Gò Vấp: Trần Thị Trà Giang, người giáo viên tâm huyết với nghề, nhiệt huyết với Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Gắn liền với sự h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển của quận G&ograve; Vấp, Trường Tiểu học Hanh Th&ocirc;ng đ&atilde; gặt h&aacute;i được rất nhiều th&agrave;nh tựu to lớn trong gi&aacute;o dục trở th&agrave;nh một trong những trường tiểu học uy t&iacute;n, nhiều kinh nghiệm trong địa b&agrave;n G&ograve; Vấp n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; Th&agrave;nh phố n&oacute;i chung . Gắn b&oacute; với sự nghiệp &ldquo;trồng người&rdquo; l&agrave; một đ&oacute;ng g&oacute;p kh&ocirc;ng nhỏ của c&aacute;c thế hệ Chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n, đ&oacute; lu&ocirc;n niềm tự h&agrave;o của Chi đo&agrave;n v&igrave; được sự quan t&acirc;m Chi bộ, Ban Gi&aacute;m Hiệu nh&agrave; trường. Đặc biệt, chi đo&agrave;n lu&ocirc;n được BCH Đo&agrave;n Phường 4 đ&aacute;nh gi&aacute; cao xem l&agrave; đơn vị ti&ecirc;n phong trong hoạt động Thanh ni&ecirc;n tại phường. Biết bao Thế hệ Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; cống hiến kh&ocirc;ng chỉ tuổi trẻ m&agrave; cả cuộc đời m&igrave;nh cho sự nghiệp trồng người, t&igrave;nh y&ecirc;u với hoạt động Đo&agrave;n &yacute; nghĩa thi&ecirc;ng li&ecirc;ng. Hiện nay, chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n nh&agrave; trường c&oacute; hơn 20 đồng ch&iacute; Đo&agrave;n vi&ecirc;n đang tham gia sinh hoạt m&agrave; nổi bật ngọn lửa nhiệt huyết ấy đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; đồng ch&iacute; B&iacute; thư chi đo&agrave;n Trần Thị Tr&agrave; Giang.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trần Thị Tr&agrave; Giang l&agrave; một B&iacute; thư chi đo&agrave;n c&ograve;n rất trẻ, năng động, nhiệt t&igrave;nh trong c&ocirc;ng t&aacute;c; lu&ocirc;n t&igrave;m t&ograve;i, học tập những s&aacute;ng kiến mới v&agrave; những m&ocirc; h&igrave;nh hay để vận dụng trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n. Sinh ra trong một gia đ&igrave;nh c&oacute; truyền thống hiếu học, sau khi tốt nghiệp sư phạm, Giang về c&ocirc;ng t&aacute;c tại trường tiểu học Hanh Th&ocirc;ng thuộc Phường 4 quận G&ograve; vấp. L&agrave; một đo&agrave;n vi&ecirc;n t&iacute;ch cực của chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n nh&agrave; trường n&ecirc;n chị được bầu l&agrave;m B&iacute; thư chi đo&agrave;n. Với kinh nghiệm tham gia hoạt động từ năm 2008 khi c&ograve;n ngồi tr&ecirc;n ghế nh&agrave; trường n&ecirc;n chị lu&ocirc;n c&oacute; những s&aacute;ng kiến hay cho BCH Đo&agrave;n Phường 4 cũng như sự y&ecirc;u mến của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n chi đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/3/27864/unnamed%20(1).jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tuy hai năm kh&ocirc;ng phải l&agrave; thời gian kh&aacute; d&agrave;i cũng như kh&ocirc;ng phải l&agrave; khoảng thời ngắn, nhưng Giang đ&atilde; dẫn dắt chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n trường tiểu học Hanh Th&ocirc;ng đ&atilde; c&oacute; nhiều hoạt động, nhiều m&ocirc; h&igrave;nh &yacute; nghĩa nhằm tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục truyền thống, lịch sử, ph&aacute;t huy t&iacute;nh xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện v&agrave; đồng h&agrave;nh h&agrave;nh hỗ trợ thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c em học sinh kh&oacute; khăn như: Đo&agrave;n vi&ecirc;n giữ g&igrave;n trật tự&nbsp; - an to&agrave;n giao th&ocirc;ng trước cổng trường, tổ chức thanh ni&ecirc;n tham gia đầy đủ 6 b&agrave;i l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, tham gia đăng k&yacute; phiếu r&egrave;n luyện thanh ni&ecirc;n, lu&ocirc;n ti&ecirc;n phong t&igrave;nh nguyện tham gia hiến m&aacute;u nh&acirc;n đạo; tham mưu Đo&agrave;n Phường 4 c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c đền ơn đ&aacute;p nghĩa, về nguồn, sửa chữa x&acirc;y dựng nh&agrave; t&igrave;nh bạn. Đặc biệt l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Thu gom ve chai&rdquo; v&agrave; &ldquo;Nu&ocirc;i heo đất&rdquo;, sau khi t&iacute;ch lũy được một số tiền, chi đo&agrave;n tổ chức trao c&aacute;c học bổng, c&aacute;c dụng cụ học tập, s&aacute;ch vở chăm lo cho c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n kh&oacute; khăn v&agrave; c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn mỗi suất <strong>500.000 đồng</strong>, cũng với số tiền t&iacute;ch lũy từ c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh tr&ecirc;n, chi đo&agrave;n đ&atilde; thực hiện một c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n đ&oacute; l&agrave; trang bị bộ &acirc;m thanh phục vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c sinh hoạt Đo&agrave;n- Đội trị gi&aacute; <strong>6.000.000 đồng.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tất cả c&aacute;c hoạt động do đo&agrave;n phường triển khai, Giang đều lồng gh&eacute;p ph&acirc;n c&ocirc;ng trong sinh hoạt hằng th&aacute;ng tại chi đo&agrave;n v&agrave; được c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n đồng t&igrave;nh hưởng ứng. Với năng khiếu nghệ thuật,Giang đ&atilde; tổ chức tập luyện, d&agrave;n dựng nhiều tiếc mục văn nghệ cho c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n c&aacute;c chi đo&agrave;n để tham gia c&aacute;c đợt văn nghệ, hội thi đại diện cho Đo&agrave;n phường dự thi cấp quận. Cũng ch&iacute;nh v&igrave; thế, c&aacute;c hội diễn văn nghệ, c&aacute;c hoạt động giao lưu do phường tổ chức chi đo&agrave;n trường Hanh Th&ocirc;ng lu&ocirc;n đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao nhất l&agrave; c&aacute;c hoạt động c&oacute; t&iacute;nh chất cộng đồng như: m&uacute;a h&aacute;t tập thể, m&uacute;a d&acirc;n vũ, tốp ca m&uacute;a&hellip; Kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; b&iacute; thư chi đo&agrave;n giỏi, trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục Giang l&agrave; người gi&aacute;o vi&ecirc;n gương mẫu, t&acirc;m huyết với nghề, lu&ocirc;n lu&ocirc;n lắng nghe chia sẻ c&ugrave;ng c&aacute;c em học tr&ograve; của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trao đổi trong buổi n&oacute;i chuyện về kinh nghiệm, c&aacute;ch l&agrave;m, thu h&uacute;t thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường 4, khi nhắc đến m&ocirc; h&igrave;nh X&acirc;y dựng m&ocirc;i trường học tập th&acirc;n thiện, ph&aacute;t huy t&iacute;nh t&iacute;ch cực trong học tập của học sinh với n&ograve;ng cốt l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n gi&aacute;o vi&ecirc;n chi đo&agrave;n do Giang đề xướng, BCH Đo&agrave;n Phường 4 c&oacute; nhận được c&acirc;u n&oacute;i : &ldquo;C&oacute; lẽ t&ocirc;i c&oacute; duy&ecirc;n với c&aacute;c hoạt động thanh ni&ecirc;n v&agrave; phong tr&agrave;o đo&agrave;n, đội n&ecirc;n c&aacute;i m&aacute;u ti&ecirc;n phong xung kich, đ&atilde; thắm s&acirc;u v&agrave;o m&aacute;u thịt t&ocirc;i đến b&acirc;y giờ&rdquo;. Một đo&agrave;n vi&ecirc;n năng động v&agrave; đầy nhiệt huyết xứng đ&aacute;ng với danh hiệu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&ldquo; Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;.Với ước mơ trở th&agrave;nh c&ocirc; gi&aacute;o, quyết t&acirc;m bằng mọi gi&aacute; phải thi đậu v&agrave;o ng&agrave;nh sư phạm. Bởi v&igrave; muốn đem những kiến thức, những kinh nghiệm thu thập từ cuộc sống v&agrave; những kĩ n&atilde;ng về Đội, Đo&agrave;n&hellip; bẳng tất cả tr&aacute;i tim t&igrave;nh thương đến c&aacute;c đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u. Với nhiệt huyết, l&ograve;ng đam m&ecirc; th&ocirc;i th&uacute;c bằng mọi gi&aacute; để c&ocirc; phải thi đậu v&agrave;o trường sư phạm. V&agrave; giờ đ&acirc;y c&ocirc; l&agrave; người l&aacute;i đ&ograve; thầm lặng đưa từng lứa học sinh qua s&ocirc;ng&hellip;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Với những việc đ&atilde; l&agrave;m thiết thực v&agrave; đầy &yacute; nghĩa ấy, Giang đ&atilde; vinh dự nhận được giấy khen Ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Quận G&ograve; Vấp năm 2015, 2016; Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; 2 năm liền 2015, 2016 c&ugrave;ng với giấy khen về những đ&oacute;ng g&oacute;p x&acirc;y dựng địa phương: Giải thưởng &ldquo;Tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n giỏi&rdquo; quận G&ograve; Vấp (UBND G&ograve; Vấp trao tặng); giấy khen&ldquo; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n vận năm 2016&rdquo;- UBND phường 4 trao tặng. Với nhiều kết quả nổi bậc n&ecirc;u tr&ecirc;n, hy vọng đ&acirc;y sẽ l&agrave; động lực để Giang tiếp tục phấn đấu, cống hiến trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi của Phường 4 ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">C&oacute; được những th&agrave;nh quả như ng&agrave;y h&ocirc;m nay l&agrave; cả một qu&aacute; tr&igrave;nh quyết t&acirc;m v&agrave; nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng, trước những kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch, đặc biệt l&agrave; t&acirc;m huyết của người thanh ni&ecirc;n trong phong tr&agrave;o x&acirc;y dựng Đo&agrave;n. Với niềm tự h&agrave;o l&agrave; một người gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ, một b&iacute; thư chi Đo&agrave;n, trong lời ph&aacute;t biểu nhận thưởng trước Đảng bộ, Giang hứa sẽ kh&ocirc;ng ngừng học tập, r&egrave;n luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh để được đ&oacute;ng g&oacute;p thật nhiều hoạt động bổ &iacute;ch x&atilde; hội, c&ugrave;ng Tuổi trẻ phường 4 xung k&iacute;ch - s&aacute;ng tạo &ndash; t&igrave;nh nguyện x&acirc;y dựng Quận G&ograve; Vấp văn minh, gi&agrave;u đẹp nghĩa t&igrave;nh, BCH Đo&agrave;n Phường 4 lu&ocirc;n l&agrave; l&aacute; cờ đầu của Quận nh&agrave;.</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;