Quận 6: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 6 lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017-2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được sự thống nhất của Đảng uỷ Phường 6 v&agrave; Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n Phường 6 đ&atilde; tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Phường 6 lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017-2022 v&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 16/04/2017 tại Hội trường UBND Phường 6 trong kh&ocirc;ng kh&iacute; long trọng.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/4/28138/1.jpg" style="width: 600px; height: 450px;" type="image" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội vinh dự được đ&oacute;n tiếp đồng ch&iacute; Trần Thị &Aacute;nh Loan - UVTV Quận Đo&agrave;n 6, đồng ch&iacute; Nguyễn Huy Thắng &ndash; QUV, B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 6, đồng ch&iacute; Trần Quốc Đo&agrave;n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Phường 6 v&agrave; đặc biệt l&agrave; sự hiện diện của 77 đo&agrave;n vi&ecirc;n to&agrave;n phường về tham dự Đại hội.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong năm vừa qua Đo&agrave;n Phường 6 đ&atilde; xuất sắc đứng đầu về mặt thi đua của Quận Đo&agrave;n 6. Đại hội l&agrave; dịp để Đo&agrave;n phường nh&igrave;n nhận, đ&aacute;nh gi&aacute; những mặt đ&atilde; l&agrave;m được v&agrave; chưa được trong nhiệm kỳ trước. Tại đại hội đo&agrave;n chủ tịch đ&atilde; tr&igrave;nh b&aacute;o c&aacute;o c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Phường 6 nhiệm kỳ 2012 - 2017, Phương hướng c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Phường 6 lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017-2022 v&agrave; B&aacute;o c&aacute;o kiểm điểm vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo của BCH Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Phường 6 nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đại hội đ&atilde; nhận được ph&aacute;t biểu chỉ đạo v&agrave; ch&uacute;c mừng từ đồng ch&iacute; Trần Thị &Aacute;nh Loan &ndash; UVTV Quận Đo&agrave;n 6, đồng ch&iacute; Trần Quốc Đo&agrave;n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Đảng ủy Phường 6 v&agrave; lắng nghe &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p dự thảo văn kiện Đại hội từ c&aacute;c đại biểu tham dự.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua hai phi&ecirc;n l&agrave;m việc, Đại hội đ&atilde; bầu ra Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Phường nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 11 đồng ch&iacute;. Đồng ch&iacute; Trần Kim Duy&ecirc;n được Đại hội t&iacute;n nhiệm bầu l&agrave;m B&iacute; thư Đo&agrave;n Phường 6 nhiệm kỳ 2017 - 2022. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đại hội đ&atilde; bầu ra Đo&agrave;n đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 6 lần thứ XII với 04 Đại biểu ch&iacute;nh thức v&agrave; 01 đại biểu dự khuyết.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Đại hội đ&atilde; trao khen thưởng c&aacute;c c&aacute;c nh&acirc;n v&agrave; tập thể c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua. C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; tập thể c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong cuộc thi văn nghệ Tiếng h&aacute;t tuổi trẻ Phường 6 được trao khen thưởng trong Đại hội.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hồng Ngọc</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;