Phú Nhuận: Đại hội Chi đoàn cơ quan Đảng, Đoàn thể lần thứ II nhiệm kỳ 2017 - 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 21/4, Chi đo&agrave;n cơ quan Đảng, đo&agrave;n thể quận Ph&uacute; Nhuận tổ chức Đại hội chi đo&agrave;n lần thứ II nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2019. Đến tham dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Chu Thị Thảo, Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Cơ quan Đảng, đo&agrave;n thể; Nguyễn Thị Kiều Nhi, Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Quận ủy - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Đảng, đo&agrave;n thể; Nguyễn Thị Thu Thảo, Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; trưởng ban D&acirc;n vận Quận ủy; L&ecirc; Ph&uacute; Cường, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; Nguyễn Minh Tấn, Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n &ndash; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n cơ quan Đảng, đo&agrave;n thể v&agrave; 30 đo&agrave;n vi&ecirc;n chi đo&agrave;n cơ quan.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017 vừa qua, tập thể đo&agrave;n vi&ecirc;n Chi đo&agrave;n cơ quan Đảng, đo&agrave;n thể đ&atilde; tham gia t&iacute;ch cực v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o nổi bật: thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &ldquo;Tiếp sức đến trường&rdquo; trao tặng 30 phần qu&agrave; dụng cụ học tập cho học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn vượt kh&oacute; học giỏi tại huyện Củ Chi v&agrave; Phường 7 trị gi&aacute; 15.000.000đ; c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Tặng 1 g&oacute;c thư viện cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn&rdquo; tại 1 x&atilde; ngh&egrave;o ở huyện Củ Chi trị gi&aacute; 3.000.000đ; hiện tốt phong tr&agrave;o &ldquo;3 tr&aacute;ch nhiệm&rdquo;, cuộc vận động &ldquo;C&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện&rdquo;, &ldquo;Nụ cười c&ocirc;ng chức&rdquo;, &ldquo;Giờ v&agrave;ng lao động&rdquo;, v&agrave; ti&ecirc;u ch&iacute; &ldquo;03 kh&ocirc;ng&rdquo; do Quận ủy triển khai; tham gia hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện đạt 30 đơn vị m&aacute;u; Tham gia gian h&agrave;ng Hội chợ Xu&acirc;n h&agrave;ng năm với chủ đề &ldquo;Xu&acirc;n y&ecirc;u thương&rdquo; do Quận Đo&agrave;n tổ chức hằng năm nhằm g&acirc;y quỹ chăm lo cho 10 thanh thiếu nhi kh&oacute; khăn trong dịp tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n với tổng số tiền 5.000.000đ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&uacute;c kết kinh nghiệm từ thực tiễn phong tr&agrave;o, Ban Chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n cơ quan Đảng, đo&agrave;n thể đ&atilde; x&acirc;y dựng phương hướng nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2019 với khẩu hiệu h&agrave;nh động &ldquo;Đo&agrave;n vi&ecirc;n chi đo&agrave;n cơ quan Đảng, đo&agrave;n thể giỏi chuy&ecirc;n m&ocirc;n &ndash; vững nghiệp vụ - chuẩn t&aacute;c phong&rdquo;, x&aacute;c lập c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &ldquo;Heo v&agrave;ng nghĩa t&igrave;nh&rdquo; trong nhiệm kỳ đăng k&yacute; chăm lo cho &iacute;t nhất 2 gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận hằng th&aacute;ng, trao tặng bộ s&aacute;ch &ldquo;100 quyển s&aacute;ch thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố cần đọc&rdquo; cho thiếu nhi&nbsp; x&atilde; đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ v&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &ldquo;G&oacute;c xanh thanh ni&ecirc;n&rdquo; thực hiện trồng c&acirc;y xanh v&agrave; hoa tại c&aacute;c bồn c&acirc;y trong cơ quan, đơn vị: x&acirc;y dựng v&agrave; duy tr&igrave; c&aacute;c mảng xanh trong c&aacute;c cơ quan, đơn vị.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="Ban Chấp hành Chi đoàn ra mắt đại hội" src="https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18033048_1898733907062997_8830246425335600571_n.jpg?oh=032fcbde4f6fee4f444ed38089e066fc&amp;oe=598B7DC7" style="height:393px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội đ&atilde; tiến h&agrave;nh bầu cử Ban Chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n nhiệm kỳ II (2017 &ndash; 2019) gồm 05 đồng ch&iacute;, đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Đăng Quang giữ chức vụ B&iacute; thư chi đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Tuấn giữ chức vụ Ph&oacute; B&iacute; thư chi đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Thanh Tr&iacute;</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;