Bình Tân: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường An Lạc A lần III, nhiệm kỳ 2017 - 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong ng&agrave;y 16/4, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Phường tổ chức 2 phi&ecirc;n ch&iacute;nh thức Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh phường lần III, Nhiệm kỳ 2017-2022 với 65 đại biểu đại diện cho 303 đo&agrave;n vi&ecirc;n đến từ 22 chi đo&agrave;n trực thuộc. Đến dự Đại hội c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Đinh Thị Hồng Hạnh, Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; L&ecirc; Thị Ngọc Dung, Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; &nbsp;L&ecirc; Thị Ngọc Th&uacute;y, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Đảng ủy phường; Nguyễn Văn Hiệp, Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội đ&atilde; tổng kết, đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Thanh thiếu nhi phường nhiệm kỳ 2012-2017, qua đ&oacute; r&uacute;t ra những c&aacute;c b&agrave;i học kinh nghiệm từ những mặt mạnh, hạn chế trong qu&aacute; tr&igrave;nh tổ chức hoạt động; đề ra phương phương hướng nhiệm vụ với 2 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n, 11 chỉ ti&ecirc;u cho nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022; b&aacute;o c&aacute;o kiểm điểm Ban Chấp h&agrave;nh Nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại Đại hội c&aacute;c đại biểu thống nhất bầu 11 đồng ch&iacute; v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường nhiệm kỳ 2017-2022 v&agrave; bầu Đo&agrave;n đại biểu dự Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận B&igrave;nh T&acirc;n lần III, nhiệm kỳ 2017-2022. Trong phi&ecirc;n Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh lần I bầu ra Ban thường vụ gồm 3 đồng ch&iacute; v&agrave; bầu đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Tr&iacute; giữ chức vụ B&iacute; thư Đo&agrave;n phường, đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Tiến giữ chức vụ Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n phường nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y Đo&agrave;n phường khen thưởng 6 tập thể v&agrave; 6 c&aacute; nh&acirc;n, tặng qu&agrave; cho 8 đồng ch&iacute; kh&ocirc;ng t&aacute;i nhiệm trong nhiệm kỳ mới v&agrave; tặng qu&agrave; cho c&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n l&agrave; thường trực Đo&agrave;n phường qua c&aacute;c giai đoạn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/4/28224/P1060370.JPG" style="height:282px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ảnh: L&atilde;nh đạo Quận, l&atilde;nh đạo Phường chụp h&igrave;nh lưu niệm với Ban chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ mới</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Hữu Tr&iacute;&nbsp;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;