Tuổi trẻ quận 10 đoàn kết, xung kích, sáng tạo, chủ động hội nhập

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Qua hai ng&agrave;y l&agrave;m việc ( 15-16/04/2017), Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 1o lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 &ndash; &nbsp;2022 đ&atilde; diễn ra với tinh thần đo&agrave;n kết, d&acirc;n chủ, s&aacute;ng tạo, ph&aacute;t triển. Về dự Đại hội c&oacute; sự thạm dự của 150 đại biểu ch&iacute;nh thức đại diện cho hơn 8500 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n của 60 cơ sờ đo&agrave;n trong to&agrave;n Quận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 10 lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017. Đề ra mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ, giải ph&aacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 &ndash; 2022. Đưa ra bản kiểm điểm Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n Quận 10 kh&oacute;a X, nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017 một c&aacute;ch kh&aacute;ch quan trong nhiệm kỳ vừa qua. Đại hội đ&atilde; bầu ra Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n Quận 10 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 với 29 đồng ch&iacute; v&agrave; bầu đo&agrave;n đại biểu dự Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TPHCM lần thứ X. Trong Đại hội, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p, thảo luận, x&acirc;y dựng ho&agrave;n thiện, biểu quyết th&ocirc;ng qua Văn kiện Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 10 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 với c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u, c&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm như:100% cơ sở Đo&agrave;n được học tập v&agrave; triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp;&nbsp;100% cơ sở Đo&agrave;n phường c&oacute; m&ocirc; h&igrave;nh hoặc giải ph&aacute;p gi&aacute;o dục, gi&uacute;p đỡ, cảm h&oacute;a thanh ni&ecirc;n ho&agrave;n lương, thanh ni&ecirc;n t&aacute;i h&ograve;a nhập cộng đồng, thanh ni&ecirc;n c&oacute; nguy cơ vi phạm ph&aacute;p luật, thiếu nhi chưa ngoan trở n&ecirc;n tiến bộ;&nbsp;Tổ chức huấn luyện, trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho 5.000 thanh thiếu nhi;&nbsp;Tư vấn, hướng nghiệp v&agrave; giới thiệu việc l&agrave;m cho &iacute;t nhất 10.000 lượt thanh ni&ecirc;n;&nbsp;Phấn đấu 30% đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; được ph&aacute;t triển Đảng, 70% đảng vi&ecirc;n mới được kết nạp từ đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;;&nbsp;Th&agrave;nh lập mới 100 Chi đo&agrave;n, 150 Chi hội tại c&aacute;c doanh nghiệp khu vực ngo&agrave;i nh&agrave; nước v&agrave; c&aacute;c đơn vị sự nghiệp ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập;&nbsp;Ph&aacute;t triển mới 10.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n, 15.000 hội vi&ecirc;n, 7.500 đội vi&ecirc;n;&nbsp;Tập hợp thanh ni&ecirc;n đạt tỷ lệ 70 %;&nbsp;Thực hiện 03 khu vui chơi cho Thanh thiếu nhi tại Chung cư; Thực hiện 15 tuyến hẻm Văn minh &ndash; Sạch đẹp &ndash; An to&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cũng tại Đại hội, đồng ch&iacute; Đặng Quốc To&agrave;n &ndash; &nbsp;B&iacute; thư Quận Ủy Quận 10 đ&atilde; t&aacute;n th&agrave;nh văn kiện Đại hội v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao tinh thần l&agrave;m việc nghi&ecirc;m t&uacute;c của Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n trong tiếp thu &yacute; kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy. Cũng tại đ&acirc;y, đồng ch&iacute; B&iacute; thư đ&atilde; chỉ ra c&aacute;c mặt c&ograve;n hạn chế như tập hợp thanh ni&ecirc;n chưa rộng; Một số phong tr&agrave;o chưa bền vững; Phương thức tập hợp thanh ni&ecirc;n chậm đổi mới, chưa ph&aacute;t huy tốt kh&ocirc;ng gian internet trong tập hợp, tổ chức, dẫn dắt thanh ni&ecirc;n; Một bộ phận c&aacute;n bộ đo&agrave;n thiếu r&egrave;n luyện, tu dưỡng cả về kiến thức nghiệp vụ, chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nhận thức ch&iacute;nh trị. Đồng ch&iacute; cũng y&ecirc;u cầu c&aacute;c cấp Ủy Đảng n&ecirc;n coi trọng c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n nhiều hơn nữa v&agrave; xem x&acirc;y dựng Đo&agrave;n l&agrave; x&acirc;y dựng Đảng trước một bước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TPHCM đ&aacute;nh gi&aacute;: Quận 10 l&agrave; đơn vị xuất sắc của Th&agrave;nh phố trong nhiều năm liền về c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi đồng thời cũng đề nghị Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n 10 trong hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi cần được n&acirc;ng cao chất lượng; phấn đấu kh&ocirc;ng để xảy ra trường hợp n&agrave;o ảnh hưởng đến thể chất, sức khỏe, tinh thần của Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi m&agrave; tổ chức Đội, tổ chức Đo&agrave;n kh&ocirc;ng ph&aacute;t hiện v&agrave; kịp thời bảo vệ; đồng thời ch&uacute; trọng chất lượng sinh hoạt Đội trong trường học. Trong thời gian tới, Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n 10 triển khai đa dạng, s&aacute;ng tạo, c&oacute; hiệu quả c&aacute;c phong tr&agrave;o, chương tr&igrave;nh tr&ecirc;n gắn với c&aacute;c chương tr&igrave;nh đ&ograve;n bẩy m&agrave; Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Quận 10 đ&atilde; đề ra; trong đ&oacute; quan t&acirc;m tham gia x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận v&agrave; gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n trong học tập, khởi nghiệp, l&agrave;m gi&agrave;u.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội kết th&uacute;c đ&atilde; để lại sự h&acirc;n hoan, niềm tin của đại biểu đại diện hơn 8500 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Quận 10 v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n 10, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022. Tin chắc rằng, trong nhiệm kỳ tới tuổi trẻ Quận 10 đo&agrave;n kết, xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo, chủ động hội nhập sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ x&acirc;y dựng Đo&agrave;n, tổ chức tốt c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi trong 5 năm tiếp theo.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Ban Chấp hành Quận Đoàn 10 nhiệm kỳ mới (2017 - 2022) ra mắt Đại hội" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/4/28184/IMG_5756.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;