Phú Nhuận: Tổ chức Đại hội Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Quận đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận v&agrave; Đảng ủy phường 4, ng&agrave;y 23/4/2017, Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường 4 tổ chức Đại hội Đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh phường 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại hội trường Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n phường. Đến tham dự Đại hội c&oacute; M&aacute; phong tr&agrave;o Hồ Thị Sự - Trưởng ban li&ecirc;n lạc Ba M&aacute; phong tr&agrave;o Học sinh sinh vi&ecirc;n Quận Ph&uacute; Nhuận; đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Tấn - Ph&oacute; B&iacute; thư &ndash; Trưởng Ban tổ chức Quận Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Phạm Bảo To&agrave;n &ndash; B&iacute; thư Đảng ủy &ndash; Chủ tịch HĐND phường; đồng ch&iacute; Trần Đỗ Quy&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy &ndash; Chủ tịch UBND phường c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; Đảng ủy vi&ecirc;n, đại diện c&aacute;c ban ng&agrave;nh đo&agrave;n thể, đại diện cấp ủy chi bộ, ban điều h&agrave;nh khu phố; c&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n thường trực Đo&agrave;n phường c&aacute;c thời kỳ, c&aacute;c đơn vị kết nghĩa v&agrave; sự c&oacute; mặt của 50 đo&agrave;n vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội l&agrave; dịp để Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường 4 đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017, đồng thời x&aacute;c lập c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u, c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n v&agrave; x&acirc;y dựng chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động cho nhiệm kỳ mới 2017 &ndash; 2022. Nh&igrave;n lại 05 năm qua, c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi phường 04 c&oacute; nhiều thuận lợi, đạt được nhiều th&agrave;nh quả t&iacute;ch cực, được Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n phường ghi nhận v&agrave; ủng hộ. Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh phường 4 đ&atilde; nỗ lực, phấn đấu, ph&aacute;t huy truyền thống xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo v&agrave; đề ra nhiều m&ocirc; h&igrave;nh giải ph&aacute;p hiệu quả để ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c mục ti&ecirc;u, chương tr&igrave;nh trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ mới, nhiều cơ hội v&agrave; th&aacute;ch thức đối với c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi phường 04, Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường đ&atilde; tập trung tr&iacute; tuệ, sức trẻ v&agrave; sự s&aacute;ng tạo c&ugrave;ng với khẩu hiệu h&agrave;nh động &ldquo;Tuổi trẻ phường 4 năng động, s&aacute;ng tạo, hội nhập, g&oacute;p sức trẻ x&acirc;y dựng, giữ vững phường văn minh&nbsp;đ&ocirc; thị&rdquo;. Đại hội đ&atilde; tặng qu&agrave; cho c&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n UV.BCH Đo&agrave;n phường nhiệm kỳ 2012 - 2017; khen thưởng 05 tập thể v&agrave; 05 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch tốt trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham dự Đại hội, đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Tấn - Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng ban Tổ chức Quận Đo&agrave;n đ&aacute;nh gi&aacute; cao những mặt mạnh Đo&agrave;n phường đ&atilde; l&agrave;m được trong nhiệm kỳ 2012 - 2017. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đồng ch&iacute; cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu s&oacute;t Đo&agrave;n phường cần khắc phục v&agrave; định hướng những phần việc cụ thể Đo&agrave;n phường cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 để c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi của phường nh&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t huy được hiệu quả.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng ch&iacute; Phạm Bảo To&agrave;n - B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n phường đ&atilde; biểu dương những th&agrave;nh quả m&agrave; Đo&agrave;n phường đạt được trong 05 năm qua. Tuy nhi&ecirc;n đồng ch&iacute; cũng lưu &yacute;, để ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp h&agrave;nh cần tập trung hơn v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng c&aacute;c Chi đo&agrave;n vững mạnh cũng như cần đưa ra nhiều m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hiệu quả, ti&ecirc;u biểu gắn với sự ph&aacute;t triển của địa phương.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau 03 giờ l&agrave;m việc khẩn trương v&agrave; nghi&ecirc;m t&uacute;c, Đại hội đ&atilde; bầu ra Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh phường 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 09 đồng ch&iacute;. Tại Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh lần 1 nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 đ&atilde; bầu ra Ban Thường vụ Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh phường 4 gồm 03 đồng ch&iacute;, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Hải Yến được t&iacute;n nhiệm giữ chức vụ B&iacute; thư Đo&agrave;n phường, đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Thanh Ph&aacute;t giữ nhiệm vụ Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n phường. Đại hội cũng đ&atilde; bầu 04 đại biểu ch&iacute;nh thức v&agrave; 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh quận Ph&uacute; Nhuận lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&ocirc; Hải Yến</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;