Hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội SV phần 2 - Những vấn đề về Hội viên

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>H&#431;&#7898;NG D&#7850;N</title> <style> <!-- p.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-bottom:.0001pt; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in} table.MsoNormalTable {mso-style-parent:""; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; } --> </style> </head> <body> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"> <font face="Arial" size="2" color="#FF0000"><b> <span style="layout-grid-mode: line">H&#431;&#7898;NG D&#7850;N </span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"> <font face="Arial" size="2" color="#FF0000"><b> <span style="layout-grid-mode: line">TH&#7920;C HI&#7878;N &#272;I&#7872;U L&#7878; H&#7896;I SINH VIÊN VI&#7878;T NAM</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"> <font face="Arial" size="2"><b><span style="layout-grid-mode: line"> --------------------</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%"> <font face="Arial" size="2"><b> <span style="line-height: 150%; layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 1.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">C&#259;n c&#7913; &#272;i&#7873;u l&#7879; H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam &#273;&#432;&#7907;c thông qua t&#7841;i &#272;&#7841;i h&#7897;i &#273;&#7841;i bi&#7875;u toàn qu&#7889;c H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam l&#7847;n th&#7913; VII; Quy&#7871;t &#273;&#7883;nh s&#7889; 32/2004/ Q&#272;-BNV ngày 4/5/2004 c&#7911;a B&#7897; N&#7897;i v&#7909; v&#7873; vi&#7879;c công nh&#7853;n &#272;i&#7873;u l&#7879; H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam; Ban Th&#432; ký Trung &#432;&#417;ng H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam h&#432;&#7899;ng d&#7851;n th&#7921;c hi&#7879;n &#272;i&#7873;u l&#7879; H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam, c&#7909; th&#7875; nh&#432; sau:</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-indent: 28.35pt; margin-top: 3.0pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-indent: 28.35pt; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2" color="#0000FF"> <span style="layout-grid-mode: line; font-weight: 700">PH&#7846;N TH&#7912; HAI</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-indent: 28.35pt; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2" color="#0000FF"><b> <span style="layout-grid-mode: line">NH&#7918;NG V&#7844;N &#272;&#7872; V&#7872; H&#7896;I VIÊN</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 28.35pt; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;&nbsp; <font color="#009900"><b>I. QUY TRÌNH K&#7870;T N&#7840;P H&#7896;I VIÊN:</b></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 28.35pt; margin-top: 4.0pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">(C&#7845;p chi h&#7897;i g&#7891;m có: Chi h&#7897;i theo l&#7899;p, khoa, ngành, câu l&#7841;c b&#7897;, &#273;&#7897;i nhóm…).</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">+ Ban ch&#7845;p hành (BCH) c&#7845;p chi H&#7897;i ho&#7863;c Ban ch&#7911; nhi&#7879;m câu l&#7841;c b&#7897;, &#273;&#7897;i, nhóm t&#7893; ch&#7913;c tuyên truy&#7873;n, gi&#7899;i thi&#7879;u v&#7873; H&#7897;i Sinh viên cho sinh viên.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">+ Sinh viên &#273;&#7873; &#273;&#7841;t nguy&#7879;n v&#7885;ng và &#273;&#259;ng ký gia nh&#7853;p H&#7897;i Sinh viên v&#7899;i chi h&#7897;i tr&#432;&#7903;ng, ch&#7911; nhi&#7879;m câu l&#7841;c b&#7897;, &#273;&#7897;i, nhóm tr&#432;&#7903;ng b&#7857;ng &#273;&#417;n ho&#7863;c ghi tên vào danh sách t&#7921; nguy&#7879;n tham gia.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">+ BCH chi h&#7897;i, Ban ch&#7911; nhi&#7879;m Câu l&#7841;c b&#7897;, &#273;&#7897;i, nhóm tr&#432;&#7903;ng xét và l&#7853;p danh sách sinh viên sau khi &#273;&#432;&#7907;c gi&#7899;i thi&#7879;u tìm hi&#7875;u &#272;i&#7873;u l&#7879; H&#7897;i Sinh viên, có nguy&#7879;n v&#7885;ng gia nh&#7853;p H&#7897;i Sinh viên báo cáo lên BCH Liên chi h&#7897;i (n&#7871;u có), BCH H&#7897;i Sinh viên tr&#432;&#7901;ng.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">+ Ban ch&#7845;p hành H&#7897;i Sinh viên tr&#432;&#7901;ng ra quy&#7871;t &#273;&#7883;nh chu&#7849;n y k&#7871;t n&#7841;p h&#7897;i viên m&#7899;i theo danh sách c&#7911;a các chi h&#7897;i &#273;&#7873; ngh&#7883;.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">+ Chi h&#7897;i t&#7893; ch&#7913;c l&#7877; k&#7871;t n&#7841;p h&#7897;i viên theo các b&#432;&#7899;c sau:</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">- Chào c&#7901;: Qu&#7889;c ca, bài ca chính th&#7913;c c&#7911;a H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">- Tuyên b&#7889; lý do, gi&#7899;i thi&#7879;u &#273;&#7841;i bi&#7875;u.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">- Công b&#7889; quy&#7871;t &#273;&#7883;nh chu&#7849;n y k&#7871;t n&#7841;p h&#7897;i viên và danh sách h&#7897;i viên m&#7899;i, g&#7855;n huy hi&#7879;u và trao th&#7867; h&#7897;i viên.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">- &#272;&#7841;i di&#7879;n h&#7897;i viên m&#7899;i và &#273;&#7841;i bi&#7875;u phát bi&#7875;u.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">- B&#7871; m&#7841;c, chào c&#7901;.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">(<i>L&#7877; k&#7871;t n&#7841;p nên t&#7893; ch&#7913;c g&#7855;n v&#7899;i các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7911;a chi h&#7897;i, câu l&#7841;c b&#7897;, &#273;&#7897;i nhóm, nh&#432;: trong các &#273;&#7907;t ho&#7841;t &#273;&#7897;ng công tác xã h&#7897;i, ho&#7841;t &#273;&#7897;ng hè..., &#273;&#7883;a &#273;i&#7875;m không c&#7889; &#273;&#7883;nh có th&#7875; t&#7893; ch&#7913;c &#7903; n&#417;i có di tích l&#7883;ch s&#7917;, truy&#7873;n th&#7889;ng cách m&#7841;ng</i>...)</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 28.35pt; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">- Trang trí : C&#7901; T&#7893; qu&#7889;c, &#7843;nh ho&#7863;c t&#432;&#7907;ng Bác H&#7891;, bi&#7875;u tr&#432;ng c&#7911;a H&#7897;i Sinh viên và dòng ch&#7919; &quot;L&#7877; k&#7871;t n&#7841;p h&#7897;i viên &quot;.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">* <b><u>L&#432;u ý</u></b>: &#272;&#7889;i v&#7899;i các tr&#432;&#7901;ng &#273;ang v&#7853;n &#273;&#7897;ng thành l&#7853;p H&#7897;i (&#273;ã có Ban v&#7853;n &#273;&#7897;ng thành l&#7853;p H&#7897;i) thì vi&#7879;c k&#7871;t n&#7841;p h&#7897;i viên th&#7921;c hi&#7879;n theo quy trình sau: Sinh viên &#273;&#7873; &#273;&#7841;t nguy&#7879;n v&#7885;ng và &#273;&#259;ng ký gia nh&#7853;p H&#7897;i Sinh viên v&#7899;i chi &#272;oàn b&#7857;ng &#273;&#417;n ho&#7863;c ghi tên vào danh sách t&#7921; nguy&#7879;n tham gia; chi &#272;oàn t&#7893;ng h&#7907;p danh sách g&#7917;i Ban v&#7853;n &#273;&#7897;ng thành l&#7853;p H&#7897;i Sinh viên tr&#432;&#7901;ng &#273;&#7875; báo cáo Ban Th&#432;&#7901;ng v&#7909; &#272;oàn tr&#432;&#7901;ng ra quy&#7871;t &#273;&#7883;nh chu&#7849;n y k&#7871;t n&#7841;p h&#7897;i viên m&#7899;i.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2" color="#009900"> <span style="layout-grid-mode: line; font-weight: 700">II. CÔNG TÁC QU&#7842;N LÝ H&#7896;I VIÊN, CHI H&#7896;I, CÂU L&#7840;C B&#7896;, &#272;&#7896;I, NHÓM.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><b><span style="layout-grid-mode: line">1. &#272;&#7889;i v&#7899;i chi h&#7897;i:</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">- H&#7897;i viên ph&#7843;i &#273;eo huy hi&#7879;u H&#7897;i và &#273;&#432;&#7907;c trao th&#7867; h&#7897;i viên (<i>cán b&#7897;</i>, <i>h&#7897;i viên &#273;eo Huy hi&#7879;u và s&#7917; d&#7909;ng th&#7867; h&#7897;i viên trong sinh ho&#7841;t, h&#7897;i h&#7885;p c&#7911;a H&#7897;i và trong các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7911;a H&#7897;i</i>).</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">- Ban ch&#7845;p hành chi h&#7897;i ph&#7843;i có &quot;S&#7893; Chi h&#7897;i sinh viên&quot; theo m&#7851;u th&#7889;ng nh&#7845;t do Th&#432;&#7901;ng tr&#7921;c Ban th&#432; ký Trung &#432;&#417;ng H&#7897;i ban hành.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></p> <table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse; border: medium none; margin-left: 5.4pt"> <tr> <td width="46" valign="top" style="width: 34.2pt; border: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">TT</span></b></font></td> <td width="53" valign="top" style="width: .55in; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">H&#7885; và tên</span></b></font></td> <td width="53" valign="top" style="width: .55in; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">ngày tháng n&#259;m sinh</span></b></font></td> <td width="53" valign="top" style="width: .55in; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">Nam, n&#7919;</span></b></font></td> <td width="53" valign="top" style="width: .55in; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">&#272;&#7843;ng viên, &#273;oàn viên</span></b></font></td> <td width="53" valign="top" style="width: .55in; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">Dân t&#7897;c</span></b></font></td> <td width="50" valign="top" style="width: 37.15pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">Tôn giáo</span></b></font></td> <td width="47" valign="top" style="width: 35.45pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line"> Ngày gia nh&#7853;p H&#7897;i</span></b></font></td> <td width="62" valign="top" style="width: 46.2pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line"> N&#259;ng khi&#7871;u s&#7903; tr&#432;&#7901;ng</span></b></font></td> <td width="53" valign="top" style="width: .55in; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">&#272;&#7883;a ch&#7881; hi&#7879;n nay</span></b></font></td> <td width="67" valign="top" style="width: .7in; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">Ghi chú</span></b></font></td> </tr> <tr> <td width="46" valign="top" style="width: 34.2pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial" size="2"> <span style="line-height: 120%; layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="53" valign="top" style="width: .55in; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial" size="2"> <span style="line-height: 120%; layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="53" valign="top" style="width: .55in; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial" size="2"> <span style="line-height: 120%; layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial" size="2"> <span style="line-height: 120%; layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial" size="2"> <span style="line-height: 120%; layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="53" valign="top" style="width: .55in; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial" size="2"> <span style="line-height: 120%; layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="53" valign="top" style="width: .55in; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial" size="2"> <span style="line-height: 120%; layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="53" valign="top" style="width: .55in; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial" size="2"> <span style="line-height: 120%; layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="50" valign="top" style="width: 37.15pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial" size="2"> <span style="line-height: 120%; layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="47" valign="top" style="width: 35.45pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial" size="2"> <span style="line-height: 120%; layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="62" valign="top" style="width: 46.2pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial" size="2"> <span style="line-height: 120%; layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="53" valign="top" style="width: .55in; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial" size="2"> <span style="line-height: 120%; layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="67" valign="top" style="width: .7in; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial" size="2"> <span style="line-height: 120%; layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> </tr> </table> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">- Ban ch&#7845;p hành chi h&#7897;i, Ban ch&#7911; nhi&#7879;m Câu l&#7841;c b&#7897;, &#273;&#7897;i, nhóm c&#7847;n xây d&#7921;ng k&#7871; ho&#7841;ch công tác c&#7909; th&#7875; và giao nhi&#7879;m v&#7909; cho h&#7897;i viên.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">- Hàng n&#259;m c&#259;n c&#7913; k&#7871;t qu&#7843; th&#7921;c hi&#7879;n nhi&#7879;m v&#7909; h&#7897;i viên, BCH chi h&#7897;i, Câu l&#7841;c b&#7897;, &#273;&#7897;i nhóm &#273;ánh giá bi&#7875;u d&#432;&#417;ng, &#273;&#7873; ngh&#7883; khen th&#432;&#7903;ng nh&#7919;ng h&#7897;i viên hoàn thành t&#7889;t nhi&#7879;m v&#7909;, &#273;&#7891;ng th&#7901;i góp ý &#273;&#7889;i v&#7899;i nh&#7919;ng h&#7897;i viên ch&#432;a hoàn thành nhi&#7879;m v&#7909;.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><b><span style="layout-grid-mode: line">2. &#272;&#7889;i v&#7899;i H&#7897;i Sinh viên tr&#432;&#7901;ng:</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">C&#7847;n có các lo&#7841;i s&#7893; sách:</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">- S&#7893; biên b&#7843;n h&#7885;p Ban Th&#432; ký, Ban ch&#7845;p hành và các cu&#7897;c làm vi&#7879;c c&#7911;a Ban Th&#432; ký, Ban Ch&#7845;p hành v&#7899;i H&#7897;i c&#7845;p trên.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">- S&#7893; qu&#7843;n lý cán b&#7897; H&#7897;i.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">- S&#7893; thu, chi H&#7897;i phí.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">- S&#7893; qu&#7843;n lý các chi h&#7897;i, Câu l&#7841;c b&#7897;... theo m&#7851;u th&#7889;ng nh&#7845;t do Th&#432;&#7901;ng tr&#7921;c Ban Th&#432; ký Trung &#432;&#417;ng H&#7897;i ban hành.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></p> <table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="589" style="border-collapse: collapse; border: medium none; margin-left: 5.4pt"> <tr> <td width="51" valign="top" style="width: 38.2pt; border: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">TT</span></b></font></td> <td width="75" valign="top" style="width: 56.3pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">Tên chi h&#7897;i (CLB, &#273;&#7897;i, nhóm)</span></b></font></td> <td width="58" valign="top" style="width: 43.6pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">S&#7889; l&#432;&#7907;ng h&#7897;i viên</span></b></font></td> <td width="58" valign="top" style="width: 43.6pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">Nam</span></b></font></td> <td width="58" valign="top" style="width: 43.6pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">N&#7919;</span></b></font></td> <td width="74" valign="top" style="width: 55.15pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">&#272;&#7843;ng viên</span></b></font></td> <td width="74" valign="top" style="width: 55.55pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">&#272;oàn viên</span></b></font></td> <td width="77" valign="top" style="width: 57.75pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">S&#7889; trao th&#7867;</span></b></font></td> <td width="64" valign="top" style="width: 47.8pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">H&#7897;i phí</span></b></font></td> </tr> <tr> <td width="51" valign="top" style="width: 38.2pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="75" valign="top" style="width: 56.3pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="58" valign="top" style="width: 43.6pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="58" valign="top" style="width: 43.6pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="58" valign="top" style="width: 43.6pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="74" valign="top" style="width: 55.15pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="74" valign="top" style="width: 55.55pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="77" valign="top" style="width: 57.75pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="64" valign="top" style="width: 47.8pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> </tr> </table> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2" color="#009900"> <span lang="FR" style="layout-grid-mode: line; font-weight: 700">III. VI&#7878;C XOÁ TÊN VÀ RÚT TÊN TRONG DANH SÁCH H&#7896;I VIÊN.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">- Khi h&#7897;i viên không còn nguy&#7879;n v&#7885;ng tham gia sinh ho&#7841;t H&#7897;i ph&#7843;i báo cáo v&#7899;i BCH chi h&#7897;i, Ban ch&#7911; nhi&#7879;m Câu l&#7841;c b&#7897;, &#273;&#7897;i, nhóm và gi&#7843;i quy&#7871;t xong các công vi&#7879;c mà h&#7897;i viên có liên quan v&#7899;i t&#7893; ch&#7913;c H&#7897;i thì BCH H&#7897;i Sinh viên tr&#432;&#7901;ng cho rút tên kh&#7887;i danh sách h&#7897;i viên.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">- H&#7897;i viên không tham gia sinh ho&#7841;t ho&#7863;c không &#273;óng h&#7897;i phí trong th&#7901;i gian 3 tháng mà không có lý do chính &#273;áng thì BCH chi h&#7897;i báo cáo v&#7899;i BCH H&#7897;i Sinh viên (khoa) tr&#432;&#7901;ng quy&#7871;t &#273;&#7883;nh xoá tên kh&#7887;i danh sách h&#7897;i viên.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">- Khi h&#7897;i viên t&#7889;t nghi&#7879;p ra tr&#432;&#7901;ng thì BCH H&#7897;i Sinh viên tr&#432;&#7901;ng tuyên b&#7889; h&#7897;i viên hoàn thành nhi&#7879;m v&#7909; và gi&#7843;i th&#7875; chi h&#7897;i (nên g&#7855;n vào l&#7877; t&#7889;t nghi&#7879;p ho&#7863;c bu&#7893;i sinh ho&#7841;t cu&#7889;i cùng c&#7911;a chi h&#7897;i).</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">- &#272;&#7889;i v&#7899;i Câu l&#7841;c b&#7897;, &#273;&#7897;i, nhóm khi gi&#7843;i th&#7875; thì BCH H&#7897;i Sinh viên tr&#432;&#7901;ng gi&#7899;i thi&#7879;u h&#7897;i viên có nhu c&#7847;u, nguy&#7879;n v&#7885;ng v&#7873; sinh ho&#7841;t t&#7841;i chi h&#7897;i ho&#7863;c Câu l&#7841;c b&#7897;, &#273;&#7897;i, nhóm phù h&#7907;p.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2" color="#009900"> <span lang="FR" style="layout-grid-mode: line; font-weight: 700">IV. H&#7896;I VIÊN DANH D&#7920; C&#7910;A H&#7896;I SINH VIÊN.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">- T&#7893; ch&#7913;c H&#7897;i có quy&#7873;n k&#7871;t n&#7841;p h&#7897;i viên danh d&#7921; c&#7911;a H&#7897;i Sinh viên. Vi&#7879;c k&#7871;t n&#7841;p h&#7897;i viên danh d&#7921; ph&#7843;i thi&#7871;t th&#7921;c và &#273;&#432;&#7907;c công b&#7889; vào d&#7883;p &#272;&#7841;i h&#7897;i, ngày truy&#7873;n th&#7889;ng ho&#7863;c các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng t&#7853;p trung c&#7911;a H&#7897;i. Nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i không ph&#7843;i là sinh viên có nguy&#7879;n v&#7885;ng, t&#7921; nguy&#7879;n xin gia nh&#7853;p H&#7897;i Sinh viên thì Ban Ch&#7845;p hành H&#7897;i Sinh viên t&#7915; c&#7845;p tr&#432;&#7901;ng tr&#7903; lên xem xét, quy&#7871;t &#273;&#7883;nh k&#7871;t n&#7841;p làm h&#7897;i viên danh d&#7921; c&#7911;a H&#7897;i.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">- H&#7897;i viên danh d&#7921; ph&#7843;i sinh ho&#7841;t &#7903; m&#7897;t c&#417; s&#7903; H&#7897;i nh&#7845;t &#273;&#7883;nh, không nh&#7845;t thi&#7871;t tham gia h&#7871;t các n&#7897;i dung sinh ho&#7841;t.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">- Khi không còn nguy&#7879;n v&#7885;ng, h&#7897;i viên danh d&#7921; &#273;&#432;&#7907;c quy&#7873;n rút tên kh&#7887;i danh sách h&#7897;i viên. Trong tr&#432;&#7901;ng h&#7907;p h&#7897;i viên danh d&#7921; không còn phù h&#7907;p ho&#7863;c không còn &#273;&#7911; uy tín trong sinh viên thì BCH H&#7897;i Sinh viên c&#7845;p ra quy&#7871;t &#273;&#7883;nh k&#7871;t n&#7841;p th&#7843;o lu&#7853;n và cho rút kh&#7887;i danh sách h&#7897;i viên danh d&#7921;.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2" color="#009900"> <span lang="FR" style="layout-grid-mode: line; font-weight: 700">V. TR&#431;&#7900;NG H&#7906;P TI&#7870;P T&#7908;C SINH HO&#7840;T TRONG T&#7892; CH&#7912;C H&#7896;I SINH VIÊN.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">Nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i &#273;ã h&#7885;c qua b&#7853;c &#273;&#7841;i h&#7885;c, cao &#273;&#7859;ng n&#7871;u &#273;&#432;&#7907;c c&#7917; vào các c&#417; quan lãnh &#273;&#7841;o c&#7911;a H&#7897;i &#7903; các c&#7845;p thì ti&#7871;p t&#7909;c sinh ho&#7841;t trong t&#7893; ch&#7913;c H&#7897;i.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2" color="#009900"> <span lang="FR" style="layout-grid-mode: line; font-weight: 700">VI. VI&#7878;C TH&#7920;C HI&#7878;N CÁC QUY&#7872;N C&#7910;A H&#7896;I VIÊN.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">1. H&#7897;i viên &#273;&#432;&#7907;c quy&#7873;n yêu c&#7847;u t&#7893; ch&#7913;c H&#7897;i các c&#7845;p b&#7843;o v&#7879; quy&#7873;n l&#7907;i h&#7907;p pháp, chính &#273;áng c&#7911;a mình. Tu&#7923; theo tính ch&#7845;t và m&#7913;c &#273;&#7897;, các c&#7845;p c&#7911;a H&#7897;i &#273;&#7873;u có th&#7875; &#273;&#7841;i di&#7879;n b&#7843;o v&#7879; quy&#7873;n l&#7907;i h&#7907;p pháp, chính &#273;áng c&#7911;a h&#7897;i viên tr&#432;&#7899;c pháp lu&#7853;t và công lu&#7853;n.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">2. Quy&#7873;n &#7913;ng c&#7917;, &#273;&#7873; c&#7917;: T&#7845;t c&#7843; h&#7897;i viên &#273;&#7873;u có quy&#7873;n &#7913;ng c&#7917;, &#273;&#7873; c&#7917; h&#7897;i viên mà mình tín nhi&#7879;m vào danh sách &#273;&#7875; hi&#7879;p th&#432;&#417;ng th&#7889;ng nh&#7845;t b&#7847;u vào c&#417; quan lãnh &#273;&#7841;o các c&#7845;p c&#7911;a H&#7897;i và &#273;oàn &#273;&#7841;i bi&#7875;u &#273;i d&#7921; &#272;&#7841;i h&#7897;i, H&#7897;i ngh&#7883; &#273;&#7841;i bi&#7875;u c&#7845;p trên.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">- Quy&#7873;n &#7913;ng c&#7917;:</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">+ T&#7845;t c&#7843; h&#7897;i viên &#273;&#7873;u có quy&#7873;n &#7913;ng c&#7917; &#273;&#7875; hi&#7879;p th&#432;&#417;ng th&#7889;ng nh&#7845;t b&#7847;u vào BCH các c&#7845;p c&#7911;a H&#7897;i, dù h&#7897;i viên &#273;ó là &#273;&#7841;i bi&#7875;u hay không là &#273;&#7841;i bi&#7875;u &#272;&#7841;i h&#7897;i ho&#7863;c H&#7897;i ngh&#7883;.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 2.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">+ H&#7897;i viên không ph&#7843;i là &#273;&#7841;i bi&#7875;u c&#7911;a &#272;&#7841;i h&#7897;i ho&#7863;c H&#7897;i ngh&#7883; &#7913;ng c&#7917; vào BCH các c&#7845;p ph&#7843;i g&#7917;i &#273;&#7871;n BCH c&#7845;p tri&#7879;u t&#7853;p &#272;&#7841;i h&#7897;i &#273;&#417;n xin &#7913;ng c&#7917;, s&#417; y&#7871;u lý l&#7883;ch và nh&#7853;n xét c&#7911;a BCH c&#7845;p c&#417; s&#7903; n&#417;i h&#7897;i viên &#273;ang sinh ho&#7841;t ch&#7853;m nh&#7845;t 15 ngày tr&#432;&#7899;c khi ti&#7871;n hành &#272;&#7841;i h&#7897;i.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 2.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">+ Ban ch&#7845;p hành H&#7897;i c&#7845;p d&#432;&#7899;i có quy&#7873;n gi&#7899;i thi&#7879;u nhân s&#7921; &#273;&#432;&#7907;c tín nhi&#7879;m &#7903; c&#7845;p mình vào danh sách hi&#7879;p th&#432;&#417;ng b&#7847;u BCH H&#7897;i c&#7845;p trên tr&#7921;c ti&#7871;p.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 2.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">+ T&#7841;i &#272;&#7841;i h&#7897;i, H&#7897;i ngh&#7883; h&#7897;i viên, m&#7885;i h&#7897;i viên &#273;&#7873;u có quy&#7873;n &#7913;ng c&#7917; &#273;&#7875; hi&#7879;p th&#432;&#417;ng th&#7889;ng nh&#7845;t b&#7847;u làm &#273;&#7841;i bi&#7875;u &#273;i d&#7921; &#272;&#7841;i h&#7897;i H&#7897;i c&#7845;p trên, dù h&#7897;i viên &#273;ó có m&#7863;t hay không có m&#7863;t t&#7841;i &#272;&#7841;i h&#7897;i. &#272;&#7841;i bi&#7875;u chính th&#7913;c c&#7911;a &#272;&#7841;i h&#7897;i, H&#7897;i ngh&#7883; &#273;&#7841;i bi&#7875;u có quy&#7873;n &#7913;ng c&#7917;, &#273;&#7873; c&#7917; &#273;&#7875; hi&#7879;p th&#432;&#417;ng th&#7889;ng nh&#7845;t b&#7847;u làm &#273;&#7841;i bi&#7875;u &#273;i d&#7921; &#272;&#7841;i h&#7897;i &#273;&#7841;i bi&#7875;u ho&#7863;c H&#7897;i ngh&#7883; &#273;&#7841;i bi&#7875;u H&#7897;i c&#7845;p trên.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 2.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">+ U&#7927; viên BCH các c&#7845;p có quy&#7873;n &#7913;ng c&#7917; &#273;&#7875; hi&#7879;p th&#432;&#417;ng th&#7889;ng nh&#7845;t b&#7847;u vào Ban Th&#432; ký (ho&#7863;c b&#7847;u làm chi h&#7897;i tr&#432;&#7903;ng, chi h&#7897;i phó &#273;&#7889;i v&#7899;i c&#7845;p chi h&#7897;i); u&#7927; viên Ban Th&#432; ký có quy&#7873;n &#7913;ng c&#7917; &#273;&#7875; hi&#7879;p th&#432;&#417;ng th&#7889;ng nh&#7845;t b&#7847;u làm Ch&#7911; t&#7883;ch ho&#7863;c Phó ch&#7911; t&#7883;ch.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 2.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">- Quy&#7873;n &#273;&#7873; c&#7917;:</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 2.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">+ T&#7841;i &#272;&#7841;i h&#7897;i, H&#7897;i ngh&#7883; h&#7897;i viên, m&#7885;i h&#7897;i viên &#273;&#7873;u có quy&#7873;n &#273;&#7873; c&#7917; ng&#432;&#7901;i vào danh sách &#273;&#7875; hi&#7879;p th&#432;&#417;ng b&#7847;u vào BCH và hi&#7879;p th&#432;&#417;ng b&#7847;u làm &#273;&#7841;i bi&#7875;u &#273;i d&#7921; &#272;&#7841;i h&#7897;i, H&#7897;i ngh&#7883; &#273;&#7841;i bi&#7875;u c&#7845;p trên.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 2.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">+ T&#7841;i &#272;&#7841;i h&#7897;i &#273;&#7841;i bi&#7875;u, các &#273;&#7841;i bi&#7875;u chính th&#7913;c c&#7911;a &#272;&#7841;i h&#7897;i &#273;&#7873;u có quy&#7873;n &#273;&#7873; c&#7917; ng&#432;&#7901;i &#273;&#7875; hi&#7879;p th&#432;&#417;ng b&#7847;u vào BCH ho&#7863;c &#273;&#7873; c&#7917; &#273;&#7841;i bi&#7875;u chính th&#7913;c c&#7911;a &#272;&#7841;i h&#7897;i vào danh sách hi&#7879;p th&#432;&#417;ng b&#7847;u &#273;oàn &#273;&#7841;i bi&#7875;u &#273;i d&#7921; &#272;&#7841;i h&#7897;i H&#7897;i c&#7845;p trên.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 2.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">+ Các u&#7927; viên BCH có quy&#7873;n &#273;&#7873; c&#7917; u&#7927; viên BCH &#273;&#7875; hi&#7879;p th&#432;&#417;ng th&#7889;ng nh&#7845;t b&#7847;u vào Ban Th&#432; ký (ho&#7863;c b&#7847;u làm chi h&#7897;i tr&#432;&#7903;ng, chi h&#7897;i phó &#273;&#7889;i v&#7899;i c&#7845;p chi h&#7897;i), &#273;&#7873; c&#7917; u&#7927; viên Ban Th&#432; ký &#273;&#7875; hi&#7879;p th&#432;&#417;ng th&#7889;ng nh&#7845;t b&#7847;u làm Ch&#7911; t&#7883;ch, Phó ch&#7911; t&#7883;ch.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 2.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">+ Ban ch&#7845;p hành c&#7845;p tri&#7879;u t&#7853;p &#272;&#7841;i h&#7897;i có trách nhi&#7879;m báo cáo v&#7899;i &#272;&#7841;i h&#7897;i v&#7873; công tác chu&#7849;n b&#7883; nhân s&#7921; khoá m&#7899;i, &#273;&#432;&#7907;c quy&#7873;n gi&#7899;i thi&#7879;u danh sách &#273;&#7875; hi&#7879;p th&#432;&#417;ng b&#7847;u vào BCH H&#7897;i khoá m&#7899;i và &#273;oàn &#273;&#7841;i bi&#7875;u d&#7921; &#272;&#7841;i h&#7897;i &#273;&#7841;i bi&#7875;u H&#7897;i c&#7845;p trên.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 2.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">+ Khi &#273;&#7873; c&#7917; ng&#432;&#7901;i vào danh sách hi&#7879;p th&#432;&#417;ng, ng&#432;&#7901;i &#273;&#7873; c&#7917; ph&#7843;i cung c&#7845;p h&#7891; s&#417; (&#273;&#417;n &#273;&#7873; c&#7917;, s&#417; y&#7871;u lý l&#7883;ch, nh&#7853;n xét c&#7911;a BCH c&#7845;p c&#417; s&#7903;) c&#7911;a ng&#432;&#7901;i &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#7873; c&#7917; cho BCH c&#7845;p tri&#7879;u t&#7853;p &#272;&#7841;i h&#7897;i, H&#7897;i ngh&#7883; ch&#7853;m nh&#7845;t 15 ngày tr&#432;&#7899;c khi h&#7885;p.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 2.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">- T&#7845;t c&#7843; h&#7897;i viên &#273;&#7873;u có quy&#7873;n th&#7843;o lu&#7853;n và giám sát vi&#7879;c &#7913;ng c&#7917;, &#273;&#7873; c&#7917; vào c&#417; quan lãnh &#273;&#7841;o các c&#7845;p c&#7911;a H&#7897;i.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 2.0pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 2.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">3. H&#7897;i viên &#273;&#432;&#7907;c h&#432;&#7903;ng các phúc l&#7907;i t&#7853;p th&#7875; do H&#7897;i cùng c&#7845;p qu&#7843;n lý. Các phúc l&#7907;i t&#7853;p th&#7875; c&#7911;a H&#7897;i c&#7845;p nào do BCH c&#7845;p &#273;ó bàn b&#7841;c và quy&#7871;t &#273;&#7883;nh.</span></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;