Phú Nhuận: Tổ chức Đại hội Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Quận đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận v&agrave; Đảng ủy phường 4, ng&agrave;y 23/4/2017, Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường 4 tổ chức Đại hội Đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh phường 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại hội trường Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n phường. Đến tham dự Đại hội c&oacute; M&aacute; phong tr&agrave;o Hồ Thị Sự - Trưởng ban li&ecirc;n lạc Ba M&aacute; phong tr&agrave;o Học sinh sinh vi&ecirc;n Quận Ph&uacute; Nhuận; đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Tấn - Ph&oacute; B&iacute; thư &ndash; Trưởng Ban tổ chức Quận Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Phạm Bảo To&agrave;n &ndash; B&iacute; thư Đảng ủy &ndash; Chủ tịch HĐND phường; đồng ch&iacute; Trần Đỗ Quy&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy &ndash; Chủ tịch UBND phường c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; Đảng ủy vi&ecirc;n, đại diện c&aacute;c ban ng&agrave;nh đo&agrave;n thể, đại diện cấp ủy chi bộ, ban điều h&agrave;nh khu phố; c&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n thường trực Đo&agrave;n phường c&aacute;c thời kỳ, c&aacute;c đơn vị kết nghĩa v&agrave; sự c&oacute; mặt của 50 đo&agrave;n vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội l&agrave; dịp để Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường 4 đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017, đồng thời x&aacute;c lập c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u, c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n v&agrave; x&acirc;y dựng chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động cho nhiệm kỳ mới 2017 &ndash; 2022. Nh&igrave;n lại 05 năm qua, c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi phường 04 c&oacute; nhiều thuận lợi, đạt được nhiều th&agrave;nh quả t&iacute;ch cực, được Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n phường ghi nhận v&agrave; ủng hộ. Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh phường 4 đ&atilde; nỗ lực, phấn đấu, ph&aacute;t huy truyền thống xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo v&agrave; đề ra nhiều m&ocirc; h&igrave;nh giải ph&aacute;p hiệu quả để ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c mục ti&ecirc;u, chương tr&igrave;nh trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ mới, nhiều cơ hội v&agrave; th&aacute;ch thức đối với c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi phường 04, Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n phường đ&atilde; tập trung tr&iacute; tuệ, sức trẻ v&agrave; sự s&aacute;ng tạo c&ugrave;ng với khẩu hiệu h&agrave;nh động &ldquo;Tuổi trẻ phường 4 năng động, s&aacute;ng tạo, hội nhập, g&oacute;p sức trẻ x&acirc;y dựng, giữ vững phường văn minh&nbsp;đ&ocirc; thị&rdquo;. Đại hội đ&atilde; tặng qu&agrave; cho c&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n UV.BCH Đo&agrave;n phường nhiệm kỳ 2012 - 2017; khen thưởng 05 tập thể v&agrave; 05 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch tốt trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham dự Đại hội, đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Tấn - Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng ban Tổ chức Quận Đo&agrave;n đ&aacute;nh gi&aacute; cao những mặt mạnh Đo&agrave;n phường đ&atilde; l&agrave;m được trong nhiệm kỳ 2012 - 2017. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đồng ch&iacute; cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu s&oacute;t Đo&agrave;n phường cần khắc phục v&agrave; định hướng những phần việc cụ thể Đo&agrave;n phường cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 để c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi của phường nh&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t huy được hiệu quả.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng ch&iacute; Phạm Bảo To&agrave;n - B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n phường đ&atilde; biểu dương những th&agrave;nh quả m&agrave; Đo&agrave;n phường đạt được trong 05 năm qua. Tuy nhi&ecirc;n đồng ch&iacute; cũng lưu &yacute;, để ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp h&agrave;nh cần tập trung hơn v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng c&aacute;c Chi đo&agrave;n vững mạnh cũng như cần đưa ra nhiều m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hiệu quả, ti&ecirc;u biểu gắn với sự ph&aacute;t triển của địa phương.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau 03 giờ l&agrave;m việc khẩn trương v&agrave; nghi&ecirc;m t&uacute;c, Đại hội đ&atilde; bầu ra Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh phường 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 09 đồng ch&iacute;. Tại Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh lần 1 nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 đ&atilde; bầu ra Ban Thường vụ Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh phường 4 gồm 03 đồng ch&iacute;, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Hải Yến được t&iacute;n nhiệm giữ chức vụ B&iacute; thư Đo&agrave;n phường, đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Thanh Ph&aacute;t giữ nhiệm vụ Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n phường. Đại hội cũng đ&atilde; bầu 04 đại biểu ch&iacute;nh thức v&agrave; 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh quận Ph&uacute; Nhuận lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&ocirc; Hải Yến</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;