Hơn 200 bạn nhỏ hào hứng tham gia ngày hội “Khoa học với đời sống”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 2/4, ng&agrave;y hội &ldquo;Khoa học với đời sống&rdquo; năm 2017 với chủ đề &ldquo;Nh&agrave; sinh học nhỏ tuổi&rdquo; đ&atilde; diễn ra tại Nh&agrave; Thiếu nhi TP.HCM thu h&uacute;t hơn 200 bạn nhỏ tham dự.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/4/28071/IMG_4510.JPG" style="height:90%; width:90%" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c em nhỏ tham gia&nbsp;phần thi Lắp đặt hệ sinh th&aacute;i c&aacute; cảnh.</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại ng&agrave;y hội, c&aacute;c bạn nhỏ hiện đang sinh hoạt tại hệ thống Nh&agrave; Thiếu nhi to&agrave;n Th&agrave;nh đ&atilde; được học những b&agrave;i học bổ &iacute;ch như hiểu nguy&ecirc;n l&yacute; vận h&agrave;nh của bộ lọc, thiết kế một hồ c&aacute; sinh th&aacute;i sao cho khoa học, r&egrave;n luyện được kỹ năng ghi nhớ nhanh, vận dụng kiến thức khoa học để l&yacute; giải những hiện tượng xuất hiện ở th&iacute; nghiệm, t&igrave;m hiểu những hiện tượng sinh học tự nhi&ecirc;n, ph&aacute;t huy được khả năng s&aacute;ng tạo v&agrave; năng khiếu thẩm mỹ của m&igrave;nh,&hellip; th&ocirc;ng qua c&aacute;c phần thi Lắp đặt hệ sinh th&aacute;i c&aacute; cảnh, Kh&aacute;m ph&aacute; thế giới sinh học, Tranh gh&eacute;p nổi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Em Bảo Ch&iacute; (trường Trung học Thực h&agrave;nh S&agrave;i G&ograve;n, Q.5) chia sẻ: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n, em tham gia ng&agrave;y hội n&agrave;y. Khi tham gia ng&agrave;y hội, em được quen với nhiều bạn mới c&oacute; chung niềm đam m&ecirc; y&ecirc;u th&iacute;ch khoa học giống em, học hỏi những kiến thức mới b&ecirc;n ngo&agrave;i s&aacute;ch vở. Nhất định lần tổ chức sau em sẽ tham gia&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ng&agrave;y hội &ldquo;Khoa học v&agrave; đời sống&rdquo; c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c hoạt động bổ &iacute;ch v&agrave; l&yacute; th&uacute; kh&aacute;c như giao lưu &ldquo;Nh&agrave; sinh học nhỏ tuổi&rdquo; gi&uacute;p c&aacute;c bạn nhỏ trao đổi kiến thức với anh chị trong c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội nh&oacute;m H&oacute;a học đến từ c&aacute;c trường ĐH trong Th&agrave;nh phố hay đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao kỳ thi Sinh học quốc tế; biểu diễn v&agrave; hướng dẫn thực h&agrave;nh c&aacute;c th&iacute; nghiệm sinh học như: m&ocirc; h&igrave;nh trồng rau sạch tại nh&agrave;, nhuộm m&agrave;u cho hoa,&hellip; qua những th&iacute; nghiệm sinh học; kh&aacute;m ph&aacute; sinh học với c&aacute;c tr&ograve; chơi Điệp vi&ecirc;n nh&iacute;, Th&aacute;p H&agrave; Nội, Bảy sắc cầu vồng, ph&acirc;n biệt c&aacute;c loại b&uacute;n,&hellip; Bạn Thanh Ng&acirc;n (trường ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Q.5) cho biết: &ldquo;Th&ocirc;ng qua những b&agrave;i học thực tế, gần gũi với đời sống, c&aacute;c em nhỏ sẽ tiếp thu những kiến thức khoa học kh&ocirc; khan nhanh hơn. Bản th&acirc;n ch&uacute;ng m&igrave;nh khi hướng dẫn, được nh&igrave;n c&aacute;c em h&agrave;o hứng cũng cảm thấy rất vui&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hội do Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố tổ chức với mục đ&iacute;ch n&acirc;ng cao &yacute; thức, khuyến kh&iacute;ch tinh thần s&aacute;ng tạo cho c&aacute;c em, t&igrave;m kiếm những &yacute; tưởng mới, s&aacute;ng kiến ứng dụng trong cuộc sống. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết thực nhằm ch&agrave;o mừng kỷ niệm 86 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2017), 76 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 - 15/5/2017).</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG VY - L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;