Đại hội đại biểu Đoàn phường 6, Quận 5

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đo&agrave;n phường 6, Quận 5 l&agrave; đơn vị vinh dự được Trung ương (TW) Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n chọn để tổ chức Đại hội điểm v&agrave; bầu trực tiếp b&iacute; thư tại đại hội, chuẩn bị tiến tới Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP.HCM lần X v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần XI .</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh phường 6, Quận 5 lần thứ XVII (2017 &ndash; 2022) đ&atilde; diễn ra trong hai ng&agrave;y 11 v&agrave; 12/2.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện TW Đo&agrave;n đến dự đại hội c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Hồng Hải &ndash; Ph&oacute; ban Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; đ&ocirc; thị, v&agrave; đồng ch&iacute; Vũ Minh Ngọc &ndash; Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ban Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; đ&ocirc; thị. Đại diện Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM c&oacute; đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n VN TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; đơn vị dẫn đầu 5 năm liền của cụm thi đua số 2 trong c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n tại Quận 5, Đo&agrave;n phường 6 đ&atilde; nhận được nhiều bằng khen từ TW Đo&agrave;n v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Trong nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017, Đo&agrave;n phường 6 đ&atilde; kết nạp 282 đo&agrave;n vi&ecirc;n mới, v&agrave; thực hiện 66 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n. Đặc biệt, đơn vị đ&atilde; c&oacute; nhiều s&aacute;ng tạo trong c&aacute;c hoạt động như: thực hiện &ldquo;Sổ tay tiếp d&acirc;n&rdquo; phục vụ cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, &lsquo;Sổ tay du lịch quận 5&rdquo; song ngữ Anh &ndash; Việt, th&agrave;nh lập c&acirc;u lạc bộ &ldquo;Thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp&rdquo; tạo hơn 300 việc l&agrave;m, x&acirc;y dựng m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Khu phố AST &ndash; An to&agrave;n ; Sạch đẹp ; Văn minh &ndash; Nghĩa T&igrave;nh&rdquo; tr&ecirc;n tất cả 6 khu phố, tổ chức thường xuy&ecirc;n s&acirc;n chơi thiếu nhi cuối tuần &hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute;ng g&oacute;p cho phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; c&oacute; nhiều &yacute; kiến thiết thực. Đại biểu nữ Trần Gia &Acirc;n lưu &yacute;: &ldquo;N&ecirc;n tập trung cải thiện chất lượng c&aacute;c con hẻm, thay v&igrave; qu&aacute; tập trung ph&aacute;t triển cảnh quan cho đoạn đường lớn&rdquo;. Đại biểu Nguyễn Thị Thu c&oacute; g&oacute;p &yacute; việc n&ecirc;n xem x&eacute;t lại số năm trong nhiệm kỳ của BCH chi đo&agrave;n c&aacute;c khu phố hiện l&agrave; 1 năm, qu&aacute; ngắn để thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ, hằng năm phải thay đổi, kh&oacute; ổn định hoạt động khu phố. Một đại biểu kh&aacute;c đề xuất th&ecirc;m hoạt động giao lưu với du kh&aacute;ch quốc tế, để đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; cơ hội r&egrave;n luyện ngoại ngữ v&agrave; thể hiện kiến thức về địa phương m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/2/27583/ĐHP6-Ra-mắt-BCH-mới.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả v&agrave; chỉ đạo hoạt động, B&iacute; thư Quận đo&agrave;n 5 Qu&aacute;ch Trung Hiếu nhấn mạnh với c&aacute;c bạn đại biểu: &ldquo;Trong c&aacute;c phần việc đ&atilde; đề ra, việc g&igrave; c&oacute; thể chủ động thực hiện th&igrave; Ban chấp h&agrave;nh phải l&agrave;m ngay&rdquo;. B&iacute; thư quận đo&agrave;n cũng đề nghị đo&agrave;n phường v&agrave; c&aacute;c chi đo&agrave;n, cần c&oacute; c&ocirc;ng t&aacute;c b&agrave;n giao c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n cho địa phương tiếp tục duy tr&igrave; hiệu quả để tr&aacute;nh l&atilde;ng ph&iacute; như trước đ&acirc;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua hai ng&agrave;y l&agrave;m việc, đại hội đ&atilde; bầu ra Ban chấp h&agrave;nh mới với 11 đồng ch&iacute;, trong đ&oacute; đồng ch&iacute; Phạm Th&aacute;i Nguy&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n phường nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017 &ndash; t&aacute;i đắc cử chức vụ B&iacute; thư nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022. C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo TW Đo&agrave;n v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tặng hoa ch&uacute;c mừng BCH mới, đồng thời khen thưởng c&aacute;c tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n xuất sắc trong nhiệm kỳ trước.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Huy hiệu Đoàn được giữ nguyên cấu trúc hình khối theo bản vẽ ban đầu do họa sỹ Huỳnh Văn Thuận thiết kế Huy hiệu có hình tròn, trên nền sọc xanh lá và trắng là hình ảnh một cánh tay nắm chắc lá cờ Tổ quốc đi lên. Chạy xung quanh hình tròn lớn là dòng chữ “ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH”; Huy hiệu có 4 màu: Xanh lá, đỏ cờ, vàng, trắng (không màu):

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 15 và 16/02/2017, Huyện Đoàn phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự và Ban Chỉ huy Công an huyện tổ chức hội trại tòng quân năm 2017 tại sân bóng Ban Chỉ huy quân sự huyện Củ Chi với chủ đề “Tuổi trẻ giữ nước”.

;