Ngày hội "Măng non quận 7 làm kế hoạch nhỏ" năm học 2016-2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; h&acirc;n hoan ch&agrave;o mừng kỷ niệm 86 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 &ndash; 26/3/2017), ch&agrave;o mừng kỷ niệm 20 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Quận 7 (01/4/1997 &ndash; 01/4/2017), ch&agrave;o mừng kỷ niệm 76 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 15/5/2017) v&agrave; ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 7 lần thứ V nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</p> <p style="text-align: justify;">Phong tr&agrave;o Kế hoạch nhỏ đ&atilde; trải qua 59 năm lịch sử, một giai đoạn tự h&agrave;o v&agrave; vẻ vang trong truyền thống của tổ chức Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh. 59 năm qua, Đội vi&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng cả nước tự h&agrave;o về những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc của tuổi nhỏ nhưng mag lại những hiệu quả, gi&aacute; trị cao trong việc chung tay kiến thiết đất nước. Tiếp nối những truyền thống vẻ vang v&agrave; tự h&agrave;o của Đội vi&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng Việt Nam trong phong tr&agrave;o Kế hoạch nhỏ; Đội vi&ecirc;n v&agrave; thiếu nhi Quận 7 cũng hăng say v&agrave; t&iacute;ch cực tham gia tiết kiệm, hội thu kế hoạch nhỏ tại Li&ecirc;n đội.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;Đ&aacute;nh đấu qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện kế hoạch nhỏ đ&oacute; l&agrave; ng&agrave;y hội &ldquo;Măng non l&agrave;m Kế hoạch nhỏ&rdquo; của Quận 7 năm học 2016 &ndash; 2017; qua một thời gian c&ugrave;ng tuy&ecirc;n truyền, vận động c&aacute;c bạn tiết kiệm giấy vụn, ng&agrave;y 08/4/2017 (thứ bảy) tất cả Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi Quận 7 vui mừng c&ugrave;ng hội thu v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p cho ng&agrave;y hội những th&agrave;nh t&iacute;ch m&agrave; ch&iacute;nh c&aacute;c bạn đ&atilde; t&iacute;ch cực tham gia phong tr&agrave;o kế hoạch nhỏ tại Li&ecirc;n đội.</p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y hội &ldquo;Mang non l&agrave;m Kế hoạch nhỏ&rdquo; năm học 2016 &ndash; 2017 l&agrave; s&acirc;n chơi đo&agrave;n kết, giao lưu, học hỏi giữa c&aacute;c bạn Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi, chiến sĩ nhỏ v&agrave; dũng sĩ nhỏ cần kiệm của Quận 7, l&agrave; ng&agrave;y hội của tuổi nhỏ c&ugrave;ng nhau l&agrave;m kế hoạch nhỏ. Khi đến tham gia ng&agrave;y hội, c&aacute;c bạn rất h&acirc;n hoan v&agrave; vui mừng khi tr&ecirc;n tay mỗi bạn đều c&oacute; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh nhỏ của m&igrave;nh để đ&oacute;ng g&oacute;p chung cho ng&agrave;y hội. Qua đ&oacute;, mỗi bạn thiếu nhi khi tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p những phần giấy tiết kiệm của m&igrave;nh v&agrave;o phong tr&agrave;o kế hoạch nhỏ chung của Quận 7 sẽ được nhận lại một lời cảm ơn từ Ban tổ chức ng&agrave;y hội đ&oacute; l&agrave; những phần qu&agrave; nhỏ như những chiếc tui giấy với khẩu hiệu bảo vệ m&ocirc;i trường, những chậu c&acirc;y xanh nhỏ xinh để c&aacute;c bạn c&oacute; thể trồng v&agrave; chăm s&oacute;c mảng xanh ở g&oacute;c học tập hoặc trong lớp học của m&igrave;nh, những ch&uacute; heo xinh xắn để c&aacute;c bạn c&oacute; thể tiếp tục tiết kiệm v&agrave; nu&ocirc;i heo l&agrave;m kế hoạch nhỏ.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; Đồng thời, ng&agrave;y hội cũng tuy&ecirc;n dương hơn 15 Dũng sĩ nhỏ cần kiệm v&agrave; hơn 40 chiến sĩ nhỏ cần kiệm, đ&oacute; l&agrave; những b&ocirc;ng hoa tuổi nhỏ lu&ocirc;n hăng say, t&iacute;ch cực trong phong tr&agrave;o Kế hoạch nhỏ tại c&aacute;c Li&ecirc;n đội trong thời gian qua. Khi trao tặng giấy chứng nhận v&agrave; những phần qu&agrave; tặng, đồng ch&iacute; Nguyễn Ti&ecirc;u Th&ugrave;y Tr&acirc;m &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Quận 7 đ&atilde; dặn d&ograve; v&agrave; gửi gắm những t&igrave;nh cảm y&ecirc;u thương của c&aacute;c cấp l&atilde;nh đạo đến v&oacute;i những chiến sĩ, dũng sĩ nhỏ cần kiệm v&agrave; mong muốn c&aacute;c em tiếp tục l&agrave; những tấm gương s&aacute;ng, l&agrave; những h&igrave;nh ảnh đẹp lan tỏa tiếp tục phong tr&agrave;o Kế hoạch nhỏ đến tất cả c&aacute;c bạn Đội vi&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 7 để tất cả c&ugrave;ng chung tay l&agrave;m n&ecirc;n những c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&oacute; &yacute; nghĩa v&agrave; mang t&iacute;nh gi&aacute;o dục hiệu quả từ phong tr&agrave;o Kế hoạch nhỏ.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; Kết th&uacute;c ng&agrave;y hội, Ban tổ chức đ&atilde; tổng kết v&agrave; hội thu được hơn 1.851kg giấy c&aacute;c loại, tương đương với số kinh ph&iacute; hơn 5.700.000đ d&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o phong tr&agrave;o Kế hoach nhỏ chung của Quận 7, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; gian h&agrave;ng &ldquo;Heo đất du lịch &ndash; V&igrave; người bạn ngoại th&agrave;nh&rdquo; cũng được c&aacute;c bạn t&iacute;ch cực đ&oacute;ng g&oacute;p để gi&uacute;p đỡ người bạn ngoại th&agrave;nh, với kinh ph&iacute; thu được từ c&aacute;c sản phẩm t&aacute;i chế, sản phẩm thủ c&ocirc;ng,&hellip; với số tiền 1.300.000</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; Ng&agrave;y hội kết th&uacute;c trong niềm vui v&agrave; sự tự h&agrave;o về những th&agrave;nh t&iacute;ch m&agrave; c&aacute;c em Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi Quận 7 đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o phong tr&agrave;o Kế hoạch nhỏ; quan trọng hơn cả l&agrave; việc gi&aacute;o dục c&aacute;c em về &yacute; nghĩa phong tr&agrave;o Kế hoạch nhỏ, về &yacute; thức tiết kiệm v&agrave; tinh thần tương th&acirc;n tương &aacute;i, gi&uacute;p đỡ lẫn nhau, &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường xanh. Đồng thời ng&agrave;y hội cũng lan tỏa tinh thần kế hoạch nhỏ hăng say, t&iacute;ch cực, nhiệt huyết đến c&aacute;c bạn Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi, phụ huynh để tất cả c&ugrave;ng hiểu v&agrave; chung tay thực hiện tốt phong tr&agrave;o Kế hoạch nhỏ, để phong tr&agrave;o Kế hoạch nhỏ l&agrave; phong tr&agrave;o của tuổi nhỏ Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>HỘI ĐỒNG ĐỘI QUẬN 7</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>H&Igrave;NH ẢNH K&Egrave;M THEO</strong></p> <p style="text-align: justify;">1-Lễ tuy&ecirc;n dương c&aacute;c chiến sĩ nhỏ đạt th&agrave;nh t&iacute;ch tốt.</p> <p style="text-align: justify;">2-Ph&oacute; b&iacute; thư quận đo&agrave;n 7 v&agrave; Chủ tịch hội đồng đội th&agrave;nh phố tặng hoa cho 2 chiến sĩ nhỏ ti&ecirc;u biểu</p> <p style="text-align: justify;">3-C&aacute;c em học sinh đến từ sớm v&agrave; mang theo giấy b&aacute;o cũ để tham gia chương tr&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">4-Kh&ocirc;ng kh&iacute; ng&agrave;y h&ocirc;i kế hoạch nhỏ của quận 7 diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; nhộn nhịp v&agrave; vui tươi.</p> <p style="text-align: justify;">5-Q.B&iacute; thư quận đo&agrave;n 7- Nguyễn Lưu Vĩnh Ph&uacute; ủng hộ tiền cho chương tr&igrave;nh &ldquo;Heo đất du lịch- V&igrave; người bạn ngoại th&agrave;nh&rdquo;</p> <p style="text-align: justify;">6-C&aacute;c em tham gia gian h&agrave;ng trồng c&acirc;y xanh v&agrave; tự chăm s&oacute;c c&acirc;y của m&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">7-Học sinh trường Nguyễn Thị Thập đang trang tr&iacute; cho toa t&agrave;u của trường m&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">8-C&aacute;c em học sinh ngồi th&agrave;nh v&ograve;ng tr&ograve;n v&agrave; tham gia chương tr&igrave;nh vẽ heo đất v&agrave; vẽ t&uacute;i giấy th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường.</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;