Quận 6: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 6 lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017-2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được sự thống nhất của Đảng uỷ Phường 6 v&agrave; Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n Phường 6 đ&atilde; tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Phường 6 lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017-2022 v&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 16/04/2017 tại Hội trường UBND Phường 6 trong kh&ocirc;ng kh&iacute; long trọng.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/4/28138/1.jpg" style="width: 600px; height: 450px;" type="image" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội vinh dự được đ&oacute;n tiếp đồng ch&iacute; Trần Thị &Aacute;nh Loan - UVTV Quận Đo&agrave;n 6, đồng ch&iacute; Nguyễn Huy Thắng &ndash; QUV, B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 6, đồng ch&iacute; Trần Quốc Đo&agrave;n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Phường 6 v&agrave; đặc biệt l&agrave; sự hiện diện của 77 đo&agrave;n vi&ecirc;n to&agrave;n phường về tham dự Đại hội.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong năm vừa qua Đo&agrave;n Phường 6 đ&atilde; xuất sắc đứng đầu về mặt thi đua của Quận Đo&agrave;n 6. Đại hội l&agrave; dịp để Đo&agrave;n phường nh&igrave;n nhận, đ&aacute;nh gi&aacute; những mặt đ&atilde; l&agrave;m được v&agrave; chưa được trong nhiệm kỳ trước. Tại đại hội đo&agrave;n chủ tịch đ&atilde; tr&igrave;nh b&aacute;o c&aacute;o c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Phường 6 nhiệm kỳ 2012 - 2017, Phương hướng c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Phường 6 lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017-2022 v&agrave; B&aacute;o c&aacute;o kiểm điểm vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo của BCH Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Phường 6 nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đại hội đ&atilde; nhận được ph&aacute;t biểu chỉ đạo v&agrave; ch&uacute;c mừng từ đồng ch&iacute; Trần Thị &Aacute;nh Loan &ndash; UVTV Quận Đo&agrave;n 6, đồng ch&iacute; Trần Quốc Đo&agrave;n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Đảng ủy Phường 6 v&agrave; lắng nghe &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p dự thảo văn kiện Đại hội từ c&aacute;c đại biểu tham dự.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua hai phi&ecirc;n l&agrave;m việc, Đại hội đ&atilde; bầu ra Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Phường nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 11 đồng ch&iacute;. Đồng ch&iacute; Trần Kim Duy&ecirc;n được Đại hội t&iacute;n nhiệm bầu l&agrave;m B&iacute; thư Đo&agrave;n Phường 6 nhiệm kỳ 2017 - 2022. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đại hội đ&atilde; bầu ra Đo&agrave;n đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 6 lần thứ XII với 04 Đại biểu ch&iacute;nh thức v&agrave; 01 đại biểu dự khuyết.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Đại hội đ&atilde; trao khen thưởng c&aacute;c c&aacute;c nh&acirc;n v&agrave; tập thể c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua. C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; tập thể c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong cuộc thi văn nghệ Tiếng h&aacute;t tuổi trẻ Phường 6 được trao khen thưởng trong Đại hội.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hồng Ngọc</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;