Đại hội đại biểu Đoàn cơ quan Thành Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="margin-left:18pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Chiều 27/04, Đại hội đại biểu Đo&agrave;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2017-2019 đ&atilde; diễn ra tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n, bầu 15 đồng ch&iacute; v&agrave;o Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhiệm kỳ 2017- 2019.</em></strong></span></span></p> <p style="margin-left:18pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội đ&atilde; th&ocirc;ng qua b&aacute;o c&aacute;o kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhiệm kỳ XVII (2014-2017), đồng thời triển khai phương hướng v&agrave; giải ph&aacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhiệm kỳ XVIII (2017-2019). Trong đ&oacute;, về gi&aacute;o dục truyền thống l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, tập trung tổ chức chương tr&igrave;nh về nguồn tại v&ugrave;ng căn cứ kh&aacute;ng chiến của Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM, tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong tr&aacute;i tim t&ocirc;i&rdquo; h&agrave;ng năm. Về phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện: tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;30 ph&uacute;t x&acirc;y dựng c&ocirc;ng sở xanh- sạch-đẹp&rdquo;, Ng&agrave;y thứ bảy t&igrave;nh nguyện giải quyết hồ sơ c&ocirc;ng việc; gắn với 1 huyện Đo&agrave;n để hỗ trợ, n&acirc;ng chất tổ chức Đo&agrave;n-Hội, tham gia t&iacute;ch cực chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng; sửa chữa v&agrave; x&acirc;y mới nh&agrave; t&igrave;nh bạn cho c&aacute;n bộ đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. Ngo&agrave;i ra, Đo&agrave;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="margin-left:18pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong nhiệm kỳ 2017-2019, Đo&agrave;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng đề ra hệ thống chỉ ti&ecirc;u để thực hiện: X&acirc;y dựng 03 căn nh&agrave; t&igrave;nh bạn, tặng &iacute;t nhất 06 sổ tiết kiệm hỗ trợ đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n kh&oacute; khăn; Tổ chức &iacute;t nhất 04 lớp đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng kĩ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội ph&ugrave; hợp với từng đối tượng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n; Bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng xem x&eacute;t kết nạp &iacute;t nhất 20 đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; trong nhiệm kỳ; Thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n l&agrave; 01 bảng th&ocirc;ng tin giới thiệu về khu lưu niệm v&agrave; trồng, chăm s&oacute;c 50 c&acirc;y xanh trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n Khu lưu niệm V&ugrave;ng căn cứ kh&aacute;ng chiến miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;ch mạng Việt Nam Khu đo&agrave;n Khu S&agrave;i G&ograve;n- Gia Định tại khu di t&iacute;ch Tam gi&aacute;c sắt-B&igrave;nh Dương.</span></span></p> <p style="margin-left:18pt; text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/4/28260/IMG_3390.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="margin-left:18pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại đại hội hơn 80 đại biểu đ&atilde; bầu ra 15 đồng ch&iacute; v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhiệm kỳ 2017- 2019 gồm:</span></span></p> <ol> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&ocirc; Thị Thu H&agrave; </span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trần Thu H&agrave; </span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Mỹ Huyền </span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vũ Dương Yến Hương </span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Th&agrave;nh Long </span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vũ Nhật Minh </span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trương Tấn Nghiệp </span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n </span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trần Minh Thảo </span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&ocirc; Thị T&uacute; Trinh </span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ugrave;i Văn Trương </span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&otilde; Nguyễn Anh Tuấn </span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mai Kim Tuyền </span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cao Xu&acirc;n Vũ </span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Văn Vương </span></span></li> </ol> <p style="margin-left:18pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong đ&oacute;, đại hội cũng t&iacute;n nhiệm bầu đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n l&agrave; B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhiệm kỳ 2017-2019.</span></span></p> <p style="margin-left:18pt; text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">YẾN NHI</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;