Họp báo thông tin hoạt động Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 5/5, chương tr&igrave;nh họp b&aacute;o c&ocirc;ng bố c&aacute;c hoạt động trong Li&ecirc;n hoan &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ lần thứ XIII năm 2017 đ&atilde; diễn ra tại Hội qu&aacute;n Trấn Bi&ecirc;n (TP. Bi&ecirc;n H&ograve;a, tỉnh Đồng Nai).</span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/5/28288/3 (1).JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Buổi&nbsp;họp b&aacute;o diễn ra tại&nbsp;Hội qu&aacute;n Trấn Bi&ecirc;n (TP. Bi&ecirc;n H&ograve;a, tỉnh Đồng Nai).</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự họp b&aacute;o c&oacute; L&atilde;nh đạo Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Tỉnh ủy Đồng Nai; đại diện Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; truyền th&ocirc;ng tỉnh Đồng Nai; Thường trực tỉnh Đo&agrave;n, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o 7 tỉnh, th&agrave;nh Đo&agrave;n cụm Miền Đ&ocirc;ng; Ban Thanh ni&ecirc;n Qu&acirc;n khu 7, Qu&acirc;n đo&agrave;n 4; ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n c&aacute;c b&aacute;o, đ&agrave;i c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh cụm Miền Đ&ocirc;ng, Qu&acirc;n khu 7, Qu&acirc;n đo&agrave;n 4 v&agrave; b&aacute;o đ&agrave;i trung ương.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n hoan &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; cụm Miền Đ&ocirc;ng, Qu&acirc;n khu 7, Qu&acirc;n đo&agrave;n 4 được tổ chức 2 năm/lần nhằm biểu dương, t&ocirc;n vinh những điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến của tuổi trẻ miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh, tạo động lực th&uacute;c đẩy thanh ni&ecirc;n tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, r&egrave;n luyện phẩm chất đạo đức v&agrave; kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, đẩy mạnh phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước của tuổi trẻ, đồng thời gắn kết giữa tuổi trẻ của c&aacute;c đơn vị, địa phương trong cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ. Năm nay, Tỉnh Đo&agrave;n Đồng Nai l&agrave; đơn vị đăng cai tổ chức chương tr&igrave;nh Li&ecirc;n hoan.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nội dung buổi họp b&aacute;o nhằm c&ocirc;ng bố c&aacute;c hoạt động trong Li&ecirc;n hoan &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ&rdquo; lần thứ XIII, giới thiệu c&aacute;c hoạt động trọng t&acirc;m, nổi bật bao gồm: Lễ tuy&ecirc;n dương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;, giao lưu &ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ tuổi trẻ Miền Đ&ocirc;ng&rdquo;, triển l&atilde;m s&aacute;ch ảnh &ldquo;Tuổi trẻ cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;, h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo; v&agrave; tham quan một số di t&iacute;ch lịch sử, thắng cảnh tại tỉnh Đồng Nai.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Họp b&aacute;o cũng giới thiệu danh s&aacute;ch, th&agrave;nh t&iacute;ch 220 c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu trong học tập, l&agrave;m theo lời B&aacute;c, trong đ&oacute; c&oacute; 87 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc đề nghị Trung ương Đo&agrave;n tặng bằng khen. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đại diện chủ tr&igrave; họp b&aacute;o đ&atilde; tiến h&agrave;nh giải đ&aacute;p những thắc mắc của c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n xung quanh c&aacute;c hoạt động li&ecirc;n quan đến chương tr&igrave;nh Li&ecirc;n hoan.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được biết, Li&ecirc;n hoan &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ năm 2017 sẽ diễn ra trong hai ng&agrave;y, ng&agrave;y 11 v&agrave; 12/5/2017.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&Yacute; NHUNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;