Thủ Đức: Đoàn phường Hiệp Bình Phước Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hiệp Bình Phước Lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 12/02/2017, Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh phường Hiệp B&igrave;nh Phước quận Thủ Đức lần thứ V nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 đ&atilde; được diễn ra với sự tham dự 100 đại biểu, đại diện cho 267 đo&agrave;n vi&ecirc;n của phường.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự Đại Hội c&oacute; Đ/c Trần Thanh Tr&agrave;&nbsp;&ndash; C&aacute;n bộ Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đ/c Hồ Trần Ph&uacute; Nghĩa &ndash; C&aacute;n bộ Ban MT-ANQP-ĐBDC Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đ/c Nguyễn Thị Hồng Thảo &ndash; QUV, B&iacute; Thư Quận Đo&agrave;n, Đ/c L&ecirc; Thượng Duy Lập &ndash; QUV, Chủ tịch HĐND, B&iacute; Thư Đảng ủy phường, c&ugrave;ng sự hiện diện của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; Ban Thường vụ quận Đo&agrave;n, l&atilde;nh đạo cấp ủy Đảng c&aacute;c đơn vị, c&aacute;c đồng ch&iacute; Thường trực Đo&agrave;n 12 phường.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/2/27581/DSC04395.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi phường Hiệp B&igrave;nh Phước đ&atilde; đạt được những kết quả đ&aacute;ng phấn khởi, nhiều m&ocirc; h&igrave;nh hoạt động của tổ chức Đo&agrave;n đ&atilde; mang lại hiệu quả cao, g&oacute;p phần c&ugrave;ng địa phương ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ ph&aacute;t triển kinh tế, văn h&oacute;a, x&atilde; hội. Với những th&agrave;nh quả đ&oacute;, nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; những kết quả đ&atilde; đạt được trong nhiệm kỳ qua, x&aacute;c định phương hướng trong nhiệm kỳ tới v&agrave; bầu ra Ban chấp h&agrave;nh mới c&oacute; đủ năng lực l&atilde;nh đạo, tổ chức hoạt động Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Phường Hiệp B&igrave;nh Phước lần thứ V nhiệm kỳ 2017 - 2022.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội đ&atilde; bầu ra 11 đồng ch&iacute; v&agrave;o Ban chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ mới v&agrave; bầu trực tiếp B&iacute; thư tại Đại hội với tỷ lệ phiếu bầu đạt 93% đối với đồng ch&iacute; Trần Nguyễn Ngọc Hạnh giữ chức vụ B&iacute; thư Đo&agrave;n phường nhiệm kỳ lần thứ V nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tại Đại hội, Đ/c Nguyễn Thị Hồng Thảo &ndash; QUV, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n cũng đ&atilde; chỉ đạo, định hướng trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu phường Hiệp B&igrave;nh Phước trong nhiệm kỳ mới trong đ&oacute; cần phải thẳng thắn nh&igrave;n nhận những hạn chế, tồn tại đ&atilde; mắc phải trong nhiệm kỳ qua, trong đ&oacute;:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Cần đổi mới c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị, tư tưởng, truyền thống, l&yacute; tưởng cho ph&ugrave; hợp với đặc điểm của từng đối tượng thanh ni&ecirc;n. Cần x&aacute;c định đ&acirc;y l&agrave; một nhiệm vụ trọng t&acirc;m của thời kỳ hội nhập để từ đ&oacute; n&acirc;ng cao &yacute; thức, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; tr&aacute;ch nhiệm của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ tổ quốc, địa phương giai đoạn hiện nay;</span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Cần tập trung quan t&acirc;m tiếp tục cụ thể h&oacute;a việc thực hiện học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh gắn với thực hiện x&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n, phong c&aacute;ch c&aacute;n bộ Đo&agrave;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c việc l&agrave;m, c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc cụ thể; Tiếp tục ph&aacute;t huy hiệu quả c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động của Đo&agrave;n, nhất l&agrave; c&aacute;c hoạt động gắn với bảo vệ m&ocirc;i trường, đảm bảo an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, an sinh x&atilde; hội, tham gia x&acirc;y dựng phường đạt chuẩn văn minh đ&ocirc; thị; đầu tư, đẩy mạnh c&aacute;c giải ph&aacute;p hỗ trợ thanh ni&ecirc;n lập nghiệp, khởi nghiệp, l&agrave;m kinh tế v&agrave; c&aacute;c hoạt động hỗ trợ thanh ni&ecirc;n hội nhập một c&aacute;ch chủ động, t&iacute;ch cực v&agrave; hiệu quả;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Cần xem việc x&acirc;y dựng v&agrave; củng cố tổ chức Đo&agrave;n l&agrave; vấn đề then chốt để đẩy mạnh c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động của Đo&agrave;n, phải ra sức x&acirc;y dựng, củng cố Đo&agrave;n vững mạnh về ch&iacute;nh trị, tư tưởng v&agrave; tổ chức, cần tập trung n&acirc;ng cao chất lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n tại c&aacute;c Chi đo&agrave;n, đ&acirc;y l&agrave; nơi tạo ra m&ocirc;i trường cho đo&agrave;n vi&ecirc;n r&egrave;n luyện, cống hiến, nơi tập hợp rộng r&atilde;i thanh ni&ecirc;n, đồng thời l&agrave; nơi bồi dưỡng đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; giới thiệu cho Đảng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại Đại hội, Đo&agrave;n phường đ&atilde; trao giấy khen cho 06 tập thể, 13 c&aacute; nh&acirc;n đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi phường Hiệp B&igrave;nh Phước lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Huỳnh Sang</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

Agile Việt Nam
;