Phú Nhuận: Phường 14 tổ chức Đại hội đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 14 lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 – 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; đ&uacute;ng thực chất c&aacute;c hoạt động của Đo&agrave;n phường 14 trong suốt một nhiệm kỳ, qua đ&oacute; r&uacute;t ra những b&agrave;i học kinh nghiệm qu&yacute; b&aacute;u, x&aacute;c định mục ti&ecirc;u, phương hướng, nhiệm vụ thiết thực của nhiệm kỳ tới; v&agrave;o ng&agrave;y 16/4/2017 vừa qua, Đo&agrave;n phường 14 đ&atilde; long trọng tổ chức Đại hội Đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Phường 14 lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 tại hội trường UBND Phường. Đến tham dự Đại hội c&oacute; sự hiện diện của đồng ch&iacute; Huỳnh Anh Phường Thảo - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ - Trưởng ban C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động &ndash; Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Quận Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Phan L&ecirc; Băng Tuyền &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; B&iacute;&nbsp;thư Đảng ủy &ndash; Chủ tịch Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n phường c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; trong tổ c&ocirc;ng t&aacute;c Quận Đo&agrave;n, đại diện c&aacute;c ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể phường, cấp ủy chi bộ của c&aacute;c chi Đo&agrave;n trực thuộc Đo&agrave;n phường v&agrave; đặc biệt l&agrave; sự hiện diện của 61 Đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ugrave;ng về tham dự.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/4/28180/IMG_2916.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội đ&atilde; vinh dự nhận được sự quan t&acirc;m c&ugrave;ng những lẵng hoa tươi thắm v&agrave; những phần qu&agrave; ch&uacute;c mừng Đại hội của Quận đo&agrave;n, Đảng ủy- Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n-UBND-UBMTTQVN phường c&ugrave;ng c&aacute;c ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể phường v&agrave; cấp ủy chi bộ của c&aacute;c chi đo&agrave;n trực thuộc Đo&agrave;n phường. Song song đ&oacute;, Đại hội cũng đ&atilde; được nghe t&oacute;m tắt b&aacute;o c&aacute;o kết quả hoạt động Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017; bản kiểm điểm ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017 v&agrave; phường hướng hoạt động Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022. Qua đ&oacute;, Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường 14 đ&atilde; cơ bản ho&agrave;n th&agrave;nh Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n phường nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017 đ&atilde; đề ra. Đại diện Quận Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Huỳnh Anh Phường Thảo - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ - Trưởng ban C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động &ndash; Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Quận Đo&agrave;n đ&atilde; ghi nhận th&agrave;nh quả m&agrave; ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường 14 nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017 đ&atilde; đạt được trong thời gian qua v&agrave; đ&atilde; định hướng những giải ph&aacute;p m&agrave; Đo&agrave;n phường cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đồng ch&iacute; Phan L&ecirc; Băng Tuyền &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư Đảng ủy &ndash; Chủ tịch Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n phường đ&atilde; ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng v&agrave; giao nhiệm vụ cho Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường trong việc thực hiện c&oacute; hiệu quả Nghị quyết m&agrave; Đại hội đ&atilde; đề ra.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội đ&atilde; tặng qu&agrave; cho c&aacute;c đồng ch&iacute; ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017 kh&ocirc;ng tiếp tục t&aacute;i nhiệm;&nbsp;khen thưởng 06 tập thể v&agrave; 10 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017 v&agrave; trao giải thưởng hội thi &ldquo;Thiết kế sản phẩm từ vật liệu đ&atilde; qua sử dụng&rdquo; v&agrave; &ldquo;Thiết kế b&aacute;o tường&rdquo; nhằm ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Phường 14 lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022. Đại hội cũng đ&atilde; bầu ra ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường 14 nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 gồm 09 đồng ch&iacute;. Trong Hội nghị Ban chấp h&agrave;nh lần thứ nhất nhiệm kỳ XI (2017 &ndash; 2022), đồng ch&iacute; L&ecirc; Minh Kh&aacute;nh đắc cử l&agrave; B&iacute; thư Đo&agrave;n phường; đồng ch&iacute; Li&ecirc;u Thị Thanh Tuyền đắc cử l&agrave; Ph&oacute; b&iacute; thư Đo&agrave;n phường. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Đại hội cũng bầu ra Đo&agrave;n Đại biểu dự Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh quận Ph&uacute; Nhuận lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022 tr&ecirc;n gồm 05 đại biểu ch&iacute;nh thức v&agrave; 02 đại biểu dự khuyết.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh phường 14 lần XI nhiệm kỳ 2017 - 2022 đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh to&agrave;n bộ nội dung chương tr&igrave;nh l&agrave;m việc đề ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; khẩn trương, d&acirc;n chủ, s&ocirc;i nổi với &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm cao. Đại hội l&agrave; sự kiện ch&iacute;nh trị quan trọng, l&agrave; ng&agrave;y hội lớn của tuổi trẻ phường nh&agrave;. Đo&agrave;n vi&ecirc;n tham dự Đại hội đ&atilde; ph&aacute;t biểu rằng sẽ c&ugrave;ng chung tay với Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 thực hiện tốt Nghị quyết m&agrave; Đại hội đ&atilde; đề ra nhằm đưa hoạt động của Đo&agrave;n phường ng&agrave;y c&agrave;ng đi l&ecirc;n v&agrave; vững mạnh./.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong><em>&nbsp;Thanh Tuyền</em></strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;