Đoàn SAMCO thực hiện hơn 850 công trình thanh niên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 22.4, Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty cơ kh&iacute; giao th&ocirc;ng vận tải S&agrave;i G&ograve;n (SAMCO) đ&atilde; tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017 - 2022, với sự tham dự của B&iacute; thư T.Ư Đo&agrave;n Nguyễn Anh Tuấn.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/4/28227/anhttxvn_QAVG.jpg" style="height:418px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo b&aacute;o c&aacute;o kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n nhiệm kỳ 2010 - 2017, Ban Thường vụ Đo&agrave;n tổng c&ocirc;ng ty v&agrave; c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 230 c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; tập thể điển h&igrave;nh c&oacute; những việc l&agrave;m cống hiến cho x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong nhiệm kỳ qua, c&aacute;c c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n của SAMCO đ&atilde; thực hiện hơn 850 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng những s&aacute;ng kiến cải tiến kỹ thuật g&oacute;p phần l&agrave;m lợi h&agrave;ng chục tỉ đồng cho đơn vị. B&ecirc;n cạnh việc sản xuất kinh doanh, đơn vị n&agrave;y cũng ch&uacute; trọng c&aacute;c hoạt động về an sinh x&atilde; hội, phục vụ cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cụ thể đ&atilde; x&acirc;y tặng 16 căn nh&agrave; t&igrave;nh nghĩa, 3 c&acirc;y cầu giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n, tặng 50 bộ m&aacute;y vi t&iacute;nh, x&acirc;y dựng c&aacute;c s&acirc;n chơi ở trường học, trao 300 suất học bổng cho c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, tổ chức chương tr&igrave;nh hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện, th&agrave;nh lập quỹ tương trợ gi&uacute;p hơn 100 thanh ni&ecirc;n vay vốn kh&ocirc;ng l&atilde;i suất...</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội đ&atilde; bầu anh Nh&acirc;n Ngọc Dũng l&agrave;m B&iacute; thư Đo&agrave;n SAMCO nhiệm kỳ 2017 - 2022.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>L&Ecirc; THANH</strong></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Theo b&aacute;o Thanh ni&ecirc;n</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;