Tuổi trẻ quận 10 đoàn kết, xung kích, sáng tạo, chủ động hội nhập

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Qua hai ng&agrave;y l&agrave;m việc ( 15-16/04/2017), Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 1o lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 &ndash; &nbsp;2022 đ&atilde; diễn ra với tinh thần đo&agrave;n kết, d&acirc;n chủ, s&aacute;ng tạo, ph&aacute;t triển. Về dự Đại hội c&oacute; sự thạm dự của 150 đại biểu ch&iacute;nh thức đại diện cho hơn 8500 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n của 60 cơ sờ đo&agrave;n trong to&agrave;n Quận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 10 lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017. Đề ra mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ, giải ph&aacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 &ndash; 2022. Đưa ra bản kiểm điểm Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n Quận 10 kh&oacute;a X, nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017 một c&aacute;ch kh&aacute;ch quan trong nhiệm kỳ vừa qua. Đại hội đ&atilde; bầu ra Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n Quận 10 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 với 29 đồng ch&iacute; v&agrave; bầu đo&agrave;n đại biểu dự Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TPHCM lần thứ X. Trong Đại hội, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p, thảo luận, x&acirc;y dựng ho&agrave;n thiện, biểu quyết th&ocirc;ng qua Văn kiện Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 10 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 với c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u, c&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm như:100% cơ sở Đo&agrave;n được học tập v&agrave; triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp;&nbsp;100% cơ sở Đo&agrave;n phường c&oacute; m&ocirc; h&igrave;nh hoặc giải ph&aacute;p gi&aacute;o dục, gi&uacute;p đỡ, cảm h&oacute;a thanh ni&ecirc;n ho&agrave;n lương, thanh ni&ecirc;n t&aacute;i h&ograve;a nhập cộng đồng, thanh ni&ecirc;n c&oacute; nguy cơ vi phạm ph&aacute;p luật, thiếu nhi chưa ngoan trở n&ecirc;n tiến bộ;&nbsp;Tổ chức huấn luyện, trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho 5.000 thanh thiếu nhi;&nbsp;Tư vấn, hướng nghiệp v&agrave; giới thiệu việc l&agrave;m cho &iacute;t nhất 10.000 lượt thanh ni&ecirc;n;&nbsp;Phấn đấu 30% đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; được ph&aacute;t triển Đảng, 70% đảng vi&ecirc;n mới được kết nạp từ đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;;&nbsp;Th&agrave;nh lập mới 100 Chi đo&agrave;n, 150 Chi hội tại c&aacute;c doanh nghiệp khu vực ngo&agrave;i nh&agrave; nước v&agrave; c&aacute;c đơn vị sự nghiệp ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập;&nbsp;Ph&aacute;t triển mới 10.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n, 15.000 hội vi&ecirc;n, 7.500 đội vi&ecirc;n;&nbsp;Tập hợp thanh ni&ecirc;n đạt tỷ lệ 70 %;&nbsp;Thực hiện 03 khu vui chơi cho Thanh thiếu nhi tại Chung cư; Thực hiện 15 tuyến hẻm Văn minh &ndash; Sạch đẹp &ndash; An to&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cũng tại Đại hội, đồng ch&iacute; Đặng Quốc To&agrave;n &ndash; &nbsp;B&iacute; thư Quận Ủy Quận 10 đ&atilde; t&aacute;n th&agrave;nh văn kiện Đại hội v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao tinh thần l&agrave;m việc nghi&ecirc;m t&uacute;c của Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n trong tiếp thu &yacute; kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy. Cũng tại đ&acirc;y, đồng ch&iacute; B&iacute; thư đ&atilde; chỉ ra c&aacute;c mặt c&ograve;n hạn chế như tập hợp thanh ni&ecirc;n chưa rộng; Một số phong tr&agrave;o chưa bền vững; Phương thức tập hợp thanh ni&ecirc;n chậm đổi mới, chưa ph&aacute;t huy tốt kh&ocirc;ng gian internet trong tập hợp, tổ chức, dẫn dắt thanh ni&ecirc;n; Một bộ phận c&aacute;n bộ đo&agrave;n thiếu r&egrave;n luyện, tu dưỡng cả về kiến thức nghiệp vụ, chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nhận thức ch&iacute;nh trị. Đồng ch&iacute; cũng y&ecirc;u cầu c&aacute;c cấp Ủy Đảng n&ecirc;n coi trọng c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n nhiều hơn nữa v&agrave; xem x&acirc;y dựng Đo&agrave;n l&agrave; x&acirc;y dựng Đảng trước một bước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TPHCM đ&aacute;nh gi&aacute;: Quận 10 l&agrave; đơn vị xuất sắc của Th&agrave;nh phố trong nhiều năm liền về c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi đồng thời cũng đề nghị Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n 10 trong hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi cần được n&acirc;ng cao chất lượng; phấn đấu kh&ocirc;ng để xảy ra trường hợp n&agrave;o ảnh hưởng đến thể chất, sức khỏe, tinh thần của Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi m&agrave; tổ chức Đội, tổ chức Đo&agrave;n kh&ocirc;ng ph&aacute;t hiện v&agrave; kịp thời bảo vệ; đồng thời ch&uacute; trọng chất lượng sinh hoạt Đội trong trường học. Trong thời gian tới, Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n 10 triển khai đa dạng, s&aacute;ng tạo, c&oacute; hiệu quả c&aacute;c phong tr&agrave;o, chương tr&igrave;nh tr&ecirc;n gắn với c&aacute;c chương tr&igrave;nh đ&ograve;n bẩy m&agrave; Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Quận 10 đ&atilde; đề ra; trong đ&oacute; quan t&acirc;m tham gia x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận v&agrave; gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n trong học tập, khởi nghiệp, l&agrave;m gi&agrave;u.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội kết th&uacute;c đ&atilde; để lại sự h&acirc;n hoan, niềm tin của đại biểu đại diện hơn 8500 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Quận 10 v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n 10, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022. Tin chắc rằng, trong nhiệm kỳ tới tuổi trẻ Quận 10 đo&agrave;n kết, xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo, chủ động hội nhập sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ x&acirc;y dựng Đo&agrave;n, tổ chức tốt c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi trong 5 năm tiếp theo.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Ban Chấp hành Quận Đoàn 10 nhiệm kỳ mới (2017 - 2022) ra mắt Đại hội" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/4/28184/IMG_5756.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;