Thủ Đức: Đoàn phường Hiệp Bình Phước Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hiệp Bình Phước Lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 12/02/2017, Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh phường Hiệp B&igrave;nh Phước quận Thủ Đức lần thứ V nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 đ&atilde; được diễn ra với sự tham dự 100 đại biểu, đại diện cho 267 đo&agrave;n vi&ecirc;n của phường.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự Đại Hội c&oacute; Đ/c Trần Thanh Tr&agrave;&nbsp;&ndash; C&aacute;n bộ Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đ/c Hồ Trần Ph&uacute; Nghĩa &ndash; C&aacute;n bộ Ban MT-ANQP-ĐBDC Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đ/c Nguyễn Thị Hồng Thảo &ndash; QUV, B&iacute; Thư Quận Đo&agrave;n, Đ/c L&ecirc; Thượng Duy Lập &ndash; QUV, Chủ tịch HĐND, B&iacute; Thư Đảng ủy phường, c&ugrave;ng sự hiện diện của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; Ban Thường vụ quận Đo&agrave;n, l&atilde;nh đạo cấp ủy Đảng c&aacute;c đơn vị, c&aacute;c đồng ch&iacute; Thường trực Đo&agrave;n 12 phường.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/2/27581/DSC04395.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi phường Hiệp B&igrave;nh Phước đ&atilde; đạt được những kết quả đ&aacute;ng phấn khởi, nhiều m&ocirc; h&igrave;nh hoạt động của tổ chức Đo&agrave;n đ&atilde; mang lại hiệu quả cao, g&oacute;p phần c&ugrave;ng địa phương ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ ph&aacute;t triển kinh tế, văn h&oacute;a, x&atilde; hội. Với những th&agrave;nh quả đ&oacute;, nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; những kết quả đ&atilde; đạt được trong nhiệm kỳ qua, x&aacute;c định phương hướng trong nhiệm kỳ tới v&agrave; bầu ra Ban chấp h&agrave;nh mới c&oacute; đủ năng lực l&atilde;nh đạo, tổ chức hoạt động Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Phường Hiệp B&igrave;nh Phước lần thứ V nhiệm kỳ 2017 - 2022.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội đ&atilde; bầu ra 11 đồng ch&iacute; v&agrave;o Ban chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ mới v&agrave; bầu trực tiếp B&iacute; thư tại Đại hội với tỷ lệ phiếu bầu đạt 93% đối với đồng ch&iacute; Trần Nguyễn Ngọc Hạnh giữ chức vụ B&iacute; thư Đo&agrave;n phường nhiệm kỳ lần thứ V nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tại Đại hội, Đ/c Nguyễn Thị Hồng Thảo &ndash; QUV, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n cũng đ&atilde; chỉ đạo, định hướng trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu phường Hiệp B&igrave;nh Phước trong nhiệm kỳ mới trong đ&oacute; cần phải thẳng thắn nh&igrave;n nhận những hạn chế, tồn tại đ&atilde; mắc phải trong nhiệm kỳ qua, trong đ&oacute;:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Cần đổi mới c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị, tư tưởng, truyền thống, l&yacute; tưởng cho ph&ugrave; hợp với đặc điểm của từng đối tượng thanh ni&ecirc;n. Cần x&aacute;c định đ&acirc;y l&agrave; một nhiệm vụ trọng t&acirc;m của thời kỳ hội nhập để từ đ&oacute; n&acirc;ng cao &yacute; thức, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; tr&aacute;ch nhiệm của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ tổ quốc, địa phương giai đoạn hiện nay;</span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Cần tập trung quan t&acirc;m tiếp tục cụ thể h&oacute;a việc thực hiện học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh gắn với thực hiện x&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n, phong c&aacute;ch c&aacute;n bộ Đo&agrave;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c việc l&agrave;m, c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc cụ thể; Tiếp tục ph&aacute;t huy hiệu quả c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động của Đo&agrave;n, nhất l&agrave; c&aacute;c hoạt động gắn với bảo vệ m&ocirc;i trường, đảm bảo an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, an sinh x&atilde; hội, tham gia x&acirc;y dựng phường đạt chuẩn văn minh đ&ocirc; thị; đầu tư, đẩy mạnh c&aacute;c giải ph&aacute;p hỗ trợ thanh ni&ecirc;n lập nghiệp, khởi nghiệp, l&agrave;m kinh tế v&agrave; c&aacute;c hoạt động hỗ trợ thanh ni&ecirc;n hội nhập một c&aacute;ch chủ động, t&iacute;ch cực v&agrave; hiệu quả;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Cần xem việc x&acirc;y dựng v&agrave; củng cố tổ chức Đo&agrave;n l&agrave; vấn đề then chốt để đẩy mạnh c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động của Đo&agrave;n, phải ra sức x&acirc;y dựng, củng cố Đo&agrave;n vững mạnh về ch&iacute;nh trị, tư tưởng v&agrave; tổ chức, cần tập trung n&acirc;ng cao chất lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n tại c&aacute;c Chi đo&agrave;n, đ&acirc;y l&agrave; nơi tạo ra m&ocirc;i trường cho đo&agrave;n vi&ecirc;n r&egrave;n luyện, cống hiến, nơi tập hợp rộng r&atilde;i thanh ni&ecirc;n, đồng thời l&agrave; nơi bồi dưỡng đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; giới thiệu cho Đảng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại Đại hội, Đo&agrave;n phường đ&atilde; trao giấy khen cho 06 tập thể, 13 c&aacute; nh&acirc;n đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi phường Hiệp B&igrave;nh Phước lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Huỳnh Sang</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;