Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh lần thứ XXIV, Nhiệm kỳ 2017 -2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 16/5/2017, BCH Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh trường CĐKT L&yacute; Tự Trọng đ&atilde; tổ chức Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n trường lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2017-2019.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="https://doanhoiltt.files.wordpress.com/2017/05/dsc_0671.jpg" style="width:700px" /></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến dự Đại hội c&oacute; đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh đo&agrave;n, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n Gi&aacute;o Th&agrave;nh đo&agrave;n. Về ph&iacute;a Nh&agrave; trường c&oacute; Thầy Phạm Hữu Lộc &ndash; B&iacute; thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nh&agrave; trường, c&ocirc; Đinh Hồng Minh - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy, Ph&oacute; Hiệu trưởng Nh&agrave; trường;&nbsp;c&ocirc; Nguyễn Thị Nhuận &ndash; Đảng ủy vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; trong BCH Đảng bộ, Ban Gi&aacute;m hiệu, c&ugrave;ng 100 đại biểu chính thức đến từ Chi đo&agrave;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Trường CĐKT L&yacute; Tự Trọng l&acirc;̀n thứ XXIV, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2019 l&agrave; sự kiện ch&iacute;nh trị quan trọng của tuổi trẻ Nh&agrave; trường. Đại hội diễn ra trong 02 buổi: phi&ecirc;n nội bộ di&ecirc;̃n ra vào s&aacute;ng ngày 16/5/2017 v&agrave; phi&ecirc;n c&ocirc;ng khai di&ecirc;̃n ra vào chiều ngày 16/5/2017.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Đại hội, Đ/c Nguyễn Hữu Thiện thay mặt cho BCH Đo&agrave;n kh&oacute;a XXIII đ&atilde; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguy&ecirc;n nh&acirc;n v&agrave; r&uacute;t ra b&agrave;i học kinh nghiệm cho BCH Đo&agrave;n trường trong nhiệm kỳ mới.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiếp đ&oacute;, Đại hội đ&atilde; thảo luận cho bản b&aacute;o c&aacute;o tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n nhiệm kỳ 2014-2017 v&agrave; dự thảo phương hướng, nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n trong nhiệm kỳ tới. C&aacute;c đại biểu đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận, &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p từ đại diện c&aacute;c khối chi đo&agrave;n&nbsp; Cán b&ocirc;̣ Gi&aacute;o vi&ecirc;n, Chi đo&agrave;n HSSV v&agrave;o vấn đề n&acirc;ng cao đạo đức, l&ocirc;́i s&ocirc;́ng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Nh&agrave; trường, c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t triển Đảng trong học sinh- sinh vi&ecirc;n&hellip;Tất cả c&aacute;c đồng ch&iacute; Đo&agrave;n vi&ecirc;n đều thảo luận s&ocirc;i nổi v&agrave; nhất tr&iacute; với những chỉ ti&ecirc;u m&agrave; Đại hội đ&atilde; đưa ra. Biểu quyết 100% tất cả c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; l&agrave;m việc nghi&ecirc;m t&uacute;c, ph&aacute;t huy tinh thần d&acirc;n chủ từ ph&iacute;a đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n. Đại hội đ&atilde; tiến h&agrave;nh bầu Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường l&acirc;̀n thứ XXIV, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2019 gồm 15 đồng ch&iacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau đ&oacute;, Ban Ch&acirc;́p hành Đoàn trường l&acirc;̀n thứ XXIV, nhi&ecirc;̣m kỳ 2017-2019 đã ti&ecirc;́n hành họp phi&ecirc;n thứ nh&acirc;́t v&agrave; ti&ecirc;́n hành b&acirc;̀u Ban Thường vụ g&ocirc;̀m 05 đ&ocirc;̀ng chí, trong đ&oacute; đ&ocirc;̀ng chí Nguy&ecirc;̃n Hữu Thiện đã được BCH khóa mới tín nhi&ecirc;̣m b&acirc;̀u giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường và đ&ocirc;̀ng chí V&otilde; Minh Phương với đ&ocirc;̀ng chí L&ecirc; Thị Mai Hường giữ chức vụ Phó Bí thư đoàn trường l&acirc;̀n thứ XXIV, nhi&ecirc;̣m kỳ 2017-2019.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo Đại hội, Thầy Phạm Hữu Lộc &ndash; B&iacute; thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nh&agrave; trường đ&atilde; động vi&ecirc;n Đo&agrave;n trường v&agrave; cam&nbsp; kết sẽ tạo mọi điều kiện để x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n trường ng&agrave;y c&agrave;ng vững mạnh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng tại Đại hội, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương&nbsp;đ&atilde; biểu dương những kết quả Đo&agrave;n trường đạt được trong nhiệm kỳ qua v&agrave; đưa ra một số nội dung trọng t&acirc;m cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới cụ thể như: Cần đổi mới v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng của c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục trong đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, tiếp tục gi&aacute;o dục truyền thống c&aacute;ch mạng, &yacute; ch&iacute; tự lực, tự cường v&agrave; chấp h&agrave;nh tốt c&aacute;c chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước quy định; X&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ giảng vi&ecirc;n, HSSV đủ sức đủ t&agrave;i thực hiện thắng lợi c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của Nh&agrave; trường; Tiếp tục đẩy mạnh phong tr&agrave;o &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;&hellip;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Danh s&aacute;ch Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường CĐ Kỹ thuật L&yacute; Tự Trọng lần thứ XXIV, Nhiệm kỳ 2017 - 2019</span></span></p> <ol> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Ho&agrave;i Chiến</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Tiến Việt Dũng</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trần Quốc Định</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Nguyễn Mỹ Hảo</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Đ&igrave;nh H&ograve;a</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Thị Mai Hường</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Yến Nhi</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Cẩm Nhung</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&otilde; Minh Phương</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng Văn Sĩ</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Hữu Thiện</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lương Xu&acirc;n Thịnh</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Ngọc Thu</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Nguyễn Anh Tuấn</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Anh Vũ</span></span></li> </ol> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;