Bình Tân: Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Bình Trị Đông lần thứ III nhiệm kỳ 2017-2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 được Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n phường B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng tổ chức trọn ng&agrave;y 16/4. Đến dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn L&ecirc; Trung Hiếu, Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; Nguyễn Hữu Ph&uacute;c, B&iacute; thư Đảng uỷ phường; Phạm Ho&agrave;ng Tr&acirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Đảng uỷ phường, Chủ tịch HĐND phường; Phạm Hạnh Thủy, Ph&oacute; B&iacute; thư, Chủ tịch UBND phường c&ugrave;ng đại diện ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể phường v&agrave; 80 đại biểu đại diện cho 404 đo&agrave;n vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội l&agrave; dịp để tổng kết, đ&aacute;nh gi&aacute; những mặt th&agrave;nh c&ocirc;ng cũng như hạn chế cần khắc phục của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022; b&aacute;o c&aacute;o kiểm điểm Ban Chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ 2012-2017, bầu chọn những c&aacute;n bộ Đo&agrave;n đủ ti&ecirc;u chuẩn, năng lực, phẩm chất đạo đức tham gia Ban chấp h&agrave;nh để l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022 v&agrave; bầu chọn Đo&agrave;n đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh quận lần III, nhiệm kỳ 2017-2022.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội bầu ra Ban Chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ 2017-2022 l&agrave; 13 đồng ch&iacute; v&agrave; bầu 7 đồng ch&iacute; ch&iacute;nh thức, 2 dự khuyết dự Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh quận lần III, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội cũng bầu trực tiếp B&iacute; thư Đo&agrave;n phường nhiệm kỳ mới l&agrave; đồng ch&iacute; Tằng M&agrave;nh Chướng. Trong phi&ecirc;n họp Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường lần thứ nhất bầu ra Ban Thường vụ Đo&agrave;n phường l&agrave; 2 đồng ch&iacute; v&agrave; bầu đồng ch&iacute; Nguyễn H&agrave; Tr&agrave; My, giữ chức vụ Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n phường nhiệm kỳ 2017-2022.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, Đo&agrave;n phường khen thưởng cho 10 tập thể, 6 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch đ&oacute;ng g&oacute;p cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi phường nhiệm kỳ 2012-2017 v&agrave; tặng qu&agrave; cho c&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n Uỷ vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ 2012-2017.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/4/28150/ra mat btd.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">L&atilde;nh đạo Quận Đo&agrave;n v&agrave; phường tặng hoa ch&uacute;c mừng Ban Chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ mới</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Mai Vy</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;