Nhà Bè: Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Nhà Bè lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội đ&atilde; thảo luận v&agrave; nhất tr&iacute; th&ocirc;ng qua văn kiện (B&aacute;o c&aacute;o kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017, Phương hướng, nhiệm vụ, giải ph&aacute;p C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022, B&aacute;o c&aacute;o kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ 2012-2017). B&agrave;n bạc, g&oacute;p &yacute; thống nhất một số chủ trương trọng t&acirc;m như: Đầu tư c&aacute;c giải ph&aacute;p thực hiện c&oacute; hiệu quả việc học tập, l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức v&agrave; phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; chủ động tham gia thực hiện Đề &aacute;n ph&ograve;ng chống &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; v&agrave; phản b&aacute;c c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i của c&aacute;c thể lực th&ugrave; địch; thực hiện tốt Chỉ thị &ldquo;Tăng cường sự l&atilde;nh đạo của Đảng đối với c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030&rdquo;; tiếp tục thực hiện c&oacute; hiệu quả 02 cuộc vận động &rdquo;X&acirc;y dựng gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n Việt Nam&rdquo; v&agrave; &rdquo;X&acirc;y dựng Phong c&aacute;ch C&aacute;n bộ Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Tp.Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; tại Huyện; li&ecirc;n tịch Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Huyện ủy thực hiện c&aacute;c giải ph&aacute;p đ&aacute;nh gi&aacute; hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục của Đo&agrave;n; tập trung c&aacute;c giải ph&aacute;p tạo điều kiện thuận lợi về chủ trưởng, cơ sở vật chất, kỹ thuật, ph&aacute;t vay vốn để động vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n t&iacute;ch cực tham gia khởi nghiệp, lập nghiệp, ph&aacute;t huy tinh thần tuổi trẻ trong c&ocirc;ng cuộc s&aacute;ng tạo, n&acirc;ng cao tư duy đổi mới.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/4/28140/IMG_4192.JPG" style="height:337px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đảm bảo c&ocirc;ng t&aacute;c giới thiệu Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; sang Đảng, n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện. Đại hội cũng đ&atilde; thống nhất cao c&aacute;c đề &aacute;n: Đề &aacute;n n&acirc;ng cao chất lượng c&ocirc;ng t&aacute;c quy hoạch, đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đề &aacute;n Thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, đề &aacute;n thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;</span><span style="font-size:14px">Đại hội đ&atilde; ph&aacute;t huy d&acirc;n chủ, đề cao tr&aacute;ch nhiệm. Đại hội đ&atilde; bầu&nbsp;23&nbsp;đồng ch&iacute; c&oacute; đủ ti&ecirc;u chuẩn, phẩm chất v&agrave; năng lực tham gia v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh Huyện Đo&agrave;n, bầu B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n nhiệm kỳ XI, bầu Đo&agrave;n đại biểu dự Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022 với&nbsp;04&nbsp;đại biểu ch&iacute;nh thức v&agrave;&nbsp;02&nbsp;đại biểu dự khuyết. Theo đ&oacute;,&nbsp;Đ/c Nguyễn V&otilde; Quốc Cao&nbsp;&ndash; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n nhiệm kỳ X t&aacute;i cử v&agrave; giữ chức vụ B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n nhiệm kỳ XI (2017-2022).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại Đại hội, Đ/c Vương Thanh Liễu &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng đội Th&agrave;nh phố v&agrave; Đ/c Nguyễn Văn Lưu &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nh&agrave; B&egrave; cũng đ&atilde; nhiệt liệt biểu dương v&agrave; ghi nhận những th&agrave;nh t&iacute;ch m&agrave; Huyện Đo&agrave;n đ&atilde; đạt được trong nhiệm kỳ qua. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c đồng ch&iacute; cũng đề nghị Huyện Đo&agrave;n cần quan t&acirc;m thực hiện tốt hơn c&aacute;c nhiệm vụ, c&ocirc;ng tr&igrave;nh, chỉ ti&ecirc;u trọng t&acirc;m trong thời gian sắp tới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhiệm vụ sắp tới rất vinh quang, song kh&ocirc;ng k&eacute;m phần kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức, nhưng với niềm tin đối với c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi, Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n huyện Nh&agrave; B&egrave; sẽ tiếp tục ph&aacute;t huy những phẩm chất tốt đẹp, những th&agrave;nh quả đ&atilde; đạt được v&agrave; quyết t&acirc;m thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Ph&aacute;t huy truyền thống tốt đẹp của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh; n&ecirc;u cao tinh thần tr&aacute;ch nhiệm trước Đảng bộ, nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Nh&agrave; B&egrave;. N&ecirc;u cao khẩu hiệu h&agrave;nh động&nbsp;<em>&ldquo;Tuổi trẻ Nh&agrave; B&egrave; đo&agrave;n kết, bản lĩnh, tr&iacute; tuệ, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng qu&ecirc; hương Nh&agrave; B&egrave; anh h&ugrave;ng&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">THANH HẰNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;