Phú Nhuận: Đại hội Chi đoàn cơ quan Đảng, Đoàn thể lần thứ II nhiệm kỳ 2017 - 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 21/4, Chi đo&agrave;n cơ quan Đảng, đo&agrave;n thể quận Ph&uacute; Nhuận tổ chức Đại hội chi đo&agrave;n lần thứ II nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2019. Đến tham dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Chu Thị Thảo, Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Cơ quan Đảng, đo&agrave;n thể; Nguyễn Thị Kiều Nhi, Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Quận ủy - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Đảng, đo&agrave;n thể; Nguyễn Thị Thu Thảo, Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; trưởng ban D&acirc;n vận Quận ủy; L&ecirc; Ph&uacute; Cường, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; Nguyễn Minh Tấn, Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n &ndash; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n cơ quan Đảng, đo&agrave;n thể v&agrave; 30 đo&agrave;n vi&ecirc;n chi đo&agrave;n cơ quan.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017 vừa qua, tập thể đo&agrave;n vi&ecirc;n Chi đo&agrave;n cơ quan Đảng, đo&agrave;n thể đ&atilde; tham gia t&iacute;ch cực v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o nổi bật: thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &ldquo;Tiếp sức đến trường&rdquo; trao tặng 30 phần qu&agrave; dụng cụ học tập cho học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn vượt kh&oacute; học giỏi tại huyện Củ Chi v&agrave; Phường 7 trị gi&aacute; 15.000.000đ; c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Tặng 1 g&oacute;c thư viện cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn&rdquo; tại 1 x&atilde; ngh&egrave;o ở huyện Củ Chi trị gi&aacute; 3.000.000đ; hiện tốt phong tr&agrave;o &ldquo;3 tr&aacute;ch nhiệm&rdquo;, cuộc vận động &ldquo;C&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện&rdquo;, &ldquo;Nụ cười c&ocirc;ng chức&rdquo;, &ldquo;Giờ v&agrave;ng lao động&rdquo;, v&agrave; ti&ecirc;u ch&iacute; &ldquo;03 kh&ocirc;ng&rdquo; do Quận ủy triển khai; tham gia hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện đạt 30 đơn vị m&aacute;u; Tham gia gian h&agrave;ng Hội chợ Xu&acirc;n h&agrave;ng năm với chủ đề &ldquo;Xu&acirc;n y&ecirc;u thương&rdquo; do Quận Đo&agrave;n tổ chức hằng năm nhằm g&acirc;y quỹ chăm lo cho 10 thanh thiếu nhi kh&oacute; khăn trong dịp tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n với tổng số tiền 5.000.000đ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&uacute;c kết kinh nghiệm từ thực tiễn phong tr&agrave;o, Ban Chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n cơ quan Đảng, đo&agrave;n thể đ&atilde; x&acirc;y dựng phương hướng nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2019 với khẩu hiệu h&agrave;nh động &ldquo;Đo&agrave;n vi&ecirc;n chi đo&agrave;n cơ quan Đảng, đo&agrave;n thể giỏi chuy&ecirc;n m&ocirc;n &ndash; vững nghiệp vụ - chuẩn t&aacute;c phong&rdquo;, x&aacute;c lập c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &ldquo;Heo v&agrave;ng nghĩa t&igrave;nh&rdquo; trong nhiệm kỳ đăng k&yacute; chăm lo cho &iacute;t nhất 2 gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận hằng th&aacute;ng, trao tặng bộ s&aacute;ch &ldquo;100 quyển s&aacute;ch thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố cần đọc&rdquo; cho thiếu nhi&nbsp; x&atilde; đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ v&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &ldquo;G&oacute;c xanh thanh ni&ecirc;n&rdquo; thực hiện trồng c&acirc;y xanh v&agrave; hoa tại c&aacute;c bồn c&acirc;y trong cơ quan, đơn vị: x&acirc;y dựng v&agrave; duy tr&igrave; c&aacute;c mảng xanh trong c&aacute;c cơ quan, đơn vị.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="Ban Chấp hành Chi đoàn ra mắt đại hội" src="https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18033048_1898733907062997_8830246425335600571_n.jpg?oh=032fcbde4f6fee4f444ed38089e066fc&amp;oe=598B7DC7" style="height:393px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội đ&atilde; tiến h&agrave;nh bầu cử Ban Chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n nhiệm kỳ II (2017 &ndash; 2019) gồm 05 đồng ch&iacute;, đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Đăng Quang giữ chức vụ B&iacute; thư chi đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Tuấn giữ chức vụ Ph&oacute; B&iacute; thư chi đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Thanh Tr&iacute;</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;