Đại hội Đại biểu Đoàn trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2019 - Đại hội của sự sáng tạo, của nguồn cảm hứng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/TĐTN-BTC ng&agrave;y 31/8/2016 của Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh về việc tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Đo&agrave;n c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2019 v&agrave;o ng&agrave;y 22 v&agrave; 23/4/2017.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội được diễn ra với kh&ocirc;ng kh&iacute; trang trọng, Đại hội được đ&oacute;n tiếp TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - B&iacute; thư Đảng ủy, Ph&oacute; Hiệu trưởng nh&agrave; trường; đ/c Huỳnh C&ocirc;ng Ba - Đảng ủy vi&ecirc;n, Chủ tịch C&ocirc;ng Đo&agrave;n Trường, trưởng ph&ograve;ng CTCT &amp; HSSV, đ/c Hồ Thị Đan Thanh - Ủy vi&ecirc;n BTV, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh đo&agrave;n; đại diện c&aacute;c khoa, ph&ograve;ng ban, trung t&acirc;m trực thuộc trường; đại diện Ban Thường vụ c&aacute;c đơn vị trường bạn, đặc biệt c&oacute; sự tham dự của đại diện thường trực Đo&agrave;n trường ĐH Sư phạm H&agrave; Nội; ĐH Sư phạm H&agrave; Nội 2; Đại học Sư phạm &ndash; Đại học Đ&agrave; Nẵng, tỉnh đo&agrave;n Tr&agrave; Vinh, Đo&agrave;n ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t Giao th&ocirc;ng đường sắt &amp; đường bộ Th&agrave;nh phố, c&aacute;c anh, chị cựu c&aacute;n bộ Đo&agrave;n trường, c&ugrave;ng với sự hiện diện của 190 đại biểu ch&iacute;nh thức được triệu tập.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:14px">Đ&Oacute;NG G&Oacute;P &Yacute; TƯỞNG - HIẾN KẾ GIẢI PH&Aacute;P</span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội đ&atilde; nhận được hơn 300 &yacute; kiến đề xuất, g&oacute;p &yacute; cho dự thảo văn kiện Đại hội từ diễn đ&agrave;n trực tuyến; hơn 400 đề xuất giải ph&aacute;p, m&ocirc; h&igrave;nh hay, s&aacute;ng tạo từ c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n tại diễn đ&agrave;n g&oacute;p &yacute; dự thảo Văn kiện cấp cơ sở, cấp trường v&agrave; hơn 200 &yacute; tưởng được đề xuất tại phi&ecirc;n l&agrave;m việc thứ I của Đại hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:14px">SỨC TRẺ SƯ PHẠM</span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với tinh thần l&agrave;m việc nghi&ecirc;m t&uacute;c, 190 đại biểu đến từ 24 cơ sở Đo&agrave;n đại diện cho hơn 11.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nh&agrave; trường đ&atilde; biểu quyết th&ocirc;ng qua dự thảo văn kiện Đại hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, nhiệm kỳ XVIII của Đo&agrave;n trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh tiếp tục ph&aacute;t huy tinh thần &ldquo;Tuổi trẻ Sư phạm chuẩn t&aacute;c phong, gi&agrave;u tri thức, tự tin hội nhập&rdquo;. Đo&agrave;n trường đ&atilde; x&acirc;y dựng v&agrave; triển khai s&aacute;ng tạo c&aacute;c danh hiệu Sinh vi&ecirc;n 5 tốt, Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu, Vi&ecirc;n chức trẻ giỏi, th&acirc;n thiện, C&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội xuất sắc, Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu l&agrave;m theo lời B&aacute;c v&agrave; giải thưởng Thanh ni&ecirc;n Sư phạm điển h&igrave;nh &ndash; UP Awards; N&acirc;ng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo qua c&aacute;c chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động, phong tr&agrave;o của tuổi trẻ Sư phạm; Đầu tư c&aacute;c giải ph&aacute;p gi&aacute;o dục truyền thống, gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị tư tưởng trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n; Ph&aacute;t huy thế mạnh chuy&ecirc;n ng&agrave;nh sư phạm trong phong tr&agrave;o xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện; C&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức x&acirc;y dựng Đo&agrave;n, mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết tập hợp thanh ni&ecirc;n với c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hỗ trợ chi đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n phấn đấu v&agrave; r&egrave;n luyện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với khẩu hiệu h&agrave;nh động &ldquo;Tuổi trẻ trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đo&agrave;n kết, xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo, hội nhập, x&acirc;y dựng đo&agrave;n vững mạnh v&igrave; sự ph&aacute;t triển bền vững của nh&agrave; trường&rdquo;, trong nhiệm kỳ XVIII, Đo&agrave;n trường nhấn mạnh sẽ tiếp tục ph&aacute;t huy vai tr&ograve; tham mưu cho Đảng ủy - BGH Nh&agrave; trường về c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n TN - Hội SV; tăng cường tập hợp thanh ni&ecirc;n Nh&agrave; trường c&ugrave;ng n&acirc;ng cao bản lĩnh ch&iacute;nh trị, chủ động học tập, t&iacute;ch cực r&egrave;n luyện; n&acirc;ng cao năng lực của đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội v&agrave; đẩy mạnh truyền th&ocirc;ng, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ trong c&ocirc;ng t&aacute;c.&nbsp;Đặc biệt, ph&aacute;t huy n&eacute;t đặc trưng, độc đ&aacute;o ri&ecirc;ng của phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Nh&agrave; trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:14px">TIN TƯỞNG V&Agrave;O TƯƠNG LAI</span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội đ&atilde; bầu ra Ban Chấp h&agrave;nh (BCH) nhiệm kỳ XVIII gồm 27 đồng ch&iacute;. Tại Hội nghị lần thứ BCH nhiệm k&igrave; 2017 - 2019, BCH đ&atilde; bầu ra Ban Thường vụ gồm 9 đồng ch&iacute;, trong đ&oacute; c&oacute; 2 Ph&oacute; B&iacute; thư (Đ/c Nguyễn Kiều Ph&aacute;t v&agrave; đ/c Huỳnh Phẩm Dũng Ph&aacute;t) v&agrave; đ/c L&acirc;m Thanh Minh được t&iacute;n nhiệm v&agrave;o chức danh B&iacute; thư Đo&agrave;n trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh; BCH cũng thống nhất bầu ra Ủy ban kiểm tra Đo&agrave;n Trường gồm 05 đồng ch&iacute; v&agrave; chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (đ/c Nguyễn Kiều Ph&aacute;t, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Trường).</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/4/28203/18077036_806527062843679_5153446101298506996_o.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Hồ Thị Đan Thanh - UV BTV, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n - đ&aacute;nh gi&aacute; cao những kết quả Đo&agrave;n trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua v&agrave; nhấn mạnh Đo&agrave;n Trường n&ecirc;n nh&acirc;n rộng những hoạt động, c&ocirc;ng tr&igrave;nh, m&ocirc; h&igrave;nh hiệu quả. C&oacute; c&aacute;ch thức truyền th&ocirc;ng s&aacute;ng tạo nhằm lan tỏa những gi&aacute; trị nh&acirc;n văn trong sinh vi&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n; cần ch&uacute; trọng lắng nghe t&acirc;m tư, nguyện vọng của Đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n; c&oacute; giải ph&aacute;p r&egrave;n luyện kĩ năng, sẵn s&agrave;ng hội nhập.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại diện l&atilde;nh đạo Nh&agrave; trường, TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - B&iacute; thư Đảng ủy, Ph&oacute; Hiệu trưởng nh&agrave; trường ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng, chỉ đạo Đại hội v&agrave; tặng bức trướng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nh&agrave; Trường với d&ograve;ng chữ &ldquo;<strong>TUỔI TRẺ SƯ PHẠM ĐO&Agrave;N KẾT, XUNG K&Iacute;CH, S&Aacute;NG TẠO, HỘI NHẬP X&Acirc;Y DỰNG ĐO&Agrave;N VỮNG MẠNH V&Igrave; SỰ PH&Aacute;T TRIỂN BỀN VỮNG CỦA NH&Agrave; TRƯỜNG</strong>&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>BAN TUY&Ecirc;N GI&Aacute;O ĐO&Agrave;N TRƯỜNG</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;