Đại hội đại biểu Đoàn phường 6, Quận 5

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đo&agrave;n phường 6, Quận 5 l&agrave; đơn vị vinh dự được Trung ương (TW) Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n chọn để tổ chức Đại hội điểm v&agrave; bầu trực tiếp b&iacute; thư tại đại hội, chuẩn bị tiến tới Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP.HCM lần X v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần XI .</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh phường 6, Quận 5 lần thứ XVII (2017 &ndash; 2022) đ&atilde; diễn ra trong hai ng&agrave;y 11 v&agrave; 12/2.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện TW Đo&agrave;n đến dự đại hội c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Hồng Hải &ndash; Ph&oacute; ban Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; đ&ocirc; thị, v&agrave; đồng ch&iacute; Vũ Minh Ngọc &ndash; Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ban Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; đ&ocirc; thị. Đại diện Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM c&oacute; đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n VN TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; đơn vị dẫn đầu 5 năm liền của cụm thi đua số 2 trong c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n tại Quận 5, Đo&agrave;n phường 6 đ&atilde; nhận được nhiều bằng khen từ TW Đo&agrave;n v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Trong nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017, Đo&agrave;n phường 6 đ&atilde; kết nạp 282 đo&agrave;n vi&ecirc;n mới, v&agrave; thực hiện 66 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n. Đặc biệt, đơn vị đ&atilde; c&oacute; nhiều s&aacute;ng tạo trong c&aacute;c hoạt động như: thực hiện &ldquo;Sổ tay tiếp d&acirc;n&rdquo; phục vụ cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, &lsquo;Sổ tay du lịch quận 5&rdquo; song ngữ Anh &ndash; Việt, th&agrave;nh lập c&acirc;u lạc bộ &ldquo;Thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp&rdquo; tạo hơn 300 việc l&agrave;m, x&acirc;y dựng m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Khu phố AST &ndash; An to&agrave;n ; Sạch đẹp ; Văn minh &ndash; Nghĩa T&igrave;nh&rdquo; tr&ecirc;n tất cả 6 khu phố, tổ chức thường xuy&ecirc;n s&acirc;n chơi thiếu nhi cuối tuần &hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute;ng g&oacute;p cho phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; c&oacute; nhiều &yacute; kiến thiết thực. Đại biểu nữ Trần Gia &Acirc;n lưu &yacute;: &ldquo;N&ecirc;n tập trung cải thiện chất lượng c&aacute;c con hẻm, thay v&igrave; qu&aacute; tập trung ph&aacute;t triển cảnh quan cho đoạn đường lớn&rdquo;. Đại biểu Nguyễn Thị Thu c&oacute; g&oacute;p &yacute; việc n&ecirc;n xem x&eacute;t lại số năm trong nhiệm kỳ của BCH chi đo&agrave;n c&aacute;c khu phố hiện l&agrave; 1 năm, qu&aacute; ngắn để thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ, hằng năm phải thay đổi, kh&oacute; ổn định hoạt động khu phố. Một đại biểu kh&aacute;c đề xuất th&ecirc;m hoạt động giao lưu với du kh&aacute;ch quốc tế, để đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; cơ hội r&egrave;n luyện ngoại ngữ v&agrave; thể hiện kiến thức về địa phương m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/2/27583/ĐHP6-Ra-mắt-BCH-mới.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả v&agrave; chỉ đạo hoạt động, B&iacute; thư Quận đo&agrave;n 5 Qu&aacute;ch Trung Hiếu nhấn mạnh với c&aacute;c bạn đại biểu: &ldquo;Trong c&aacute;c phần việc đ&atilde; đề ra, việc g&igrave; c&oacute; thể chủ động thực hiện th&igrave; Ban chấp h&agrave;nh phải l&agrave;m ngay&rdquo;. B&iacute; thư quận đo&agrave;n cũng đề nghị đo&agrave;n phường v&agrave; c&aacute;c chi đo&agrave;n, cần c&oacute; c&ocirc;ng t&aacute;c b&agrave;n giao c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n cho địa phương tiếp tục duy tr&igrave; hiệu quả để tr&aacute;nh l&atilde;ng ph&iacute; như trước đ&acirc;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua hai ng&agrave;y l&agrave;m việc, đại hội đ&atilde; bầu ra Ban chấp h&agrave;nh mới với 11 đồng ch&iacute;, trong đ&oacute; đồng ch&iacute; Phạm Th&aacute;i Nguy&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n phường nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017 &ndash; t&aacute;i đắc cử chức vụ B&iacute; thư nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022. C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo TW Đo&agrave;n v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tặng hoa ch&uacute;c mừng BCH mới, đồng thời khen thưởng c&aacute;c tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n xuất sắc trong nhiệm kỳ trước.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

.
;