Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh lần thứ XXIV, Nhiệm kỳ 2017 -2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 16/5/2017, BCH Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh trường CĐKT L&yacute; Tự Trọng đ&atilde; tổ chức Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n trường lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2017-2019.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="https://doanhoiltt.files.wordpress.com/2017/05/dsc_0671.jpg" style="width:700px" /></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến dự Đại hội c&oacute; đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh đo&agrave;n, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n Gi&aacute;o Th&agrave;nh đo&agrave;n. Về ph&iacute;a Nh&agrave; trường c&oacute; Thầy Phạm Hữu Lộc &ndash; B&iacute; thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nh&agrave; trường, c&ocirc; Đinh Hồng Minh - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy, Ph&oacute; Hiệu trưởng Nh&agrave; trường;&nbsp;c&ocirc; Nguyễn Thị Nhuận &ndash; Đảng ủy vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; trong BCH Đảng bộ, Ban Gi&aacute;m hiệu, c&ugrave;ng 100 đại biểu chính thức đến từ Chi đo&agrave;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Trường CĐKT L&yacute; Tự Trọng l&acirc;̀n thứ XXIV, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2019 l&agrave; sự kiện ch&iacute;nh trị quan trọng của tuổi trẻ Nh&agrave; trường. Đại hội diễn ra trong 02 buổi: phi&ecirc;n nội bộ di&ecirc;̃n ra vào s&aacute;ng ngày 16/5/2017 v&agrave; phi&ecirc;n c&ocirc;ng khai di&ecirc;̃n ra vào chiều ngày 16/5/2017.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Đại hội, Đ/c Nguyễn Hữu Thiện thay mặt cho BCH Đo&agrave;n kh&oacute;a XXIII đ&atilde; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguy&ecirc;n nh&acirc;n v&agrave; r&uacute;t ra b&agrave;i học kinh nghiệm cho BCH Đo&agrave;n trường trong nhiệm kỳ mới.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiếp đ&oacute;, Đại hội đ&atilde; thảo luận cho bản b&aacute;o c&aacute;o tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n nhiệm kỳ 2014-2017 v&agrave; dự thảo phương hướng, nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n trong nhiệm kỳ tới. C&aacute;c đại biểu đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận, &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p từ đại diện c&aacute;c khối chi đo&agrave;n&nbsp; Cán b&ocirc;̣ Gi&aacute;o vi&ecirc;n, Chi đo&agrave;n HSSV v&agrave;o vấn đề n&acirc;ng cao đạo đức, l&ocirc;́i s&ocirc;́ng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Nh&agrave; trường, c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t triển Đảng trong học sinh- sinh vi&ecirc;n&hellip;Tất cả c&aacute;c đồng ch&iacute; Đo&agrave;n vi&ecirc;n đều thảo luận s&ocirc;i nổi v&agrave; nhất tr&iacute; với những chỉ ti&ecirc;u m&agrave; Đại hội đ&atilde; đưa ra. Biểu quyết 100% tất cả c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; l&agrave;m việc nghi&ecirc;m t&uacute;c, ph&aacute;t huy tinh thần d&acirc;n chủ từ ph&iacute;a đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n. Đại hội đ&atilde; tiến h&agrave;nh bầu Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường l&acirc;̀n thứ XXIV, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2019 gồm 15 đồng ch&iacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau đ&oacute;, Ban Ch&acirc;́p hành Đoàn trường l&acirc;̀n thứ XXIV, nhi&ecirc;̣m kỳ 2017-2019 đã ti&ecirc;́n hành họp phi&ecirc;n thứ nh&acirc;́t v&agrave; ti&ecirc;́n hành b&acirc;̀u Ban Thường vụ g&ocirc;̀m 05 đ&ocirc;̀ng chí, trong đ&oacute; đ&ocirc;̀ng chí Nguy&ecirc;̃n Hữu Thiện đã được BCH khóa mới tín nhi&ecirc;̣m b&acirc;̀u giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường và đ&ocirc;̀ng chí V&otilde; Minh Phương với đ&ocirc;̀ng chí L&ecirc; Thị Mai Hường giữ chức vụ Phó Bí thư đoàn trường l&acirc;̀n thứ XXIV, nhi&ecirc;̣m kỳ 2017-2019.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo Đại hội, Thầy Phạm Hữu Lộc &ndash; B&iacute; thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nh&agrave; trường đ&atilde; động vi&ecirc;n Đo&agrave;n trường v&agrave; cam&nbsp; kết sẽ tạo mọi điều kiện để x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n trường ng&agrave;y c&agrave;ng vững mạnh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng tại Đại hội, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương&nbsp;đ&atilde; biểu dương những kết quả Đo&agrave;n trường đạt được trong nhiệm kỳ qua v&agrave; đưa ra một số nội dung trọng t&acirc;m cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới cụ thể như: Cần đổi mới v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng của c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục trong đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, tiếp tục gi&aacute;o dục truyền thống c&aacute;ch mạng, &yacute; ch&iacute; tự lực, tự cường v&agrave; chấp h&agrave;nh tốt c&aacute;c chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước quy định; X&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ giảng vi&ecirc;n, HSSV đủ sức đủ t&agrave;i thực hiện thắng lợi c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của Nh&agrave; trường; Tiếp tục đẩy mạnh phong tr&agrave;o &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;&hellip;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Danh s&aacute;ch Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường CĐ Kỹ thuật L&yacute; Tự Trọng lần thứ XXIV, Nhiệm kỳ 2017 - 2019</span></span></p> <ol> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Ho&agrave;i Chiến</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Tiến Việt Dũng</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trần Quốc Định</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Nguyễn Mỹ Hảo</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Đ&igrave;nh H&ograve;a</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Thị Mai Hường</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Yến Nhi</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Cẩm Nhung</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&otilde; Minh Phương</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng Văn Sĩ</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Hữu Thiện</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lương Xu&acirc;n Thịnh</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Ngọc Thu</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Nguyễn Anh Tuấn</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Anh Vũ</span></span></li> </ol> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;