Thủ Đức: Hội thi "Theo dấu chân Người" và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và chi đoàn vững mạnh tiêu biểu cụm thi đua III năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 127 năm ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 &ndash; 19/5/2017), 106 năm ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (05/6/1911 &ndash; 05/6/2017). G&oacute;p phẩn n&acirc;ng cao nhận thức về &yacute; thức tu dưỡng, r&egrave;n luyện v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh, tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục về l&yacute; tưởng, lối sống v&agrave; đạo đức c&aacute;ch mạng cho c&aacute;c Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&ocirc;ng qua những c&acirc;u chuyện cụ thể về tấm gương đạo đức v&agrave; phong c&aacute;ch của B&aacute;c. Đặc biệt l&agrave; vận dụng những b&agrave;i học đ&oacute; v&agrave;o thực tiễn cuộc sống. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; nhằm ph&aacute;t hiện, bồi dưỡng, tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương thanh ni&ecirc;n điển h&igrave;nh trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c, c&aacute;c chi đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu tại c&aacute;c Đo&agrave;n phường trong cụm thi đua.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Được sự thống nhất của Đảng ủy &ndash; HĐND - UBND 04 phường trong cụm thi đua,&nbsp; BCH Đo&agrave;n cụm thi đua III gồm phường Linh T&acirc;y &ndash; Linh Xu&acirc;n &ndash; Linh Chiểu &ndash; B&igrave;nh Thọ đ&atilde; long trọng tổ chức hội thi &ldquo;<em>Theo dấu ch&acirc;n người</em>&rdquo; v&agrave; tuy&ecirc;n dương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu l&agrave;m theo lời B&aacute;c v&agrave; chi đo&agrave;n vững mạnh ti&ecirc;u biểu cụm thi đua III năm 2017 v&agrave;o chiều ng&agrave;y 20/5/2017 vừa qua tại UBND phường Linh T&acirc;y -Quận Thủ Đức</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18623161_1515094105278470_2096932528_n.jpg" style="color: rgb(77, 178, 236); text-decoration: none;"><img alt="18623161_1515094105278470_2096932528_n" class="aligncenter wp-image-14400" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18623161_1515094105278470_2096932528_n-240x180.jpg" style="clear:both; display:block; height:auto; margin:6px auto 21px; max-width:100%; text-align:center; width:352px" /></a></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">D&ugrave; chiều h&ocirc;m đ&oacute; thời tiết kh&ocirc;ng được tốt v&igrave; c&oacute; mưa rất lớn nhưng Ban tổ chức rất vinh dự được đ&oacute;n tiếp sự hiện diện của Đ/c: L&ecirc; Thị Phương Anh &ndash; UVTV, Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Quận Đo&agrave;n Thủ Đức c&ugrave;ng với l&atilde;nh đạo Đảng ủy &ndash; HĐND &ndash; UBND c&aacute;c phường trong cụm thi đua v&agrave; đặc biệt l&agrave; sự c&oacute; mặt của hơn 180 bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đến từ 04 Đo&agrave;n phường trong cụm thi đua cũng đ&atilde; kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn c&oacute; mặt trong suốt chương tr&igrave;nh ng&agrave;y h&ocirc;m đ&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Phần I của chương tr&igrave;nh 04 đội đến từ 04 Đo&agrave;n phường trong cụm sẽ c&ugrave;ng tranh t&agrave;i qua 05 v&ograve;ng thi hết sức th&uacute; vị v&agrave; hấp dẫn trong hội thi &ldquo;Theo dấu ch&acirc;n Người&rdquo; mang c&aacute;c chủ đề kh&aacute;c nhau</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ V&ograve;ng 1: Thiết kế tập san chủ đề &ldquo;Đẹp nhất t&ecirc;n người Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ V&ograve;ng 2: Thi trắc nghiệm chủ đề &ldquo;Người đi t&igrave;m h&igrave;nh của nước&rdquo;</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ V&ograve;ng 3: Đo&aacute;n &yacute; đồng đội chủ để &ldquo;Theo bước ch&acirc;n người&rdquo;</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ V&ograve;ng 4: Thi vấn đ&aacute;p chủ đề &ldquo;B&aacute;c Hồ - người l&agrave; niềm tin tất thắng&rdquo;</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ V&ograve;ng 5: Thi văn nghệ chủ đề &ldquo;B&agrave;i ca nhớ B&aacute;c&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c đội đ&atilde; c&oacute; những sự nỗ lực hết m&igrave;nh, sự đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo để c&ugrave;ng nhau vượt qua c&aacute;c phần thi hết sức căng thẳng trong phần I của chương tr&igrave;nh. BTC cũng đ&atilde; trao 01 giải nhất cho Đo&agrave;n phường Linh T&acirc;y, giải nh&igrave; cho Đo&agrave;n phường Linh Chiểu, giải ba cho Đo&agrave;n phường B&igrave;nh Thọ, giải Khuyến kh&iacute;ch cho Đo&agrave;n phường Linh Xu&acirc;n v&agrave; 02 giải phụ&nbsp;: Giải cổ động vi&ecirc;n v&agrave; tiết mục văn nghệ hay nhất. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, BTC cũng đ&atilde; trao 15 phần qu&agrave; may mắn cho c&aacute;c bạn cổ động vi&ecirc;n tham gia trong phần bốc thăm may mắn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18624398_1515091828612031_293249179_n1.jpg" style="color: rgb(77, 178, 236); text-decoration: none;"><img alt="18624398_1515091828612031_293249179_n" class="aligncenter wp-image-14402" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18624398_1515091828612031_293249179_n1-240x180.jpg" style="clear:both; display:block; height:auto; margin:6px auto 21px; max-width:100%; text-align:center; width:311px" /></a></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Phần II của chương tr&igrave;nh được diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang trọng, đầy cảm x&uacute;c. 08 tập thể Chi đo&agrave;n của 04 Đo&agrave;n phường được tuy&ecirc;n dương Chi đo&agrave;n vững mạnh l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2017, 20 gương c&aacute; nh&acirc;n C&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu tại c&aacute;c Chi đo&agrave;n được tuy&ecirc;n dương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c cấp cụm năm 2017. Được hỏi về cảm x&uacute;c của bản th&acirc;n khi l&agrave; một trong 20 gương được tuy&ecirc;n dương trong chương tr&igrave;nh. Bạn Gia Huy &ndash; phường Linh T&acirc;y b&agrave;y tỏ&nbsp;:&nbsp;<em>M&igrave;nh rất vui v&agrave; vinh dự khi được chọn l&agrave; thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c. Bản th&acirc;n m&igrave;nh thật sự kh&ocirc;ng biết phải n&oacute;i g&igrave;, m&igrave;nh vẫn chưa thật sự l&agrave;m được nhiều, cần thời gian r&egrave;n luyện nhiều hơn nữa. M&igrave;nh sẽ cố gắng thật nhiều trong thời gian tới để thật xứng đ&aacute;ng l&agrave; một người Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, người chủ của đất nước, kh&ocirc;ng phụ l&ograve;ng của mọi người đ&atilde; tin tưởng.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18643627_1515091371945410_135189586_n.jpg" style="color: rgb(77, 178, 236); text-decoration: none;"><img alt="18643627_1515091371945410_135189586_n" class="aligncenter wp-image-14403" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18643627_1515091371945410_135189586_n-240x180.jpg" style="clear:both; display:block; height:auto; margin:6px auto 21px; max-width:100%; text-align:center; width:347px" /></a></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; cũng l&agrave; những lời m&agrave; c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n, Đo&agrave;n vi&ecirc;n, C&aacute;n bộ Đo&agrave;n của cụm thi đua III đang nghĩ v&agrave; muốn b&agrave;y tỏ. Hy vọng trong thời gian tới v&agrave; sau nữa, c&aacute;c bạn m&atilde;i l&agrave; những b&ocirc;ng hoa hướng dương lu&ocirc;n hướng tới những điều tốt đẹp, sống c&oacute; l&yacute; tưởng, c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">một số h&igrave;nh ảnh</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18624885_1515094425278438_223601952_n.jpg" style="color: rgb(77, 178, 236); text-decoration: none;"><img alt="18624885_1515094425278438_223601952_n" class="aligncenter wp-image-14404" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18624885_1515094425278438_223601952_n-240x180.jpg" style="clear:both; display:block; height:auto; margin:6px auto 21px; max-width:100%; width:301px" /></a><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18600811_1515091888612025_2108193617_n.jpg" style="color: rgb(77, 178, 236); text-decoration: none;"><img alt="18600811_1515091888612025_2108193617_n" class="aligncenter wp-image-14405" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18600811_1515091888612025_2108193617_n-240x180.jpg" style="clear:both; display:block; height:auto; margin:6px auto 21px; max-width:100%; width:299px" /></a><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18601285_1515091305278750_954530716_n.jpg" style="color: rgb(77, 178, 236); text-decoration: none;"><img alt="18601285_1515091305278750_954530716_n" class="aligncenter wp-image-14406" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18601285_1515091305278750_954530716_n-240x180.jpg" style="clear:both; display:block; height:auto; margin:6px auto 21px; max-width:100%; width:300px" /></a><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18601352_1515093035278577_379783735_n.jpg" style="color: rgb(77, 178, 236); text-decoration: none;"><img alt="18601352_1515093035278577_379783735_n" class="aligncenter wp-image-14407" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18601352_1515093035278577_379783735_n-240x180.jpg" style="clear:both; display:block; height:auto; margin:6px auto 21px; max-width:100%; width:302px" /></a><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18601433_1515093421945205_1219932484_n.jpg" style="color: rgb(77, 178, 236); text-decoration: none;"><img alt="18601433_1515093421945205_1219932484_n" class="aligncenter wp-image-14408" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18601433_1515093421945205_1219932484_n-240x180.jpg" style="clear:both; display:block; height:auto; margin:6px auto 21px; max-width:100%; width:322px" /></a><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18618182_1515092658611948_526753605_o.jpg" style="color: rgb(77, 178, 236); text-decoration: none;"><img alt="18618182_1515092658611948_526753605_o" class="aligncenter wp-image-14409" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18618182_1515092658611948_526753605_o-240x180.jpg" style="clear:both; display:block; height:auto; margin:6px auto 21px; max-width:100%; width:311px" /></a><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18618200_1515092795278601_840556354_o.jpg" style="color: rgb(77, 178, 236); text-decoration: none;"><img alt="18618200_1515092795278601_840556354_o" class="aligncenter wp-image-14410" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18618200_1515092795278601_840556354_o-240x180.jpg" style="clear:both; display:block; height:auto; margin:6px auto 21px; max-width:100%; width:303px" /></a><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18618861_1515092645278616_913993074_o.jpg" style="color: rgb(77, 178, 236); text-decoration: none;"><img alt="18618861_1515092645278616_913993074_o" class="aligncenter wp-image-14411" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18618861_1515092645278616_913993074_o-320x180.jpg" style="clear:both; display:block; height:auto; margin:6px auto 21px; max-width:100%; width:357px" /></a><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18622948_1515093135278567_648286312_n.jpg" style="color: rgb(77, 178, 236); text-decoration: none;"><img alt="18622948_1515093135278567_648286312_n" class="aligncenter wp-image-14412" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18622948_1515093135278567_648286312_n-240x180.jpg" style="clear:both; display:block; height:auto; margin:6px auto 21px; max-width:100%; width:342px" /></a><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18623181_1515092648611949_715993874_n.jpg" style="color: rgb(77, 178, 236); text-decoration: none;"><img alt="18623181_1515092648611949_715993874_n" class="aligncenter wp-image-14413" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18623181_1515092648611949_715993874_n-240x180.jpg" style="clear:both; display:block; height:auto; margin:6px auto 21px; max-width:100%; width:331px" /></a></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;