Thủ Đức: Hội thi "Theo dấu chân Người" và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và chi đoàn vững mạnh tiêu biểu cụm thi đua III năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 127 năm ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 &ndash; 19/5/2017), 106 năm ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (05/6/1911 &ndash; 05/6/2017). G&oacute;p phẩn n&acirc;ng cao nhận thức về &yacute; thức tu dưỡng, r&egrave;n luyện v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh, tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục về l&yacute; tưởng, lối sống v&agrave; đạo đức c&aacute;ch mạng cho c&aacute;c Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&ocirc;ng qua những c&acirc;u chuyện cụ thể về tấm gương đạo đức v&agrave; phong c&aacute;ch của B&aacute;c. Đặc biệt l&agrave; vận dụng những b&agrave;i học đ&oacute; v&agrave;o thực tiễn cuộc sống. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; nhằm ph&aacute;t hiện, bồi dưỡng, tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương thanh ni&ecirc;n điển h&igrave;nh trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c, c&aacute;c chi đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu tại c&aacute;c Đo&agrave;n phường trong cụm thi đua.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Được sự thống nhất của Đảng ủy &ndash; HĐND - UBND 04 phường trong cụm thi đua,&nbsp; BCH Đo&agrave;n cụm thi đua III gồm phường Linh T&acirc;y &ndash; Linh Xu&acirc;n &ndash; Linh Chiểu &ndash; B&igrave;nh Thọ đ&atilde; long trọng tổ chức hội thi &ldquo;<em>Theo dấu ch&acirc;n người</em>&rdquo; v&agrave; tuy&ecirc;n dương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu l&agrave;m theo lời B&aacute;c v&agrave; chi đo&agrave;n vững mạnh ti&ecirc;u biểu cụm thi đua III năm 2017 v&agrave;o chiều ng&agrave;y 20/5/2017 vừa qua tại UBND phường Linh T&acirc;y -Quận Thủ Đức</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18623161_1515094105278470_2096932528_n.jpg" style="color: rgb(77, 178, 236); text-decoration: none;"><img alt="18623161_1515094105278470_2096932528_n" class="aligncenter wp-image-14400" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18623161_1515094105278470_2096932528_n-240x180.jpg" style="clear:both; display:block; height:auto; margin:6px auto 21px; max-width:100%; text-align:center; width:352px" /></a></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">D&ugrave; chiều h&ocirc;m đ&oacute; thời tiết kh&ocirc;ng được tốt v&igrave; c&oacute; mưa rất lớn nhưng Ban tổ chức rất vinh dự được đ&oacute;n tiếp sự hiện diện của Đ/c: L&ecirc; Thị Phương Anh &ndash; UVTV, Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Quận Đo&agrave;n Thủ Đức c&ugrave;ng với l&atilde;nh đạo Đảng ủy &ndash; HĐND &ndash; UBND c&aacute;c phường trong cụm thi đua v&agrave; đặc biệt l&agrave; sự c&oacute; mặt của hơn 180 bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đến từ 04 Đo&agrave;n phường trong cụm thi đua cũng đ&atilde; kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn c&oacute; mặt trong suốt chương tr&igrave;nh ng&agrave;y h&ocirc;m đ&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Phần I của chương tr&igrave;nh 04 đội đến từ 04 Đo&agrave;n phường trong cụm sẽ c&ugrave;ng tranh t&agrave;i qua 05 v&ograve;ng thi hết sức th&uacute; vị v&agrave; hấp dẫn trong hội thi &ldquo;Theo dấu ch&acirc;n Người&rdquo; mang c&aacute;c chủ đề kh&aacute;c nhau</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ V&ograve;ng 1: Thiết kế tập san chủ đề &ldquo;Đẹp nhất t&ecirc;n người Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ V&ograve;ng 2: Thi trắc nghiệm chủ đề &ldquo;Người đi t&igrave;m h&igrave;nh của nước&rdquo;</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ V&ograve;ng 3: Đo&aacute;n &yacute; đồng đội chủ để &ldquo;Theo bước ch&acirc;n người&rdquo;</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ V&ograve;ng 4: Thi vấn đ&aacute;p chủ đề &ldquo;B&aacute;c Hồ - người l&agrave; niềm tin tất thắng&rdquo;</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">+ V&ograve;ng 5: Thi văn nghệ chủ đề &ldquo;B&agrave;i ca nhớ B&aacute;c&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c đội đ&atilde; c&oacute; những sự nỗ lực hết m&igrave;nh, sự đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo để c&ugrave;ng nhau vượt qua c&aacute;c phần thi hết sức căng thẳng trong phần I của chương tr&igrave;nh. BTC cũng đ&atilde; trao 01 giải nhất cho Đo&agrave;n phường Linh T&acirc;y, giải nh&igrave; cho Đo&agrave;n phường Linh Chiểu, giải ba cho Đo&agrave;n phường B&igrave;nh Thọ, giải Khuyến kh&iacute;ch cho Đo&agrave;n phường Linh Xu&acirc;n v&agrave; 02 giải phụ&nbsp;: Giải cổ động vi&ecirc;n v&agrave; tiết mục văn nghệ hay nhất. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, BTC cũng đ&atilde; trao 15 phần qu&agrave; may mắn cho c&aacute;c bạn cổ động vi&ecirc;n tham gia trong phần bốc thăm may mắn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18624398_1515091828612031_293249179_n1.jpg" style="color: rgb(77, 178, 236); text-decoration: none;"><img alt="18624398_1515091828612031_293249179_n" class="aligncenter wp-image-14402" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18624398_1515091828612031_293249179_n1-240x180.jpg" style="clear:both; display:block; height:auto; margin:6px auto 21px; max-width:100%; text-align:center; width:311px" /></a></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Phần II của chương tr&igrave;nh được diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang trọng, đầy cảm x&uacute;c. 08 tập thể Chi đo&agrave;n của 04 Đo&agrave;n phường được tuy&ecirc;n dương Chi đo&agrave;n vững mạnh l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2017, 20 gương c&aacute; nh&acirc;n C&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu tại c&aacute;c Chi đo&agrave;n được tuy&ecirc;n dương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c cấp cụm năm 2017. Được hỏi về cảm x&uacute;c của bản th&acirc;n khi l&agrave; một trong 20 gương được tuy&ecirc;n dương trong chương tr&igrave;nh. Bạn Gia Huy &ndash; phường Linh T&acirc;y b&agrave;y tỏ&nbsp;:&nbsp;<em>M&igrave;nh rất vui v&agrave; vinh dự khi được chọn l&agrave; thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c. Bản th&acirc;n m&igrave;nh thật sự kh&ocirc;ng biết phải n&oacute;i g&igrave;, m&igrave;nh vẫn chưa thật sự l&agrave;m được nhiều, cần thời gian r&egrave;n luyện nhiều hơn nữa. M&igrave;nh sẽ cố gắng thật nhiều trong thời gian tới để thật xứng đ&aacute;ng l&agrave; một người Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, người chủ của đất nước, kh&ocirc;ng phụ l&ograve;ng của mọi người đ&atilde; tin tưởng.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18643627_1515091371945410_135189586_n.jpg" style="color: rgb(77, 178, 236); text-decoration: none;"><img alt="18643627_1515091371945410_135189586_n" class="aligncenter wp-image-14403" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18643627_1515091371945410_135189586_n-240x180.jpg" style="clear:both; display:block; height:auto; margin:6px auto 21px; max-width:100%; text-align:center; width:347px" /></a></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; cũng l&agrave; những lời m&agrave; c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n, Đo&agrave;n vi&ecirc;n, C&aacute;n bộ Đo&agrave;n của cụm thi đua III đang nghĩ v&agrave; muốn b&agrave;y tỏ. Hy vọng trong thời gian tới v&agrave; sau nữa, c&aacute;c bạn m&atilde;i l&agrave; những b&ocirc;ng hoa hướng dương lu&ocirc;n hướng tới những điều tốt đẹp, sống c&oacute; l&yacute; tưởng, c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">một số h&igrave;nh ảnh</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18624885_1515094425278438_223601952_n.jpg" style="color: rgb(77, 178, 236); text-decoration: none;"><img alt="18624885_1515094425278438_223601952_n" class="aligncenter wp-image-14404" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18624885_1515094425278438_223601952_n-240x180.jpg" style="clear:both; display:block; height:auto; margin:6px auto 21px; max-width:100%; width:301px" /></a><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18600811_1515091888612025_2108193617_n.jpg" style="color: rgb(77, 178, 236); text-decoration: none;"><img alt="18600811_1515091888612025_2108193617_n" class="aligncenter wp-image-14405" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18600811_1515091888612025_2108193617_n-240x180.jpg" style="clear:both; display:block; height:auto; margin:6px auto 21px; max-width:100%; width:299px" /></a><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18601285_1515091305278750_954530716_n.jpg" style="color: rgb(77, 178, 236); text-decoration: none;"><img alt="18601285_1515091305278750_954530716_n" class="aligncenter wp-image-14406" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18601285_1515091305278750_954530716_n-240x180.jpg" style="clear:both; display:block; height:auto; margin:6px auto 21px; max-width:100%; width:300px" /></a><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18601352_1515093035278577_379783735_n.jpg" style="color: rgb(77, 178, 236); text-decoration: none;"><img alt="18601352_1515093035278577_379783735_n" class="aligncenter wp-image-14407" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18601352_1515093035278577_379783735_n-240x180.jpg" style="clear:both; display:block; height:auto; margin:6px auto 21px; max-width:100%; width:302px" /></a><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18601433_1515093421945205_1219932484_n.jpg" style="color: rgb(77, 178, 236); text-decoration: none;"><img alt="18601433_1515093421945205_1219932484_n" class="aligncenter wp-image-14408" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18601433_1515093421945205_1219932484_n-240x180.jpg" style="clear:both; display:block; height:auto; margin:6px auto 21px; max-width:100%; width:322px" /></a><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18618182_1515092658611948_526753605_o.jpg" style="color: rgb(77, 178, 236); text-decoration: none;"><img alt="18618182_1515092658611948_526753605_o" class="aligncenter wp-image-14409" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18618182_1515092658611948_526753605_o-240x180.jpg" style="clear:both; display:block; height:auto; margin:6px auto 21px; max-width:100%; width:311px" /></a><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18618200_1515092795278601_840556354_o.jpg" style="color: rgb(77, 178, 236); text-decoration: none;"><img alt="18618200_1515092795278601_840556354_o" class="aligncenter wp-image-14410" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18618200_1515092795278601_840556354_o-240x180.jpg" style="clear:both; display:block; height:auto; margin:6px auto 21px; max-width:100%; width:303px" /></a><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18618861_1515092645278616_913993074_o.jpg" style="color: rgb(77, 178, 236); text-decoration: none;"><img alt="18618861_1515092645278616_913993074_o" class="aligncenter wp-image-14411" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18618861_1515092645278616_913993074_o-320x180.jpg" style="clear:both; display:block; height:auto; margin:6px auto 21px; max-width:100%; width:357px" /></a><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18622948_1515093135278567_648286312_n.jpg" style="color: rgb(77, 178, 236); text-decoration: none;"><img alt="18622948_1515093135278567_648286312_n" class="aligncenter wp-image-14412" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18622948_1515093135278567_648286312_n-240x180.jpg" style="clear:both; display:block; height:auto; margin:6px auto 21px; max-width:100%; width:342px" /></a><a href="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18623181_1515092648611949_715993874_n.jpg" style="color: rgb(77, 178, 236); text-decoration: none;"><img alt="18623181_1515092648611949_715993874_n" class="aligncenter wp-image-14413" src="http://quandoanthuduc.com.vn/wp-content/uploads/18623181_1515092648611949_715993874_n-240x180.jpg" style="clear:both; display:block; height:auto; margin:6px auto 21px; max-width:100%; width:331px" /></a></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;