Hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội SV phần 2 - Những vấn đề về Hội viên

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>H&#431;&#7898;NG D&#7850;N</title> <style> <!-- p.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-bottom:.0001pt; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in} table.MsoNormalTable {mso-style-parent:""; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; } --> </style> </head> <body> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"> <font face="Arial" size="2" color="#FF0000"><b> <span style="layout-grid-mode: line">H&#431;&#7898;NG D&#7850;N </span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"> <font face="Arial" size="2" color="#FF0000"><b> <span style="layout-grid-mode: line">TH&#7920;C HI&#7878;N &#272;I&#7872;U L&#7878; H&#7896;I SINH VIÊN VI&#7878;T NAM</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"> <font face="Arial" size="2"><b><span style="layout-grid-mode: line"> --------------------</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%"> <font face="Arial" size="2"><b> <span style="line-height: 150%; layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 1.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">C&#259;n c&#7913; &#272;i&#7873;u l&#7879; H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam &#273;&#432;&#7907;c thông qua t&#7841;i &#272;&#7841;i h&#7897;i &#273;&#7841;i bi&#7875;u toàn qu&#7889;c H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam l&#7847;n th&#7913; VII; Quy&#7871;t &#273;&#7883;nh s&#7889; 32/2004/ Q&#272;-BNV ngày 4/5/2004 c&#7911;a B&#7897; N&#7897;i v&#7909; v&#7873; vi&#7879;c công nh&#7853;n &#272;i&#7873;u l&#7879; H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam; Ban Th&#432; ký Trung &#432;&#417;ng H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam h&#432;&#7899;ng d&#7851;n th&#7921;c hi&#7879;n &#272;i&#7873;u l&#7879; H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam, c&#7909; th&#7875; nh&#432; sau:</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-indent: 28.35pt; margin-top: 3.0pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-indent: 28.35pt; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2" color="#0000FF"> <span style="layout-grid-mode: line; font-weight: 700">PH&#7846;N TH&#7912; HAI</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-indent: 28.35pt; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2" color="#0000FF"><b> <span style="layout-grid-mode: line">NH&#7918;NG V&#7844;N &#272;&#7872; V&#7872; H&#7896;I VIÊN</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 28.35pt; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;&nbsp; <font color="#009900"><b>I. QUY TRÌNH K&#7870;T N&#7840;P H&#7896;I VIÊN:</b></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 28.35pt; margin-top: 4.0pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">(C&#7845;p chi h&#7897;i g&#7891;m có: Chi h&#7897;i theo l&#7899;p, khoa, ngành, câu l&#7841;c b&#7897;, &#273;&#7897;i nhóm…).</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">+ Ban ch&#7845;p hành (BCH) c&#7845;p chi H&#7897;i ho&#7863;c Ban ch&#7911; nhi&#7879;m câu l&#7841;c b&#7897;, &#273;&#7897;i, nhóm t&#7893; ch&#7913;c tuyên truy&#7873;n, gi&#7899;i thi&#7879;u v&#7873; H&#7897;i Sinh viên cho sinh viên.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">+ Sinh viên &#273;&#7873; &#273;&#7841;t nguy&#7879;n v&#7885;ng và &#273;&#259;ng ký gia nh&#7853;p H&#7897;i Sinh viên v&#7899;i chi h&#7897;i tr&#432;&#7903;ng, ch&#7911; nhi&#7879;m câu l&#7841;c b&#7897;, &#273;&#7897;i, nhóm tr&#432;&#7903;ng b&#7857;ng &#273;&#417;n ho&#7863;c ghi tên vào danh sách t&#7921; nguy&#7879;n tham gia.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">+ BCH chi h&#7897;i, Ban ch&#7911; nhi&#7879;m Câu l&#7841;c b&#7897;, &#273;&#7897;i, nhóm tr&#432;&#7903;ng xét và l&#7853;p danh sách sinh viên sau khi &#273;&#432;&#7907;c gi&#7899;i thi&#7879;u tìm hi&#7875;u &#272;i&#7873;u l&#7879; H&#7897;i Sinh viên, có nguy&#7879;n v&#7885;ng gia nh&#7853;p H&#7897;i Sinh viên báo cáo lên BCH Liên chi h&#7897;i (n&#7871;u có), BCH H&#7897;i Sinh viên tr&#432;&#7901;ng.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">+ Ban ch&#7845;p hành H&#7897;i Sinh viên tr&#432;&#7901;ng ra quy&#7871;t &#273;&#7883;nh chu&#7849;n y k&#7871;t n&#7841;p h&#7897;i viên m&#7899;i theo danh sách c&#7911;a các chi h&#7897;i &#273;&#7873; ngh&#7883;.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">+ Chi h&#7897;i t&#7893; ch&#7913;c l&#7877; k&#7871;t n&#7841;p h&#7897;i viên theo các b&#432;&#7899;c sau:</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">- Chào c&#7901;: Qu&#7889;c ca, bài ca chính th&#7913;c c&#7911;a H&#7897;i Sinh viên Vi&#7879;t Nam.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">- Tuyên b&#7889; lý do, gi&#7899;i thi&#7879;u &#273;&#7841;i bi&#7875;u.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">- Công b&#7889; quy&#7871;t &#273;&#7883;nh chu&#7849;n y k&#7871;t n&#7841;p h&#7897;i viên và danh sách h&#7897;i viên m&#7899;i, g&#7855;n huy hi&#7879;u và trao th&#7867; h&#7897;i viên.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">- &#272;&#7841;i di&#7879;n h&#7897;i viên m&#7899;i và &#273;&#7841;i bi&#7875;u phát bi&#7875;u.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">- B&#7871; m&#7841;c, chào c&#7901;.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">(<i>L&#7877; k&#7871;t n&#7841;p nên t&#7893; ch&#7913;c g&#7855;n v&#7899;i các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7911;a chi h&#7897;i, câu l&#7841;c b&#7897;, &#273;&#7897;i nhóm, nh&#432;: trong các &#273;&#7907;t ho&#7841;t &#273;&#7897;ng công tác xã h&#7897;i, ho&#7841;t &#273;&#7897;ng hè..., &#273;&#7883;a &#273;i&#7875;m không c&#7889; &#273;&#7883;nh có th&#7875; t&#7893; ch&#7913;c &#7903; n&#417;i có di tích l&#7883;ch s&#7917;, truy&#7873;n th&#7889;ng cách m&#7841;ng</i>...)</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 28.35pt; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">- Trang trí : C&#7901; T&#7893; qu&#7889;c, &#7843;nh ho&#7863;c t&#432;&#7907;ng Bác H&#7891;, bi&#7875;u tr&#432;ng c&#7911;a H&#7897;i Sinh viên và dòng ch&#7919; &quot;L&#7877; k&#7871;t n&#7841;p h&#7897;i viên &quot;.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">* <b><u>L&#432;u ý</u></b>: &#272;&#7889;i v&#7899;i các tr&#432;&#7901;ng &#273;ang v&#7853;n &#273;&#7897;ng thành l&#7853;p H&#7897;i (&#273;ã có Ban v&#7853;n &#273;&#7897;ng thành l&#7853;p H&#7897;i) thì vi&#7879;c k&#7871;t n&#7841;p h&#7897;i viên th&#7921;c hi&#7879;n theo quy trình sau: Sinh viên &#273;&#7873; &#273;&#7841;t nguy&#7879;n v&#7885;ng và &#273;&#259;ng ký gia nh&#7853;p H&#7897;i Sinh viên v&#7899;i chi &#272;oàn b&#7857;ng &#273;&#417;n ho&#7863;c ghi tên vào danh sách t&#7921; nguy&#7879;n tham gia; chi &#272;oàn t&#7893;ng h&#7907;p danh sách g&#7917;i Ban v&#7853;n &#273;&#7897;ng thành l&#7853;p H&#7897;i Sinh viên tr&#432;&#7901;ng &#273;&#7875; báo cáo Ban Th&#432;&#7901;ng v&#7909; &#272;oàn tr&#432;&#7901;ng ra quy&#7871;t &#273;&#7883;nh chu&#7849;n y k&#7871;t n&#7841;p h&#7897;i viên m&#7899;i.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2" color="#009900"> <span style="layout-grid-mode: line; font-weight: 700">II. CÔNG TÁC QU&#7842;N LÝ H&#7896;I VIÊN, CHI H&#7896;I, CÂU L&#7840;C B&#7896;, &#272;&#7896;I, NHÓM.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><b><span style="layout-grid-mode: line">1. &#272;&#7889;i v&#7899;i chi h&#7897;i:</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">- H&#7897;i viên ph&#7843;i &#273;eo huy hi&#7879;u H&#7897;i và &#273;&#432;&#7907;c trao th&#7867; h&#7897;i viên (<i>cán b&#7897;</i>, <i>h&#7897;i viên &#273;eo Huy hi&#7879;u và s&#7917; d&#7909;ng th&#7867; h&#7897;i viên trong sinh ho&#7841;t, h&#7897;i h&#7885;p c&#7911;a H&#7897;i và trong các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng c&#7911;a H&#7897;i</i>).</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">- Ban ch&#7845;p hành chi h&#7897;i ph&#7843;i có &quot;S&#7893; Chi h&#7897;i sinh viên&quot; theo m&#7851;u th&#7889;ng nh&#7845;t do Th&#432;&#7901;ng tr&#7921;c Ban th&#432; ký Trung &#432;&#417;ng H&#7897;i ban hành.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 4.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></p> <table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse; border: medium none; margin-left: 5.4pt"> <tr> <td width="46" valign="top" style="width: 34.2pt; border: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">TT</span></b></font></td> <td width="53" valign="top" style="width: .55in; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">H&#7885; và tên</span></b></font></td> <td width="53" valign="top" style="width: .55in; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">ngày tháng n&#259;m sinh</span></b></font></td> <td width="53" valign="top" style="width: .55in; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">Nam, n&#7919;</span></b></font></td> <td width="53" valign="top" style="width: .55in; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">&#272;&#7843;ng viên, &#273;oàn viên</span></b></font></td> <td width="53" valign="top" style="width: .55in; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">Dân t&#7897;c</span></b></font></td> <td width="50" valign="top" style="width: 37.15pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">Tôn giáo</span></b></font></td> <td width="47" valign="top" style="width: 35.45pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line"> Ngày gia nh&#7853;p H&#7897;i</span></b></font></td> <td width="62" valign="top" style="width: 46.2pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line"> N&#259;ng khi&#7871;u s&#7903; tr&#432;&#7901;ng</span></b></font></td> <td width="53" valign="top" style="width: .55in; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">&#272;&#7883;a ch&#7881; hi&#7879;n nay</span></b></font></td> <td width="67" valign="top" style="width: .7in; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">Ghi chú</span></b></font></td> </tr> <tr> <td width="46" valign="top" style="width: 34.2pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial" size="2"> <span style="line-height: 120%; layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="53" valign="top" style="width: .55in; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial" size="2"> <span style="line-height: 120%; layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="53" valign="top" style="width: .55in; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial" size="2"> <span style="line-height: 120%; layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial" size="2"> <span style="line-height: 120%; layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial" size="2"> <span style="line-height: 120%; layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="53" valign="top" style="width: .55in; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial" size="2"> <span style="line-height: 120%; layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="53" valign="top" style="width: .55in; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial" size="2"> <span style="line-height: 120%; layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="53" valign="top" style="width: .55in; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial" size="2"> <span style="line-height: 120%; layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="50" valign="top" style="width: 37.15pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial" size="2"> <span style="line-height: 120%; layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="47" valign="top" style="width: 35.45pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial" size="2"> <span style="line-height: 120%; layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="62" valign="top" style="width: 46.2pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial" size="2"> <span style="line-height: 120%; layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="53" valign="top" style="width: .55in; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial" size="2"> <span style="line-height: 120%; layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="67" valign="top" style="width: .7in; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial" size="2"> <span style="line-height: 120%; layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> </tr> </table> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">- Ban ch&#7845;p hành chi h&#7897;i, Ban ch&#7911; nhi&#7879;m Câu l&#7841;c b&#7897;, &#273;&#7897;i, nhóm c&#7847;n xây d&#7921;ng k&#7871; ho&#7841;ch công tác c&#7909; th&#7875; và giao nhi&#7879;m v&#7909; cho h&#7897;i viên.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">- Hàng n&#259;m c&#259;n c&#7913; k&#7871;t qu&#7843; th&#7921;c hi&#7879;n nhi&#7879;m v&#7909; h&#7897;i viên, BCH chi h&#7897;i, Câu l&#7841;c b&#7897;, &#273;&#7897;i nhóm &#273;ánh giá bi&#7875;u d&#432;&#417;ng, &#273;&#7873; ngh&#7883; khen th&#432;&#7903;ng nh&#7919;ng h&#7897;i viên hoàn thành t&#7889;t nhi&#7879;m v&#7909;, &#273;&#7891;ng th&#7901;i góp ý &#273;&#7889;i v&#7899;i nh&#7919;ng h&#7897;i viên ch&#432;a hoàn thành nhi&#7879;m v&#7909;.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><b><span style="layout-grid-mode: line">2. &#272;&#7889;i v&#7899;i H&#7897;i Sinh viên tr&#432;&#7901;ng:</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">C&#7847;n có các lo&#7841;i s&#7893; sách:</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">- S&#7893; biên b&#7843;n h&#7885;p Ban Th&#432; ký, Ban ch&#7845;p hành và các cu&#7897;c làm vi&#7879;c c&#7911;a Ban Th&#432; ký, Ban Ch&#7845;p hành v&#7899;i H&#7897;i c&#7845;p trên.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span style="layout-grid-mode: line">- S&#7893; qu&#7843;n lý cán b&#7897; H&#7897;i.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">- S&#7893; thu, chi H&#7897;i phí.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">- S&#7893; qu&#7843;n lý các chi h&#7897;i, Câu l&#7841;c b&#7897;... theo m&#7851;u th&#7889;ng nh&#7845;t do Th&#432;&#7901;ng tr&#7921;c Ban Th&#432; ký Trung &#432;&#417;ng H&#7897;i ban hành.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></p> <table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="589" style="border-collapse: collapse; border: medium none; margin-left: 5.4pt"> <tr> <td width="51" valign="top" style="width: 38.2pt; border: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">TT</span></b></font></td> <td width="75" valign="top" style="width: 56.3pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">Tên chi h&#7897;i (CLB, &#273;&#7897;i, nhóm)</span></b></font></td> <td width="58" valign="top" style="width: 43.6pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">S&#7889; l&#432;&#7907;ng h&#7897;i viên</span></b></font></td> <td width="58" valign="top" style="width: 43.6pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">Nam</span></b></font></td> <td width="58" valign="top" style="width: 43.6pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">N&#7919;</span></b></font></td> <td width="74" valign="top" style="width: 55.15pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">&#272;&#7843;ng viên</span></b></font></td> <td width="74" valign="top" style="width: 55.55pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">&#272;oàn viên</span></b></font></td> <td width="77" valign="top" style="width: 57.75pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">S&#7889; trao th&#7867;</span></b></font></td> <td width="64" valign="top" style="width: 47.8pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><b><span style="layout-grid-mode: line">H&#7897;i phí</span></b></font></td> </tr> <tr> <td width="51" valign="top" style="width: 38.2pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="75" valign="top" style="width: 56.3pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="58" valign="top" style="width: 43.6pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="58" valign="top" style="width: 43.6pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="58" valign="top" style="width: 43.6pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="74" valign="top" style="width: 55.15pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="74" valign="top" style="width: 55.55pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="77" valign="top" style="width: 57.75pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> <td width="64" valign="top" style="width: 47.8pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%; margin-top: 6.0pt"> <font face="Arial"><span style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></td> </tr> </table> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">&nbsp;</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2" color="#009900"> <span lang="FR" style="layout-grid-mode: line; font-weight: 700">III. VI&#7878;C XOÁ TÊN VÀ RÚT TÊN TRONG DANH SÁCH H&#7896;I VIÊN.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">- Khi h&#7897;i viên không còn nguy&#7879;n v&#7885;ng tham gia sinh ho&#7841;t H&#7897;i ph&#7843;i báo cáo v&#7899;i BCH chi h&#7897;i, Ban ch&#7911; nhi&#7879;m Câu l&#7841;c b&#7897;, &#273;&#7897;i, nhóm và gi&#7843;i quy&#7871;t xong các công vi&#7879;c mà h&#7897;i viên có liên quan v&#7899;i t&#7893; ch&#7913;c H&#7897;i thì BCH H&#7897;i Sinh viên tr&#432;&#7901;ng cho rút tên kh&#7887;i danh sách h&#7897;i viên.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">- H&#7897;i viên không tham gia sinh ho&#7841;t ho&#7863;c không &#273;óng h&#7897;i phí trong th&#7901;i gian 3 tháng mà không có lý do chính &#273;áng thì BCH chi h&#7897;i báo cáo v&#7899;i BCH H&#7897;i Sinh viên (khoa) tr&#432;&#7901;ng quy&#7871;t &#273;&#7883;nh xoá tên kh&#7887;i danh sách h&#7897;i viên.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">- Khi h&#7897;i viên t&#7889;t nghi&#7879;p ra tr&#432;&#7901;ng thì BCH H&#7897;i Sinh viên tr&#432;&#7901;ng tuyên b&#7889; h&#7897;i viên hoàn thành nhi&#7879;m v&#7909; và gi&#7843;i th&#7875; chi h&#7897;i (nên g&#7855;n vào l&#7877; t&#7889;t nghi&#7879;p ho&#7863;c bu&#7893;i sinh ho&#7841;t cu&#7889;i cùng c&#7911;a chi h&#7897;i).</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">- &#272;&#7889;i v&#7899;i Câu l&#7841;c b&#7897;, &#273;&#7897;i, nhóm khi gi&#7843;i th&#7875; thì BCH H&#7897;i Sinh viên tr&#432;&#7901;ng gi&#7899;i thi&#7879;u h&#7897;i viên có nhu c&#7847;u, nguy&#7879;n v&#7885;ng v&#7873; sinh ho&#7841;t t&#7841;i chi h&#7897;i ho&#7863;c Câu l&#7841;c b&#7897;, &#273;&#7897;i, nhóm phù h&#7907;p.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2" color="#009900"> <span lang="FR" style="layout-grid-mode: line; font-weight: 700">IV. H&#7896;I VIÊN DANH D&#7920; C&#7910;A H&#7896;I SINH VIÊN.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">- T&#7893; ch&#7913;c H&#7897;i có quy&#7873;n k&#7871;t n&#7841;p h&#7897;i viên danh d&#7921; c&#7911;a H&#7897;i Sinh viên. Vi&#7879;c k&#7871;t n&#7841;p h&#7897;i viên danh d&#7921; ph&#7843;i thi&#7871;t th&#7921;c và &#273;&#432;&#7907;c công b&#7889; vào d&#7883;p &#272;&#7841;i h&#7897;i, ngày truy&#7873;n th&#7889;ng ho&#7863;c các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng t&#7853;p trung c&#7911;a H&#7897;i. Nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i không ph&#7843;i là sinh viên có nguy&#7879;n v&#7885;ng, t&#7921; nguy&#7879;n xin gia nh&#7853;p H&#7897;i Sinh viên thì Ban Ch&#7845;p hành H&#7897;i Sinh viên t&#7915; c&#7845;p tr&#432;&#7901;ng tr&#7903; lên xem xét, quy&#7871;t &#273;&#7883;nh k&#7871;t n&#7841;p làm h&#7897;i viên danh d&#7921; c&#7911;a H&#7897;i.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">- H&#7897;i viên danh d&#7921; ph&#7843;i sinh ho&#7841;t &#7903; m&#7897;t c&#417; s&#7903; H&#7897;i nh&#7845;t &#273;&#7883;nh, không nh&#7845;t thi&#7871;t tham gia h&#7871;t các n&#7897;i dung sinh ho&#7841;t.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">- Khi không còn nguy&#7879;n v&#7885;ng, h&#7897;i viên danh d&#7921; &#273;&#432;&#7907;c quy&#7873;n rút tên kh&#7887;i danh sách h&#7897;i viên. Trong tr&#432;&#7901;ng h&#7907;p h&#7897;i viên danh d&#7921; không còn phù h&#7907;p ho&#7863;c không còn &#273;&#7911; uy tín trong sinh viên thì BCH H&#7897;i Sinh viên c&#7845;p ra quy&#7871;t &#273;&#7883;nh k&#7871;t n&#7841;p th&#7843;o lu&#7853;n và cho rút kh&#7887;i danh sách h&#7897;i viên danh d&#7921;.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2" color="#009900"> <span lang="FR" style="layout-grid-mode: line; font-weight: 700">V. TR&#431;&#7900;NG H&#7906;P TI&#7870;P T&#7908;C SINH HO&#7840;T TRONG T&#7892; CH&#7912;C H&#7896;I SINH VIÊN.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">Nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i &#273;ã h&#7885;c qua b&#7853;c &#273;&#7841;i h&#7885;c, cao &#273;&#7859;ng n&#7871;u &#273;&#432;&#7907;c c&#7917; vào các c&#417; quan lãnh &#273;&#7841;o c&#7911;a H&#7897;i &#7903; các c&#7845;p thì ti&#7871;p t&#7909;c sinh ho&#7841;t trong t&#7893; ch&#7913;c H&#7897;i.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2" color="#009900"> <span lang="FR" style="layout-grid-mode: line; font-weight: 700">VI. VI&#7878;C TH&#7920;C HI&#7878;N CÁC QUY&#7872;N C&#7910;A H&#7896;I VIÊN.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">1. H&#7897;i viên &#273;&#432;&#7907;c quy&#7873;n yêu c&#7847;u t&#7893; ch&#7913;c H&#7897;i các c&#7845;p b&#7843;o v&#7879; quy&#7873;n l&#7907;i h&#7907;p pháp, chính &#273;áng c&#7911;a mình. Tu&#7923; theo tính ch&#7845;t và m&#7913;c &#273;&#7897;, các c&#7845;p c&#7911;a H&#7897;i &#273;&#7873;u có th&#7875; &#273;&#7841;i di&#7879;n b&#7843;o v&#7879; quy&#7873;n l&#7907;i h&#7907;p pháp, chính &#273;áng c&#7911;a h&#7897;i viên tr&#432;&#7899;c pháp lu&#7853;t và công lu&#7853;n.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">2. Quy&#7873;n &#7913;ng c&#7917;, &#273;&#7873; c&#7917;: T&#7845;t c&#7843; h&#7897;i viên &#273;&#7873;u có quy&#7873;n &#7913;ng c&#7917;, &#273;&#7873; c&#7917; h&#7897;i viên mà mình tín nhi&#7879;m vào danh sách &#273;&#7875; hi&#7879;p th&#432;&#417;ng th&#7889;ng nh&#7845;t b&#7847;u vào c&#417; quan lãnh &#273;&#7841;o các c&#7845;p c&#7911;a H&#7897;i và &#273;oàn &#273;&#7841;i bi&#7875;u &#273;i d&#7921; &#272;&#7841;i h&#7897;i, H&#7897;i ngh&#7883; &#273;&#7841;i bi&#7875;u c&#7845;p trên.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">- Quy&#7873;n &#7913;ng c&#7917;:</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 3.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">+ T&#7845;t c&#7843; h&#7897;i viên &#273;&#7873;u có quy&#7873;n &#7913;ng c&#7917; &#273;&#7875; hi&#7879;p th&#432;&#417;ng th&#7889;ng nh&#7845;t b&#7847;u vào BCH các c&#7845;p c&#7911;a H&#7897;i, dù h&#7897;i viên &#273;ó là &#273;&#7841;i bi&#7875;u hay không là &#273;&#7841;i bi&#7875;u &#272;&#7841;i h&#7897;i ho&#7863;c H&#7897;i ngh&#7883;.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 2.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">+ H&#7897;i viên không ph&#7843;i là &#273;&#7841;i bi&#7875;u c&#7911;a &#272;&#7841;i h&#7897;i ho&#7863;c H&#7897;i ngh&#7883; &#7913;ng c&#7917; vào BCH các c&#7845;p ph&#7843;i g&#7917;i &#273;&#7871;n BCH c&#7845;p tri&#7879;u t&#7853;p &#272;&#7841;i h&#7897;i &#273;&#417;n xin &#7913;ng c&#7917;, s&#417; y&#7871;u lý l&#7883;ch và nh&#7853;n xét c&#7911;a BCH c&#7845;p c&#417; s&#7903; n&#417;i h&#7897;i viên &#273;ang sinh ho&#7841;t ch&#7853;m nh&#7845;t 15 ngày tr&#432;&#7899;c khi ti&#7871;n hành &#272;&#7841;i h&#7897;i.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 2.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">+ Ban ch&#7845;p hành H&#7897;i c&#7845;p d&#432;&#7899;i có quy&#7873;n gi&#7899;i thi&#7879;u nhân s&#7921; &#273;&#432;&#7907;c tín nhi&#7879;m &#7903; c&#7845;p mình vào danh sách hi&#7879;p th&#432;&#417;ng b&#7847;u BCH H&#7897;i c&#7845;p trên tr&#7921;c ti&#7871;p.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 2.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">+ T&#7841;i &#272;&#7841;i h&#7897;i, H&#7897;i ngh&#7883; h&#7897;i viên, m&#7885;i h&#7897;i viên &#273;&#7873;u có quy&#7873;n &#7913;ng c&#7917; &#273;&#7875; hi&#7879;p th&#432;&#417;ng th&#7889;ng nh&#7845;t b&#7847;u làm &#273;&#7841;i bi&#7875;u &#273;i d&#7921; &#272;&#7841;i h&#7897;i H&#7897;i c&#7845;p trên, dù h&#7897;i viên &#273;ó có m&#7863;t hay không có m&#7863;t t&#7841;i &#272;&#7841;i h&#7897;i. &#272;&#7841;i bi&#7875;u chính th&#7913;c c&#7911;a &#272;&#7841;i h&#7897;i, H&#7897;i ngh&#7883; &#273;&#7841;i bi&#7875;u có quy&#7873;n &#7913;ng c&#7917;, &#273;&#7873; c&#7917; &#273;&#7875; hi&#7879;p th&#432;&#417;ng th&#7889;ng nh&#7845;t b&#7847;u làm &#273;&#7841;i bi&#7875;u &#273;i d&#7921; &#272;&#7841;i h&#7897;i &#273;&#7841;i bi&#7875;u ho&#7863;c H&#7897;i ngh&#7883; &#273;&#7841;i bi&#7875;u H&#7897;i c&#7845;p trên.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 2.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">+ U&#7927; viên BCH các c&#7845;p có quy&#7873;n &#7913;ng c&#7917; &#273;&#7875; hi&#7879;p th&#432;&#417;ng th&#7889;ng nh&#7845;t b&#7847;u vào Ban Th&#432; ký (ho&#7863;c b&#7847;u làm chi h&#7897;i tr&#432;&#7903;ng, chi h&#7897;i phó &#273;&#7889;i v&#7899;i c&#7845;p chi h&#7897;i); u&#7927; viên Ban Th&#432; ký có quy&#7873;n &#7913;ng c&#7917; &#273;&#7875; hi&#7879;p th&#432;&#417;ng th&#7889;ng nh&#7845;t b&#7847;u làm Ch&#7911; t&#7883;ch ho&#7863;c Phó ch&#7911; t&#7883;ch.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 2.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">- Quy&#7873;n &#273;&#7873; c&#7917;:</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 2.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">+ T&#7841;i &#272;&#7841;i h&#7897;i, H&#7897;i ngh&#7883; h&#7897;i viên, m&#7885;i h&#7897;i viên &#273;&#7873;u có quy&#7873;n &#273;&#7873; c&#7917; ng&#432;&#7901;i vào danh sách &#273;&#7875; hi&#7879;p th&#432;&#417;ng b&#7847;u vào BCH và hi&#7879;p th&#432;&#417;ng b&#7847;u làm &#273;&#7841;i bi&#7875;u &#273;i d&#7921; &#272;&#7841;i h&#7897;i, H&#7897;i ngh&#7883; &#273;&#7841;i bi&#7875;u c&#7845;p trên.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 2.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">+ T&#7841;i &#272;&#7841;i h&#7897;i &#273;&#7841;i bi&#7875;u, các &#273;&#7841;i bi&#7875;u chính th&#7913;c c&#7911;a &#272;&#7841;i h&#7897;i &#273;&#7873;u có quy&#7873;n &#273;&#7873; c&#7917; ng&#432;&#7901;i &#273;&#7875; hi&#7879;p th&#432;&#417;ng b&#7847;u vào BCH ho&#7863;c &#273;&#7873; c&#7917; &#273;&#7841;i bi&#7875;u chính th&#7913;c c&#7911;a &#272;&#7841;i h&#7897;i vào danh sách hi&#7879;p th&#432;&#417;ng b&#7847;u &#273;oàn &#273;&#7841;i bi&#7875;u &#273;i d&#7921; &#272;&#7841;i h&#7897;i H&#7897;i c&#7845;p trên.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 2.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">+ Các u&#7927; viên BCH có quy&#7873;n &#273;&#7873; c&#7917; u&#7927; viên BCH &#273;&#7875; hi&#7879;p th&#432;&#417;ng th&#7889;ng nh&#7845;t b&#7847;u vào Ban Th&#432; ký (ho&#7863;c b&#7847;u làm chi h&#7897;i tr&#432;&#7903;ng, chi h&#7897;i phó &#273;&#7889;i v&#7899;i c&#7845;p chi h&#7897;i), &#273;&#7873; c&#7917; u&#7927; viên Ban Th&#432; ký &#273;&#7875; hi&#7879;p th&#432;&#417;ng th&#7889;ng nh&#7845;t b&#7847;u làm Ch&#7911; t&#7883;ch, Phó ch&#7911; t&#7883;ch.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 2.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">+ Ban ch&#7845;p hành c&#7845;p tri&#7879;u t&#7853;p &#272;&#7841;i h&#7897;i có trách nhi&#7879;m báo cáo v&#7899;i &#272;&#7841;i h&#7897;i v&#7873; công tác chu&#7849;n b&#7883; nhân s&#7921; khoá m&#7899;i, &#273;&#432;&#7907;c quy&#7873;n gi&#7899;i thi&#7879;u danh sách &#273;&#7875; hi&#7879;p th&#432;&#417;ng b&#7847;u vào BCH H&#7897;i khoá m&#7899;i và &#273;oàn &#273;&#7841;i bi&#7875;u d&#7921; &#272;&#7841;i h&#7897;i &#273;&#7841;i bi&#7875;u H&#7897;i c&#7845;p trên.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 2.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">+ Khi &#273;&#7873; c&#7917; ng&#432;&#7901;i vào danh sách hi&#7879;p th&#432;&#417;ng, ng&#432;&#7901;i &#273;&#7873; c&#7917; ph&#7843;i cung c&#7845;p h&#7891; s&#417; (&#273;&#417;n &#273;&#7873; c&#7917;, s&#417; y&#7871;u lý l&#7883;ch, nh&#7853;n xét c&#7911;a BCH c&#7845;p c&#417; s&#7903;) c&#7911;a ng&#432;&#7901;i &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#7873; c&#7917; cho BCH c&#7845;p tri&#7879;u t&#7853;p &#272;&#7841;i h&#7897;i, H&#7897;i ngh&#7883; ch&#7853;m nh&#7845;t 15 ngày tr&#432;&#7899;c khi h&#7885;p.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 2.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">- T&#7845;t c&#7843; h&#7897;i viên &#273;&#7873;u có quy&#7873;n th&#7843;o lu&#7853;n và giám sát vi&#7879;c &#7913;ng c&#7917;, &#273;&#7873; c&#7917; vào c&#417; quan lãnh &#273;&#7841;o các c&#7845;p c&#7911;a H&#7897;i.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 2.0pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: .5in; margin-top: 2.0pt"> <font face="Arial" size="2"><span lang="FR" style="layout-grid-mode: line">3. H&#7897;i viên &#273;&#432;&#7907;c h&#432;&#7903;ng các phúc l&#7907;i t&#7853;p th&#7875; do H&#7897;i cùng c&#7845;p qu&#7843;n lý. Các phúc l&#7907;i t&#7853;p th&#7875; c&#7911;a H&#7897;i c&#7845;p nào do BCH c&#7845;p &#273;ó bàn b&#7841;c và quy&#7871;t &#273;&#7883;nh.</span></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;