ch&#7845;p Hành.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Qu&#7843;n lý tài chính c&#7911;a H&#7897;i cùng c&#7845;p.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">4.&nbsp; </font> <b><font size="2">Nhi&#7879;m v&#7909; c&#7911;a Ban Ch&#7845;p Hành chi H&#7897;i: </font></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">- T&#7893; ch&#7913;c th&#7921;c hi&#7879;n các ch&#7911; tr&#432;&#417;ng công tác c&#7911;a chi H&#7897;i và H&#7897;i các c&#7845;p.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;N&#7855;m v&#7919;ng tình hình và nhu c&#7847;u sinh viên &#273;&#7875; ki&#7871;n ngh&#7883;, &#273;&#7873; xu&#7845;t v&#7899;i Ban Ch&#7845;p Hành H&#7897;i c&#7845;p tr&#432;&#7901;ng.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;K&#7871;t n&#7841;p H&#7897;i viên m&#7899;i, qu&#7843;n lý H&#7897;i viên; gi&#7899;i thi&#7879;u H&#7897;i viên &#432;u tú cho &#272;oàn b&#7891;i d&#432;&#7905;ng k&#7871;t n&#7841;p.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Qu&#7843;n lý thu, chi, trích n&#7897;p h&#7897;i phí.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 110%"> <b><i><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"> <font size="2" color="#0000FF">Ch&#432;&#417;ng IV</font></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 110%"> <b><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"> <font size="2" color="#0000FF">CÔNG TÁC KI&#7874;M TRA C&#7910;A H&#7896;I VÀ BAN KI&#7874;M TRA CÁC C&#7844;P</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <b><i><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&#272;i&#7873;u 13: </font></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">1. Ki&#7875;m tra là m&#7897;t trong nh&#7919;ng ch&#7913;c n&#259;ng lãnh &#273;&#7841;o c&#7911;a H&#7897;i. T&#7893; ch&#7913;c H&#7897;i ph&#7843;i ti&#7871;n hành công tác ki&#7875;m tra. </font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">2. Các c&#7845;p b&#7897; H&#7897;i lãnh &#273;&#7841;o công tác ki&#7875;m tra và t&#7893; ch&#7913;c th&#7921;c hi&#7879;n nhi&#7879;m v&#7909; ki&#7875;m tra các t&#7893; ch&#7913;c H&#7897;i và h&#7897;i viên ch&#7845;p hành &#272;i&#7873;u l&#7879;, Ngh&#7883; quy&#7871;t và th&#7921;c hi&#7879;n các ch&#432;&#417;ng trình công tác c&#7911;a H&#7897;i. </font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <b><i><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <b><i><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&#272;i&#7873;u 14:</font></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">1. Ban Ki&#7875;m tra c&#7911;a H&#7897;i &#273;&#432;&#7907;c thành l&#7853;p t&#7915; Trung &#432;&#417;ng &#273;&#7871;n c&#7845;p tr&#432;&#7901;ng. Ban Ki&#7875;m tra do Ban Ch&#7845;p Hành cùng c&#7845;p hi&#7879;p th&#432;&#417;ng b&#7847;u ra và &#273;&#432;&#7907;c Ban Th&#432; Ký H&#7897;i sinh viên c&#7845;p trên tr&#7921;c ti&#7871;p công nh&#7853;n. </font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">2. C&#417; c&#7845;u, s&#7889; l&#432;&#7907;ng u&#7927; viên Ban Ki&#7875;m tra m&#7895;i c&#7845;p; vi&#7879;c công nh&#7853;n và cho rút tên u&#7927; viên Ban Ki&#7875;m tra th&#7921;c hi&#7879;n theo h&#432;&#7899;ng d&#7851;n c&#7911;a Ban Th&#432; Ký Trung &#432;&#417;ng H&#7897;i. </font></span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">3. Nhi&#7879;m k&#7923; c&#7911;a Ban Ki&#7875;m tra theo nhi&#7879;m k&#7923; c&#7911;a Ban Ch&#7845;p Hành cùng c&#7845;p. </font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <b><i><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <b><i><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&#272;i&#7873;u 15:</font></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">1.&nbsp;Ban Ki&#7875;m tra các c&#7845;p là c&#417; quan giúp vi&#7879;c và ch&#7883;u s&#7921; lãnh &#273;&#7841;o c&#7911;a Ban Ch&#7845;p Hành cùng c&#7845;p và s&#7921; ch&#7881; &#273;&#7841;o c&#7911;a Ban Ki&#7875;m tra c&#7845;p trên. </font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">2. Nhi&#7879;m v&#7909; c&#7911;a Ban Ki&#7875;m tra các c&#7845;p: </font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;&nbsp;Tham m&#432;u cho Ban Ch&#7845;p Hành và Ban Th&#432; Ký cùng c&#7845;p ki&#7875;m tra vi&#7879;c thi hành &#272;i&#7873;u l&#7879;, Ngh&#7883; quy&#7871;t, ch&#7911; tr&#432;&#417;ng và các ch&#432;&#417;ng trình công tác c&#7911;a H&#7897;i.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Ki&#7875;m tra cán b&#7897;, h&#7897;i viên, u&#7927; viên Ban Ch&#7845;p Hành cùng c&#7845;p và t&#7893; ch&#7913;c H&#7897;i c&#7845;p d&#432;&#7899;i khi có d&#7845;u hi&#7879;u vi ph&#7841;m &#272;i&#7873;u l&#7879; c&#7911;a H&#7897;i.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Gi&#7843;i quy&#7871;t khi&#7871;u n&#7841;i, t&#7889; cáo c&#7911;a cán b&#7897;, h&#7897;i viên và nhân dân liên quan &#273;&#7871;n cán b&#7897;, h&#7897;i viên; b&#7843;o v&#7879; quy&#7873;n l&#7907;i h&#7907;p pháp c&#7911;a h&#7897;i viên.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Ki&#7875;m tra công tác h&#7897;i phí, vi&#7879;c s&#7917; d&#7909;ng các ngu&#7891;n qu&#7929; khác c&#7911;a các &#273;&#417;n v&#7883; tr&#7921;c thu&#7897;c Ban Ch&#7845;p Hành cùng c&#7845;p và c&#7845;p d&#432;&#7899;i.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Tham m&#432;u cho Ban Ch&#7845;p Hành và Ban Th&#432; Ký cùng c&#7845;p v&#7873; công tác khen th&#432;&#7903;ng, k&#7927; lu&#7853;t và ki&#7875;m tra vi&#7879;c thi hành c&#7911;a t&#7893; ch&#7913;c H&#7897;i c&#7845;p d&#432;&#7899;i.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <b><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"> <font size="2" color="#0000FF">Ch&#432;&#417;ng V</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <b><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"> <font size="2" color="#0000FF">KHEN TH&#431;&#7902;NG VÀ K&#7926; LU&#7852;T</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <b><i><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&#272;i&#7873;u 16: </font></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Cán b&#7897;, h&#7897;i viên, các c&#7845;p H&#7897;i và nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i có công trong s&#7921; nghi&#7879;p giáo d&#7909;c, &#273;ào t&#7841;o, b&#7891;i d&#432;&#7905;ng sinh viên, trong công tác xây d&#7921;ng H&#7897;i và phong trào sinh viên &#273;&#7873;u &#273;&#432;&#7907;c xem xét khen th&#432;&#7903;ng ho&#7863;c &#273;&#7873; ngh&#7883; khen th&#432;&#7903;ng.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Cán b&#7897;, h&#7897;i viên, các c&#7845;p H&#7897;i vi ph&#7841;m &#272;i&#7873;u l&#7879; H&#7897;i, làm &#7843;nh h&#432;&#7903;ng x&#7845;u &#273;&#7871;n uy tín c&#7911;a H&#7897;i thì b&#7883; xem xét k&#7927; lu&#7853;t v&#7899;i các hình th&#7913;c sau;</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">+ &#272;&#7889;i v&#7899;i cán b&#7897;, h&#7897;i viên: Khi&#7875;n trách, c&#7843;nh cáo, cách ch&#7913;c, khai tr&#7915; ra kh&#7887;i H&#7897;i.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">+ &#272;&#7889;i v&#7899;i các c&#7845;p H&#7897;i: Khi&#7875;n trách, c&#7843;nh cáo, gi&#7843;i th&#7875;.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">Quy &#273;&#7883;nh c&#7909; th&#7875; v&#7873; khen th&#432;&#7903;ng và k&#7927; lu&#7853;t theo h&#432;&#7899;ng d&#7851;n c&#7911;a BTk Trung &#432;&#417;ng H&#7897;i.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <b><i><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"> <font size="2" color="#0000FF">Ch&#432;&#417;ng VI</font></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <b><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"> <font size="2" color="#0000FF">TÀI CHÍNH C&#7910;A H&#7896;I</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <b><i><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&#272;i&#7873;u 17</font></span></i></b><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">: </font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">1. Tài chính c&#7911;a H&#7897;i g&#7891;m các ngu&#7891;n thu sau &#273;ây: </font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;H&#7897;i phí do h&#7897;i viên &#273;óng góp.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Kinh phí Nhà n&#432;&#7899;c và nhà tr&#432;&#7901;ng h&#7895; tr&#7907;.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Các kho&#7843;n thu h&#7907;p pháp khác.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">2. Các kho&#7843;n chi phí c&#7911;a H&#7897;i g&#7891;m có: </font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7911;a H&#7897;i.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Khen th&#432;&#7903;ng.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;C&#417; s&#7903; v&#7853;t ch&#7845;t ph&#7909;c v&#7909; cho các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7911;a H&#7897;i.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">Vi&#7879;c s&#7917; d&#7909;ng tài chính c&#7911;a H&#7897;i sinh viên do Ban Ch&#7845;p Hành, Ban Th&#432; Ký H&#7897;i các c&#7845;p th&#7921;c hi&#7879;n theo nguyên t&#7855;c qu&#7843;n lý tài chính c&#7911;a Nhà n&#432;&#7899;c.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <b><i><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"> <font size="2" color="#0000FF">Ch&#432;&#417;ng VII</font></span></i></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <b><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"> <font size="2" color="#0000FF">CH&#7844;P HÀNH &#272;I&#7872;U L&#7878; H&#7896;I</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; line-height: 110%"> <b><i><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&#272;i&#7873;u 18</font></span></i></b><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">: </font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;&#272;i&#7873;u l&#7879; H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam g&#7891;m 7 ch&#432;&#417;ng, 18 &#273;i&#7873;u; m&#7885;i cán b&#7897;, h&#7897;i viên và t&#7893; ch&#7913;c H&#7897;i ph&#7843;i ch&#7845;p hành nghiêm ch&#7881;nh &#272;i&#7873;u l&#7879; H&#7897;i. &#272;i&#7873;u l&#7879; H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam ch&#7881; có giá tr&#7883; khi &#273;&#432;&#7907;c B&#7897; N&#7897;i v&#7909; phê duy&#7879;t và &#273;&#432;&#7907;c phép l&#432;u hành theo quy &#273;&#7883;nh c&#7911;a pháp lu&#7853;t.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Vi&#7879;c s&#7917;a &#273;&#7893;i, b&#7893; sung và thông qua &#272;i&#7873;u l&#7879; H&#7897;i do &#272;&#7841;i h&#7897;i ho&#7863;c h&#7897;i ngh&#7883; &#273;&#7841;i bi&#7875;u toàn qu&#7889;c thông qua. M&#7885;i s&#7917;a &#273;&#7893;i, b&#7893; sung ph&#7843;i &#273;&#432;&#7907;c B&#7897; N&#7897;i v&#7909; phê duy&#7879;t và &#273;&#432;&#7907;c phép l&#432;u hành theo quy &#273;&#7883;nh c&#7911;a pháp lu&#7853;t.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">-&nbsp;Ban Th&#432; Ký Trung &#432;&#417;ng H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam có trách nhi&#7879;m h&#432;&#7899;ng d&#7851;n vi&#7879;c th&#7921;c hi&#7879;n &#272;i&#7873;u l&#7879; H&#7897;i.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; text-indent: .5in; line-height: 110%"> <span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 110%"> <font color="#009933"><b><i><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"> <font size="2">(&#272;i&#7873;u l&#7879; s&#7917;a &#273;&#7893;i này &#273;ã &#273;&#432;&#7907;c thông qua t&#7841;i &#272;&#7841;i h&#7897;i &#273;&#7841;i bi&#7875;u toàn qu&#7889;c H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam l&#7847;n th&#7913; VII vào ngày 31 tháng 12 n&#259;m 2003)</font></span></i></b><span style="line-height: 110%; font-family: Arial"><font size="2"> </font></span></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;