Đại hội đại biểu Đoàn phường 6, Quận 5

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đo&agrave;n phường 6, Quận 5 l&agrave; đơn vị vinh dự được Trung ương (TW) Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n chọn để tổ chức Đại hội điểm v&agrave; bầu trực tiếp b&iacute; thư tại đại hội, chuẩn bị tiến tới Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP.HCM lần X v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần XI .</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh phường 6, Quận 5 lần thứ XVII (2017 &ndash; 2022) đ&atilde; diễn ra trong hai ng&agrave;y 11 v&agrave; 12/2.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện TW Đo&agrave;n đến dự đại hội c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Hồng Hải &ndash; Ph&oacute; ban Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; đ&ocirc; thị, v&agrave; đồng ch&iacute; Vũ Minh Ngọc &ndash; Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ban Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; đ&ocirc; thị. Đại diện Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM c&oacute; đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n VN TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; đơn vị dẫn đầu 5 năm liền của cụm thi đua số 2 trong c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n tại Quận 5, Đo&agrave;n phường 6 đ&atilde; nhận được nhiều bằng khen từ TW Đo&agrave;n v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Trong nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017, Đo&agrave;n phường 6 đ&atilde; kết nạp 282 đo&agrave;n vi&ecirc;n mới, v&agrave; thực hiện 66 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n. Đặc biệt, đơn vị đ&atilde; c&oacute; nhiều s&aacute;ng tạo trong c&aacute;c hoạt động như: thực hiện &ldquo;Sổ tay tiếp d&acirc;n&rdquo; phục vụ cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, &lsquo;Sổ tay du lịch quận 5&rdquo; song ngữ Anh &ndash; Việt, th&agrave;nh lập c&acirc;u lạc bộ &ldquo;Thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp&rdquo; tạo hơn 300 việc l&agrave;m, x&acirc;y dựng m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Khu phố AST &ndash; An to&agrave;n ; Sạch đẹp ; Văn minh &ndash; Nghĩa T&igrave;nh&rdquo; tr&ecirc;n tất cả 6 khu phố, tổ chức thường xuy&ecirc;n s&acirc;n chơi thiếu nhi cuối tuần &hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute;ng g&oacute;p cho phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; c&oacute; nhiều &yacute; kiến thiết thực. Đại biểu nữ Trần Gia &Acirc;n lưu &yacute;: &ldquo;N&ecirc;n tập trung cải thiện chất lượng c&aacute;c con hẻm, thay v&igrave; qu&aacute; tập trung ph&aacute;t triển cảnh quan cho đoạn đường lớn&rdquo;. Đại biểu Nguyễn Thị Thu c&oacute; g&oacute;p &yacute; việc n&ecirc;n xem x&eacute;t lại số năm trong nhiệm kỳ của BCH chi đo&agrave;n c&aacute;c khu phố hiện l&agrave; 1 năm, qu&aacute; ngắn để thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ, hằng năm phải thay đổi, kh&oacute; ổn định hoạt động khu phố. Một đại biểu kh&aacute;c đề xuất th&ecirc;m hoạt động giao lưu với du kh&aacute;ch quốc tế, để đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; cơ hội r&egrave;n luyện ngoại ngữ v&agrave; thể hiện kiến thức về địa phương m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/2/27583/ĐHP6-Ra-mắt-BCH-mới.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả v&agrave; chỉ đạo hoạt động, B&iacute; thư Quận đo&agrave;n 5 Qu&aacute;ch Trung Hiếu nhấn mạnh với c&aacute;c bạn đại biểu: &ldquo;Trong c&aacute;c phần việc đ&atilde; đề ra, việc g&igrave; c&oacute; thể chủ động thực hiện th&igrave; Ban chấp h&agrave;nh phải l&agrave;m ngay&rdquo;. B&iacute; thư quận đo&agrave;n cũng đề nghị đo&agrave;n phường v&agrave; c&aacute;c chi đo&agrave;n, cần c&oacute; c&ocirc;ng t&aacute;c b&agrave;n giao c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n cho địa phương tiếp tục duy tr&igrave; hiệu quả để tr&aacute;nh l&atilde;ng ph&iacute; như trước đ&acirc;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua hai ng&agrave;y l&agrave;m việc, đại hội đ&atilde; bầu ra Ban chấp h&agrave;nh mới với 11 đồng ch&iacute;, trong đ&oacute; đồng ch&iacute; Phạm Th&aacute;i Nguy&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n phường nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017 &ndash; t&aacute;i đắc cử chức vụ B&iacute; thư nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022. C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo TW Đo&agrave;n v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tặng hoa ch&uacute;c mừng BCH mới, đồng thời khen thưởng c&aacute;c tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n xuất sắc trong nhiệm kỳ trước.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, thúc đẩy tinh thần của đoàn viên, thanh niên Thành phố trong tổ chức và thực hiện các phong trào hành động cách mạng, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 được điễn ra vào ngày 21/9.

;